Робоча програма навчальної дисципліни теорія І практика перекладуСкачати 321.25 Kb.
Дата конвертації05.01.2017
Розмір321.25 Kb.
ТипПротокол
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра німецької мовиЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри


____________________ В.О. Казимір

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

підготовки спеціаліста

галузі знань 0203 Гуманітарні науки
спеціальності 7.02030302 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньої програмою Мова і література (німецька)*
факультету іноземної філології

2016 – 2017 навчальний рік


Розробники програми: Казимір В.О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови

Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри німецької мови


Протокол №_____ від «____» ___________________20____року

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Рівень вищої освіти

(спеціаліст)

Ступінь вищої освіти

Спеціаліст

Галузь знань 0203

Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньої програмою Мова і література (німецька)*Тип дисципліни: нормативна


Загальна

кількість годин – 90Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

-

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи здобувача вищої освіти – 4


Семестр

1-й
Лекції

14 год.

-

Практичні, семінарські

16 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

60 год.

-
Модульні

контрольні роботи

1х1

-

Вид контролю:залік  1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу – виклад інформації з теорії перекладу та тренування певних навичок та умінь перекладацької діяльності з акцентуванням на сфері міжнародних відносин, які б забезпечили вірний вибір перекладацької стратегії.  1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

1. Розвиток теоретичних знань з перекладу в його нормативному і теоретичному аспектах.

2. Виробка вмінь практичного застосування перекладацьких прийомів в умовах усного послідовного, а також письмового перекладів з німецької мови та на німецьку мову.

Значення курсу: протягом вивчення курсу “Теорія та практика перекладу” у студентів формуються професійні уміння та навички перекладу з німецької мови та на німецьку мову на базі отриманих теоретичних знань, а також виховуються потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності в сфері своєї майбутньої спеціальності.
  1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Згідно з вимогами програми підготовки фахівців здобувачі повинні:знати:

– Основні принципи, методи, способи та прийоми перекладу.

– Принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій у процесі перекладу текстів за фахом.

– Основні види словників та методи роботи з термінологічними двомовними, тлумачними, електронними та он-лайн словниками.

– Перекладацькі прийоми, які використовуються в усному послідовному та письмовому двосторонньому перекладі за фахом.

– Основні принципи, методи та лінгвістичні особливості анотування, реферування та перекладу німецькомовних текстів.

– Принципи складання та особливості перекладу у письмовій формі основних видів офіційних та ділових паперів.

– Граматичні структури, значення граматичних елементів, категорій, процесів, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.

– Правила німецького синтаксису, щоб мати можливість розпізнавати і перекладати широке коло текстів в академічній та професійній сферах.

– Мовні форми, мовленнєвий етикет, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення.вміти:

– Аналізувати робочі ситуації, пов’язані з доцільністю використання певних методів, способів та прийомів перекладу, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру.

– Аналізувати граматичні та лексичні трансформації, що виникають при перекладі з німецької мови українською та з української мови німецькою, в залежності від цього правильно обирати перекладацьку стратегію.

– Перекладати тексти у письмовій формі, використовуючи термінологічні двомовні словники, тлумачні, електронні, он-лайн словники тощо.

– Перекладати з німецької мови українською та з української мови німецькою переговори, наради, ділові зустрічі та виступи з використанням відповідних перекладацьких прийомів та функціональної лексики за фахом.

– Робити аналітичне опрацювання німецькомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно- виробничої діяльності, реферувати, анотувати та перекладати автентичні німецькомовні фахові тексти.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /3 кредити ECTS
5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Лексичні питання перекладу. Екстралінгвістичні аспекти перекладу.

Тема 1. Стилістичні аспекти перекладу. Поняття трансформації.

4

2


5Тема 2. Стилістика тексту і переклад. Вибір тексту для перекладу.

3
25Тема 3.

Усне звернення. Вітання і прощання. Написання листів.4

2

25Тема 4. Способи перекладу лексичних одиниць.

10
210Тема 5.-6. Загальні правила передачі власних назв у процесі перекладання.

4

2Тема 7. Переклад контекстуальних складних іменників.

8
2
Тема 8.

Переклад фразеології. Екстралінгвістичні аспекти перекладу.12

2


5Разом за змістовим модулем 1

45

4

830Модуль 2

Граматичні питання перекладу. Мовні аспекти трансформації.Тема 9. Граматичні трансформації під час перекладу.

10

2

210Тема 10. Дієслова з відокремлюванними та невідокремлюванними префіксами.

12
25Тема 11.

Мовні аспекти трансформації. Переклад пасивних конструкцій.

6

2


5Тема 12.

Складні місця для перекладу.

8
22Тема 13. Офіційно-діловий та публіцистичний переклади.


4


4Тема 14.

Інформаційні жанри. Трансформація текстів відповідно до жанрової специфіки.5

2

24Разом за змістовим модулем 2

45

6

830Разом

90

14

1660

6. ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

(зміст лекційного курсу) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

__1__семестр

з/п


Назва змістового модуля. Теми і підтеми

К-сть

годин


Література

Наочні посібники, ТЗН

1 семестр

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Стилістичні аспекти перекладу. Поняття трансформації.

1

Лексичні трансформації у перекладі. Переклад як об`єкт cтилістичного дослідження.

1

Максимчук В.С. Практикум з перекладу. Німецька мова : [навч. посіб. для студентів дистанційного навчання] / В.С. Максимчук, К.Г. Смирнова. – К.: Університет «Україна», 2007.— 351 с.

Комп'ютер, презентація лекції.


Тема 2. Стилістика тексту і переклад. Вибір тексту для перекладу.

2

Аналіз оригіналу та вироблення його естетичної концепції. Вихідний текст як детермінант перекладацьких дій.

1

Латышев Л.К. Технология перевода. Уч. пос. по подготовке

переводчиков (с нем. яз.). М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. 280Презентація

Тема 3. Усне звернення. Вітання і прощання. Написання листів.

3

Ділові зв’язки. Довідник для правильного і сучасного написання приватних листів.

1

Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб пособие для студ.

филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПБ.: Филологический

факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.


Підготовка конспекту та усна бесіда

Тема 4. Способи перекладу лексичних одиниць.

4

Аналіз способів відтворення в перекладі безеквівалентної, частково еквівалентної лексики. Займенникові прислівники. Субстантивовані прикметники. Субстантивовані дієслова. Безособовий займенник. Зворотний займенник. Неозначено-особовий займенник man.

1

Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу

(німецька мова). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –

Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.


Комп'ютер, презентація лекції.


Тема 5.-6. Загальні правила передачі власних назв у процесі перекладання.

5-6

Стилістичні функції власних назв та "промовистих" імен і способи їх відтворення. Переклад топонімів та астрономів. Переклад географічних назв. Переклад інтернаціоналізмів.

2

Гильченок Н.Л. Практикум по переводу с немецкого на русский / Н.Г. Гильченок. – СПб. : КАРО, 2006. – 368 с.


Підготовка конспекту та усна бесіда

Тема 7. Переклад контекстуальних складних іменників.

7


Інфінітивні звороти. Взаємний займенник. Відносні займенники. Вказівні займенники. Заперечні займенники. Неозначені займенники. Презентація. Протокол. Мовні кліше.

1

Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу

(німецька мова). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –

Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.


Комп'ютер, презентація лекції.


Тема 8.Переклад фразеології. Екстралінгвістичні аспекти перекладу.

8

Ідіоми. Стійкі порівняння. Проблема різної сполучуваності слів у двох мовах. Різні способи передачі фразеології у перекладі.

1

Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: курс лекций / В.Н. Комиссаров. – М. : ЭТС. – 1999. – 189 с.

Презентація

Модуль 2

Граматичні питання перекладу. Мовні аспекти трансформації.
Тема 9. Граматичні трансформації під час перекладу.

9

Функції граматичних категорій та можливості їх відтворення. Переклад дієприслівників та прикметників. Дієприкметники.

1

Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу

(німецька мова). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –

Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.


Підготовка конспекту та усна бесіда

Тема 10. Дієслова з відокремлюванними та невідокремлюванними префіксами.

10

Додаткові підрядні речення. Означальні підрядні речення. Підрядні речення часу

2

Максимчук В.С. Практикум з перекладу. Німецька мова : [навч. посіб. для студентів дистанційного навчання] / В.С. Максимчук, К.Г. Смирнова. – К.: Університет «Україна», 2007.— 351 с.


Бесіда

Тема 11.Мовні аспекти трансформації. Переклад пасивних конструкцій.

11

Переклад пасивних конструкцій. Неозначена форма пасивного стану. Безособовий пасив. Значення і вживання статива. Переклад пасивних конструкцій.

1

Латышев Л.К. Технология перевода. Уч. пос. по подготовке

переводчиков (с нем. яз.). М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. 280Комп'ютер, презентація лекції.


Тема 12.Складні місця для перекладу.

12

Підрядні речення умови, мети, причини. Підрядні допустові речення. Специфіка двомовних видань. Типові мовні помилки двомовних видань

1

Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу

(німецька мова). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –

Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.


Лекція-презентація


Тема 13. Офіційно-діловий та публіцистичний переклади.

13

Технологія та характеристики трансформації. Переклад газетно-публіцистичних текстів. Особливості перекладу різних газетних жанрів. Інформаційні та художньо-публіцистичні жанри.

1

Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб пособие для студ.

филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПБ.: Филологический

факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.


Комп'ютер, презентація лекції.


Тема 14.Інформаційні жанри. Трансформація текстів відповідно до жанрової специфіки.

14

Орієнтири трансформації. Аналітичні жанри та можливості трансформації. Етапи трансформації

1

Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу

(німецька мова). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –

Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.


Лекція-презентація

Підготовка до контрольної роботи

2


  1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

1 семестр

з/п


Назва теми


Кількість

годин


1 семестр

Змістовий модуль №1


1.

Модальні дієслова. Складний минулий час (Perfekt). Передминулий час (Plusquamperfekt). Типи відповідників у перекладі.

2

2.

Переклад контекстуальних складних іменників. Інфінітивні звороти.

2

3.

Ідіоми. Стійкі порівняння. Проблема різної сполучуваності слів у двох мовах.

3

4.

Правила німецького синтаксису. Порядок слів. Розповідне речення. Питальне речення. Складне речення. Порядок другорядних членів речення.

2

Змістовий модуль №2

Змістовий модуль 2

5.

Програмне забезпечення машинного перекладу.

3

6.

Мова газети. Мова радіо і телебачення. Порівняння жанрових систем.

2

7.

Переклад газетно-публіцистичних текстів. Особливості перекладу різних газетних жанрів. Інформаційні та художньо-публіцистичні жанри.

2
  1. САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


Форми контролю

Література

Змістовий модуль № 1


1.

Способи перекладу лексичних одиниць.

9

Контрольна

робота


Казакова Т. А. Практические основы перевода / Т. А. Казакова. – СПб.: «Издательство Союз», – 2001. – 320 с.


2.

Ділова кореспонденція підприємств, фірм, організацій. Листи до страхової компанії: запит, пропозиція, замовлення.

9

Практичне заняття


Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2003. – 264 с

3.

Переклад контекстуальних складних іменників.

9

Підготовка конспекту та усна бесіда

Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского на английский: учебное пособие / Е. В. Бреус; 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во УРЛО, 2000. – 208 с.

4.

Різні способи передачі фразеології у перекладі.

9

Контрольна

робота


Казакова Т. А. Практические основы перевода / Т. А. Казакова. – СПб.: «Издательство Союз», – 2001. – 320 с.

5.

Прислів`я, приказки, каламбури, їх національна специфіка.

9

Підготовка конспекту та усна бесіда

Гильченок Н.Л. Практикум по переводу с немецкого на русский / Н.Г. Гильченок. – СПб. : КАРО, 2006. – 368 с.


6.

Вибір словників і тематика перекладу. Поповнення словника.

9

Підготовка конспекту та усна бесіда

Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2003. – 264 с

7.

Особливості відбору та викладу матеріалу в текстах різних жанрів газетно-публіцистичного стилю

9

Підготовка конспекту та усна бесіда

Максимчук В.С. Практикум з перекладу. Німецька мова : [навч. посіб. для студентів дистанційного навчання] / В.С. Максимчук, К.Г. Смирнова. – К.: Університет «Україна», 2007.— 351 с.

8.

Підготовка до модульної контрольної роботи

6


    1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

І. Перекладіть речення, зважаючи на «несправжніх друзів перекладача.


1. Навігація є одним з основних предметів у цьому морському

навчальному закладі. 2. У автомобілів цього типу досить жорстка

амортизація. 3. Чоловіка моєї сестри не назвеш інтелігентною людиною.

4. Лікар призначив йому дієту.

ІІ. Підберіть еквіваленти до наступних приказок.
1. Es ist nicht alle Tage Sonntag. 2. Viele Kuche verderben den Brei.

3. Ungebetener Gast ist eine Last. 4. Wie der Herr, so der Knecht.

III. Перекладіть, зважаючи на дефініції значення слова dіe Entwicklung.
1. Jede Pflanze hat ihren eigenen Entwicklungsverlauf. 2. Der Handelsverkehr

zwischen unseren Lndern hat leider eine rückwärtige Entwicklung

genommen. 3. Entwicklungsroman ist ein Roman, der den inneren und

äusseren Werdegang eines Menschen bis zu einer gewissen Reifung der

Persönlichkeit verfolgt.

IV. Перекладіть речення, застосувавши вісі можливі синонімічні

граматичні конструкції.
1. Статті такого типу добре сприймаються. 2. Ми чули, як у сусідній

кімнаті голосно сперечалися батьки. 3. Дідусь попрохав його передати

вітання вчительці. 4. Перед екзаменом слід добре повторити всі правила.

V. Перекладіть наступні афоризми. Намагайтесь зберегти притаманний

афоризмам лаконізм та вишуканість.
1. Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiss gesetzt. (nach Hesiod) 2.

Der Mensch wird am Du zum Ich. (Martin Buber) 3. Zärtlichkeit ist das Ruhen

der Leidenschaft. (Joseph Joubert) 4. Das Alter verklärt oder versteinert. (Marie

von Ebner-Eschenbach)


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Усний контроль (опитування), письмовий контроль (написання самостійних робіт і написання модульної контрольної роботи), тестовий контроль.
12.РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ

Поточний і модульний контроль (60)

Іспит

Сума
40


100


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

МКР

15 балів15 балів

30Критерії оцінювання модульної контрольної роботи


Рівні навчальних досягнень студентів із МКР


Критерії


Початковий

1- 17 балів

незадовільно

Студент вірно виконує лише частину завдань, кількість яких не досягає 60% від загального обсягу, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Середній

18-22 балів

задовільно

Студент вірно виконує від 60% (до 75 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Достатній

23-27 балів

добре

Студент вірно виконує від 75% до 85 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Високий

28-30 балів

відмінно

Студент вірно виконує від 90% до 100 %Підсумковий рейтинг з кредитного модуля

Рівні навчальних досягнень студентів з теоретичної фонетики німецької мови


Критерії


Рівень

Оцінювання за шкалою університету (100-бальною системою)

Оцінювання за національною шкалою та шкалою університету

Початковий

1- 59

Незадовільно

Студент відтворює матеріал на елементарному рівні, не усвідомлюючи взаємозв'язків, припускає грубі помилки у відповіді або не дає зовсім відповіді на питання.


Середній

60 - 74

Задовільно


Студент володіє матеріалом, відтворює незначну його частину. Допускається до 9 граматичних або лексичних помилок.

Достатній

75 -89

Добре


Студент володіє матеріалом, допускається до 5-6 граматичних або лексичних помилок. Невиконання однієї вимоги до змісту або однієї-двох вимог до форми.

Високий

90 - 100

Відмінно


Студент вільно володіє матеріалом, повно викладає теоретичний матеріал, обґрунтовує теоретичну значущість мовних явищ. Його мовлення є фонетично коректним, відповідь є логічною, змістовною.


Критерії оцінювання контрольної роботи (тестові завдання, ректорський контроль)

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати, виконавши контрольну роботу, становить 100 балів.
Рівні навчальних досягнень студентів із теоретичної фонетики німецької мовиКритерії


Рівень

Оцінювання за шкалою універ-ситету (100-бальною системою)

Оцінювання за національною шкалою

Початковий

1- 59

незадовільно

Студент вірно виконує лише частину завдань, кількість яких не досягає 60% від загального обсягу, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Середній

60 - 74

задовільно

Студент вірно виконує від 60% до 70 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Достатній

75 -89

добре

Студент вірно виконує від 75% до 85 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Високий

90 - 100

відмінно

Студент вірно виконує від 90% до 100 %


Питання з теорії перекладу до іспиту з ТПП

1. Предмет та статус теорії перекладу. Роль перекладу у розвитку світової культури та зміцненні міжнародних зв’язків.

2. Загально-лінгвістичні аспекти перекладу. Мова і реальний світ. Система мови. Співвідношення систем різних мов.

3. Переклад як засіб комунікації. Види перекладацької діяльності.

Письмовий та усний переклад. Послідовний та синхронний переклад. Машинний переклад: стан і перспективи.

4. Значення слова та переклад. Багатозначність та широта значення слова. Лінгвістичний та екстралінгвістичний характер перекладу. Лексичне значення, конотація та асоціація .

5. Визначення перекладу як предмета лінгвістичного дослідження. Етапи перекладу. Головні теоретичні підходи до перекладу.

6. Проблема перекладності. Поняття адекватності перекладу. Види

перекладу: буквальний, вільний, адекватний.

7. Еквівалентність та типи лексичних еквівалентів. Абсолютні та часткові еквіваленти.

8. Переклад інтернаціональної лексики. Проблема “несправжніх друзів” перекладача.

9. Безеквівалентна лексика. Реалія як компонент соціально-історичного і національно-культурного контексту. Класифікація. Способи перекладу: транскрипція, транслітерація, калькування, описовий переклад.

10. Характеристика основних функціональних стилів та питання перекладу. Жанрово-стилістичні особливості перекладу художньої, суспільно-політичної, дипломатичної, юридичної, науково-технічної літератури та документів.

11. Особливості перекладу матеріалів офіційно-ділового стилю. Жанрові особливості тексту та вибір слова з синонімічного ряду.

12. Збіжності та розходження граматичних моделей мови-джерела і мови-мети. Трансформації при перекладі. Регулярні та оказіональні

трансформації.

13. Граматичні трансформації при перекладі: зміна порядку слів,

перестановка, зміна частин мови та членів речення. Трансформація

добавлення та заміщення.

14. Лексичні трансформації при перекладі. Засоби диференціації,

генералізації, конкретизації, смислового розвитку значення.

15. Засоби перекладу фразеологічних одиниць та усталених словосполучень не фразеологічних за характером. Збереження образності під час перекладу.


3. Рекомендована література

Основна:

1. Максимчук В.С. Практикум з перекладу. Німецька мова : [навч. посіб. для студентів дистанційного навчання] / В.С. Максимчук, К.Г. Смирнова. – К.: Університет «Україна», 2007.— 351 с.

2. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу с немецкого на русский / Н.Г. Гильченок. – СПб. : КАРО, 2006. – 368 с.

3. Виноградов С. Введение в переводоведение / С. Виноградов. – М. : ИОСОРАО, 2001.– 194 с.

4. Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского на английский: учебное пособие / Е. В. Бреус; 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во УРЛО, 2000. – 208 с.

5. Казакова Т. А. Практические основы перевода / Т. А. Казакова. – СПб.: «Издательство Союз», – 2001. – 320 с.

6. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: курс лекций / В.Н. Комиссаров. – М. : ЭТС. – 1999. – 189 с.

7. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2003. – 264 с.

8. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник / І.В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 448 с.

9. Шавкун І. Г. Теорія та практика перекладу: лексичний аспект : навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Країнознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / І.Г. Шавкун, В.В. Волкова, Я.С. Дибчинська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 117с.

10. Швейцер А.Д. Теория перевода: cтатус, проблемы, аспекты [Електронний ресурс] / А.Д. Швейцер // Теория перевода: cтатус,проблемы аспекты. – М., 1988. – Режим доступу : http://ebooks.zsu.zp.ua/files/Inozemni_movy/TPP/svejcer_%96_teoriperevoda/svejcer _a.d._teoriperevoda_(status_problemy_aspekty).htm

Додаткова:

1. Гладилин Н. Практическая грамматика немецкого языка / Гладилин Н. – М. : «Айрес Пресс», 2004. – 306 с.

2. Постникова Е.Н. Business Deutsch / Постникова Е.Н. – К. : «А.С.К.», 2002. – 432 с.

3. Кравченко С.М. Грамматика німецької мови в таблицях і схемах / Кравченко С.М. – К. : «Логос-М», 2007. – 112 с.

4. Сущинский И.И. Немецкий деловой язык / Сущинский И.И. – М. : Филоматис, 2004. – 432 с.

5. Buscha A. Geschäftskommunikation. Ведение деловых переговоров. Учебное пособие / Buscha A., Linthout G. – К. : Методика, 2000. – 160 S.

6. Архипкина Г.Д. Деловая корреспонденция на немецком языке. Серия «Высшее образование» / Архипкина Г.Д., Завгородняя П.С., Сарычева Г.П. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 2004. –186 с.

7. Лисенко Е. Німецька мова / Лисенко Е., Корольова М. – К. : Освіта, 2000. – 254 с.

8. Achilles U. Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft: Begleitbuch zur Hörfunkserie der Deutschen Welle / Achilles U., Klause D., Pleines W. – Köln : Labonte, Büro für Verlagsmarketing, 2001. – 295 S.

9. Conlin C. Unternehmen Deutsch. Lehrbuch / Conlin C. – München : Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, 2004. – 216 S.

10. Wiseman C. Unternehmen Deutsch. Arbeitsheft / Wiseman C. – München : Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, 2004. – 96 S.

11. Schmidt H. Wirtschaftslehre / Schmidt H. – Darnstadt : Winklers Verlag, 2000. – 197 S. 12. Freyhoff D. Marktwirtschaft. Wirtschaftssprache Deutsch: Ein Deutsch – Ukrainisches Lehrbuch / Freyhoff D., Beketova O.V., Yzermann N. – Kiew, 1999. – 156 S.Інформаційні ресурси

1. http://www.deutsch-uni.com.ru

2. http://www.schubert-verlag.de

3. http://web.letras.up.pt/alemao3

4. http://www.wellermanns.de

5. http://www.translate.ru/Default.aspx/Text

6. http://www.translate.ru/text.asp?lang=ru

7. http://www.promt.ru/

8. http://www.lingvo.ru/lingvo/

9. http://www.imtranslator.net/translator.a...

10. http://translation2.paralink.com/

11. http://translate.google.com/translate_t

12. http://babelfish.altavista.com/

13. http://perevod.uaportal.com/

14. http://worldlingo.com/en/products_servic
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Формою підсумкового контролю успішності навчання є екзамен.5. Засоби діагностики успішності навчання

Засобами діагностики успішності навчання з дисципліни є: завдання вхідного і поточного контролю, модульної контрольної роботи, пакет комплексної контрольної роботи.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал