Робоча програма навчальної дисципліни соціальна політика в Україні напрям підготовки 130102Скачати 204.04 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір204.04 Kb.
ТипРобоча програма


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-методичної та навчальної роботи
______________________ О.Б.Жильцов
«___» _______________ 20 __ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Соціальна політика в Україні

напрям підготовки
6.130102
«Соціальна робота» спеціальність
6.130102
«Соціальна робота»
інститут, факультет, відділення Інститут людини

2015-2016 навчальний рік

Робоча програма «Соціальна політика в Україні» для студентів за напрямом підготовки «Соціальна робота»
Розробники: М.С. Сидорчук, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи протокол від «28» серпня 2015 року №6
Завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
_________________ (Т.Г.Веретенко)

ЗМІСТ
І. Пояснювальна записка
Опис предмета навчальної дисципліни
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни
ІІІ. Програма
Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ
Змістовий модуль ІІІ
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Соціальна політика в Україні»
1.
Плани семінарських занять
2.
Завдання для ІНДЗ
V. Завдання для самостійної роботи
VІ. Система поточного і підсумкового контролю
VІІ. Методи навчання
VІІІ. Методичне забезпечення курсу
ІХ. Питання для підсумкового контролю
Х. Рекомендована література

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни “Соціальна політика в Україні” є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати спеціаліст відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни
“Соціальна політика в Україні”, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
Мета вивчення навчальної дисципліни “Соціальна політика в Україні” полягає у розвитку професійної компетентності студентів, сприяння у засвоєнні теоретичних знань, практичних умінь, формуванні високого рівня готовності до реалізації завдань соціальної політики та соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення.
Завданнями даної навчальної дисципліни є:

формувати мотивацію студентів до оволодіння знаннями щодо стану соціальної політики в Україні;

сприяти засвоєнню студентами обсягу теоретичних знань щодо змісту соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення;

сприяти розвитку особистісних якостей студентів, необхідних для успішної соціально-педагогічної роботи у сфері соціальної політики України.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

сутність державної соціальної політики;

принципи та механізми реалізації соціальної політики;

умови ефективного впровадження соціальної політики;

фінансування соціальної політики.

За допомогою отриманих знань студенти повинні вміти:

використовувати та інтегрувати набуті знання, уміння, навички у

практичній професійній соціально-педагогічній діяльності;

аналізувати закономірності і основні тенденції соціальної політики;

визначати основні ідеї, принципи, заходи політики, шляхи соціального становлення та розвитку молоді;

добирати ефективні механізми реалізації державної соціальної політики. вивчення навчальної дисципліни «Соціальна політика в Україні» базується на принципах кредитно-модульної системи навчання. на семінарських заняттях студенти уточнюють, поглиблюють, систематизують, узагальнюють та закріплюють отримані в процесі лекційної та самостійної роботи знання й уміння.
Поряд з аудиторними планується виконання студентами індивідуальної самостійної роботи під керівництвом викладача.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 год., з них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, самостійна робота – 36 год., 36 год. – семестровий контроль, 4 год. – модульний контроль.
Вивчення студентами навчальної дисципліни “Соціальна політика в
Україні” завершується складанням іспиту.


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів –
3
Галузь
1301 «Соціальне забезпечення»

Нормативна
Напрям підготовки
6.130102 "Соціальна робота"
Модулів – 3

Рік підготовки
Змістових модулів – 3
Індивідуальне науково- дослідне завдання: реферативне дослідження
3-й
Загальна кількість годин –
108 години
Семестр
5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
Аудиторних – 2
Самостійної роботи студента – 1
Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

16 год.
Семінарські
12 год.
Самостійна робота
36 год.
Індивідуальні завдання
4 год.
Вид контролю:
Екзамен


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/
п


Назви теоретичних розділів
Кількість годин
Р
аз
ом

А
уд
и
то
р
н
и
х
Л
ек
ц
ій

П
р
ак
ти
ч
н
и
х
С
ем
ін
ар
сь
к
и
х
Ін
ди
в
ід
уа
л
ь
н
а
р
об
от
а
Л
аб
ор
ат
ор
н
и
х

С
ам
ос
ті
й
н
а
р
об
от
а
П
ід
су
м
к
ов
и
й

к
он
тр
ол
ь


Змістовий модуль І.

Загальні засади реалізації соціальної політики


1
Сутність соціальної політики
8 4
2 2
4 2
Основні напрямки здійснення соціальної політики
8 2
2 2
4 3
Історичні засади формування соціальної політики
10 4
2 2
6
Разом

28
12
6

4
2

14
2

Змістовий модуль ІІ.

Зміст сучасної соціальної політики
4
Соціальна політика у сфері регулювання людських відносин
8 4
2 2
4 5
Соціальна політика основних світових структур
8 2
2 2
4
Разом

16
6
4

4


8


Змістовий модуль ІІІ.
Механізми реалізації соціальної політики
6
Сутність і напрямки соціального захисту
8 4
2 2
4 7
Загальна характеристика соціального страхування
8 4
2 2
4 8
Держава загального добробуту
12 4
2 2
6 2
Разом
28
12
6

4
2

14
2
Разом за навчальним планом


72

32

16


12

436

4


ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Загальні засади реалізації соціальної політики

Тема 1. Сутність соціальної політики
1.
Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції
2.
Правова та інституційна база соціальної політики
3.
Інструменти соціальної політики: їх характеристика і використання
4.
Фінансування соціальної політики

Тема 2. Основні напрямки здійснення соціальної політики
1.
Умови реалізації соціальної політики
2.
Суб’єкти соціальної політики
3.
Принципи реалізації соціальної політики
Тема 3. Історичні аспекти формування соціальної політики
1. Витоки соціальної політики у ХVI – I пол. XIX ст.
2. Еволюція соціальної політики в II пол. ХІХ – I пол. ХХ ст.
3. Формування концепції соціальної держави у середині ХХ ст., криза 70-х рр. та її подолання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Зміст сучасної соціальної політики

Тема 4. Соціальна політика у сфері регулювання людських відносин
1.
Соціальні відносини як об’єкт соціальної політики. Соціальна структура суспільства
2.
Соціально-класові відносини і соціальна політика
3.
Соціальна політика, спрямована на регулювання етнонаціональних відносин
4.
Соціальна політика, спрямована на регулювання сімейно-шлюбних відносин

Тема 5. Соціальна політика основних світових структур
1. Соціальна політика світових структур
2. Організація Об’єднаних Націй як суб’єкт міжнародної соціальної політики
3. Принципи та особливості діяльності спеціалізованих міжнародних організацій
4. Засоби формування соціальної політики міжнародними організаціямиЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
Механізми реалізації соціальної політики
Тема 6. Сутність і напрямки соціального захисту
1.
Соціальний захист і соціальне забезпечення. Активна і пасивна спрямованість соціального захисту
2.
Принципи соціального захисту в Україні
3.
Сучасні проблеми соціального захисту в розвинених країнах світу і шляхи їх розв’язання
Тема 7. Загальна характеристика соціального страхування
1.
Поняття соціального страхування
2.
Поняття, види та принципи соціального страхування
3.
Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
Тема 8. Держава загального добробуту
1.
Поняття держави загального добробуту
2.
Класифікація поняття «держава добробуту»

ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА
ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ»

Разом: 108 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота –
4 год., самостійна робота – 36 год., модульний контроль – 4 год.
Модулі
Змістовний модуль І
Змістовний модуль ІІ
Назва
Модуля
Загальні засади реалізації соціальної політики
Зміст сучасної соціальної політики
Механізми
К-сть
балів за
модуль
95 балів
56 балів
Лекції
1 2
3 4
5 6
Теми
лекцій

Сутність соціальної політики (1 бал)
Основні напрямки здійснення соціальної політики (1 бал)
Історичні аспекти формування соціальної політики (1 бал)
Соціальна політика у сфері регулювання людських відносин (1 бал)
Соціальна політика основних світових структур (1 бал)
Сутність і напрямки соціального захисту (1 бал)

Теми
семінарсь
ких
Занять
Система соціальної політики в
Україні (11 балів)
Формування соціальної політики у незалежній
Україні (11 балів)
Характерист ика взаємозв’язк у соціальної політики та молодіжної політики (11 балів)
Діяльність основних світових структур соціальної політики в
Україні (11 балів)
Особливості та механізми реалізації соціальної молодіжної політики в
Україні (11 балів)
Самостійн
а робота
Самостійна робота (10 балів)
Самостійна робота (10 балів)
Самостійна робота (10 балів)
Самостійна робота (10 балів)
Самостійна робота (10 балів)
Самостійна робота (10 балів)
Індивідуа
льна
робота
Реферат:
“Особливості молодіжної соціальної політики в
Україні” (15 балів)

ІНДЗ
ІНДЗ на обрану тематику (30 балів)
Види
модульног
о
контролю
Контрольна робота (25 балів)
Контрольна робота
Підсумков
ий
контроль
Екзамен (40 балів)

Дисципліна 269:60=4,48
Студент набрав x балів
Оцінка за шкалою x: 2,69

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І.
Загальні засади реалізації соціальної політики

Семінарське заняття 1.
Система соціальної політики в Україні
1.
Система соціальної політики в Україні
2.
Нормативно-правове регулювання соціальної політики в Україні
Семінарське заняття 2.
Формування соціальної політики у незалежній Україні
1.
Передумови формування сучасної соціальної політики в Україні
2.
Шлях розвитку соціальної політики: від прийняття незалежності до сьогодні
Змістовий модуль ІІ.
Зміст сучасної соціальної політики

Семінарське заняття 3.
Характеристика взаємозв’язку соціальної політики та молодіжної
політики
1.
Взаємодія соціальної роботи та молодіжної політики.
2.
Діяльність суб’єктів молодіжної політики.
Семінарське заняття 4.
Діяльність основних світових структур соціальної політики в Україні
1.
Реалізація соціальної політики ООН в Україні
2.
Соціальна політика СОТ щодо України
3.
Міжнародна організація праці та її вплив на соціальну політику в
Україні

Змістовий модуль ІІІ.
Механізми реалізації соціальної політики
Семінарське заняття 5.
Особливості та механізми реалізації соціальної молодіжної політики в
Україні
1.
Молодіжна політика як складова соціальної політики в Україні.
2.
Основні функції державної молодіжної політики.
3.
Сутність, особливості та основні напрямки державної молодіжної політики в Україні.

Семінарське заняття 6.
Соціальне нормування, бідність і соціальна
допомога малозабезпеченим верствам населення
1.
Соціальне нормування
2.
Бідність як суспільно-історичне явище
3.
Сутність і завдання соціальної допомоги

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДЗ

Індивідуальна

навчально
-дослідна
робота
є видом позааудиторної
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання
ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.
Індивідуальне
навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Соціальна політика в Україні» – це вид науково-дослідної роботи студента, форма самостійного вивчення актуальних проблем, передбачених навчальною програмою курсу. ІНДЗ – початковий етап науково-педагогічного дослідження, воно обов’язково повинно містити результати власного пошуку і висновків, відображати певний рівень навчальної компетентності студента щодо вирішення поставлених завдань.

Мета
ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст
ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Орієнтовна
структура ІНДЗ – навчально-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел.

Критерії оцінювання ІНДЗ
(навчально-педагогічного дослідження у вигляді есе)

п/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна
оцінка у
балах
1.
Формулювання мети і завдань роботи
2 2.
Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу
4 3.
Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних
інформаційних джерел (наукових видань, навчальної
12
літератури, періодичних видань, матеріалів мережі
Internet), критична та незалежна оцінка різноманітних точок зору, позицій, аргументів
4.
Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих організацій, конкретних проблемних ситуацій
4 5.
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід до виконання ІНДЗ
4 6.
Якість оформлення роботи
4


Шкала оцінювання ІНДЗ
(навчально-педагогічного дослідження у вигляді есе)

Рівень виконання
Кількість балів, що
відповідають рівню
Оцінка за традиційною
системою
Високий
30-29
Відмінно
Достатній
28-26
Добре
Середній
25-22
Задовільно
Низький
21-0
НезадовільноВибір варіанту ІНДЗ

ІНДЗ з курсу “Соціальна політика в Україні” має 20 варіантів. Номер обраної теми есе повинен відповідати першій літері прізвища студента.

теми
з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Літер а
А
Б
В
Г
Д
Є
Е
Ж З
І
Й
К Л М Н О П Р С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Тематика реферативного дослідження:
1.
Соціальні пріоритети і механізми управління соціальним розвитком.
2.
Поділ соціальних функцій між державою, підприємствами, домогосподарствами і неурядовими організаціями громадянського суспільства.
3.
Співвідношення і взаємозв’язок політики і соціальної політики.
4.
Соціальна політика як предмет вивчення. Теорія і практика соціальної політики.

5.
Соціальна стратегія. Забезпечення законодавчими та іншими нормативно-правовими документами і фінансовими ресурсами; довгострокові цілі розвитку суспільства.
6.
Соціальна політика в широкому і вузькому сенсі.
7.
Розробка загальної стратегії соціальної політики і конкретних рішень щодо її реалізації законодавчими органами.
8.
Механізми соціальної політики.
9.
Регіональні аспекти соціальної політики.
10.
Соціологія бідності і розвиток теоретичних основ соціальної політики в західній соціології XIX — першої половини XX ст.
11.
Бідність як соціальне благо
12.
Розвиток теоретичних підходів до побудови соціальної політики в другій половині ХХ ст. Концепція соціальної держави.
13.
Соціальне страхування — основа формування держави загального добробуту.
14.
Криза держави загального добробуту і нові виклики соціальних реформ.
15.
Перехід від капіталізму до соціалізму: реалізація силової моделісоціальної політики та її цілі.
16.
Перехід від соціалізму до капіталізму: реалізація моделі соціальної політики переважно економічними методами та її цілі.
17.
Зміна соціальної політики і нові функції владних структур.
18.
Об’єктивна необхідність перерозподілу існуючих функцій соціальної політики.
19.
Сутність пенсійної реформи в Україні.
20.
Шляхи вдосконалення соціальної політики в Україні.V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Загальні засади реалізації соціальної політики
Тема 1. Сутність соціальної політики
Засвоїти зміст і законспектувати основні положення Декларації “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”.

Тема 2. Основні напрямки здійснення соціальної політики
Написати визначення понять “соціальна політика” у соціології, психології, політології, соціальній педагогіці.
Тема 3. Історичні засади формування соціальної політики
Скласти хронологічну таблицю формування соціальної політики
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Зміст сучасної соціальної політики
Тема 4. Соціальна політика у сфері регулювання людських відносин
Підібрати матеріал про особливості та специфіку роботи суб’єктів соціальної політики у кожному із секторів політики.
Тема 5. Соціальна політика основних світових структур
Написати принципи та особливості діяльності спеціалізованих міжнародних організацій

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
Механізми реалізації соціальної політики

Тема 6. Сутність і напрямки соціального захисту
Скласти банк фондів (державних та комерційних), причетних до здійснення соціального захисту в Україні.

Тема 7. Загальна характеристика соціального страхування
Визначити переваги та недоліки існуючого механізму соціального страхування в Україні.
Тема 8. Держава загального добробуту
Навести приклади держав загального добробуту у міжнародній соціальній політиці

VI. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Соціальна політика в
Україні» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу нижче подано у таблицях.
Розрахунок рейтингових балів
за видами поточного (модульного) контролю


п/п

Вид діяльності
Кількість
рейтингов
их балів
Кількість
одиниць до
розрахунку

Всього
1.
Відвідування лекцій
1 8
8 2.
Відвідування семінарських занять
1 6
6 3.
Робота на практичному занятті у тому числі:

доповідь

виступ

повідомлення

участь у дискусії, тощо
10 6
60 4.
ІНДЗ
30 1
30 5.
Написання реферату
15 1
15 6.
Виконання модульної контрольної роботи
25 2
50 7.
Виконання самостійної роботи
10 8
80 8.
Творча робота (у тому числі ессе)
20 1
20
Підсумковий
рейтинговий бал


269
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:
своєчасність виконання навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання навчальних завдань; самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
-
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.
-
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат, есе.
-
Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Порядок переведення рейтингових показників успішності
у європейські оцінки ECTS
Кількість
балів
Оцінка за традиційною системою
Оцінка за
ECTS
100 – 90
Відмінно
А
89 – 75
Добре
ВС
74 – 60
Задовільно
ДЕ
59 – 35
Незадовільно з можливістю повторного складання
FX
34 – 1
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом
F


VІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:

Словесні:лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних
інформаційних технологій
(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).


VІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
- опорні конспекти лекцій;
- навчальні посібники;
- робоча навчальна програма;
- збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;
- засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);
- завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни
«Соціальна політика в Україні».

ІХ. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1.
Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції
2.
Правова та інституційна база соціальної політики
3.
Інструменти соціальної політики: їх характеристика і використання
4.
Фінансування соціальної політики
5.
Умови реалізації соціальної політики
6.
Суб’єкти соціальної політики
7.
Принципи реалізації соціальної політики
8.
Витоки соціальної політики у ХVI – I пол. XIX ст.
9.
Еволюція соціальної політики в II пол. ХІХ – I пол. ХХ ст.
10. Формування концепції соціальної держави у середині ХХ ст., криза 70-х рр. та її подолання
11. Соціальні відносини як об’єкт соціальної політики. Соціальна структура суспільства
12. Соціально-класові відносини і соціальна політика
13. Соціальна політика, спрямована на регулювання етнонаціональних відносин
14. Соціальна політика, спрямована на регулювання сімейно-шлюбних відносин
15. Організація Об’єднаних Націй як суб’єкт міжнародної соціальної політики
16. Принципи та особливості діяльності спеціалізованих міжнародних організацій
17. Засоби формування соціальної політики міжнародними організаціями
18. Соціальний захист і соціальне забезпечення. Активна і пасивна спрямованість соціального захисту
19. Принципи соціального захисту в Україні
20. Сучасні проблеми соціального захисту в розвинених країнах світу і шляхи
їх розв’язання
21. Основні поняття соціального страхування
22. Види соціального страхування
23. Кошти і тарифи в соціальному страхуванні
24. Класифікація держав загального добробуту
25. Моделі держави загального добробуту
26. Держава загального добробуту в Україні
27. Система соціальної політики в Україні
28. Нормативно-правове регулювання соціальної політики в Україні
29. Взаємодія соціальної роботи та молодіжної політики.
30. Діяльність суб’єктів молодіжної політики.
31. Реалізація соціальної політики ООН в Україні
32. Соціальна політика СОТ щодо України
33. Міжнародна організація праці та її вплив на соціальну політику в Україні
34. Молодіжна політика як складова соціальної політики в Україні
35. Основні функції державної молодіжної політики
36. Сутність, особливості та основні напрямки державної молодіжної
політики в Україні
37. Соціальне нормування
38. Бідність як суспільно-історичне явище
39. Сутність і завдання соціальної допомоги

ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
1.
Актуальні проблеми соціальної політики України: Навчальний посібник / За заг. ред. А.О. Ярошенко / А.О. Ярошенко, Отрешко Н.Б., Л.А.
Литва [та інш.] - К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 222 с.
2.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення: у цифрах і фактах. — К.: Міністерство праці та соціальної політики України; Пенсійний фонд України, 2002. — 45 с.
3.
Закон
України
“Основи законодавства
України
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 14.01.1998 р. №16/98-
ВР зі змінами та доповненнями.
4.
Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 05.10.2000 р. №2017 – ІІІ зі змінами та доповненнями.
5.
Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” від 06.10.2005 р. №2961 –IV зі змінами та доповненнями.
6.
Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159
(ратифікована Законом України № 624-IV від 06.03.2003 р.).
7.
Концепція соціального забезпечення населення України, від
21.12.1993 р. № 3758–12.
8.
Положення “Про Міністерство праці і соціальної політики України”, затверджене Указом Президента України від 01.12.1997 р. №1319/97.
9.
Указ Президента України “Про основні напрями вдосконалення системи соціальних виплат населенню” від 10.05. 2006 р. № 359/2006.
10.
Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. — К.:
Академія, 2003. — 107 с.
11.
Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії:
Закон України від 05.10.2000 № 2017-ІІІ // www. rada.org.ua
12.
Савінова Н.А., Ярошенко А.О., Литва Л.А. Правове забезпечення соціальної політики в умовах розвитку інформаційного суспільства. – К.:
Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 270 с.
13.
Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики. — К.,
2002. — 199 с.
14.
Становлення ідеологічних засад соціальної політики в сфері соціального захисту населення в Україні» / за заг. ред. А.О. Ярошенко // Л.А.
Литва, Н.Б. Отрешко, С.В. Пасічніченко. – К., 2013.
Додаткова:
1.
Яценко В. Пенсійна солідарність по-американськи // Україна: аспекти праці. — 2001. — № 1.
2.
Social Policy / Еdited by Nick Manning. — Oxford. University Press.
1999.
3.
Social Policy and Social Justice. The IPPR. Reader / Ed. by Jane Franklin.
— Cambridge. Polity. 1998. — 316 p.

4.
Readings in Social Welfare. Theory and Policy / Ed. by Robert E.
Kuenne. — Oxford. Blackwall Publishers. 2000.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал