Робоча програма навчальної дисципліни українська мова за професійним спрямуванням напрям підготовки 0304 ПравоСторінка5/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

12. Розподіл балів, які отримують студенти

3-й семестр

Модуль 1

(поточне тестування, самостійна та індивідуальна робота)Модуль 2

(опис поняття в різних стилях)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

10

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Поточний контроль……….20

Тести……………………….10

Диктант з творчим завданням………………….10


Поточний контроль……………………………….20

Тести………………………………………………10

Контрольна робота……………………………….204-й семестр

Модуль 1

(поточне тестування, самостійна та індивідуальна робота)Модуль 2

(прилюдний виступ)Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2


20


100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8Поточний контроль……….20

Тести……………………….10Поточний контроль…………………………..…..20

Тести………………………………………………10

Контрольна робота……………………………….205-й семестр

Модуль 1

(поточне тестування, самостійна та індивідуальна робота)Модуль 2

(папка з документами)Іспит

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 21050100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11


Поточний контроль……….10

Поточний контроль……….………………..…..10

Термінологічний словник…………….…………………5

Контрольна робота………………………………..15
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

Для заліку

90 – 100

А

відмінно

Зараховано80 – 89

В

Добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Тексти диктантів.

2. Словникові диктанти.

3. Завдання на картках для перевірки знань, умінь і навичок.

4. Тексти для редагування.

5. Тексти для перекладу.6. Тести відкритої і закритої структури.

14. Рекомендована література

Базова

 1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. ‒ Львів : Світ, 1990. ‒ 232 с.

 2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. ‒ К. : Академія, 2004. ‒ 344 с.

 3. Бибик С. П. Ділові документи та правові папери / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. ‒ Харків : Фоліо, 2005. ‒ 493 с.

 4. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. К. Богдан. ‒ К. : Рідна мова, 1998. ‒ 476 с.

 5. Ботвина Н. В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навчальний посібник / Наталія Ботвина. ‒ 3-тє вид., доповнене і перероблене. ‒ К. : АртЕк, 2001. ‒ 280 с.

 6. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації : навчальний посібник / Н. В. Ботвина. ‒ 2-ге вид., доповнене та перероблене. ‒ К. : АртЕк, 2002. ‒ 208 с.

 7. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навчальний посібник / Г. Й. Волкотруб. ‒ Київ : МАУП, 2002. ‒ 208 с.

 8. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спілкуванням) : навчальний посібник / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. ‒ К. : Знання, 2008. ‒ 430 с.

 9. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. ‒ К. : А.С.К., 2002. ‒ 398 с.

 10. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навчальний посібник / Т. Б. Гриценко. ‒ К. : Центр учбової літератури, 2010. ‒ 624 с.

 11. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навчальний посібник / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. ‒ К. : Міжнародна агенція „BeeZone”, 2004. ‒ 336 с.

 12. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навчальний посібник / А. Н. Діденко. ‒ К. : Либідь, 2004. ‒ 384 с.

 13. Діловий етикет. Етика ділового спілкування. ‒ К. : Альтерпрес, 2003. ‒ 368 с.

 14. Дяков А. С. Основи термінотворення / А. С. Дяков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. ‒ К. : Академія, 2000. ‒ 218 с.

 15. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко. ‒ Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”. ‒ 2004. ‒ 480 с.

 16. Збірник позовних заяв : практичний посібник. ‒ К. : КНТ, 2008. ‒ 192 с.

 17. Зразки юридичних документів. ‒ Харків : ТОВ „Одіссей”, 2007. ‒ 336 с.

 18. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М. Г. Зубков. ‒ Харків : ФОП Співак Т. К., 2009. ‒ 400 с.

 19. Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльності : навчальний посібник / В. В. Жайворонок, В. М. Бріцин, О. О. Тараненко. ‒ К. : Вища школа, 2006. ‒ 431 с.

 20. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підручник / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. ‒ К. : Алеута, 2008. ‒ 320 с.

 21. Коваль А. П. Культура ділового спілкування : навчальний посібник / А. П. Коваль. ‒ К. : Либідь, 1992. ‒280 с.

 22. Конституція України. – Харків : Весна, 2007. – 48 с.

 23. Культура фахового мовлення : навчальний посібник / за ред. Н. Д. Бабич. ‒ Чернівці : Книги ‒ ХХІ, 2006. ‒ 496 с.

 24. Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. ‒ Харків : Торсінг, 2008. ‒ 512 с.

 25. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. ‒ К. : Каравела, 2009. ‒ 352 с.

 26. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навчальний посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. ‒ К. : Академія, 2007. ‒ 360 с.

 27. Мацько Л. І. Українська наукова мова (теорія і практика) : навчальний посібник / Л. І. Мацько, Г. О. Денискіна. ‒ Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. ‒ 272 с.

 28. Молдаванов М. І. Сучасний діловий документ: Зразки найвживаніших документів українською мовою / М. І. Молдаванов, Г. В. Сидорова. ‒ К. : Техніка, 1992. ‒ 399 с.

 29. Палеха Ю. І. Управлінське документування : навчальний посібник / Юрій Палеха. ‒ К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. ‒ Ч. 1. Ведення загальної документації. ‒ 383 с.

 30. Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. ‒ К. : Центр учбової літератури, 2001. ‒ 224 с.

 31. Середницька А. Я. Українська мова за професійним спілкуванням : навчальний посібник / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. ‒ К. : Знання, 2010. ‒ 211 с.

 32. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділових людей / укладачі Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова ; за ред. В. М. Бріцина. ‒ К. : Довіра, 2007. ‒ 687 с.

 33. Токарська А. С. Ділове мовлення юристів у схемах і тестах / А. С. Токарська. ‒ К. : Центр навчальної літератури, 2005. ‒ 272 с.

 34. Токарська А. С. Культура фахового мовлення правника : навчальний посібник / А. С. Токарська, І. М. Кочан. ‒ Львів : Світ, 2003. ‒ 312 с.

 35. Український правопис. ‒ К. : Наукова думка, 2004. ‒ 280 с.

 36. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навчальний посібник / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. ‒ 2-ге вид., виправлене і доповнене. ‒ К. : Вікар, 2002. ‒ 223 с.

 37. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підручник / С. В. Шевчук. ‒ К. : Арій, 2007. ‒ 448 с.

 38. Шевчук С. В. Практикум з українського ділового мовлення : навчальний посібник / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш. ‒ К. : Літера ЛТД, 2002. ‒ 144 с.

 39. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : підручник / Світлана Шевчук. ‒ 3-тє вид., доповнене і перероблене. ‒ К. : Атіка, 2007. ‒592 с.

 40. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. ‒ 3-тє вид., виправлене і доповнене. ‒ К. : Алерта, 2013. ‒ 696 с.

Допоміжна

 1. Антисуржик / за ред. О. Сербенської. ‒ Львів : Світ, 1994. ‒ 149 с.

 2. Антонечко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антонечко-Давидович. ‒ К. : Либідь, 1991. ‒ 256 с.

 3. Артикуца Н. В. Нові підходи до мовної підготовки майбутніх юристів і викладачів вузів / Н. В. Артикуца // Право України. ‒ 1997. ‒ № 12.

 4. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови / Н. Д. Бабич. ‒ Львів : Світ, 2003. ‒ 434 с.

 5. Брус М. П. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. ‒ Івано-Франківськ : Тіповіт, 2004. ‒ 205 с.

 6. Волощак М. Й. Неправильно ‒ правильно : довідник з українського слововживання. ‒ К. : Просвіта, 2003. ‒ 160 с.

 7. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навчальний посібник / В. Я. Зусін. ‒ К. : Центр навчальної літератури, 2005. ‒ 224 с.

 8. Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. ‒ Дрогобич : Відродження, 1994. ‒ 218 с.

 9. Караванський С. До зір крізь терня, або хочу бути редактором / С. Караванський. ‒ Львів : Бак, 2008. ‒ 120 с.

 10. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. ‒ К. : Професіонал, 2004. ‒ 208 с.

 11. Козачук Г. О. Практичний курс української мови : навчальний посібник / Г. О. Козачук, Н. Г. Шкуратяна. ‒ К. : Вища школа, 1993. ‒ 367 с.

 12. Корніяка О. Мистецтво ґречності: Чи вміємо себе поводити? / О. Корніяка. ‒ К. : Либідь, 1995. ‒ 94 с.

 13. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу : навчальний посібник / В. В. Коптілов. ‒ К. : Юніверс, 2002. ‒ 280 с.

 14. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2000. – 368 с.

 15. Культура мови на щодень. ‒ К. : Довіра, 2000. ‒ 169 с.

 16. Масенко Л. Т. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Т. Масенко. ‒ К. : Академія, 2004. ‒163 с.

 17. Нелюба А. Теорія і практика ділової людини / Анатолій Нелюба. ‒ Харків : Акта, 1997. ‒ 192 с.

 18. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навчальний посібник з алгоритмічними приписами / Г. С. Онуфрієнко. ‒ К. : Центр учбової літератури, 2009. ‒ 392 с.

 19. Палеха Ю. І. Ділова етика : навчальний посібник / Ю. І. Палеха. ‒ К. : Видавництво Європейського університету, 2002. ‒180 с.

 20. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. ‒ Львів : Світ, 1994. ‒ 216 с.

 21. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. ‒ К. : Вежа, 1994. ‒ 240 с.

 22. Плотницька І. М. Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька. ‒ К. : Центр учбової літератури, 2008. ‒ 256 с.

 23. Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради : навчальний посібник / О. Д. Пономарів. ‒ К. : Либідь, 2001. ‒ 240 с.

 24. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української літературної мови / О. Д. Пономарів. ‒ К. : Либідь, 1992. ‒ 248 с.

 25. Практикум з правопису української мови. ‒ Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”, 2007. ‒ 256 с.

 26. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навчальний посібник / Я. Радевич-Винницький. ‒ 2-ге вид., перероблене і доповнене. ‒ К. : Знання, 2006. ‒ 291 с.

 27. Русанівський В. М. Мова в нашому житті / В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1989. – 112 с.

 28. Стахів М. О. Український комунікативний етикет / М. О. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.

 29. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація : навчально-методичний посібник / Ю. П. Сурмін. ‒ К. : НАДУ, 2008. ‒ 184 с.

 30. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет : навчальний посібник / Н. Л. Тимошенко. ‒ К. : Знання, 2006. ‒ 391 с.

 31. Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу / О. Б. Ткаченко. ‒ К. : Спалах, 2004. ‒ 272 с.

 32. Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан. ‒ К. : Україна, 1996. ‒ 269 с.

 33. Українська мова : структурний практикум з орфографії / укладачі З. С. Сікорська, І. В. Магрицька, А. О. Панченков. ‒ К. : А.С.К., 2005. ‒ 240 с.

 34. Українська мова у ХХ сторіччі: Історія лінгвоциду / упорядник Л. Т. Масенко. ‒ К. : Академія, 2005. ‒ 399 с.

 35. Фаріон І. Д. Правопис ‒ корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір / Ірина Фаріон. ‒ Львів : Свічадо, 2004. ‒ 117 с.

 36. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови / Юрій Шевельов. ‒ К. : Академія, 2003. ‒ 160 с.

 37. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. ‒К. : Знання-Прес, 2003. ‒ 295 с.

 38. Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування / В. М. Шеломенцев. ‒ К. : Лібра, 2003. ‒ 416 с.

 39. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. ‒ К. : Освіта, 2000. ‒ 254 с.

Довідкова

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. ‒ К. : Перун, 2003. ‒ 1440 с.

 2. Ганич Д. І. Російсько-український і українсько-російський словник / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. ‒ Харків : Прапор, 1996. ‒ 558 с.

 3. Головащук С. І. Складні випадки наголошення : словник-довідник / С. І. Головащук. ‒ К. : Либідь, 1995. ‒ 192 с.

 4. Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. ‒ К. : Освіта, 2008. ‒ 320 с.

 5. Демська О. Словник омонімів української мови / О. Демська, І. Кульчицький. ‒ Львів : Фенікс, 1996. ‒ 224 с.

 6. Калашник В. С. Українсько-російський словник наголосів / В. С. Калашник, Л. Г. Савченко. ‒ Харків : Каравела, 1997. ‒ 112 с.

 7. Кельман М. С. Словник термінів та визначень з курсу правознавства / М. С. Кельман. ‒ Львів, 1999. ‒ 54 с.

 8. Лучик А. А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова / А. А. Лучик. ‒ К. : Довіра, 2004. ‒ 495 с.

 9. Новий тлумачний словник української мови : у 4-х томах. ‒ К. : Аконіт, 2004.

 10. Олійник О. Б. Словник ділової людини (російсько-український) / О. Б. Олійник. ‒ К. : Слов’янський клуб, 1996. ‒ 448 с.

 11. Орфографічний словник української мови. ‒ К. : Довіра, 1994. ‒ 864 с.

 12. Орфоепічний словник української мови : у 2-х томах. ‒ К. : Довіра, 2001. ‒ 955 с.

 13. Погрібний М. І. Словник наголосів української літературної мови / М. І. Погрібний ; за ред. І. О. Варченка. ‒ К. : Радянська школа, 1964. ‒ 639 с.

 14. Полюга Л. М. Словник українських синонімів і антонімів / Л. М. Полюга. ‒ К. : Довіра, 2007. ‒ 575 с.

 15. Складні випадки перекладу : словник-довідник для студентів, які вивчають курс „Ділове українське мовлення” / укладачі О. Ф. Пінчук, І. Я. Дзира. ‒ К., 1996. ‒ 32 с.

 16. Словник іншомовних слів / укладач С. М. Морозов. ‒ К. : Наукова думка, 2000. ‒ 680 с.

 17. Українська літературна вимова і наголос : словник-довідник. ‒ К. : Наукова думка, 1973. ‒ 723 с.

 18. Фразеологічний словник української мови / укладачі В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк. ‒ К. : Наукова думка, 1999.15. Інформаційні ресурси


 1. www.litopys.org.ua

 2. www.mova.info

 3. www.novamova.com.ua

 4. www.pereklad.kiev.ua

 5. www.pravopys.net

 6. www.r2u.org.ua

 7. www.rozum.org.ua

 8. http://termin.com.ua


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал