Робоча програма навчальної дисципліни Вступ до літературознавства спеціальність (напрям) ФілологіяСкачати 97.58 Kb.

Дата конвертації12.04.2017
Розмір97.58 Kb.
ТипРобоча програма
Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра романської філології та перекладу

ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор Холін Ю. В.
_____________________________
“______”_______________20 __ р.


Робоча програма навчальної дисципліни Вступ до літературознавства

спеціальність (напрям) Філологія освітня програма Мова і література, переклад спеціалізація романські мови та літератури (переклад включно) факультет іноземних мов

2016 / 2020 навчальний рік

2 Програму рекомендовано до затвердження вченою радою факультету іноземних мов
“29” серпня 2016 року, протокол №7 РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ
Черкашина Тетяна Юріївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романської філології та перекладу Програму схвалено на засіданні кафедри романської філології та перекладу

Протокол від “26” серпня 2016 року № 1 Завідувач кафедри романської філології та перекладу
_______________________
Криворучко С. К. підпис) (прізвище та ініціали) Програму погоджено методичною комісією факультету іноземних мов

Протокол від “29” серпня 2016 року № 1 Голова методичної комісії факультету іноземних мов
_______________________ __
Варенко Т. К підпис) (прізвище та ініціали)

3

ВСТУП

Програма навчальної дисципліни Вступ до літературознавства складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр Мова і література, переклад (французька спеціальності (напряму) 035 Філологія спеціалізації романські мови та літератури (переклад включно)

1.
Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування фундаментальних уявлень про літературознавство як науку, літературу як вид мистецтва.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни - охарактеризувати літературознавство як науку, розглянути специфіку художньої літератури; простежити особливості будови художнього твору дослідити поетику художнього твору ознайомити з напрямами, течіями і школами у світовому літературознавстві вивчити особливості віршування дати уявлення про основні проблеми аналізу та інтерпретації літературно-художнього твору.
1.3. Кількість кредитів – 3 1.4. Загальна кількість годин – 90 1.5. Характеристика навчальної дисципліни Нормативна Денна форма навчання Рік підготовки
1- й Семестр
2- й Лекції
32 год. Самостійна робота
58 год.
1.6. Заплановані результати навчання У результаті вивчення цього курсу студент повинен
знати: структуру літературознавчої науки, зв’язок літературознавства з іншими науковими дисциплінами, зв’язок художньої літератури з іншими видами мистецтв, специфіку художньої літератури, специфіку літературно-художнього образу, будову художнього твору, поетику художнього твору, напрями, течії і школи в історії літературознавства, віршування.
вміти: застосовувати отримані теоретичні знання при аналізові та інтерпретації художніх творів, робити літературознавчий аналіз художніх творів.
2.
Тематичний план навчальної дисципліни

4

Розділ 1. Літературознавство як філологічна дисципліна.

Тема 1. Літературознавство та інші наукові дисципліни. Структура
літературознавства.
Предмет і завдання курсу. Літературознавство та лінгвістика. Літературознавство та історія. Літературознавство та мистецтвознавство. Літературознавство та фольклористика. Літературознавство та журналістикознавство. Теорія літератури. Історія літератури. Літературна критика. Текстологія. Методологія літературознавства.

Розділ 2. Література та життя.

Тема 1. Художня література та інші види мистецтв.
Термін література. Предмет художньої літератури. Функції художньої літератури. Художня література і журналістика. Художня література і кінематограф. Художня література і музика. Художня література і живопис.

Розділ 3. Літературно-художній образ.

Тема 1. Поняття літературно-художнього образу.
Специфіка літературно-художнього образу. Особливості художнього мислення. Структура та класифікація літературно-художніх образів.

Розділ 4. Літературний твір.

Тема 1. Структура літературного твору.
Зміст і форма. Тема. Ідея. Сюжеті композиція.

Тема 2. Мова художнього твору.
Лексичні засоби. Тропи. Фігури поетичного синтаксису. Фонічні засоби.

Розділ 5. Поетика художнього твору.

Тема 1. Внутрішня організація тексту.
Текст. Перітекст.

Тема 2. Нарація.
Фокалізація. Оповідь. Розповідь. Образ автора. Наратор.

Тема 3. Часі простір художнього твору.
Хронотоп. Час. Простір.

Тема 4. Зображальні властивості літератури.
Опис. Портрет. Пейзаж. Інтер’єр.

Розділ 6. Напрями, течії, школи в історії літературознавства.

Тема 1. Напрями, течії, школи XVII – XVIII століть.
Напрям, течія, угруповання, школа як наукові поняття. Бароко. Рококо. Класицизм.
Тема 2. Напрями, течії, школи ХІХ століття.
Сентименталізм. Романтизм. Реалізм. Натуралізм.

Тема 3. Напрями, течії, школи кінця ХІХ – початку ХХІ століть.
Модернізм. Соцреалізм. Постмодернізм.

Розділ 7. Віршування.

Тема 1. Віршування.
Силабічна, силабо-тонічна та тонічна системи віршування. Строфіка. Зорова поезія.

Розділ 8. Аналіз та інтерпретація художнього твору.

Тема 1. Аналіз художнього твору.
Різновиди аналізу художнього твору.

Тема 2. Інтерпретація художнього твору.
Поняття про інтерпретацію.

5
3
. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин денна форма заочна форма усього утому числі усього утому числі л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
Розділ 1. Літературознавство як філологічна дисципліна Тема 1. Літературознавство та інші наукові дисципліни. Структура літературознавства
4 2 - -
-
2
-
- -
-
-
- Разом за розділом 1 4
2 - -
-
2
-
- -
-
-
-
Розділ 2. Література та життя Тема 1. Художня література та інші види мистецтв
6 2 - -
-
4
-
- -
-
-
- Разом за розділом 2 6
2
- -
-
4
-
- -
-
-
-
Розділ 3. Літературно-художній образ Тема 1. Поняття літературно- художнього образу
6 2
- -
-
4
-
- -
-
-
- Разом за розділом 3 6
2
- -
-
4
-
- -
-
-
-
Розділ 4. Літературний твір Тема 1. Структура літературного твору
6 2
- -
-
4
-
- -
-
-
- Тема 2. Мова художнього твору
6 2
- -
-
4
-
- -
-
-
- Разом за розділом 4 12 4
- -
-
8
-
- -
-
-
-
Розділ 5. Поетика художнього твору Тема 1. Внутрішня організація тексту
6 2
- -
-
4
-
- -
-
-
- Тема 2. Нарація
6 2
- -
-
4
-
- -
-
-
- Тема 3. Часі простір художнього твору
6 2
- -
-
4
-
- -
-
-
- Тема 4. Зображальні властивості літератури
6 2
- -
-
4
-
- -
-
-
- Разом за розділом 5 24 8
- -
-
16
-
- -
-
-
-
Розділ 6. Напрями, течії, школи в історії літературознавства Тема 1. Напрями, течії, школи XVII –
XVIII століть
6 2
- -
-
4
-
- -
-
-
- Тема 2. Напрями, течії, школи ХІХ століття
6 2 - -
-
4
-
- -
-
-
- Тема 3. Напрями, течії, школи кінця
8 4 - -
-
4
-
- -
-
-
-

6
ХІХ – початку ХХІ століть Разом за розділом 6 20 8 - -
-
12
-
- -
-
-
-
Розділ 7. Віршування Тема 1. Віршування
6 2 - -
-
4
-
- -
-
-
- Разом за розділом 7 6
2 - -
-
4
-
- -
-
-
-
Розділ 8. Аналіз та інтерпретація художнього твору Тема 1. Аналіз художнього твору
6 2 - -
-
4
-
- -
-
-
- Тема 2. Інтерпретація художнього твору
6 2 - -
-
4
-
- -
-
-
- Разом за розділом 8 12 4 - -
-
8
-
- -
-
-
-

Усього
годин
90 32 - -
-
58
-
- -
-
-
-

4.
Завдання для самостійної робота

№ з/п Види, зміст самостійної роботи Кількість годин
1 Опрацювати питання для самоконтролю до розділів 1–8 28 2 Укласти словник основних літературознавчих термінів і понять до розділів 1–8 30 Разом
58

5
. Методи контролю
1. Метод письмового контролю письмовий залік.
2. Метод тестового контролю.
3. Метод самоконтролю.


6.
Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен залікова робот а)
Сума Розділ Розділ Розділ Розділ 4 Розділ 5 Розділ 6 Розділ Розділ 8 Разом Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 4
4 4
4 4
4 4 4 4 4
4 4
4 4
4 60 40 100

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру Оцінка для екзамену для заліку
90 – 100
відмінно

7 70-89 добре зараховано
50-69 задовільно
1-49 незадовільно не зараховано

7
. Рекомендована література

Основна література
1.
Галич О. А. Вступ до літературознавства : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Галич Держ. закл. «Луган. нац. унт ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Вид-во ДЗ
«ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 288 с.
Допоміжна література
1.
Білоус П. В. Вступ до літературознавства : навч. посіб. для самостійної роботи студента / П. В. Білоус, Г. Д. Левченко. – К. : ВЦ Академія, 2012. – 364 с.
2.
Моклиця М. Основи літературознавства / М. Моклиця. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2000. – 191 с.
3.
Ніколова О. О. Вступ до літературознавства : навч.-метод. посіб. для студентів І курсу факультету іноземної філології (спеціальність англійська мова та література) / О. О. Ніколова, Я. П. Кравченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – 140 с.
4.
Пахаренко В. І. Основи теорії літератури / В. І. Пахаренко. – К. : Генеза, 2007. –
296 с.
5.
Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : підручник для гуманітаріїв. – К. : Правда Ярославовичів, 1997. – 448 с.

8.
Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / за ред. А. Волкова, О. Бойченка. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
2. Літературознавча енциклопедія удвох томах / автор-укладач Ю. І. Ковалів. – К. :
ВЦ Академія, 2007. – 624 с.
3. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ Академія, 1997. – 752 с.

Document Outline

 • Робоча програма навчальної дисципліни
  • 1. Опис навчальної дисципліни
  • Розділ 1. Літературознавство як філологічна дисципліна.
  • Тема 1. Літературознавство та інші наукові дисципліни. Структура літературознавства.
  • Розділ 2. Література та життя.
  • Тема 1. Художня література та інші види мистецтв.
  • Розділ 3. Літературно-художній образ.
  • Тема 1. Поняття літературно-художнього образу.
  • Розділ 4. Літературний твір.
  • Тема 1. Структура літературного твору.
  • Тема 2. Мова художнього твору.
  • Розділ 5. Поетика художнього твору.
  • Тема 1. Внутрішня організація тексту.
  • Тема 2. Нарація.
  • Тема 3. Часі простір художнього твору.
  • Тема 4. Зображальні властивості літератури.
  • Розділ 6. Напрями, течії, школи в історії літературознавства.
  • Тема 1. Напрями, течії, школи XVII – XVIII століть.
  • Напрям, течія, угруповання, школа як наукові поняття. Бароко. Рококо. Класицизм.
  • Тема 2. Напрями, течії, школи ХІХ століття.
  • Тема 3. Напрями, течії, школи кінця ХІХ – початку ХХІ століть.
  • Модернізм. Соцреалізм. Постмодернізм.
  • Розділ 7. Віршування.
  • Тема 1. Віршування.
  • Розділ 8. Аналіз та інтерпретація художнього твору.
  • Тема 1. Аналіз художнього твору.
  • Тема 2. Інтерпретація художнього твору.
 • Усього годин


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал