Робоча програма навчальної дисципліни вгп етика та естетика підготовки бакалавра галузь знань 0305 «економіка та підприємництво»Скачати 259.94 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.01.2017
Розмір259.94 Kb.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра соціології та соціально-гуманітарних дисциплін


“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор____________________ Могильний О.М.
“____” _____________2013 р
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВГП 3. ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030505
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

Київ 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» для студентів бакалаврату напряму підготовки 6.030505
«Управління персоналом та економіка праці».
Розробник програми: старший викладач кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін Бондарчук Л.В.
Рецензенти:
Лукашевич М.П., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Червона Л.М., кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін
Протокол №6, від 26 червня 2013 р.
Завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін проф.. Лукашевич М.П.
(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол №7 від 24 вересня 2013 р.

«Погоджено»


Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________________ М. Руженський _______________В. Куляша
©Бондарчук Л.В., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів - 1
Галузь знань 0305
«Економіка та підприємництво»
Вибіркова
Модулів - 3
Напрям підготовки
6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Рік підготовки
Змістовних модулів - 3 2-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання
(контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин-
36
3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
4 год.
Практичні, семінарські
2 год.
Лабораторні
-
Самостійна робота
10 год.
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота) 20 год.
Вид контролю: залік
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 20 %


4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи знань з етики та естетики, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, пробудження відчуття відповідальності за підвищення власного рівня загальної і професійної культури.
Основні завдання вивчення дисципліни:

розкрити сутність теорії етичної та естетичної форм суспільної свідомості;

навчити основам етичного, естетичного, загальнокультурного аналізу суспільного і культурного життя;

сформувати готовність сприяти становленню морально-етичної культури міжособистісних взаємин;

сприяти розвитку гуманітарного та гуманістичного мислення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності основних напрямків і течій етичної та естетичної складової сучасної філософської думки;

знання і вміння оперувати науковими категоріями та поняттями в сфері філософського знання, а саме його етичної і естетичної складової;

усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;

знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft
Office Power Point при підготовці доповіді з презентацією);

навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм наукової діяльності (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у команді;

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформацію ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

навички та уміння формування міжособистісних стосунків у колективі при відстоюванні власної позиції під час дискусії;

етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;

5

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення до їх проявів;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отримані знання.
Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність до навчання;

критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;

турбота про якість доповіді та презентації;

бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

уміння реалізовувати проекти в сфері наукової діяльності.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)


знання базових принципів та основних категорій етики;

здатність розуміти завдання етики як науки на сучасному етапі суспільного розвитку;

розуміння історії еволюції етичної думки та сутності основних етичних вчень;

уміння орієнтуватись в основних характеристиках професійної етики як вчення про професійну мораль;

знання загальних принципів і норм етикету;

розуміння основних категорій естетики, як науки про естетичне освоєння світу людиною;

здатність вирізняти основні функції мистецтва та його видову специфіку;

знання основних характеристик специфіки творчого процесу як естетичної діяльності у різноманітних галузях.

уміння інтегрувати теоретичні знання щодо основних норм етичної поведінки у практичний досвід,

здатність аналізувати етичні, естетичні та загальнокультурні аспекти суспільного і культурного життя,

уміння оцінювати різноманітні життєві ситуації з позицій морального вибору та естетичного значення,

здатність сприяти становленню морально-етичної культури міжособистісних взаємин.

уміння критично аналізувати власний рівень загальної і професійної культури та усвідомлювати власну відповідальність за самовдосконалення

6
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Особливості змістовного наповнення та місце
курсу “Етика та естетика” в системі гуманітарного знання

Тема 1. Етика та естетика як філософські науки
Етика та естетика як науки гуманітарного блоку, їх філософське підґрунтя. Зв’язок етики та естетики з іншими гуманітарними науками.
Походження та еволюція термінів “етика”, “мораль”, “естетика”.
Актуальність моральних і духовних цінностей у визначенні життєвих пріоритетів. Особливості етичних і естетичних знань та їх специфічні властивості.

Тема 2. Зміст, об’єкт та предмет вивчення курсу “Етика та естетика”

Єдність Істини, Добра і Краси як чинник, що дозволив поєднати етику та естетику в єдиний курс, зважаючи на місце цих наук у структурі людської свідомості і буття. Теорії етичної та естетичної форм суспільної свідомості.
Об’єкт вивчення курсу “Етика та естетика”. Предмет вивчення курсу “Етика та естетика”. Теоретичний і прикладний характер курсу “Етика та естетика”.
Тема 3. Завдання курсу “Етика та естетика” в системі освіти і виховання
сучасної молоді
Сутність гуманістичної етики та її завдань у засвоєнні основних положень теорії моралі, принципів і правил нормативної етики. Етичне виховання молоді. Поняття про естетичну освіту та естетичне виховання, розвиток творчого потенціалу особистості й формування у неї естетичного смаку, вмінь і навичок художнього сприймання та розуміння дійсності і творів мистецтва. Шляхи власного самовдосконалення і підвищення рівня загальної культури на основі застосування найвищих моральних та естетичних цінностей.
Змістовний модуль 2. Етика як наука про мораль

Тема 4. Мораль, її структура і функції.. Основні категорії етики та
завдання етики як науки
Мораль як предмет етики та регулятор поведінки людини. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі, її структура. Поняття моральної свідомості. Норми, правила, мотиви і ціннісні

7 орієнтації як елементи моральної свідомості. Функції моралі. Категорії етики як світоглядні орієнтири ставлення людини до світу. Добро та зло як вихідні категорії етики, як моральний вибір. Сутність таких категорій як честь і гідність. Професійна честь і професійна гідність. Совість як контрольно- регулятивний механізм моральної свідомості особистості. Сором як форма самоконтролю особистості. Взаємозв'язок обов'язку і совісті в регулюванні взаємовідносин. Страждання і співчуття: поняття, сутність, значення для життя людини. Поняття милосердя. Сенс життя і щастя як категорії етики.
Основні закони щастя. Свобода і необхідність як категорії етики. Коло проблем дослідження етики. Основні завдання етики як науки.
Тема 5. Історія формування етичних вчень у контексті різних епох
Еволюція етичних концепцій від давнини до сучасності. Специфіка етико-філософських систем в країнах Давнього Сходу та античного світу.
Становлення етики як самостійної науки (праці Аристотеля). Етика
Середньовіччя та доби Відродження. Сутність понять “гуманізм”,
“неоплатонізм”.. Моральні питання в ідеології Просвітництва. Проблеми етики в класичній німецькій філософії: праці Канта, Фіхте, Гегеля.. Сутність етичних вчень Нового і Новітнього часу. Теоретичні основи сучасних вчень про детермінанти моральної та естетичної свідомості особистості.

Тема 6. Професійна етика як вчення про професійну мораль
Завдання професійної етики як науки, її роль в формуванні морально- професійної культури особистості. Основні категорії професійної етики: професійний обов'язок, професійна честь, професійна гідність, професійний такт, професійна справедливість тощо. Сфери професійної етики: управлінська етика, етика журналіста, етика юриста, педагогічна етика, дипломатична етика, медична етика тощо. Етичний кодекс як звід моральних принципів і норм стосовно професійної діяльності.
Тема 7. Етична поведінка як вимір морального освоєння світу людиною
Поняття етичної поведінки. Вчинок як центральна ланка моральної поведінки. Мотивація вчинку як регулятор моральної поведінки. Моральна оцінка. Поняття етичної культури. Основні норми етичної культури.
Моральні якості особистості як наочний вияв норм етичної культури: гуманність, справедливість, чесність тощо. Етикет як звід правил поведінки.
Національний контекст етикету. Діловий етикет. Загальні принципи етикету: ввічливість, тактовність, чуйність, скромність, делікатність тощо. Норми етикету: поняття, діалектика естетичної та етичної сторін. Манери як зовнішні форми поведінки. Манери хороші і погані. Мовний етикет як зовнішній вияв внутрішньої моральної культури. Культура мови та її основні ознаки.

8
Змістовний модуль 3. Естетика як наука про естетичне освоєння
світу людиною

Тема 8. Структура естетичної свідомості. Основні категорії естетики
Естетика як самостійна філософська наука. Основні поняття естетики як науки. Поняття естетичної свідомості та її форми. Естетичне чуття, його основні групи (зовнішні й внутрішні). “Естетичний смак” і “художній смак” у структурі естетичної свідомості, критерії їх оцінки. Конкретно-історичний характер поняття “естетичний ідеал”. Осмислення його специфіки в історії естетики та працях філософів. Основні естетичні категорії, їх сутність та різні підходи до тлумачення і розуміння їх ролі в художній творчості митців.
Полікатегоріальність сучасної естетичної науки.

Тема 9. Мистецтво в структурі естетичної науки
Мистецтво як художнє сприйняття світу, як предмет естетичного осмислення. Види мистецтва, їх жанрова та стильова специфіка. Функції мистецтва, його пізнавальна та виховна роль. Засоби емоційного впливу на людей та збагачення їх чуттєвого світу і духовної культури. Художній смак як здатність до адекватного сприйняття й оцінки творів мистецтва і ставлення до них. Опанування прийомами аналізу й оцінки мистецьких творів на засадах естетичної теорії та загальних законів художнього освоєння дійсності.

Тема 10. Сфери естетичної діяльності людини
Естетична діяльність як соціальна форма буття людини, специфічний вид практично-духовної діяльності. Людина і суспільні відносини між об'єктами естетичної діяльності. Естетична діяльність і мистецтво. Природа у структурі естетичної діяльності. Творчий потенціал людської праці.
Творчість як об'єкт естетичного аналізу. Специфіка творчого процесу як естетичної діяльності у різноманітних галузях. Естетична організація предметного середовища. Дизайн і мистецтво. Мода як феномен культури.
Семантика одягу. Естетична цінність техніки. Естетика поведінки і побуту.
Естетика у професійній діяльності. Естетика мислення і творчість як вид естетичної діяльності.


9
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
Заочна форма навчання
У
сь
ого

в тому числі
Л
екц
ії

се
м
інари

С
РС

Інд
и
ві
д.

робот
а
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Особливості змістовного наповнення та місце
курсу “Етика та естетика” в системі гуманітарного знання
Тема 1. Етика та естетика як філософські науки
1,5 0,5 1
Тема 2. Зміст, об’єкт та предмет вивчення курсу
“Етика та естетика
1,5 0,5 1
Тема 3. Завдання курсу “Етика та естетика” в системі освіти і виховання сучасної молоді
1 1
Разом за змістовним модулем 1
4
1

3
Змістовний модуль 2. Етика як наука про мораль
Тема 4. Мораль, її структура і функції. Основні категорії етики та завдання етики як науки
2 1
1
Тема 5. Історія формування етичних вчень у контексті різних епох
1,5 0,5 1
Тема 6. Професійна етика як вчення про професійну мораль
1,5 0,5 1
Тема 7. Етична поведінка як вимір морального освоєння світу людиною
2 1
1
Разом за змістовним модулем 2
7
2
1
4
Змістовний модуль 3. Естетика як наука про естетичне освоєння світу
людиною
Тема 8. Структура естетичної свідомості. Основні категорії естетики
2 1
1
Тема 9. Мистецтво в структурі естетичної науки
2 1
1
Тема 10. Сфери естетичної діяльності людини
1 1
Разом за змістовним модулем 3
5
1
1
3
Усього годин за Модулем 1:
16
4
2
10

Модуль 2
Індивідуальне завдання
2020
Усього годин:
36
4
2
10
20
10

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 7. Етична поведінка як вимір морального освоєння світу людиною
Семінарське заняття:
1.
Основні норми етичної культури
2.
Етикет як звід правил поведінки.
3.
Діловий етикет.
4.
Норми етикету: поняття, діалектика естетичної та етичної сторін.
Література: [1,5,10.11,12,16,17 ]
Тема 9. Мистецтво в структурі естетичної науки
Семінарське заняття
1.
Види мистецтва, їх жанрова та стильова специфіка.
2.
Функції мистецтва, його пізнавальна та виховна роль.
3.
Художній смак як здатність до адекватного сприйняття й оцінки творів мистецтва і ставлення до них.
Література: [2,3, 5,16,17,25]

11
6. САМОСТІЙНА РОБОТА

Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
Тема 1. Етика та естетика як філософські науки
Охарактеризуйте етику та естетику як філософські науки.
Визначте зв’язок етики та естетики з іншими гуманітарними науками.
Розгляньте особливості етичних і естетичних знань та їх специфічні властивості.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
1
Тема 2. Зміст, об’єкт та предмет вивчення курсу “Етика та естетика
Розгляньте теорії етичної та естетичної форм суспільної свідомості.
Охарактеризуйте об’єкт вивчення курсу “Етика та естетика”.
Охарактеризуйте предмет вивчення курсу “Етика та естетика”.
Визначте специфіку теоретичного і прикладного характеру курсу “Етика та естетика”.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
1
Тема 3. Завдання курсу “Етика та естетика” в системі освіти і виховання сучасної молоді
Охарактеризуйте сутність гуманістичної етики та її завдань у засвоєнні основних положень теорії моралі, принципів і правил нормативної етики.
Дайте визначення таких понять як «естетична освіта» та
«естетичне виховання».
Розгляньте можливі шляхи власного самовдосконалення і підвищення рівня загальної культури на основі застосування найвищих моральних та естетичних цінностей. Виділіть етапи такого самовдосконалення.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
1
Тема 4. Мораль, її структура і функції. Основні категорії етики та завдання етики як науки
Охарактеризуйте мораль як предмет етики та регулятор поведінки людини. Розгляньте первісні форми регуляції людської поведінки. Визначте основні функції моралі.
Дайте визначення основних категорій етики як світоглядних орієнтирів ставлення людини до світу. Наведіть приклади прояву основних категорій етики у повсякденному житті.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
1

12
Тема 5. Історія формування етичних вчень у контексті різних епох
Прослідкуйте основні етапи еволюції етичних концепцій від давнини до сучасності.
Охарактеризуйте специфіку етико-філософських систем в давніх цивілізаціях Сходу та античного світу, в добу Середньовіччя та
Відродження.
Визначте сутність понять “гуманізм”, “неоплатонізм”. Розглянь- те основні моральні питання в ідеології Просвітництва, пробле- ми етики в класичній німецькій філософії (праці Канта, Фіхте,
Гегеля) та сутність етичних вчень Нового і Новітнього часу.
Розгляньте теоретичні основи сучасних вчень про детермінанти моральної та естетичної свідомості особистості.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
1
Тема 6. Професійна етика як вчення про професійну мораль
Визначте основні завдання професійної етики як науки, її роль в формуванні морально- професійної культури особистості.
Дайте визначення основних категорій професійної етики, таких як професійний обов'язок, професійна честь, професійна гідність, професійний такт, професійна справедливість тощо.
Проаналізуйте сфери професійної етики.
Охарактеризуйте Етичний кодекс як звід моральних принципів і норм стосовно професійної діяльності. Наведіть приклади відомих вам професійних етичних кодексів.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
1
Тема 7. Етична поведінка як вимір морального освоєння світу людиною
Розгляньте поняття етичної поведінки та вчинок як центральну ланку моральної поведінки.
Визначте основні норми етичної культури.
Розгляньте мотивацію вчинку як регулятора моральної поведінки людини. Наведіть приклади.
Дайте визначення поняття «етична культура».
Розгляньте моральні якості особистості як наочний вияв норм етичної культури таких як гуманність, справедливість, чесність тощо. Розгляньте світський етикет як звід правил поведінки.
Проаналізуйте національний контекст етикету.
Охарактеризуйте загальні принципи етикету: ввічливість, тактовність, чуйність, скромність, делікатність тощо та таку норму етикету як діалектика естетичної та етичної сторін.
Проаналізуйте поняття «культура мови» та його основні ознаки.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
1

13
Тема 8. . Структура естетичної свідомості. Основні категорії естетики
Охарактеризуйте естетику як самостійну філософську науку.
Розгляньте основні поняття естетики як науки.
Проаналізуйте поняття естетичної свідомості та її форми.
Дайте визначення поняття «естетичне чуття», “естетичний смак”
і “художній смак”.
Проаналізуйте конкретно-історичний характер поняття
“естетичний ідеал”. Наведіть приклади осмислення його специфіки в історії естетики та працях філософів.
Розгляньте основні естетичні категорії, їх сутність та різні підходи до тлумачення і розуміння їх ролі в художній творчості митців.
Охарактеризуйте полікатегоріальність сучасної естетичної науки. Наведіть приклади.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
1
Тема 9. Мистецтво в структурі естетичної науки
Охарактеризуйте мистецтво як спосіб художнього сприйняття світу та як предмет естетичного осмислення.
Розгляньте види мистецтва, їх жанрову та стильову специфіку.
Сформулюйте функції мистецтва. Наведіть приклади його пізнавальної та виховної ролі та його ролі як засобу емоційного впливу на людей та збагачення їх чуттєвого світу і духовної культури.
Розгляньте художній смак з позиції здатності до адекватного сприйняття й оцінки творів мистецтва і ставлення до них.
Розгляньте власні можливості опанування прийомами аналізу й оцінки мистецьких творів на засадах естетичної теорії та загальних законів художнього освоєння дійсності.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
1
Тема 10. Сфери естетичної діяльності людини
Розгляньте естетичну діяльність як соціальну форму буття людини, специфічний вид практично-духовної діяльності.
Проаналізуйте специфіку творчого процесу як естетичної діяльності у різноманітних галузях.
Розгляньте дизайн і мистецтво як спосіб естетичної організації предметного середовища та моду як феномен культури.
Охарактеризуйте естетичну цінність техніки. Наведіть приклади.
Розгляньте естетику професійної діяльності та естетику мислення як види естетичної діяльності.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
1
Всього
10

14
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)
7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає письмове виконання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2.
Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
1
Б
2
В
3
Г
4
Д
5
Є
6
Ж
7
З
8
Й
9
І
10
К
11
Л
12
М
13
Н
14
О
15
П
16
Р
17
С
18
Т
19
У
20
Ф
21
Х
22
Ц
23
Ч
24
Ш
25
Щ
26
Ю
27
Я
28 7.3.
Контрольна робота з дисципліни «Етика та естетика» складається з двох
частин: теоретичної частини (теоретичне питання, що потребує поглибленої відповіді і розкриття теми у формі реферату) та
практичної частини (завдання, що передбачає самостійний аналіз слухачами певних практичних аспектів етики та естетики та їх проявів у реальному житті).

15 7.4.
Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над фаховою науковою літературою, навичок аналітичного мислення, закріплення теоретичних знань з теорії та практики соціальної роботи, їх систематизації, поглиблення та узагальнення.
7.5.
Реферат обов’язково має містити всі необхідні структурні складові: план, вступ, основну частину, висновки та список літератури.
Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні і практичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.6.
Запис умови завдання та теми реферату, передбаченого варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.7.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення
(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.8.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.9.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.:
ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).
7.10.
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30
днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.11.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:

16
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
27 - 30
B (дуже добре)
4 (добре)
25 - 26
C (добре)
23 – 24
D (задовільно)
3 (задовільно)
21 – 22
E (достатньо)
19 – 20
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
11 – 18
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-10
7.12.
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.13.
Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Теоретичне завдання (теми для рефератів)

1.
Етика та естетика як науки гуманітарного блоку, їх філософське підґрунтя.
2.
Соціальні функції та ціннісний зміст моралі.
3.
Мораль як регулятор поведінки людини. Мораль і моральність.
4.
Мистецтво як засіб гармонізації духовного світу людини.
5.
Мистецтво як засіб соціалізації і активізації.
6.
Сенс життя і щастя як категорія етики. Основні закони щастя.
7.
Страждання і співчуття: поняття, сутність, значення для життя людини.
8.
Естетична організація предметного середовища. Дизайн і мистецтво.
9.
Мода як феномен культури.
10.
Природа у структурі естетичної діяльності.
11.
Естетичне і художнє. Естетичний смак.
12.
Християнська етика.
13.
Етична думка в Україні ХVІІ – ХVІІІ ст. Етика Сковороди.
14.
Мистецтво як засіб формування творчого потенціалу і задоволення потреби в щасті.
15.
Любов як феномен невідчуженого спілкування.
16.
Моральні засади дружби.
17.
Мистецтво як психологічний захист людини.
18.
Моральне спілкування як творчість.
19.
Естетичний ідеал.
20.
Етикет як звід правих поведінки.
21.
Видова специфіка мистецтва. Характеристика видів мистецтва: література, театр, музика, хореографія, кіно, телебачення, естрада.

17 22.
Етичний кодекс як звід моральних принципів і норм стосовно професійної діяльності.
23.
Видова специфіка мистецтва. Характеристика видів мистецтва: прикладне мистецтво, декоративне мистецтво, живопис, графіка, архітектура, скульптура
24.
Норми етикету. Манери як зовнішні форми поведінки.
25.
Взаємозв’язок обов’язку і совісті в регулюванні взаємовідносин.
26.
Свобода вибору і моральна відповідальність.
27.
Естетика як філософська наука та її зв’язок з іншими науками.
28.
Честь і гідність. Професійна честь і професійна гідність.
29.
Категорії етики як світоглядні орієнтири ставлення людини до світу.
30.
Суспільне призначення мистецтва.

Практичне завдання

Написати власні роздуми у формі есе на наступні теми:
а) «Моє розуміння Добра і Зла та їх прояви у реальному житті» (для тих студентів у яких теоретичне завдання (тема реферату) присвячене одному із аспектів Естетики);
б)«Моє розуміння Прекрасного і Потворного та їх прояви у
реальному житті» (для тих студентів у яких теоретичне завдання
(тема реферату) присвячене одному із аспектів Етики).
Об’єм відповіді на практичне завдання 2-3 стор.


18
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ. В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються лекції і практичні заняття, ділові ігри, тренінгові вправи тощо.

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. Поточне тестування, оцінка за відповідь, оцінка за самостійну роботу, підсумкова письмова робота.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсум-
ковий
тест
(залік)
Сума
Змістовний модуль
1
Змістовний модуль
2
Змістовний модуль
3
Індивідуальне
завдання5
9
6
30
50
100
Т1
Т2
Т3
Т4 Т5 Т6 Т7
Т8
Т9
Т10

2 1
2 2
3 2
2 2
2 2


Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни (робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали).

19
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Етика як філософська наука.
2.
Соціальні функції та ціннісний зміст моралі.
3.
Мораль як регулятор поведінки людини.
4.
Мораль і моральність.
5.
Видова специфіка мистецтва.
6.
Характеристика видів мистецтва: література, театр, музика, хореографія, кіно, телебачення, естрада.
7.
Характеристика видів мистецтва: прикладне мистецтво, декоративне мистецтво, живопис, графіка, архітектура, скульптура.
8.
Естетична організація предметного середовища.
9.
Дизайн і мистецтво.
10.
Мода як феномен культури.
11.
Природа у структурі естетичної діяльності.
12.
Естетичне і художнє. Естетичний смак.
13.
Християнська етика.
14.
Етична думка в Україні ХVІІ – ХVІІІ ст.
15.
Етика Сковороди.
16.
Естетика як філософська наука та її зв’язок з іншими науками.
17.
Мистецтво як засіб формування творчого потенціалу і задоволення потреби в щасті.
18.
Мистецтво як засіб гармонізації духовного світу людини.
19.
Мистецтво як засіб соціалізації і активізації.
20.
Мистецтво як психологічний захист людини.
21.
Сенс життя і щастя як категорія етики.
22.
Основні закони щастя.
23.
Страждання і співчуття: поняття, сутність, значення для життя людини.
24.
Моральне спілкування як творчість.
25.
Любов як феномен невідчуженого спілкування.
26.
Моральні засади дружби.
27.
Етикет як звід правих поведінки.
28.
Норми етикету.
29.
Манери як зовнішні форми поведінки.
30.
Взаємозв’язок обов’язку і совісті в регулюванні взаємовідносин.
31.
Свобода вибору і моральна відповідальність.
32.
Принципи діалектичного зв’язку свободи і необхідності у феномені моральності.
33.
Честь і гідність.
34.
Професійна честь і професійна гідність.
35.
Добро та Зло як вихідні категорії етики, як моральний вибір.
36.
Категорії етики як світоглядні орієнтири ставлення людини до світу.
37.
Етичний кодекс як звід моральних принципів і норм стосовно професійної діяльності.

20 38.
Професійна етика.
39.
Етика вченого.
40.
Етичні вчення Древнього Сходу (Єгипет, Індія,).
41.
Етичні вчення Древнього Сходу (Китай, Палестина, Іран).
42.
Давньогрецька та давньоримська етика (Сократ, Платон, Аристотель,
Сенека).
43.
Поняття “принцип” в етиці.
44.
Альтруїзм-егоїзм – вихідні принципи родового життя.
45.
Колективізм-індивідуалізм – принципи соціального буття.
46.
Мовний етикет як зовнішній вияв внутрішньої моральної культури.
47.
Естетика у професійній діяльності.
48.
Творчість як вид естетичної діяльності.
49.
Естетика поведінки і побуту.
50.
Мистецтво як омолодження людини.
51.
Суспільне призначення мистецтва.
52.
Людина і її духовне життя в епоху науки і техніки.
53.
Естетичний ідеал.
54.
Мистецтво як олюднення людини.
55.
Основні категорії естетики.
56.
Естетика як наука, її предмет і значення.
57.
Мистецтво і наука.
58.
Мистецтво як особливий спосіб освоєння світу.
59.
Мистецтво як естетично-художній феномен.
60.
Мораль і моральність.

21
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Базова
1.
Афонін В. О. Етика та естетика : навч. посіб. для орг. самостійної роботи студ. / В. О. Афонін, Т. В. Шелупахіна; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ :
Альма-матер, 2006. - 240 с.
2.
Бродецький О. Є. Етика й естетика : Навч.-метод. посібник / О. Є.
Бродецький ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. -
Чернівці : Рута, 2005. - 72 с.
3.
Етика - вчення про смисл життя : [навч.-метод. посібник] / В. І. Гур [та
ін.] ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний
ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2008. - 80 с.
4.
Етика : навч. посібник для студ. усіх спец. та всіх форм навчання з дисципліни "Етика і Естетика" / уклад. І. В. Загряжський ; упоряд. та ред. В. М. Вандишев ; Сумський держ. ун-т. Кафедра філософії. - Суми
: Видавництво СумДУ, 2005. - 157 с.
5.
Етика і естетика: навч. посіб. / А. П. Заздравнов, О. І. Заздравнова, І. О.
Коваль, Т. Л. Папоротна; за ред. проф. А. П. Заздравнова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : Харк. нац. аграр. ун-т, 2006. - 119 с.
6.
Етика та естетика : Навч. посіб. для студ. усіх напрямів підгот. / В. Л.
Петрушенко [та ін.] ; ред. В. Л. Петрушенко ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. - 251 с.
7.
Етика та естетика: навч. посіб. / Ортинський В. Л. [та ін.]; під заг. ред.
М. П. Гетьманчука. - Л.: ЛДУВС, 2010. - 319 с.
8.
Етика. Естетика: навч. посіб. / І. Є. Волошко [та ін.] ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ,
2006. - 152 с.
9.
Малахов В. А. Етика. Курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Малахов. - К.: Либідь, 2001. - 382 с
10.
Мовчан В. С. Етика : Навч. посіб. / В. С. Мовчан. - К. : Знання, 2007. -
484 с. .
11.
Прибутько П. С. Етика: посіб. для підготов. до іспитів / П. С.
Прибутько, Л. М. Дубчак. - К.: Видавець Паливода А.В., 2008. - 180 с.
12.
Семенюк К. С. Етика і естетика : Навч. посіб. для дистанційного навчання / К. С. Семенюк ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2007. - 193 с.
13.
Сморж Л.О. Естетика: навчальний посібник / Л.О. Сморж – К.:
Кондор,2009.–334 с.
14.
Тофтул М. Г. Етика : навч. посібник / М. Г. Тофтул. - К. : Академія,
2006. - 414 с.


22
Допоміжна
17.
Аверин Н. М. Введение в этику : Учеб. пособие / Н. М. Аверин ;
Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р.Державина. - Тамбов : Издательство
ТГУ, 2001. - 109 с.
18.
Бербешкина З. А. Этика социального работника // Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. - М., 2007. –
212 с.
19.
Бондарчук Л.В. Етичні засади соціальної роботи у контексті
європейських стандартів // Матеріали ІV Міжнародного симпозіуму з біоетики „Розвиток ідей біоетики у європейському контексті”. – К.:
Сфера. – 2006. – С.24-25.
20.
Бондарчук Л.В. Етичні засади, завдання та напрямки соціальної роботи з людьми, що мають особливі потреби щодо їх самореалізації на ринку праці // Актуальні проблеми професійної самореалізації осіб з особливими потребами на ринку праці: Матеріали круглого столу (грудень, 2007 р.). – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – С. 81-89.
21.
Бродецький О. Є. Етика й естетика : Навч.-метод. посібник / О. Є.
Бродецький ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича.
- Чернівці : Рута, 2005. - 72 с.
22.
Етика : Навч. посіб. / В. О. Лозовой [та ін.] ; ред. В. О. Лозовой. - К. :
Юрінком Інтер, 2002. - 224 с.
23.
Етика : Навч. посібник / М. Ф. Шмиголь [та ін.] ; ред. М. Ф.
Шмиголь, О. В. Сулим ; Одеський національний економічний ун-т. -
О. : Астропринт, 2003. - 187 с.
24.
Етика : Навч. посібник / М. Ф. Шмиголь [та ін.] ; ред. М. Ф.
Шмиголь, О. В. Сулим ; Одеський національний економічний ун-т. -
О. : Астропринт, 2003. - 187 с.
25.
Наконечна О. П. Етика і естетика: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення : кредитно-модульна система організації навчального процесу: для студ. напряму 6.030504
"Економіка підприємства" та 6.030601 "Менеджмент" / О. П.
Наконечна, А. Є. Залужна ; Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2008. - 181 с.
26.
Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: науково-методичний посібник / В.В. Рибалка – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2011. –
428 с.
27.
Томас М. Герет та Річард Дж. Клоноскі. Етика Бізнесу. – К.:
«Олімп», 2005. – 340с.
28.
Ярская-Смирнова Е.Р. Профессиональная этика социальной работы.
– М., 2008. – 182 с.

23

ЗМІСТ1 Опис навчальної дисципліни
3 2.. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
6 4. Структура навчальної дисципліни
9 5. Теми семінарських занять
10 6. Самостійна робота
11 7. Індивідуальні завдання
14 8. Методи навчання
18 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
18 18 18 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
19 13. Рекомендована література
21
Зміст
23
24
Навчально-методичне видання


Бондарчук Людмила Володимирівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Етика та естетика»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Л.В.Бондарчук
Підписано до друку р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,9
Тираж 30 прим. Зам. № _____
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • “Затверджую”
  • Ректор____________________ Могильний О.М.
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал