Робоча програма навчальної дисципліни українська мова за професійним спрямуванням напрям підготовки 0304 ПравоСторінка1/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5
Державний вищий навчальний заклад

„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра української мови

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор __________________________

“____”____________________ 2014 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИУКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

напрям підготовки 0304 Право

спеціальність 6.030401 Правознавство

Інститут філології

Івано-Франківськ – 2014 рік
Робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів за напрямом підготовки 0304 ‒ Право, спеціальності 6.030401 ‒ Правознавство „__” _________ 2014 р. – 32 с.
Розробники: Пославська Н. М., кандидат філологічних наук, доцент
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української мови
Протокол від „___” __________ 2014р. № __.

Завідувач кафедри __________________ (проф. В. В. Ґрещук)

(підпис) (прізвище та ініціали)
„___” _________ 2014 р.

Схвалено методичною комісією Інституту філології


Протокол від „____”________________2014 р. № ____.
„___”______________2014 р.
Голова _______________ (___________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 2014 рік

__________, 2014 рік1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3
Нормативна


Напрям підготовки

0203 ‒ Право

Модулів – 6

Спеціальність (професійне

спрямування):


6.030401 ‒ Правознавство

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2, 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин ‒ 108

3, 4, 5-й
Лекції

Тижневих годин

для денної форми навчання:


аудиторних – 1, 5 (3, 4 семестри), 2 (5 семестр)

самостійної роботи студента – 2Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


18 год.
Практичні, семінарські

54 год.
Лабораторні

‒ год.
Самостійна робота

36 год.
Індивідуальні завдання:Вид контролю:

залік (3-й семестр);

залік (4-й семестр);

іспит (5-й семестр).

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 67 % : 33 %.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу ‒ підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.
Мета навчальної дисципліни:

• формування комунікативної компетентності студентів;

• набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентноздатності сучасного фахівця;

• вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття та відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.


Завдання навчальної дисципліни:

• сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

• забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення;

• виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

• розвивати творче мислення студентів;

• виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій;

• сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

• предмет, мету, завдання курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”;

• поняття мови і мовлення, взаємовідношення між ними; функції мови;

• норми сучасної української літературної мови;

• матеріал, пов’язаний з основами культури мовлення;

• проблеми української мови як державної мови та мови ділового спілкування в Україні;

• стилістичну диференціацію української мови, особливості стилів;

• види, норми стандартизації, закономірності укладання та функціонування ділових паперів;

• особливості професійної комунікації;

• культуру усного фахового спілкування;

• невербальні особливості спілкування;

• національні аспекти спілкування;

• психолінгвістичні, нейролінгвістичні особливості ділових стосунків;

• правила підготовки та виголошування ораторського виступу;

• форми колективного обговорення професійних проблем;

• специфіку української термінології в професійному спілкуванні;

• особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки;

• основні вимоги до виконання й оформлення наукових робіт;

проблеми перекладу і редагування наукових текстів.
Вміти:

• практично володіти нормами сучасної української літературної мови;

• правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;

• влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

• диференціювати функціональні стилі сучасної української літературної мови;

• описати поняття в різних стилях;

• сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

• виступати перед аудиторією, активізувати увагу слухачів;

• скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

• оформлювати результати науково-дослідної діяльності;

• складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

• послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.


3. Програма навчальної дисципліни
3-Й СЕМЕСТР

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування
Змістовий модуль 1. Державна мова ‒ мова професійного спілкування

Тема 1. Вступ. Українська мова ‒ минуле, сучасне, майбутнє

Предмет, мета, завдання курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”. Загальне поняття про мову, мовлення і мовну культуру. Функції мови. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови української нації. Основні риси літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Українське законодавство про мову, державний статус української мови. Мовна ситуація і мовна політика в Україні. Походження та основні етапи розвитку української мови. Українська мова серед інших мов світу. Історія лінгвоциту в Україні.Тема 2. Основи культури української мови

Культура мови ‒ складовий елемент загальної культури людини, її духовного багатства. Комунікативна професіограма фахівця. Комунікативні ознаки культури мовлення: а) точність; б) логічність; в) багатство (різноманітність); г) чистота; ґ) доречність; д) виразність; ж) образність. Мовна норма ‒ центральне поняття теорії культури мови. Норма і варіантність. Поняття етикету. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул. Етикет телефонної розмови.Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Функціональні стилі сучасної української літературної мови: основні ознаки, мовні засоби. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Словники у професійному мовленні. Типи словників. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.Змістовий модуль 2. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії

Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії й тактики спілкування. Способи впливу на людей під час спілкування. Поняття ділового спілкування.

Тема 5. Ґендерні, невербальні та національні аспекти спілкування

Поняття про невербальні компоненти спілкування. Оптико-кінетична система невербального спілкування. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування. Проксеміка. Стиль спілкування жінок і чоловіків. Національні аспекти ділового спілкування.


4-Й СЕМЕСТР

Мовна норма. Професійна комунікація
Змістовий модуль 1. Мовні норми сучасної української літературної мови

Тема 1. Орфографічні норми сучасної української літературної мови

Вживання апострофа. Вживання м’якого знака. Правопис префіксів і суфіксів. Подвоєння і подовження приголосних, спрощення. Велика літера у власних назвах. Правопис складних слів. Правопис слів іншомовного походження. Зміни приголосних при словотворенні і словозміні.

Тема 2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови

Нормативність уживання форм роду, числа іменника. Відмінкові форми іменника. Ступені порівняння прикметників. Відмінювання числівників, узгодження числівника з іменником. Нормативність уживання граматичних форм займенника. Особливості вживання граматичних форм дієслова. Нормативність уживання службових частин мови.Тема 3. Синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної української літературної мови

Порядок слів у простому реченні, узгодження підмета з присудком. Розділові знаки у простому реченні: а) тире між підметом і присудком; б) розділові знаки при однорідних членах речення; в) розділові знаки при відокремлених членах речення; г) розділові знаки при вставних, узагальню вальних словах, звертаннях. Складне речення. Розділові знаки у складних реченнях: а) розділові знаки у складносурядному реченні; б) розділові знаки у складнопідрядному реченні; в) розділові знаки у складному безсполучниковому реченні. Розділові знаки при прямій мові та цитатах.

Тема 4. Орфоепічні, лексичні, акцентуаційні та стилістичні норми сучасної української літературної мови

Норми наголошування в українській мові. Вимова голосних і приголосних звуків. Типові порушення норм літературного мовлення на лексичному рівні. Фразеологія у правничій сфері. Стилістичне використання мовних засобів.Змістовий модуль 2. Риторика і мистецтво презентації

Тема 5. Прилюдний виступ як важливий засіб комунікації

Поняття прилюдного виступу, його жанри. Підготовка тексту виступу. Архітектоніка прилюдного виступу. Виголошування виступу. Мистецтво аргументації. Функції, мова та поведінка оратора. Культура сприймання прилюдного виступу. Різновиди публічного мовлення: доповідь, промова, лекція, презентація, репортаж, інтерв’ю.Тема 6. Культура усного фахового спілкування

Культура ділового спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Візитна картка ‒ невід’ємний атрибут ділової людини. Виголошування прилюдного виступу на тему, пов’язану з майбутнім фахом студентів. Аналіз.Тема 7. Форми колективного обговорення професійних проблем

Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада. Дискусія. „Мозковий штурм”. Конфліктні ситуації: шляхи попередження й розв’язання. Виголошування прилюдного виступу на тему, пов’язану з майбутнім фахом студентів. Аналіз.Тема 8. Прилюдний виступ на тему, пов’язану з майбутнім фахом студентів

Виголошування прилюдного виступу. Аналіз.


5-Й СЕМЕСТР

Ділові папери. Наукова комунікація
Змістовий модуль 1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Тема 1. Загальні вимоги до складання та оформлювання документів

Класифікація документів.  Національний стандарт України. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документів.

Тема 2. Документація з кадрово-контрактних питань

Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв.

Тема 3. Документація з кадрово-контрактних питань

Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

Тема 4. Довідково-інформаційні документи

Прес-реліз. Звіт. Довідка. Службова записка. Протокол. Витяг з протоколу.

Тема 5. Службове листування

Класифікація листів. Реквізити листів та їх оформлення. Етикет ділового листування. Різні типи листів.Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова фахової діяльності

Тема 6. Українська термінологія в професійному спілкуванні

Поняття про термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Способи творення термінів. Проблеми сучасного термінознавства. Українські термінологічні словники.Тема 7. Термінологія обраного фаху

Ядро правничої термінології. Периферія юридичної термінології. Слова іншомовного походження в сучасній юридичній термінології. Термінологічні словники юристів.Тема 8. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

Науковий стиль: загальна характеристика. Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості наукового тексту. Засоби організації розумової праці: а) план; б) тези; в) конспект. Анотування і реферування наукових текстів.

Тема 9. Оформлювання результатів науково-дослідної діяльності студентів

Реферат як жанр академічного письма. Стаття як самостійний науковий твір. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної, магістерської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. Науковий етикет.

Тема 10. Переклад і редагування наукових текстів

Основні види і форми перекладу. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою. Переклад термінів. Особливості редагування наукового тексту. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення.
Теоретичний блок
3-Й СЕМЕСТР

Законодавчі та нормативно-стильові основи

професійного спілкування
Тема 1. 1. Вступ. Українська мова ‒ минуле, сучасне, майбутнє

1. Предмет, мета, завдання курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”.

2. Загальне поняття про мову, мовлення і мовну культуру. Функції мови.

3. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови української нації. Основні риси літературної мови.

4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

5. Українське законодавство про мову, державний статус української мови. Мовна ситуація і мовна політика в Україні.

6. Походження та основні етапи розвитку української мови. Українська мова серед інших мов світу.

Тема 1. 2. Основи культури української мови

1. Культура мови ‒ складовий елемент загальної культури людини, її духовного багатства. Комунікативна професіограма фахівця.

2. Комунікативні ознаки культури мовлення:

а) точність;

б) логічність;

в) багатство (різноманітність);

г) чистота;

ґ) доречність;

д) виразність;

ж) образність.

3. Мовна норма ‒ центральне поняття теорії культури мови. Норма і варіантність.
Тема 1. 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

1. Функціональні стилі сучасної української літературної мови: основні ознаки, мовні засоби.

2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

3. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

4. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.

4-Й СЕМЕСТР
Професійна комунікація
Тема 2. 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

1. Спілкування і комунікація.

2. Функції спілкування.

3. Види і форми спілкування.

4. Основні закони спілкування.

5. Стратегії й тактики спілкування.

6. Поняття ділового спілкування.
Тема 2. 2. Культура усного фахового спілкування

1. Культура ділового спілкування.

2. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.

3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

4. Способи впливу на людей під час спілкування.

5. Невербальні аспекти спілкування.


Тема 2. 3. Прилюдний виступ як важливий засіб комунікації

1. Поняття прилюдного виступу, його жанри.

2. Підготовка тексту виступу.

3. Архітектоніка прилюдного виступу.

4. Виголошування виступу. Мистецтво аргументації.

5. Функції, мова та поведінка оратора.

6. Культура сприймання прилюдного виступу.


5-Й СЕМЕСТР
Ділові папери. Наукова комунікація
Тема 3. 1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

1. Класифікація документів.

2. Національний стандарт України.

3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

4. Вимоги до бланків документів.

5. Оформлювання сторінки.

6. Вимоги до тексту документів.
Тема 3. 2. Українська термінологія в професійному спілкуванні

1. Поняття про термін та його ознаки.

2. Термінологія як система.

3. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Способи творення термінів.

4. Проблеми сучасного термінознавства.

5. Термінологія обраного фаху.


Тема 3. 3. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

1. Науковий стиль: загальна характеристика.

2. Особливості наукового тексту.

3. Оформлювання результатів наукової діяльності:

а) план, тези, конспект;

б) анотування і реферування наукових текстів;

в) реферат як жанр академічного письма;

г) стаття як самостійний науковий твір;

ґ) основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної робіт;

д) рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці;Практичний блок
3-Й СЕМЕСТР

Законодавчі та нормативно-стильові основи

професійного спілкування
Змістовий модуль 1. Державна мова ‒ мова професійного спілкування
Тема 1. 1. Вступ. Українська мова ‒ минуле, сучасне, майбутнє

1. Предмет, мета, завдання курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”.

2. Загальне поняття про мову, мовлення і мовну культуру. Функції мови.

3. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови української нації. Основні риси літературної мови.

4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

5. Українське законодавство про мову, державний статус української мови. Мовна ситуація і мовна політика в Україні.

6. Походження та основні етапи розвитку української мови. Українська мова серед інших мов світу.

7. Історія лінгвоциду в Україні.

8. Диктант із творчим завданням.
Тема 1. 2. Основи культури української мови

1. Культура мови ‒ складовий елемент загальної культури людини, її духовного багатства. Комунікативна професіограма фахівця.

2. Комунікативні ознаки культури мовлення:

а) точність;

б) логічність;

в) багатство (різноманітність);

г) чистота;

ґ) доречність;

д) виразність;

ж) образність.

3. Мовна норма ‒ центральне поняття теорії культури мови. Норма і варіантність.
Тема 1. 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

1. Функціональні стилі сучасної української літературної мови: основні ознаки, мовні засоби.

2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

3. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

4. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.
Змістовий модуль 2. Мовні норми сучасної української літературної мови
Тема 2. 1. Орфографічні норми сучасної української літературної мови

1. Вживання апострофа.

2. Вживання м’якого знака.

3. Правопис префіксів і суфіксів.

4. Подвоєння і подовження приголосних, спрощення.

5. Велика літера у власних назвах.

6 Правопис складних слів.

7. Правопис слів іншомовного походження.

8. Зміни приголосних при словотворенні і словозміні.


Тема 2. 2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови

1. Нормативність уживання форм роду, числа іменника.

2. Відмінкові форми іменника.

3. Ступені порівняння прикметників.

4. Відмінювання числівників, узгодження числівника з іменником.

5. Нормативність уживання граматичних форм займенника.

6. Особливості вживання граматичних форм дієслова.

7. Нормативність уживання службових частин мови.
Тема 2. 3. Синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної української літературної мови

1. Порядок слів у простому реченні, узгодження підмета з присудком.

2. Розділові знаки у простому реченні:

а) тире між підметом і присудком;

б) розділові знаки при однорідних членах речення;

в) розділові знаки при відокремлених членах речення;

г) розділові знаки при вставних, узагальню вальних словах, звертаннях.

3. Складне речення.

4. Розділові знаки у складних реченнях:

а) розділові знаки у складносурядному реченні;

б) розділові знаки у складнопідрядному реченні;

в) розділові знаки у складному безсполучниковому реченні.

5. Розділові знаки при прямій мові та цитатах.
Тема 2. 4. Орфоепічні, лексичні та акцентуаційні норми

1. Норми наголошування в українській мові.

2. Вимова голосних і приголосних звуків.

3. Типові порушення норм літературного мовлення на лексичному рівні.

4. Фразеологія у правничій сфері.
Тема 2. 5. Стилістичні норми сучасної української літературної мови. Модульний контроль

1. Стилістичне використання мовних засобів.

2. Контрольна робота.
4-Й СЕМЕСТР

Професійна комунікація
Змістовий модуль 1. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії
Тема 1. 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

1. Спілкування і комунікація.

2. Функції спілкування.

3. Види і форми спілкування.

4. Основні закони спілкування.

5. Стратегії й тактики спілкування.

6. Поняття ділового спілкування.

Тема 1. 2. Культура усного фахового спілкування

1. Культура ділового спілкування.

2. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.

3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

4. Способи впливу на людей під час спілкування.

5. Етикет телефонної розмови.


Тема 1. 3. Ґендерні, невербальні та національні аспекти спілкування

1. Поняття про невербальні компоненти спілкування.

2. Оптико-кінетична система невербального спілкування.

3. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування. Проксеміка.

4. Стиль спілкування жінок і чоловіків..

5. Національні аспекти ділового спілкування.


Тема 1. 4. Бесіда як найбільш поширена форма спілкування

1. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

2. Функції та види бесід.

3. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

4. Співбесіда з роботодавцем.

5. Візитна картка ‒ невід’ємний атрибут ділової людини.


Тема 1. 5. Форми колективного обговорення професійних проблем

1. Мистецтво перемовин.

2. Збори як форма прийняття колективного рішення.

3. Нарада.

4. Дискусія.

5. „Мозковий штурм”.

6. Конфліктні ситуації: шляхи попередження й розв’язання.
Змістовий модуль 2. Риторика і мистецтво презентації
Тема 2. 1. Прилюдний виступ як важливий засіб комунікації

1. Поняття прилюдного виступу, його жанри.

2. Підготовка тексту виступу.

3. Архітектоніка прилюдного виступу.

4. Виголошування виступу. Мистецтво аргументації.

5. Функції, мова та поведінка оратора.

6. Культура сприймання прилюдного виступу.
Тема 2. 2. Різновиди публічного мовлення

1. Доповідь.

2. Промова.

3. Лекція.

4. Презентація.

5. Репортаж.

6. Інтерв’ю.

7. Прилюдний виступ на тему, пов’язану з майбутнім фахом студентів.
Тема 2. 3. Повторення й узагальнення вивченого. Модульний контроль

1. Прилюдний виступ на тему, пов’язану з майбутнім фахом студентів.

2. Контрольна робота.
5-Й СЕМЕСТР

Ділові папери. Наукова комунікація
Змістовий модуль 1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікаціїТема 1. 1. Загальні вимоги до складання та оформлювання документів

1. Класифікація документів.

2. Національний стандарт України.

3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

4. Вимоги до бланків документів.

5. Оформлювання сторінки.

6. Вимоги до тексту документів.
Тема 1. 2. Документація з кадрово-контрактних питань

1. Автобіографія.

2. Резюме.

3. Характеристика.

4. Рекомендаційний лист.

5. Заява. Види заяв.


Тема 1. 3. Документація з кадрово-контрактних питань

1. Особовий листок з обліку кадрів.

2. Наказ щодо особового складу.

3. Трудова книжка.

4. Трудовий договір. Контракт.

5. Трудова угода.Тема 1. 4. Довідково-інформаційні документи

1. Прес-реліз.

2. Звіт.

3. Довідка.

4. Службова записка.

5. Протокол. Витяг з протоколу.


Тема 1. 5. Службове листування

1. Класифікація листів.

2. Реквізити листв та їх оформлення.

3. Етикет ділового листування.

4. Різні типи листів.
Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова фахової діяльності
Тема 2. 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні

1. Поняття про термін та його ознаки.

2. Термінологія як система.

3. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Способи творення термінів.

4. Проблеми сучасного термінознавства.

5. Українські термінологічні словники.


Тема 2. 2. Термінологія обраного фаху

1. Ядро правничої термінології.

2. Периферія юридичної термінології.

3. Слова іншомовного походження в сучасній юридичній термінології.

4. Термінологічні словники юристів.
Тема 2. 3. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

1. Науковий стиль: загальна характеристика.

2. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

3. Особливості наукового тексту.

4. Засоби організації розумової праці:

а) план;


б) тези;

в) конспект.

5. Анотування і реферування наукових текстів.
Тема 2. 4. Оформлювання результатів науково-дослідної діяльності студентів

1. Реферат як жанр академічного письма.

2. Стаття як самостійний науковий твір.

3. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної, магістерської робіт.

4. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

5. Правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

6. Науковий етикет.
Тема 2. 5. Переклад і редагування наукових текстів

1. Основні види і форми перекладу.

2. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою. Переклад термінів.

3. Особливості редагування наукового тексту.

4. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення.
Тема 2. 6. Повторення й узагальнення вивченого. Модульний контроль

1. Повторення й узагальнення вивченого.2. Контрольна робота.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3-й семестр

Законодавчі та нормативно-стильові основи

професійного спілкування

Змістовий модуль 1.

Державна мова ‒ мова професійного спілкування

Тема 1. Вступ. Українська мова ‒ минуле, сучасне, майбутнє

5

2

2

1Тема 2. Основи культури мови. Мовна норма

4

2

2

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

8

2

2

4Разом за змістовим модулем 1

17

6

6

5Змістовий модуль 2.

Мовні норми сучасної української літературної мови

Тема 4. Орфографічні норми сучасної української літературної мови

32

1Тема 5. Морфологічні норми сучасної української літературної мови

42

2Тема 6. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови

32

1Тема 7. Орфоепічні, лексичні та акцентуаційні норми

32

1Тема 8 Стилістичні норми сучасної української літературної мови

32

1Разом за змістовим модулем 2

1610

6
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал