Робоча програма навчальної дисципліни «Судові стадії кримінального процесу»Скачати 364.34 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір364.34 Kb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ СЛІДСТВА ТА КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ
Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства
Кафедра досудового розслідування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

полковник міліції

С.Д. Гусарєв

_____. ________ 2014
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Судові стадії кримінального процесу»

напрям підготовки – (6.030401) «Правознавство»,


для підготовки підрозділів слідства (3 курс)

Київ – 2014 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Судові стадії кримінального процесу України» для курсантів 3 курсу за напрямом підготовки – (6.030401) «Правознавство», рівнем вищої освіти – «бакалавр» ____. ________2014 року - ___ с.

Розробники:

Плєва К.В. – доцент кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС, кандидат юридичних наук

Самодін А.В. – доцент кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС, кандидат юридичних наук Хахуцяк О.Ю. – доцент кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС, доцент, кандидат юридичних наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС

Протокол від ____.________________2014 року № ___

Начальник кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС

____________________ О.А.Осауленко

_____._______________ 2014 року

Схвалено науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від ____.________________2014 року № ___


_____.___________2014 року Голова _________________ С.Д. Гусарєв

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

(0304) «право»Нормативна


Модулів – 3

Напрям підготовки

(6.030401) «правознавство»
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й
Семестр

Загальна кількість годин – 108

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 54

самостійної

роботи – 54Рівень вищої освіти:

«бакалавр»12 год.
Практичні, семінарські

22 год.

20 год.

Самостійна робота

54 год.
Індивідуальні завдання:

0 год.


Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 54/54
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Судові стадії кримінального процесу» є :

– набуття курсантами знань з кримінального процесуального права України з питань судових стадій кримінального провадження;

– розвиток їхніх умінь щодо: самостійного опрацювання нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства та навчальної літератури, узагальнення практики роботи органів досудового розслідування у кримінальних провадженнях; формулювання власних висновків на підставі інформації наукового та статистичного характеру, яка отримана у процесі навчання; оцінки правових ситуації, які виникають у процесі кримінально-процесуальної діяльності; прийняття процесуальних рішень у кримінальних провадженнях тощо;

– виховання у курсантів почуття відповідальності щодо охорони прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а також розвиток прагнення підвищувати свій інтелектуальний та професійний рівні, поважати фундаментальні засади діяльності правоохоронних органів України щодо законності, гуманізму, справедливості тощо.Завданням навчальної дисципліни «Судові стадії кримінального процесу» є формування у курсантів знань, вмінь та навичок щодо: загальних положень кримінального процесуального права та законодавства у сфері судової діяльності; встановленої кримінальним процесуальним законодавством процедури кримінального провадження, а також забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; тлумачення нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства та їх використання під час майбутньої практичної діяльності у підрозділах досудового розслідування та оперативних підрозділах МВС України; самостійного виконання практичних завдань, передбачених навчальною програмою; опрацювання наукової та навчальної літератури, а також аналізу статистичної інформації щодо діяльності органів суду; наукової роботи у сфері кримінального процесуального права України.

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни курсанти зобов’язані

знати:

– норми міжнародних нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства, Конституції та Кримінального процесуального кодексу України, а також відомчі нормативно-правові акти у межах навчальних питань лекційних, семінарських та практичних занять;

– теорію кримінального процесуального права у межах навчальних питань передбачених навчальною програмою «Судові стадії кримінального процесу»;

– основні напрями нормотворчої (законопроектної) роботи у сфері кримінального судочинства;

– законодавство України у сфері охорони правопорядку, прокурорського нагляду та судочинства, а також відповідних галузей права, у випадках опрацювання міжгалузевих правових питань, передбачених навчальною програмою;

– нормативно-правові акти та інформаційно-аналітичні документи органів судової влади, прокуратури та органів внутрішніх справ у сфері кримінального судочинства;

– навчальну та наукову літературу з кримінального процесуального права;

– загальні засади наукової роботи у сфері кримінального судочинства.вміти:

– показувати різнобічні, системні і глибокі знання навчального матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно правильно його подавати;

– пов’язувати теорію з практикою, вільно виконувати задачі, завдання та правильно відстоювати прийняті рішення;

– самостійно узагальнювати і викладати навчальний матеріал, не допускаючи помилок та проявляти творчі здібності у розумінні, поданні і використанні навчально-програмового матеріалу;

– опрацьовувати навчальну літературу та нормативно-правові акти у сфері кримінального судочинства;

– аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час навчальних занять і самостійної підготовки, а також робити власні висновки та висувати відповідні пропозиції щодо вдосконалення діяльності судових органів;

– самостійно тлумачити нормативно-правові акти кримінально-процесуального характеру;

– проводити наукові дослідження у формах доповіді, реферату, аналітичного огляду, а за потреби й у формі наукових робіт;

– розв’язувати ситуаційні завдання за вказівкою науково-педагогічного працівника;

– оперативно аналізувати практичні правові ситуації, юридичні факти та приймати правильні процесуальні рішення у кримінальному провадженні;

– використовувати раніше отримані знання з навчальних дисциплін у розрізі структурно-логічної схеми «Судові стадії кримінального процесу» при опрацюванні навчальних питань.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Суд у кримінальному провадженні

Судова система України. Функції суду. Поняття судової ланки. Поняття та значення принципів правосуддя. Поняття та ознаки судових стадій кримінального процесу. Поняття та значення підсудності кримінальних справ. Територіальна підсудність. Інстанційна підсудність. Підстави та порядок передачі справ за підсудністю.


Тема 2. Підготовче провадження

Суть і значення стадії підготовче провадження. Завдання стадії. Склад суду і порядок підготовчого провадження. Порядок і строки підготовчого провадження. Питання, які з’ясовуються суддею при підготовчому провадженні. Порядок підготовчого провадження. Строки підготовчого провадження. Рішення судді за результатами підготовчого провадження. Призначення справи до судового розгляду. Закриття справи. Зупинення справи і направлення її за підсудністю. Повернення справи прокурору. Питання, які підлягають вирішенню суддею у зв’язку з підготовкою справи до судового розгляду.


Тема 3. Судовий розгляд

Поняття, значення та завдання стадії судового розгляду. Межі судового розгляду. Частини судового розгляду. Підготовчі дії судового розгляду. Судовий розгляд. Судові дебати. Останнє слово обвинуваченого. Ухвалення вироку. Проголошення судового рішення. Відкриття судового засідання. Перевірка явки учасників судового розгляду. Встановлення особи обвинуваченого. Допит осіб, які з’явилися у судове засідання. Повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними засобами.


Тема 4. Судові рішення

Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. Зміст ухвали. Види вироків. Зміст вироку. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення.


Змістовий модуль 2.
Тема 5. Провадження у суді апеляційної інстанції

Судові рішення, які можуть бути оскарженні в апеляційному порядку. Право на апеляційне оскарження. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень. Порядок і строки апеляційного оскарження. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження. Підготовка до апеляційного розгляду. Заперечення на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.


Тема 6. Провадження у суді касаційної інстанції

Судові рішення, які можуть бути оскарженні в касаційному порядку. Право на касаційне оскарження. Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Касаційний розгляд. судові рішення суду касаційної інстанції.


Тема 7. Провадження у Верховному Суді України

Перегляд судових рішень Верховним Судом України (ВСУ). Підстави до перегляду судових рішень ВСУ. Строки подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення. Перевірка відповідності заяви вимогам КПК Вищим спеціалізованим судом України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ. Допуск ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ до провадження. Підготовка до перегляду та порядок розгляду справи ВСУ. Повноваження ВСУ. Ухвала ВСУ про задоволення заяви. Обов’язковість судових рішень ВСУ.


Тема 8. Провадження за нововиявленими обставинами

Підстави для здійснення кримінального провадження за ново виявленими обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.


Тема 9. Виконання судових рішень

Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання вироку. Питання, що вирішуються судом під час виконання вироків. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку. Зарахування у строк відбування покарання часу перебування засудженого в лікувальній установі.


Тема 10. Особливі порядки провадження у суді першої інстанції

Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. Загальні положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків. Розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. Порядок провадження у суді присяжних. Роз’яснення права на суд присяжних. Виклик присяжних. Права та обов’язки присяжного. Відбір присяжних у суді. Приведення присяжних до присяги. Недопустимість незаконного впливу на присяжного. Усунення присяжного. Порядок наради і голосування у суді присяжних.


4. Структура навчальної дисципліни


з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин
З них:

Всього годин з викладачем

З них:

Самостійна та індивідуальна робота

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контроль
Змістовий модуль 1

1.

Суд у кримінальному провадженні

10

4

2

2

0
6

2.

Підготовче провадження

10

6

2

2

2
4

3.

Судовий розгляд

12

8

2

2

4
4

4.

Судові рішення

10

4

0

2

2

+

6

Змістовий модуль 2

5.

Провадження в суді апеляційної інстанції

14

8

2

4

2
6

6.

Провадження в суді касаційної інстанції

10

6

2

2

2
4

7.

Провадження у Верховному Суді України

10

4

0

2

2
6

8.

Провадження за нововиявленими обставнинами

10

4

0

2

2
6

9.

Виконання судових рішень

8

2

0

0

2
6

10.

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

14

8

2

2

4

+

6

Всього годин

108

54

12

20

22
54


5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Суд у кримінальному провадженні

2

2.

Підготовче провадження

2

3.

Судовий розгляд

2

4.

Судові рішення

2

5.

Провадження в суді апеляційної інстанції

4

6.

Провадження в суді касаційної інстанції

2

7.

Провадження у Верховному Суді України

2

8.

Провадження за нововиявленими обставинами

2

9.

Виконання судових рішень

0

10.

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

2
Всього годин

20


6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Суд у кримінальному провадженні

0

2.

Підготовче провадження

2

3.

Судовий розгляд

4

4.

Судові рішення

2

5.

Провадження в суді апеляційної інстанції

2

6.

Провадження в суді касаційної інстанції

2

7.

Провадження у Верховному Суді України

2

8.

Провадження за нововиявленими обставинами

4

9.

Виконання судових рішень

2

10.

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

4
Всього годин

22


7. Теми лабораторних занять
Навчальною програмою не передбачені
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Суд у кримінальному провадженні

6

2.

Підготовче провадження

4

3.

Судовий розгляд

4

4.

Судові рішення

6

5.

Провадження в суді апеляційної інстанції

6

6.

Провадження в суді касаційної інстанції

4

7.

Провадження у Верховному Суді України

6

8.

Провадження за нововиявленими обставинами

6

9.

Виконання судових рішень

6

10.

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

6
Всього годин

54


9. Індивідуальні завдання


 • конспект із теми (модуля) за планом заданим науково-педагогічним працівником або планом, який курсант розробив самостійно;

 • реферат з теми (модуля) або вузької проблематики;

 • розв'язування практичних (наприклад, ситуативних) завдань різного рівня з теми (модуля);

 • анотація прочитаної додаткової літератури зі спецкурсу;

 • вирішення тестових завдань.10. Методи навчання
Словесні методи

– лекція – основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного матеріалу;

– семінарське заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є поглиблене відпрацювання та закріплення основних положень проблем, розкритих у прочитаних лекціях. Дидактичною основою семінарського заняття є самостійна робота курсанта на етапі підготовки до нього та презентація його знань у процесі проведення заняття;

– практичне заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є формування у курсанта вмінь та навичок практичного застосування отриманих знань;

– індивідуальне заняття – це вид навчального заняття, яке проводиться під керівництвом науково-педагогічного працівника у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей курсанта;

– консультація – вид навчального заняття, на якому курсант отримує від науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання;

– розповідь-пояснення використовується під час навчання слухачів на протязі лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.

– бесіда – це діалог між викладачем та курсантом, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати слухачів на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач активізує діяльність слухачів, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв'язання проблемної ситуації.Наочні методи

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки.

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, демонстрація навчальних фільмів.

Практичні методи: вправи, складання процесуальних документів. Проведення слідчих (розшукових) дій. Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.

Навчальна робота під керівництвом науково-педагогічного працівника – самостійна робота. До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, написання тестів.

Рольова гра: пояснення фабули (змісту й умов гри); підготовка дійових осіб для виконання своїх ролей; підготовка учнів-експертів, ведучого.
11. Методи контролю
Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь слухачів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Вступний контроль – усне чи письмове опитування, що дає викладачеві можливість визначити рівень підготовленості групи до сприйняття нової для неї навчальної дисципліни, наявності базових знань в аспекті міжпредметних і міждисциплінарних зв’язків.

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень курсантів під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи. Поточний контроль під час проведення семінарських та практичних занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок курсантом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань курсантів забезпечується чіткими критеріями. Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами та їх успішності. Поточний контроль проводиться у формах: опитування, тестування, перевірки доповідей і рефератів, виконання самостійних контрольних робіт.

Рубіжний (модульний) контроль визначає якість виконаної курсантом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану модульну контрольну роботу. Модульна контрольна робота є обов'язковою складовою системи рубіжного (модульного) контролю навчальних досягнень курсантів з кожної навчальної дисципліни кафедри. Її виконання курсантами спрямоване на всебічну і комплексну перевірку обсягу, рівня та якості засвоєння ними знань, навичок і вмінь з усього навчального матеріалу, що складає завершений модуль. Зміст, структура, критерії оцінювання, порядок, тривалість та форма проведення модульної контрольної роботи визначаються кафедрою з кожної навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння курсантами окремої частини дисципліни (групи тем) чи дисципліни у цілому. Він включає семестровий контроль у формі екзамену після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою.
12. Розподіл балів, які отримують курсанти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1


Змістовий модуль 2


20

100

Т1

10


Т2

10


Т3

10


Т4

5


Т5

10


Т6

10


Т7

5


Т8

5


Т9

5


Т 10

10
Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Всі види занять проводяться у навчальних аудиторіях (у тому числі спеціалізованих), у спеціалізованих навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

При проведенні лекційних занять використовуються заставки динамічної графіки.

При проведенні семінарських та практичних занять використовуються наочні засоби навчання (заставки динамічної графіки, навчальні фільми у межах теми заняття), макети кримінальних проваджень та зразки бланків процесуальних документів. При цьому, створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у слухачів творчого мислення, уміння вирішувати поставлені завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям майбутньої професійної діяльності слідчого.

У процесі підготовки планів-конспектів лекційних, семінарських та практичних занять змістовна частина може корегуватися відповідно до специфіки типових завдань його професійної діяльності, а також змінами чинного кримінального процесуального законодавства.


14. Рекомендована література
Нормативно-правові акти


 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. –
  С. 18-24.

 2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

 3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р.) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – К., 1996. – С. 12-17.

 4. Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 5. Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України: Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – № 9. – 2014. –– 560 с.

 6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – №62. – Ст. 2509.

 7. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №51. – Ст. 577.

 8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

 9. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

 10. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

 11. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №1. – Ст. 1.

 12. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – Ст. 529.

 13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон України від 13 травня 2014 року // Відомості Верховної Ради. –2014. – № 28. – Ст. 937.

 14. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: Закон України від 12 серпня 2014 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1689-18.

 15. Про запобігання корупції: Закон України № 1700-VII від 14 жовт. 2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700.

 16. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Затверджено Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» № 1699-VII від 14 жовтня 2014 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#n16.

 17. Про прокуратуру: Закон України № 1697-VII від 14 жовт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page5.

 18. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини : Закон України № 1689-VII від 7 жовт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1689-18.

 19. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України № 1207-VII від 15 квіт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18/page2.

 20. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012р. №1104 // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – 2013. – №3. – С. 4-8.

 21. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 р. №4 гн.

 22. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 р. №223-558/0/4-13 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.

 23. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.11.2012 р. №1640/0/4-12.

 24. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1446/0/4-12 від 05.10.2012 р..

 25. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод : Інформаційний Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1679/0/4-12 від 15.11.2012.

 26. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України : Інформаційний Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10-1717/0/4-12 від 21.11.2012.


Базова


 1. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

 2. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.

 3. Кримінальний процес в питаннях і відповідях : Загальна і Особлива частини : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло. – [3-тє вид., доповн. і переробл.]. – К. : Скіф, 2013. – 250 с.

 4. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний та ін. – К.: ЦУЛ, 2014. – 144 с.

 5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України : структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : науково-практичний посібник / [авт. кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський М. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

 7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

 8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

 9. Кримінальний-процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / за ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 1217 с.

 10. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : Загальна частина / В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, Я. Ю. Конюшенко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.

 11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. (Особлива частина) / О. Ю. Хабло, О. С. Степанов, Л. Д. Удалова та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с.

 12. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : Підручник / Лобойко Л. М. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

 13. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.

 14. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні. – К. : КНТ, 2013. – 376 с.

 15. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. – K., 2013. – 398 c.


Допоміжна

 1. Азаров Ю. І. Доказування на досудових стадіях кримінального процессу : [навч.- метод. посіб.] / Ю. І. Азаров. – К. : Київ. Нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 151с.

 2. Алієв Г.З., Самодіна О.О., Самодін А.В. Окремі аспекти залучення захисника у кримінальне провадження за новим кримінальним процесуальним законодавством України / Г.З. Алієв , О.О. Самодіна, А.В. Самодін // Юридична наука. – № 3, 2013. – С. 90-100.

 3. Багинець О. Вплив деяких правових презумпцій на предмет доказування у кримінальному провадженні / О.Багинець // Юрид. наука. – 2014. – №1. – С. 80-86.

 4. Гришин Д. Ю. Новый УПК Украины: понятие документа как источника доказательств / Д. Ю. Гришин // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 20 квіт. 2012 р.). – Луганськ : Луган. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 239-245.

 5. Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі : [наук.- практ. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. – 2-е вид., стереот. – К. : КНТ, 2007. – 270 с.

 6. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : монографія / А. П. Запотоцький,
  Д.О. Савицький. – К. : Бізнес Медіа Консталтинг, 2011. – 220 с.

 7. Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – К., : ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 250с.

 8. Інформаційний бюлетень нової літератури на допомогу вивченню нового Кримінального процесуального кодексу України / уклад. Н. А. Косенкова, Т. О. Сіродан. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 21 с.

 9. Кацавець Р. Судові промови у кримінальному судочинстві України: сутність і проблеми / Р. Кацавець // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4. – С. 27-30.

 10. Кашка О.С. Перевірка апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. // Держава і право. – 2013. – Вип. 59. – С. 408-414.

 11. Коваленко Є. Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування : монографія / Коваленко Є. Г. – К. : ЮрІнком Інтер, 2011. – 444с.

 12. Костовська О. Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення.// Підприємництво, господарство і право /О. Костовська. – 2012. – № 1. – С. 151-154.

 13. Ляш А.О. Захисник як суб’єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу./ А.О.Ляш, В.С.Благодир// Адвокат. – 2012. – № 10. – С. 19-22.

 14. Молдован А. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с.

 15. Оверчук С. В. Нові перспективи суду присяжних в Україні / С. В. Оверчук // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. –2011. – Спец. вип. № 5. – С. 369-375.

 16. Практика судів України з кримінальних справ, 2009–2011 / за заг. ред. В. Я. Тація ; уклад. В. І. Тютюгін. – Вид. 2-ге, допов. – Х. : Одіссей, 2012. – 504 с.

 17. Рогатюк А. Імовірність у кримінальному процесі. Її значення при обгрунтуванні слідчим процесуальних рішень / А. Рогатюк // Вісн. прокуратури. – 2012. – № 4–5. – С. 115–121.

 18. Савонюк Р. Ю. Доказування в досудовому слідстві : [навч. посіб.] / Савонюк Р. Ю.; Нац. ун-т внутр. справ; за ред. О. М. Бандурки. – Сімферополь : Доля, 2003. – 183 с.

 19. Сорока С. О. Процесуальний порядок затримання / С. О. Сорока // Митна справа. – 2012. – № 3. – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 151–155.

 20. Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / за заг. ред. О. А. Банчука. – К. : Атіка, 2012. – 623 с.

 21. Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування : монографія / Стахівський С. М. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 271с.

 22. Судова практика Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре. – Кн. 2 : Кримінальні справи / за заг. ред. : С. М. Міщенко. – 2012. – 496 с.

 23. Толочко О. Гуманізація судового розгляду в кримінальному провадженні у контексті міжнародно-правових стандартів / О. Толочко // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2013. – № 3. – С. 35-41.

 24. Удалова Л. Д. Вербальна інформація у кримінальному процесі України: монографія / НАВСУ. – К.: Паливода А.В., 2006. – 321с.

 25. Удалова Л. Д. Забезпечення відшкодування шкоди незаконно засудженим особам : монографія / Л. Д. Удалова, О. В. Савенков. − К. : КНТ, 2013. − 167с.

 26. Удалова Л. Д. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката / Л. Д. Удалова, С. Л. Савицька. – К. : КНТ, 2014. – 170 с.

 27. Удалова Л. Д. Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, С. О. Патюк; МОН України. – К. : КНТ, 2014. – 175 с.

 28. Удалова Л. Д. Чинність кримінального процесуального закону : монографія / Л. Д. Удалова, С. І. Щериця; МОН України. – К. : КНТ, 2014. – 143 с.

 29. Удалова Л. Д. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка. – К. : КНТ, 2012. – 160 с.

 30. Шумило М. Є. Докази досудового і судового провадження: проблема функцій та співвідношення / М. Є. Шумило // Юридичний вісник України. – 2013. – № 40 (953). – С. 6–7.

 31. Яновська О. Г. Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві / О. Г. Яновська // Юрид. часопис Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – № 1. – С. 87-92.


15. Інформаційні ресурси

  1. Офіційне Інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).

  2. Верховна Рада України (http://www.rada.gov.ua).

  3. Верховний Суд України (http://www.scourt.gov.ua).

  4. Урядовий портал – єдиний веб-ресурс органів виконавчої влади України (http://www.kmu.gov.ua).

  5. Міністерство внутрішніх справ України (http://www.mvs.gov.ua).

  6. Служба безпеки України (http://www.ssu.gov.ua).

  7. Головне державне об’єднання правової інформації та пропаганди правових знань Міністерства юстиції України (http://www.gdo.kiev.ua).

  8. Інформаційний центр Міністерства юстиції України (http://www.informjust.kiev.ua).

  9. Державна науково-технічна бібліотека України (http://www.gntb.n-t.org).

  10. Наукова бібліотека Національно університету «Києво-Могилянська академія» (http://www.ukma.kiev.ua).

  11. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

  12. Ресурси українського Інтернету на правову тематику (http://www.lawukraine.com).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал