Робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова (французька)Сторінка1/6
Дата конвертації09.05.2017
Розмір0.71 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедраіноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри
_________________ А. В. Уманець

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗП 03 ІНОЗЕМНА МОВА

(ФРАНЦУЗЬКА)
підготовки бакалавра
галузь знань 01 Освіта
спеціальність 013Початкова освіта

за освітньою програмою Початкова освіта

галузь знань 01 Освіта
спеціальність 012 Дошкільна освіта

за освітньою програмою Дошкільна освіта

галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

за освітньою програмою Музичне мистецтво
галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

за освітньою програмою Образотворче мистецтво
галузь знань 02Культура і мистецтво

спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

за освітньою програмою Декоративно-прикладне мистецтво
Шифр дисципліни за навчальним планом ЗП 03

Факультет педагогічний

2016 – 2017 навчальний рік

Розробники програми:Р.В. Кульбанська, старший викладачкафедри іноземних мов

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов
Протокол № 1 від “29 серпня 2016 року

Кульбанська Р.В., 2016 рік1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти

бакалавр
Назва галузі знань

05 Соціальні та поведінкові науки

23 Соціальна робота

01 Освіта
Спеціальність

053 Психологія232 Соціальне забезпечення

231 Соціальна робота

016 Спеціальна освітаТип дисципліни:

Нормативна
Рік підготовки

Загальна

кількість годин – 240
1-2-й

1-2-й

Змістових модулів – 4


Семестр

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної та індивідуальної роботи здобувача вищої освіти –3

І- ІV-й

І- ІV-й

Практичні

96 год.

32 год.

Самостійна та індивідуальна робота

144 год.

208 год.

Модульні

контрольні роботи

4

4

Вид підсумкового контролю: залік / екзамен  1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета:формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування.

3. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Завдання:оволодіння практичними навичками у іншомовному спілкуванні, актуалізації граматичних структур у різних контекстах та підготовці виступів з низки галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і країнознавчих текстів, пошуці нової текстової, графічної, аудіо та відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах.


4. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:природу синтаксичних відношень, особливості граматичних розрядів, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати інформацію в академічній та професійній сферах; мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

вміти:застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях повсякденного життя; розуміти різні корпоративні культури в конкретних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною.

Компетентності, якими повинні оволодіти студенти:

інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми в іншомовних академічній та професійній сферах науково-дослідницької діяльності;

загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу іншомовної інформації з різних джерел; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; вміння цінувати та поважати мультикультурності; здатність працювати у міжнародному контексті;

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: володіння основами усної та письмової комунікації іноземною мовою на рівні вище середнього (Upper Intermediate);здатність до подальшого самовдосконалення у сфері англійської/німецької/французької мови;розвиток мовних і мовленнєвих умінь (усне мовлення, аудіювання, читання та письмо).

5. СТУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

разом

у тому числі

разом

у тому числі
лекції

практ.

заняття


лабораторні заняття

самостійна робота
лекції

практ.

заняття


лабораторні заняття

самостійна робота

Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Français général et professionnel.

Тема 1.Programme de FOS. Les certifications en langue française

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 2.Rédiger son profil personnel. Le nom: genre et nombre du nom.L’adjectif: Le comparatif et le superlatif.Adverbe

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема3.La pédagogie- la plus anciennes des science(PartieI). Noms quantificateurs

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 4. Masses-médias: La Presse.Activités. Échange.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 5.La pédagogie- la plus anciennes des science(Partie II). Valeurs des temps simples.Revue.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 6.Masses- médias: RadioetTV. Rôle des masses-medias dans le monded'aujourd'hui

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 7.Didactique (Partie I). Valeurs des temps composés. Revue

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 8.Ordinateur. Temps progressifs

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 9Didactique(Partie II). Autres moyens grammaticaux pour exprimer le temps.Revue.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 10.Moyens de communication (téléphone, e-mail, texto, etc.). Modes impersonnels

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 11.Dix conseilles pour préparer votre enfant à l’école Exprimer la cause et la conséquence

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 12.Travail en mode projet.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 1

60
24

-

36

60

-

8

-

52

Змістовий модуль2.Français professionnel pour la communication actuelle

Тема 13.Parties essentielle d’une letter d’affaire.L’expression de but.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 14Profession enseignante au primaire(Partie I). Promises, Suggestions, Propositions, Permission.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 15.Subventions internationales. Démarches pour étudier à l’étranger.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 16Profession enseignante au primaire(Partie II). Capacité, Possibilité, Certitude.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 17.Choisir une activité extrascolaire pour votre enfant.Problèmes interculturels Suggestion, conseil, avertissement.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 18.L’expression de l’opposition.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 19 Comprendre l’enfant d’age préscolaire.(Partie I). Test de comprehension orale.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 20.Essais d'opinion. Test de comprehension écrite

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема21 Comprendre l’enfant d’age préscolaire.(Partie II). Test de l’expression écrite

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 22. CV, lettres de motivation, références.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 23. Vocabulaire de l’opinion.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 24.Travail en mode projet.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 2

60

-

24

-

36

60

-

8

-

52

Разом годин


120

-

48

-

72

120

-

16

-

104

Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 1. Françaissur objectifs spécifiques et les questions interculturelles.

Тема 1.Ëcriture professionnelle. Le Rapport


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 2.La France d’aujourd’hui (lecture écrémage).


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 3Respecter la dignité de l’enfant (Partie I). L’emploi de forme passive.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 4.La France d’aujourd’hui (repérage). Compte rendu narratif.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 5 Respecter la dignité de l’enfant(Partie II). Concordance des temps


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 6.Curiosités de la France (lecture active). Trouver l’évidence..


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 7L’éducation préscolaire en France. Discours Rapporté.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 8.Le Canada (comprehension écrite). Information et commentaire.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 9.Emploi des jeunes. Les procédés de

l’argumentation.5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 10 . La Suisse (comprehension écrite). Ordonner les idées


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 11.Conférences de presse, présentations.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 12.Questions professionnelles et universitaires


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 1

60

-

24

-

36

60

-

8

-

52

Змістовий модуль 2. Françaissur objectifs spécifiqueset français sur objectifs universitaires.

Тема 13.FOU. Proposition subordonnée relative.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 14. Royaume du Maroc (écrémage). Production orale


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 15.L’école élémentaire.(Partie I). La mise en relief


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 16.Volonter— bénévoles (compréhension écrite).Références textuelles.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 17L’école élémentaire(Partie II). L’accord des participe.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 18.Education (études comparatives). Essai déclaratif


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 19.Pédagogie Montessori. Emploi conditionnel


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 20.Le français dans le monde. Essay discursive.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 21.Le développement du langage chez l’enfant d’âge préscolaire.L’expression des modalités. Subjonctif.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 22.Dom- Tom. Test de compréhension orale


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 23.Voyage à des fins professionnelles.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 24. Travail en mode projet


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 2

60

-

24

-

36

60

-

8

-

52

Разом годин

120

-

48

-

72

120

-

16

-

104

Разом годин


240

-

96

-

144

240

-

32

-

208


6. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання
Теми практичних занять

І семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Programme de FOS. Les certifications en langue française

2

2.

Rédiger son profil personnel. Le nom: genre et nombre du nom.L’adjectif: Le comparatif et le superlatif.Adverbe

2

3.

La pédagogie- la plus anciennes des science(PartieI). Noms quantificateurs

2

4.

Masses-médias: La Presse.Activités. Échange.

2

5.

La pédagogie- la plus anciennes des science(Partie II). Valeurs des temps simples.Revue.

2

6.

Masses- médias: RadioetTV. Rôle des masses-medias dans le monded'aujourd'hui

2

7.

Didactique (Partie I). Valeurs des temps composés. Revue

2

8.

Ordinateur. Temps progressifs

2

9.

Didactique(Partie II). Autres moyens grammaticaux pour exprimer le temps.Revue.

2

10.

Moyens de communication (téléphone, e-mail, texto, etc.). Modes impersonnels

2

11.

Dix conseilles pour préparer votre enfant à l’école Exprimer la cause et la conséquence

2

12.

Travail en mode projet.

2


ІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Parties essentielle d’une letter d’affaire.L’expression de but.

2

2.

Profession enseignante au primaire(Partie I). Promises, Suggestions, Propositions, Permission.

2

3.

Subventions internationales. Démarches pour étudier à l’étranger.

2

4.

Profession enseignante au primaire(Partie II). Capacité, Possibilité, Certitude.

2

5.

Choisir une activité extrascolaire pour votre enfant.Problèmes interculturels Suggestion, conseil, avertissement.

2

6.

L’expression de l’opposition.

2

7.

Comprendre l’enfant d’age préscolaire.(Partie I). Test de comprehension orale.

2

8.

Essais d'opinion. Test de comprehension écrite

2

9.

Comprendre l’enfant d’age préscolaire.(Partie II). Test de l’expression écrite

2

10.

CV, lettres de motivation, références.

2

11.

Vocabulaire de l’opinion.

2

12.

Travail en mode projet.

2


ІІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Ëcriture professionnelle. Le Rapport


2

2.

La France d’aujourd’hui (lecture écrémage).


2

3.

Respecter la dignité de l’enfant (Partie I). L’emploi de forme passive.

2

4.

La France d’aujourd’hui (repérage). Compte rendu narratif.


2

5.

Respecter la dignité de l’enfant(Partie II). Concordance des temps


2

6.

Curiosités de la France (lecture active). Trouver l’évidence..


2

7.

L’éducation préscolaire en France. Discours Rapporté.

2

8.

Le Canada (comprehension écrite). Information et commentaire.

2

9.

Emploi des jeunes. Les procédés del’argumentation.

2

10.

La Suisse (comprehension écrite). Ordonner les idées


2

11.

Conférences de presse, présentations.

2

12.

Questions professionnelles et universitaires


2


ІV семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

FOU. Proposition subordonnée relative.


2

2.

Royaume du Maroc (écrémage). Production orale


2

3.

L’école élémentaire.(Partie I). La mise en relief


2

4.

Volonter— bénévoles (compréhension écrite).Références textuelles.


2

5.

L’école élémentaire (Partie II). L’accord des participe.

2

6.

Education (études comparatives). Essai déclaratif


2

7.

Pédagogie Montessori. Emploi conditionnel


2

8.

Le français dans le monde. Essay discursive.

2

9.

Le développement du langage chez l’enfant d’âge préscolaire.L’expression des modalités. Subjonctif.

2

10.

Dom- Tom. Test de compréhension orale


2

11.

Voyage à des fins professionnelles.


2

12.

Travail en mode projet


2Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання
Теми практичних занять

І семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Programme de FOS. Les certifications en langue française

2

2.

La pédagogie- la plus anciennes des science(Partie II). Valeurs des temps simples.Revue.

2

3.

Comprendre l’enfant d’age préscolaire.(Partie I). Test de comprehension orale.

2

4.

Comprendre l’enfant d’age préscolaire.(Partie II). Test de l’expression écrite

2

5.

Profession enseignante au primaire(Partie I). Promises, Suggestions, Propositions, Permission

2

6.

Profession enseignante au primaire(Partie II). Capacité, Possibilité, Certitude.

2

7.

Comprendre l’enfant d’age préscolaire.(Partie I). Test de comprehension orale.

2

8.

Comprendre l’enfant d’age préscolaire.(Partie II). Test de l’expression écrite

2


ІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Respecter la dignité de l’enfant (Partie I). L’emploi de forme passive

2

2.

Respecter la dignité de l’enfant(Partie II). Concordance des temps

2

3.

L’éducation préscolaire en France. Discours Rapporté.

2

4.

Emploi des jeunes. Les procédés del’argumentation

2


ІІІ семестр

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

L’école élémentaire.(Partie I). La mise en relief

2

2.

L’école élémentaire (Partie II). L’accord des participe.

2

3.

Pédagogie Montessori. Emploi conditionnel

2

4.

Travail en mode projet

2


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал