Робоча програма навчальної дисципліни українська мова за професійним спрямуванням напрям підготовки 0304 ПравоСторінка4/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

Тема 6. Українська термінологія в професійному спілкуванні


4

2

2
Тема 7. Термінологія обраного фаху


52

3


Тема 8. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні


4

1

2

1


Тема 9. Оформлювання результатів науково-дослідної діяльності студентів


4

1

2

1


Тема 10. Переклад і редагування наукових текстів


22
Модульний контроль


22
Разом за змістовим модулем 2


21

4

12

5


Усього годин за модулем 3


43

6

22

15


Усього годин


108

18

54

36

5-6. Теми практичних, семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


3-й семестр

Законодавчі та нормативно-стильові основи

професійного спілкування

Змістовий модуль 1

Державна мова ‒ мова професійного спілкування

1

Вступ. Українська мова ‒ минуле, сучасне, майбутнє

2

2

Основи культури мови. Мовна норма

2

3

Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

2
Змістовий модуль 2

Мовні норми сучасної української літературної мови
4

Орфографічні норми сучасної української літературної мови

2

5

Морфологічні норми сучасної української літературної мови

2

6

Синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної української літературної мови

2

7

Орфоепічні, лексичні та акцентуаційні норми

2

8

Стилістичні норми сучасної української літературної мови. Модульний контроль

2

4-й семестр

Професійна комунікація

Змістовий модуль 1

Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії

1

Спілкування як інструмент професійної діяльності

2

2

Культура усного фахового спілкування

2

3

Ґендерні, невербальні та національні аспекти спілкування

2

4

Бесіда як найбільш поширена форма спілкування

2

5

Форми колективного обговорення професійних проблем

2
Змістовий модуль 2

Риторика і мистецтво презентації
6

Прилюдний виступ як важливий засіб комунікації

2

7

Різновиди публічного мовлення

2

8

Прилюдний виступ на тему, пов’язану з майбутнім фахом студента

2

5-й семестр

Ділові папери. Наукова комунікація

Змістовий модуль 1

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

1

Загальні вимоги до складання та оформлювання документів

2

2-3

Документація з кадрово-контрактних питань

4

4

Довідково-інформаційні документи

2

5

Службове листування

2
Змістовий модуль 2

Наукова комунікація як складова фахової діяльності
6

Українська термінологія в професійному спілкуванні

2

7

Термінологія обраного фаху

2

8

Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

2

9

Оформлювання результатів науково-дослідної діяльності студентів

2

10

Переклад і редагування наукових текстів

2

11

Повторення й узагальнення вивченого. Модульний контроль

2
Разом

547. Теми лабораторних занять

з/п


Назва завдання

Кількість

годин

8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин

3-й семестр

Законодавчі та нормативно-стильові основи

Професійного спілкування
1

Статус української мови як державної. Закон України про мови

1

2

Конфесійний стиль

1

3

Мовні норми сучасної української літературної мови

2

4

Труднощі української словозміни та словотворення

2

5

Роль Галичини у формування української літературної мови

1

6

Українська мова у ХІХ-ХХ століттях: особливості лінгвоциду.

1

7

Внесок Т. Шевченка та І. Котляревського у формування сучасної української літературної мови

1

8

Засоби забезпечення статусу престижу української мови: історичний досвід

1

9

Історія становлення та особливості офіційно-ділового стилю

1

10

Опис поняття в різних стилях

3
4-й семестр

Професійна комунікація
11

Національні особливості ділового спілкування

1

12

Ескіз власної візитної картки

1

13

Вітальна промова з нагоди дня народження близької людини

1

14

Сучасні технології паблік рілейшн

1

15

Антиетикет сучасного студента

1

16

Прилюдний виступ, пов’язаний з майбутнім фахом студентів (модуль 2)

5
5-й семестр

Ділові папери. Наукова комунікація
17

Печатки і штампи органів державної влади та організацій різних форм власності

1

18

Фразеологія у правничій сфері

1

19

Папка зі зразками документів

8

20

Термінологічний словник-мінімум

2
Разом

369. Індивідуальні завдання


з/п


Назва завдання

Кількість

годин

10. Методи навчання

1. Словесні методи навчання (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія).

2 Наочні методи навчання (ілюстрування, спостереження).

3. Практичні методи навчання (вправи, словникові диктанти, коментоване письмо, твори-мініатюри, конспектування, редагування текстів, переклад, робота зі словниками).

4. Метод аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, конкретизації, виділення головного.

11. Методи контролю

1. Усний контроль (усне опитування)


Зразок плану практичного заняття
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Спілкування як інструмент професійної діяльності

1. Спілкування і комунікація.

2. Функції спілкування.

3. Види і форми спілкування.

4. Основні закони спілкування.

5. Стратегії й тактики спілкування.

6. Поняття ділового спілкування.

Рекомендована література 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. ‒ К. : Академія, 2004. ‒ 344 с.

 2. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації : навчальний посібник / Н. В. Ботвина. ‒ 2-ге вид., доповнене та перероблене. ‒ К. : АртЕк, 2002. ‒ 208 с.

 3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко. ‒ Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”. ‒ 2004. ‒ 480 с.

 4. Коваль А. П. Культура ділового спілкування : навчальний посібник / А. П. Коваль. ‒ К. : Либідь, 1992. ‒280 с.

 5. Культура фахового мовлення : навчальний посібник / за ред. Н. Д. Бабич. ‒ Чернівці : Книги ‒ ХХІ, 2006. ‒ 496 с.

 6. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навчальний посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. ‒ К. : Академія, 2007. ‒ 360 с.

 7. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навчальний посібник / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. ‒ 2-ге вид., виправлене і доповнене. ‒ К. : Вікар, 2002. ‒ 223 с.

 8. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. ‒ 3-тє вид., виправлене і доповнене. ‒ К. : Алерта, 2013. ‒ 696 с.

2. Письмовий контроль (вправи, словникові диктанти, твори-мініатюри, переклад, роботи зі словником, завдання на картках)


Зразок завдання

Перепишіть текст, розставте розділові знаки. Випишіть синоніми до слова ввічливість, за поданим взірцем поясніть їх значення

Ввічливість ‒ основа фахового спілкування

В Україні завжди високо цінувалася ввічливість у ставленні до людей. Про це зокрема свідчить чимало слів на позначення цієї якості ввічливий вихований ґречний запобігливий люб’язний обхідливий поштивий привітний уважний чемний шанобливий… Цю низку синонімів суттєво доповнюють слова запозичені з інших мов галантний делікатний коректний куртуазний тактовний тощо. Головним у цій низці є слово ввічливий. Інші синоніми називають різні відтінки ввічливості.

Ввічливість це чемність дотримання правил пристойності у вчинках і мовленні вияв вихованості. Це основа етикетної поведінки невід’ємна ознака нормальних взаємин між людьми.

Ще великий князь Володимир Мономах у славетному „Поученні” звертаючись до своїх дітей та всіх хто слухатиме цю його „грамотицю” радив при старших годиться мовчати премудрих слухати не лютувати словом не ганьбити нікого в розмові брехні остерігатись не промитути ніколи людину не привітавши її і добре слово їй мовити. Подібно міркували люди в інші часи та в інших краях. Іспанський філософ ХVІІ ст. Бальтасар Грасіан писав „Грубість шкодить у всьому навіть справедливому і розумному люб’язність усе скрашує позолотить „ні” підсолодить істину підрум’янить навіть старість. У всіх правилах важливо „як”…”.

Оце „як” ‒ як сказано написано поглянуто відреаговано як сидимо вітаємось їмо жестикулюємо тощо ‒ для культури спілкування має першорядне значення. Дуже часто саме від нього залежить успіх чи неуспіх контактів між людьми (Я. Радевич-Винницький).

Взірець. Ввічливий ‒ який дотримується правил пристойності, виявляє уважність, чемний.
Зразок словникового диктанту

Записуючи, поділіть подані слова на групи відповідно до правил уживання і невживання апострофа

Пам’ять, святий, сурм’яний, м’який, духмяний, арф’яр, торф’яний, тьмяний, рядок, різьбяр, узгір’я, в’язнути, Муравйов, п’єдестал, багатослів’я, прип’ятський, риб’ячий, Лук’янчук, дит’ясла, пів’ящика, пів’юрти, возз’єднання, рум’янець, з’їсти, зіп’ястися, Вязьма, пред’явник, дзвякати, мавпячий, приїзд, посерйознішав, медвяний, під’юдити, перед’ювілейний, без’ядерний, ім’я.


Зразок твору-мініатюри

Напишіть твір-мініатюру „Чому я обрав професію юриста?”
Зразок роботи зі словником

Розкрийте значення поданих слів за „Словником іншомовних слів”

Бланк, гриф, індекс, кліше, копія, резолюція, реквізит, рубрикація, стандарт, формуляр, штамп.


Завдання на переклад

Перекладіть українською мовою терміни

Отягощать вину, денежное взыскание, временное владение, бракоразводный акт, держать в аренде, соблюсти все формальности, гражданский брак, квартирный вор, причинить вред, вступать в силу, извлекать выгоду, за истекший год, принять дежурство, преступное действие, секретное дело, наказуемое деяние, подделанный документ, заключать договор, по завещанию, подвергать заключению.
Завдання на закріплення знань, умінь і навичок

Зредагуйте словосполучення

Явна помилка, це не рахується, це не має відношення до справи, у цьому відношенні, служити підставою, попереджати хворобу, вступати в силу, іншими словами, користуватися льготами, відпала необхідність, втратити свідомість, вирішувати задачу, органи самоуправління, в силу обставин, з усіх сторін, протирічить програмі, залишитися в стороні, немає смислу, включити світло, в самий раз.
3. Тестовий контроль

Варіант 1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Спілкування ‒ це:

а) один із виявів соціальної взаємодії, у основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;

б) не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;

в) найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.

2. Що таке техніка спілкування?

а) сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії;

б) сукупність мовних засобів, зумовлених змістом, метою висловлювання;

в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.

3. Культура усного і писемного мовлення полягає в тому, щоб…

а) досконало знати мовні норми;

б) послідовно дотримуватись мовних норм;

в) вивчати мовні норми.

4. Мовний етикет ‒ це…

а) сукупність речень, об’єднаних у тематичну і структурну цілісність за правилами певної мовної системи;

б) правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців;

в) модель побудови однотипних документів.

5. Стандартна послідовність фраз у розмові з незнайомою людиною має таку послідовність

а) вітання, вибачення, прохання, подяка, вибачення, прощання;

б) вітання, знайомлення, прохання, вибачення, прощання;

в) вітання, комплімент, прохання, подяка, прощання.


4. Графічний контроль (схеми, таблиці)

ЗавданняСкласти порівняльну таблицю функціональних стилів сучасної української літературної мови.
5. Програмований контроль (контрольні роботи, екзаменаційна робота)

ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Спеціальність „Правознавство” Семестр п’ятий

Навчальна дисципліна „Українська мова за професійним спрямуванням”
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ ____

1. (10 б.) Функції мови.

2. (10 б.) Доповідна та пояснювальна записки (визначення, реквізити, зразки).

3. (5 б.) Мовленнєвий етикет.

4. (5 б.) Відредагувати документ.

Витяг з протоколу за № 43 від 22 лютого 2011 р. про наданя путівки.

Слухали – Заяву викладачки кафедри філософії Подгорной Таїси Міхаловної про представлення їй путівки для лікування в кардіологічний санаторій.

Ухвалили – Представить Подгоной Т. М. путівки у санаторій профілакторій „Ліпова рощя”.

Голова П. Л. Сізоненко

Секретарка Ж. Ф. Біліч

5. (15 б.)

А. Перепишіть слова відповідно до норм української мови.Бур…ян, моркв…яний, торф…яний, тьм…яний, р…ядок, низ..ко, посун…ся, лял…чин, зіл…ля, кін…чик, (К, к)онституційний (С, с)уд України, (П, п)івнічно/(К, к)римський (К, к)анал, (Д, д)амоклів (М, м)еч, (Ш, ш)евченківський (С, с)тиль, (К, к)оран, д…ригент, фе…єрверк, кон…юктивіт, ім…іграція, бракон…єр, дизель/мотор, військово/полонений, до/вподоби, всього/на/всього, одним/одна, вар…во, б’є…ся, нью-йор…кий, контрас…ний, дерев…ян…ий.

Б. Записати іменники у формі родового відмінка однини.Письменник, гуртожиток, барвінок, банан, гопак, вітер, відмінок, образ, Крим, Тернопіль.

В. Утворити, якщо можна, ступені порівняння прикметників вузький, сіруватий.

Г. Провідміняти числівник 135.

Ґ. Записати подані слова і словосполучення у кличному відмінку однини: жнець, Марина Андріївна, пан Симоненко, колега Софія, Ілля Вікторович.

6. (5 б.) Розставити розділові знаки.

Отже він вивищувався в рідному селі не як поет а як герой котрий переміг лихі обставини. Саме тому на нашу думку цілком натурально що по його від’їзді про нього почали складати легенди (легенди про січення шинкаря пізніші легенди про його безсмертя) тобто мимовільно в людській свідомості почав формуватися той комплекс героя яким любить бачити свого обранця простий народ.
Затверджено на засіданні кафедри української мови

Протокол №1 від „31” серпня 2012 р.

Завідувач кафедри _____________ проф. Ґрещук В. В.

Екзаменатор _____________ доц. Пославська Н. М.


6. Метод самоконтролю

Питання для самоконтролю

 1. Предмет, мета, завдання курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”.

 2. Загальне поняття про мову, мовлення і мовну культуру.

 3. Функції мови.

 4. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови української нації.

 5. Основні риси літературної мови.

 6. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

 7. Українське законодавство про мову, державний статус української мови.

 8. Мовна ситуація і мовна політика в Україні.

 9. Походження та основні етапи розвитку української мови.

 10. Українська мова серед інших мов світу.

 11. Історія лінгвоциту в Україні.

 12. Культура мови ‒ складовий елемент загальної культури людини, її духовного багатства.

 13. Комунікативна професіограма фахівця.

 14. Основні ознаки культури мовлення: а) точність; б) логічність; в) багатство (різноманітність); г) чистота; ґ) доречність; д) виразність; ж) образність.

 15. Мовна норма ‒ центральне поняття теорії культури мови. Норма і варіантність.

 16. Функціональні стилі сучасної української літературної мови: основні ознаки, мовні засоби.

 17. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 18. Словники у професійному мовленні.

 19. Типи словників.

 20. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.

 21. Орфографічні норми сучасної української літературної мови.

 22. Морфологічні норми сучасної української літературної мови

 23. Синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної української літературної мови.

 24. Орфоепічні, лексичні та акцентуаційні норми.

 25. Стилістичні норми сучасної української літературної мови.

 26. Спілкування і комунікація.

 27. Функції спілкування. Види і форми спілкування.

 28. Основні закони спілкування.

 29. Стратегії й тактики спілкування.

 30. Поняття ділового спілкування.

 31. Культура ділового спілкування.

 32. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.

 33. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

 34. Способи впливу на людей під час спілкування.

 35. Етикет телефонної розмови.

 36. Поняття про невербальні компоненти спілкування.

 37. Оптико-кінетична система невербального спілкування.

 38. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування.

 39. Проксеміка. Стиль спілкування жінок і чоловіків.

 40. Національні аспекти ділового спілкування.

 41. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

 42. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

 43. Співбесіда з роботодавцем.

 44. Візитна картка ‒ невід’ємний атрибут ділової людини.

 45. Мистецтво перемовин.

 46. Збори як форма прийняття колективного рішення.

 47. Нарада. Дискусія.

 48. „Мозковий штурм”.

 49. Конфліктні ситуації: шляхи попередження й розв’язання.

 50. Поняття прилюдного виступу, його жанри.

 51. Підготовка тексту виступу.

 52. Архітектоніка прилюдного виступу.

 53. Виголошування виступу. Мистецтво аргументації.

 54. Функції, мова та поведінка оратора.

 55. Культура сприймання прилюдного виступу.

 56. Доповідь.

 57. Промова.

 58. Лекція.

 59. Презентація.

 60. Репортаж.

 61. Інтерв’ю.

 62. Класифікація документів.

 63. Національний стандарт України.

 64. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

 65. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки.

 66. Вимоги до тексту документів.

 67. Автобіографія.

 68. Резюме.

 69. Характеристика.

 70. Рекомендаційний лист.

 71. Заява. Види заяв.

 72. Особовий листок з обліку кадрів.

 73. Наказ щодо особового складу.

 74. Трудова книжка. Трудовий договір.

 75. Контракт. Трудова угода.

 76. Прес-реліз.

 77. Звіт.

 78. Довідка. Службова записка.

 79. Протокол. Витяг з протоколу.

 80. Класифікація листів. Реквізити листв та їх оформлення.

 81. Етикет ділового листування. Різні типи листів.

 82. Поняття про термін та його ознаки.

 83. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

 84. Способи творення термінів. Проблеми сучасного термінознавства.

 85. Українські термінологічні словники.

 86. Ядро правничої термінології. Периферія юридичної термінології.

 87. Слова іншомовного походження в сучасній юридичній термінології.

 88. Термінологічні словники юристів.

 89. Науковий стиль: загальна характеристика.

 90. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

 91. Особливості наукового тексту. Засоби організації розумової праці: а) план; б) тези; в) конспект.

 92. Анотування і реферування наукових текстів.

 93. Реферат як жанр академічного письма.

 94. Стаття як самостійний науковий твір.

 95. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної, магістерської робіт.

 96. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

 97. Правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

 98. Науковий етикет.

 99. Основні види і форми перекладу. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою.

 100. Особливості редагування наукового тексту. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал