Робоча програма навчальної дисципліни в. 008. 17 3 державне соціальне страхування підготовки магістрів галузі знань 1501 «державне управління»Скачати 296.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації16.01.2017
Розмір296.15 Kb.

1

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра управління персоналом та
економіки праці


“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор Могильний О.М.
“____” ____________________2015 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

В.008.17.1.3 ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1501 «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.15010008 «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»Київ 2015

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Державне соціальне страхування» для студентів спеціальності 8.15010008 «Публічне адміністрування»
Розробник програми доктор економічних наук, професор Черкасов А.В.
Рецензенти:
Кицак Т.Г. – кандидат економічних наук, доцент, заст. зав. кафедри управління персоналом Київського національного економічного університету
ім. В. Гетьмана

М.М. Руженський, кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості
України
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри управління персоналом та економіки праці Протокол № , від 2015 р.
Завідувач кафедри
Гнибіденко І.Ф.
(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол № від 2015 р.

«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного
Завідувач навчального відділу відділу

___________ М. Руженський _____________В. Куляша
©Черкасов А.В, 2015
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2015

3
1.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів -2
Галузь знань
1501«Державне управління»
Вибіркова
Модулів - 2
Спеціальність 8.150100088
«Публічне адміністрування»
Рік підготовки
Змістовних модулів -2 2-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання
Семестр
Загальна кількість годин-
60
3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних -1 самостійної роботи студента – 3
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
12 год.
Практичні
8 год.
Лабораторні
- год.
Самостійна робота
40 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 50 %


4

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань щодо загальних закономірностей зародження і розвитку державного соціального страхування, засоби щодо здійснення соціального захисту населення України, вмінь аналізувати суперечливість і багатоваріантність цього розвитку, роль і функції держави в його започаткуванні і регулюванні; використовувати знання в практичній роботі.
Основним завданням вивчення дисципліни є формування у студентів вміння аналізувати державне соціальне страхування як прояв, з одного боку, загальних закономірностей, властивих соціальній державі з ринковою економікою, а з іншого боку - української специфіки формування системи соціального захисту в умовах ринкового середовища, вивчення його різноманітних сторін, різних властивостей і проявів, аналізувати основні тенденції й процеси, які мають місце в цієї сфері. Роль і форми участі держави, профспілок і організацій роботодавців в здійсненні соціального страхування, його регулюванні, гуманізації ринкових відносин у сферах праці й зайнятості та соціального захисту трудящих.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких
компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:
­
здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності та ролі загальнообов’язкового державного соціального страхування, суб’єктів та об’єктів соціального страхування в Україні;
­
здатність розглядати суспільні явища в розвитку державного соціального страхування в конкретних історичних умовах;
­
здатність до аналізу та оцінки процесів у сфері формування державної політики у сфері державного соціального страхування;
­
знання та уміння оперувати економічними категоріями та поняттями в сфері державного соціального страхування;
­
здатність працювати з інформацією, у тому числі глобальної мережі
Інтернет, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;
­
вільне усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;
­
уміння обґрунтовувати та приймати управлінські рішення;
­
уміння орієнтуватися у нормативних актах та проводити моніторинг змін у законодавстві.

5
Міжособистісні компетентності:
­
здатність працювати в команді;
­
позитивне ставлення до несхожості та інших поглядів;
­
здатність здійснювати комунікаційну діяльність;
­
уміння донести до слухачів ідеї, інформації, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;
­
розуміти і дотримуватися етичних цінностей;
­
розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;
­
здатність до критики та самокритики під час дискусії;
­
уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отримання знання.

Системні компетентності:
­
здатність працювати самостійно і автономно;
­
здатність до навчання;
­
здатність застосовувати знання на практиці у відповідності до стандартів якості;
­
здатність формувати нові ідеї, критично мислити та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
­
уміння реалізовувати проекти;
­
здатність самостійно підготувати презентацію, альтернативні підходи до висвітлення теми дискусії;
­
здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;
­
бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей.
Спеціальні (фахові) вміння ( компетентності)

­
знання теоретико-методологічних основ державного соціального страхування;
­
знання загальних закономірностей виникнення, розвитку та сучасного стану загальнообов'язкового державного соціального страхування в
Україні;
­
знання специфіки різних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні;
­
знання принципів управління фондами загальнообов'язкого державного соціального страхування;
­
вміння використовувати принципи здійснення соціального діалогу при організації загальнообов'язкового державного соціального страхування;
­
вміння використовувати законодавчу базу і нормативно-правові підстави здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування;

6
­
знання системи організації та контролю за наданням соціальних послуг виконавчими дирекціями фондів загальнообов’язкового соціального страхування ;
­
знання видив фінансово-економічного забезпечення та соціальних послуг у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування по кожному фонду окремо;
­
знання принципів фінансування страхових відшкодувань, соціальних послуг та профілактичних заходів у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування по кожному фонду окремо;
­
знання та вміння використовувати зарубіжний досвід у сфері соціального страхування.

7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи виникнення видів соціального
страхування.
Тема 1. Мета, предмет та основні завдання навчальної дисципліни

Основною метою даної навчальної дисципліни є формування у студентів системи поглядів, знань щодо загальних закономірностей виникнення, розвитку та сучасного стану загальнообов'язкового державного соціального страхування, його ролі у соціальному захисту трудящих; вміння аналізувати відповідну нормативно-правову базу; застосовувати отримані знання на практиці.
Предмет дисципліни - зміст, принципи і загальні закономірності виникнення, розвитку і сучасного стану загальнообов'язкового державного соціального страхування, його роль у соціальному захисті населення.
Основні завдання навчальної дисципліни державне соціальне страхування є опанування студентами і слухачами знань з таких положень і проблем:
­
теоретико-методологічні основи державного соціального страхування;
­
загальні закономірності виникнення, розвитку та сучасного стану загальнообов'язкового державного соціального страхування;
­
специфіка різних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні;
­
управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
­
здійснення соціального діалогу при організації загальнообов'язкового державного соціального страхування;
­
законодавча база і нормативно-правові підстави здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Тема 2. Сутність, загальні засади, генеза державного соціального
страхування.

Види загальнообов'язкового державного соціального страхування, страхові ризики і страхові випадки. Передумови і генеза соціального страхування в Європі. Перші законодавчі акти щодо запровадження обов'язкового соціального страхування в Німеччині й Великої Британії.
Основні принципи цих систем, їх відмінності Започаткування обов'язкового

8 соціальне страхування в Україні. Його особливості, зміст і форми в радянську добу. Державне страхування в незалежній Україні, його принципи.
Тема 3. Страхове відшкодування і фактори, що визначають розмір
відшкодування.

Зміст поняття "страхове відшкодування", його сутність. Розмір пенсій за віком у солідарної системі. Фактори, що його визначають. Коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, що застосовується для обчислення розміру пенсії.
Страхове відшкодування у страхуванні на випадок безробіття. Фактори, що визначають розмір допомоги по безробіттю. Особливості надання страхового відшкодування у страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
Виплати застрахованим особам у державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Ступень втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я, як фактори визначення розміру щомісячної страхової виплати
Обмеження розмірів матеріального забезпечення застрахованих осіб в разі настання страхового випадку за кожним видом соціального страхування.
Змістовний модуль 2. Види загальнообов’язкового соціального
страхування та недержавне пенсійне страхування.

Тема 4. Соціальні послуги у державному соціальному страхуванні

Право громадян на отримання не тільки матеріального забезпечення, а й певних соціальних послуг. Види і зміст соціальних послуг у державному соціальному страхуванні:
­
від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
­
на випадок безробіття;
­
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
­
пенсійному страхуванні.
Право застрахованих осіб на отримання соціальних послуг при нещасному випадку на виробництві або професійному захворюванні, що спричинило застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у законі. Види соціальних послуг за даним соціальним страхуванням.
Зміст соціальних послуг за державним пенсійним страхуванням.
Особливості надання соціальних послуг особам, застрахованим у

9 державному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
Порядок забезпечення оздоровчих заходів в даному види страхування.
Соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.
Тема 5. Формування фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування

Основні джерела коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Перехід на єдиний соціальний внесок: сутність і зміст. Зміст і відмінність у сутності внесків роботодавців і застрахованих осіб. Бюджетні та інші джерела коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Соціально-економічний зміст внесків роботодавців і застрахованих осіб.
Надходження коштів у фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування із Державного бюджету України.
Фактори, що визначають відсоток нарахувань на фонд оплати праці підприємств і заробітну плату найманих працівників.
Додаткові джерела коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Добровільні внески осіб, що не підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню.
Державне регулювання і нормативне - правове забезпечення розміру внесків за конкретними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Тема 6. Управління загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням
Зміст паритетної основи управління державним соціальним страхуванням. Паритетне управління, як результат еволюційного розвитку, демократизації соціально-трудових відносин. Представництво профспілок і роботодавців в органах управління страховими фондами. Роль держави у соціальному страхуванні.
Правління державних соціальних страхових фондів: функції, склад, порядок формування.
Функції і склад правлінь державних соціальних страхових фондів.
Порядок делегування сторонами членів правлінь страхових фондів, їх права і повноваження. Виконавчі дирекції державних соціальних страхових фондів,
їх директори: функції, права, повноваження.

10
Голови правлінь страхових фондів та їх заступники: порядок обрання і строки повноважень. Прийняття рішень правліннями страхових фондів.
Наглядові ради страхових фондів: функції, склад, методи діяльності.
Регіональні і місцеві підрозділи страхових фондів: порядок формування й функції.
Тема 7. Особливості кожного виду державного соціального
страхування
.

Визначення проблем охоплення, об'єктів страхування (страхових випадків), право застрахованих осіб на отримання матеріального забезпечення, види соціальних послуг, платників внесків у фонд, напрямів використання коштів страхового фонду, факторів, що визначають розмір і тривалість матеріального забезпечення, у різних видах державного соціального страхування і особливості. Наймані працівники (особи, які працюють на умовах трудового договору
(контракту) як категорія населення, яка має обов'язково страхуватися у кожному виду страхування. Інші категорії й соціальні групи України, що підлягають обов'язковому страхуванню в різних його видах. Право громадян на добровільну сплату внесків у страхові фонди, права, які вони набувають в такому разі. Одержання матеріального забезпечення і соціальних послуг незастрахованими особами.
Особливості вирішення даних проблем у пенсійному страхуванні.
Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

11
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
денна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Практич
ні
СРС
Індивід.
робота
60
12
8
40

Модуль 1
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи виникнення видів соціального
страхування.
Тема 1. Мета, предмет та основні завдання навчальної дисципліни.
7 2
5
Тема 2. Сутність, загальні засади, ґенеза державного соціального страхування.
7 2
5
Тема 3. Страхове відшкодування і фактори, що визначають розмір відшкодування.
8 2
6
Разом за змістовним
модулем 1
22
6

16

Змістовний модуль 2. Види загально-обов’язкового соціального
страхування та недержавне пенсійне страхування

Тема 4. Соціальні послуги у державному соціальному страхуванні.
9 1
2 6
Тема 5. Формування фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
9 1
2 6
Тема 6. Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
10 2
2 6
Тема 7. Особливості кожного виду державного соціального страхування
.
10 2
2 6
Разом за змістовним
модулем 2
38
6
8
24

Усього годин:
60
12
8
40

Модуль 2
ІНДЗ
Усього годин:
60
12
8
40


12
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

1.
Основні особливості загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
2.
Сутність солідарної системи у пенсійному страхуванні.
3.
Накопичувальна складова у пенсійному страхуванні.
4.
Добровільне пенсійне страхування.
Література: [1, 4, 13, 17, 20, 26, 27]
Тема 2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття.
1.
Фонд державного соціального страхування на випадок безробіття: сутність і зміст.
2.
Система управління фондом державного соціального страхування на випадок безробіття, нагляд за його діяльністю.
3.
Виконавча дирекція фонду державного соціального страхування на випадок безробіття: функції, склад і повноваження.
4.
Зміст соціальних послуг, що надає фонд державного соціального страхування на випадок безробіття.
Література: [1, 2, 3, 8, 13, 15, 21, 23]

13
6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Мета, предмет та основні завдання навчальної дисципліни.
Вивчити зміст, принципи і загальні закономірності виникнення, розвитку
і сучасного стану загальнообов'язкового державного соціального страхування, його роль у соціальному захисті населення.
5 2
Сутність, загальні засади, генеза державного соціального
страхування.
Вивчити види загальнообов'язкового державного соціального страхування, страхові ризики і страхові випадки.
5 3
Страхове відшкодування і фактори, що визначають розмір
відшкодування.
Вивчити Зміст поняття "страхове відшкодування", його сутність. Розмір пенсій за віком у солідарної системі.
Фактори, що його визначають. Коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, що застосовується для обчислення розміру пенсії.
6 4
Соціальні послуги у державному соціальному страхуванні.
Вивчити види і зміст соціальних послуг у державному соціальному страхуванні.
6 5
Формування фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування.
Вивчити основні джерела коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
6 6
Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
Вивчити зміст паритетної основи управління державним соціальним страхуванням.
6 7
Особливості кожного виду державного соціального
страхування
.
Вивчити визначення проблем охоплення, об'єктів страхування (страхових випадків), право застрахованих осіб на отримання матеріального забезпечення, види соціальних послуг, платників внесків у фонд, напрямів використання коштів страхового фонду.
6

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами , поглиблення та розширення вже набутих знань,

14 підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:
­
організації самостійної навчальної діяльності;
­
самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;
­
праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;
­
конспектування літературних джерел;
­
роботи з довідковою літературою;
­
опрацьовування статистичної інформації;
­
написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту

15 корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами «Інтернету» надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюється мета й завдання дослідження, вказується обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.

16

Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26с.)


17
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
( в межах самостійної роботи)


Мета: розвиток навичок самостійної роботи, аналітичного мислення, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань та практичне застосування знань студента з курсу.
Тема 3. Страхове відшкодування і фактори, що визначають розмір
відшкодування.
Завдання: проаналізувати зміст поняття "страхове відшкодування", його сутність. Розмір пенсій за віком у солідарної системі. Фактори, що його визначають. Коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, що застосовується для обчислення розміру пенсії. – 6 год.
Підготуйте презентацію – 10 балів.

Тема 7. Особливості кожного виду державного соціального страхування
.
Завдання: проаналізувати проблеми охоплення, об'єкти страхування
(страхові випадки), права застрахованих осіб на отримання матеріального забезпечення, види соціальних послуг, платників внесків у фонд, напрями використання коштів страхового фонду. – 6 год.
Підготуйте презентацію – 10 балів.

18
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:
­
на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали схеми таблиці моделі графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор слайди тощо;
­
на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: обговорення проблем дискусії; вирішення ситуаційних вправ; розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.19
9.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
­
поточного контролю роботи студентів;
­
підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на практичних заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту студентів денної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 25 балів.


20
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування та самостійна робота
П
ід
су
м
ко
вий
контр
ол
ь (
ісп
ит)

С
ум
а
Змістовний
модуль 1
Модульна
контрольна
робота
Змістовний модуль 2
Модульна
контроль
на робота
ІНДЗ
35

40


25
100
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
10 10 15 10 10 10 10

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни включає :
­
робочу програму навчальної дисципліни;
­
навчальну програму дисципліни;
­
курс лекцій;
­
ілюстративні матеріали.


21
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Виконавча дирекція Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: склад, функції, повноваження.
2.
Основні напрями державного впливу на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
3.
Формування єдиного соціального внеску, контроль за його сплатою.
4.
Форми державного нагляду за здійсненням загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
5.
Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
6.
Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
7.
Категорії населення, що охоплюються кожним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування.
8.
Об'єкт страхування
(страховий випадок) кожного виду загальнообов'язкового державного соціального страхування.
9.
Добровільне страхування громадян у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Права добровільно застрахованих осіб.
10.
Соціальні послуги за кожним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування.
11.
Зміст матеріального забезпечення у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні.
12.
Зміст і мета обмежень розміру матеріального забезпечення в державному соціальному страхуванні.
13.
Обов'язки осіб, застрахованих в системі державного соціального страхування. Санкції до застрахованих осіб, які порушують законодавство з державного соціального страхування.
14.
Формування і джерела коштів фондів державного соціального страхування.
15.
Система керівництва та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
16.
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування як система.
Призначення і передумови виникнення.
17.
Види соціального страхування, їх специфіка і об'єктивна обумовленість.
18.
Загальні принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні, їх зміст.
19.
Права і державні гарантії застрахованих осіб
20.
Функції та повноваження правлінь фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

22 21.
Формування складу правлінь фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
22.
Роль виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
23.
Система управління державним соціальним страхуванням на місцевому рівні. Місцеві підрозділи органів соціального страхування.
24.
Наглядові ради фондів державного соціального страхування: функції та повноваження.
25.
Участь держави у державному соціальному страхуванні.
26.
Роль профспілок у державному соціальному страхуванні.
27.
Роль роботодавців у державному соціальному страхуванні.
28.
Страховики у державному соціальному страхуванні: функції та повноваження.
29.
Страхове відшкодування у державному соціальному страхуванні на випадок безробіття
30.
Фактори, що визначають розмір і тривалість виплати допомоги по безробіттю.
31.
Зміст соціальних послуг застрахованим особам у державному соціальному страхуванні на випадок безробіття.
32.
Зміст соціальних послуг не застрахованим особам у державному соціальному страхуванні на випадок безробіття
33.
Основні напрями витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
34.
Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: склад, функції, повноваження.
35.
Принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
36.
Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
37.
Права і державні гарантії застрахованих осіб у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
38.
Права і державні гарантії застрахованих осіб у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
39.
Права і державні гарантії застрахованих осіб у державному пенсійному страхуванні.
40.
Права і державні гарантії застрахованих осіб у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття
41.
Категорії громадян, які підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
42.
Категорії громадян, які підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню у державному пенсійному страхуванні.

23 43.
Категорії громадян, які підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття.
44.
Категорії громадян, які підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
45.
Соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
46.
Соціальні послуги за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.
47.
Соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.
48.
Соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
49.
Зміст матеріального забезпечення у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
50.
Зміст матеріального забезпечення у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
51.
Зміст матеріального забезпечення у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні.
52.
Зміст матеріального забезпечення у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття.
53.
Формування
і джерела коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
54.
Формування
і джерела коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
55.
Формування
і джерела коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
56.
Формування і джерела коштів Пенсійного фонду.
57.
Система керівництва та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
58.
Система керівництва та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
59.
Принцип ротації складу правлінь фондів державного соціального страхування: мета і засоби.
60.
Місцеві органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

24 61.
Місцеві органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
62.
Місцеві органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
63.
Місцеві органи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
64.
Генеза загальнообов'язкового державного соціального страхування, особливості в Україні.
65.
Система керівництва та управління окремими видами загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
66.
Світова практика організаційного взаємозв'язку страхових державних фондів на випадок безробіття і служб зайнятості.
67.
Фактори, що визначають розмір матеріального забезпечення у пенсійному страхуванні (в його солідарній складовій).
68.
Фактори, що визначають розмір матеріального забезпечення в страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
69.
Фактори, що визначають розмір матеріального забезпечення у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
70.
Верхнє і нижнє обмеження розміру відшкодувань у певних видах державного соціального страхування.
71.
Умови припинення страхових виплат і надання соціальних послуг у певних видах страхування.
72.
Додаткові джерела надходжень коштів у страхові фонди крім внесків застрахованих осіб і роботодавців.
73.
Директор виконавчої дирекції фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування: функції і повноваження.
74.
Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.
75.
Система паритетного управління державним соціальним страхуванням: сутність і форми.25
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Нормативно-правові акти

1.
Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами
//Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1997.
№№ 11-12.
2.
Закон
України
Основи законодавства
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування//Відомості
Верховної Ради (ВВР), 1998, N 23, ст.121.
3.
Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття ( Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2000, N 22, ст.171 )
4.
Закон України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 49-51, ст.376 )
5.
Закон України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 8 липня
2010 р. № 2464 – VI
6.
Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням// Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2001, N 14, ст. 71.
7.
Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності// Відомості
Верховної Ради (ВВР). - 1999. - N 46-47, ст. 403 8.
Конвенція МОП 1948 року № 88 про організацію служби зайнятості.// Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1918 - 1965. –Т. I. Женева.- С. 439 444.
9.
Конвенція МОП 1964 року № 122 про політику в галузі зайнятості. //
Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1918 - 1965. –Т. I. Женева.- С. 750-752.
10.
Конвенція МОП 1976 року № 144 “Про тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм”
//Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965 – 1999. –Т. II. Женева.- С. 1063 - 1075.
11.
Конвенція МОП 1988 року № 168 про сприяння зайнятості і захист від безробіття.
12.
С.О. Кропельницька, Т.В. Солоджук. Соціальне страхування
{текст}: навч. посіб. С.О. Кропельницька, Т.В. Сторожук {Вид. 2-ге перероб. та доп.}- К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 336 с.

26
Основна література

1.
Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: кредитно- модульний курс. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009.
– 412 с.
2.
Юрій С.А., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування:
Підручник. К.: Кондор. 2006. 464 с.
3.
Василенко Л.І., Масленнікова Т.О. Державні цільові фонди: навч. посіб. К.: КНЕУ. 2002. 170 с.
4.
Безугла В.О., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П.; Соціал. страхування. навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 208 с.
5.
Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 352 с.
6.
Жуков В.І., Маршавін Ю.М. Соціальний діалог в Україні в контексті
європейської політики сусідства: стан і проблеми.// Соціальний діалог на ринку праці України: питання теорії та практики: Матеріали науково-практичної конференції. Київ, 1 березня 2007 р. Збір. наук. праць/ Упорядкувальники: Гнибіденко І.Ф., Жуков В.І., Лукашевич
М.П. та інш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – С. 5-17.
7.
Конопліна Ю.С. Система соціального страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. навч. посіб. - Центр учбової літератури.
2014 – 256 с.
8.
Конопліна Ю.С. Система соціального страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 105 с.
9.
Говорушко Т.А. Страхування. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 328 с.
Додаткова література

1.
Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: Монографія. Донецьк: Янтра. 2001. 352 с.
2.
Кокіна В. Кому і як пенсії призначаються за новим законом: Урядовий кур’єр 2004 № 104 с.10-11 3.
Шутов М.М. Системні ознаки соціальних проблем безробіття:
Менеджер 2000 № 5 с.119-125
Інтернет ресурси
1.
Джога, Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник:
За заг.ред.проф. Р.Т.Джоги / Р.Т. Джога, С.В. Свірко, Л.М. Сінельник.
— 2003. Режим доступу: http://readbookz.com/pbooks/book-29/ua/
2.
Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/1527/22/

27 3.
Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення КНЕУ, 2005 Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/category/31/45/103/
4.
Безугла В. О., Загірняк Д. М., Шаповал Л. П. - Соціальне страхування.
Навчальний посібник
Режим доступу: http://ebooktime.net/book_167.html
5.
Пенсійна реформа в
Україні
Режим доступу: http://pension.kiev.ua/pensref/
6.
Пенсійне страхування або життя після пенсії Режим доступу: http://linx.zp.ua/pensijne-straxuvannya-abo-zhyttya-pislya-pensiji.html
7.
Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування Кредитно- модульний курс. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. –
412 с. - Режим доступу: http://imanbooks.com/book_384.

28
ЗМІСТ1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
11 5. Теми практичних занять
12 6. Самостійна робота
13 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
17 8. Методи навчання
18 9. Методи контролю
19 10. Розподіл балів, які отримують студенти
20 11. Методичне забезпечення
20 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
21 13. Рекомендована література
25
Зміст
27

29
Навчально-методичне видання

Черкасов Андрій Володимирович

Робоча програма навчальної дисципліни
«Державне соціальне страхування»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір А.В.Черкасов
Підписано до друку 2015 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,1.
Тираж 20 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85


Document Outline

  • “Затверджую”
  • Тема 6. Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал