Робоча програма навчальної дисципліни Психологія відбору і розміщення кадрівСкачати 285.82 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір285.82 Kb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології

“Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________________________________

Патика Н.І.

“____” ____________________2013 р.Робоча програма навчальної дисципліни
Психологія відбору і розміщення кадрів

ВВНЗПМ. 11. галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»

спеціальності 8.03010201 «психологія»

Київ 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія відбору і розміщення кадрів» для студентів спеціальності 8.03010201 «Психологія»

Розробник програми кандидат психологічних наук, доцент Матвієнко Л.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол №1, від 18.01.2013 р.

Завідувач кафедри психології


Киричук О.В.

(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол №1 від 30 січня 2013 р.

Рецензенти:


Шелест І.І., кандидат біологічних наук, доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Кириленко Т.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Матвієнко Л.І. Психологія відбору і розміщення кадрів. Робоча програма навчальної дисципліни. –К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. -2013. – 17 с.

© Матвієнко Л.І., 2013

©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2013

1. Мета та завдання навчальної дисципліни:
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань щодо пізнання психічних явищ і закономірностей, які зумовлюють придатність особистості до конкретної професії, а також набуття навичок психодіагностичного обстеження професійної придатності людини.
1.2 Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:


 • аналізу вимог професії до майбутніх професіоналів;

 • визначення рівня розвитку професійно важливих якостей та їх відповідності вимогам професії;

 • прогнозу успішності навчання та професійної діяльності кандидата;

 • обґрунтування комплексу психодіагностичних методик та критеріїв професійної придатності до конкретних професій;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: • основні проблеми та завдання професійного відбору як галузі психологічної науки;

 • заходи професійного психологічного відбору;

 • сутність психологічних проблем професійної діяльності, поняття професійної придатності, професійно важливих якостей;

 • методи психодіагностичного обстеження і прогнозування професійної придатності.

Вміти: використовувати

 • професійний відбір за спеціальностями;

 • методи діагностики професійної придатності осіб до певного виду діяльності;

 • професіограми та психограми спеціальностей;

 • засоби профілактики професійних деформацій.


2. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -2

Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

Вибіркова

Модулів -2

Спеціальність 8.03010201 Психологія

Рік підготовки

Змістовних модулів -2

1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин-60

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

8 год.
Практичні, семінарські

4 год.
Лабораторні

 • год.
Самостійна робота

 1. год.
Індивідуальні завдання:

18 год.


Вид контролю: екзамен


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Теоретичні та методологічні проблеми професійного психологічного відбору

Тема 1. Психологічний зміст і проблеми професійної діяльності.

Складові психологічної системи діяльності: мотив, ціль, програма і інформаційні основи діяльності, прийняття рішення, професійно важливі якості. Психологічні характеристики суб’єкта діяльності. Поняття професійного самовизначення. Етапи професійного розвитку особистості. Теорії професійного розвитку особистості в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Загальнопсихологічна класифікація професій. Поняття психологічного аналізу діяльності. Складові професіографії: професіограма і психограма. Професійна орієнтація в системі формування суб’єкта праці. Складові професійної орієнтації. М ета, сутність, види і варіанти профконсультаційних ситуацій.


Тема 2. Професійний відбір як галузь психологічної науки
Психологічні проблеми формування професійних кадрів. Організація набору і відбору персоналу: залучення персоналу, аналіз змісту роботи, визначення вимог до кандидатів на вакантну посаду. Історія становлення та розвитку професійного відбору в Україні та за кордоном. Методологія професійного психологічного відбору. Сутність і основні категорії професійного відбору. Види професійного відбору: медичний, психологічний, психофізіологічний, освітній, соціальний, фізичної підготовленості. Вимоги до організації професійного відбору. Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності працівника.
Тема 3. Характеристика системи визначення професійної придатності .
Професійна придатність як системна властивість суб’єкта діяльності. Принципи визначення професійної придатності. Основні положення, види, рівні, завдання системи визначення професійної придатності. Загальна характеристика складових професійної придатності. Роль індивідуально-психологічних властивостей особистості в формуванні професійної придатності. Розвиток, деформація і визначення характеристик рівня профпридатності особистості до діяльності. Прогнозування професійної придатності за допомогою методів психологічної діагностики. Сучасні напрями використання результатів визначення профпридатності.


Змістовний модуль 2. Практичні засади професійного відбору
Тема 4. Психологічний аналіз діяльності та професійні вимоги до особистості.
Вимоги професій до особистості, поняття професійно важливих якостей. Методичні прийоми психологічного аналізу діяльності: вивчення робочих документів, спостереження за процесом робочої діяльності, хронометраж діяльності, кіно-, фоторегістрація трудового процесу, опитування співробітників, трудовий метод, біографічний метод, метод аналізу помилкових дій, алгоритмічний аналіз діяльності. Професіографія як підсумок психологічного вивчення трудової діяльності. Загальна схема професіографії: характеристика професії, умови праці та головні виробничі операції, психограма. Принципи системної професіограми та алгоритм її складання. Зміст психограми та алгоритм її складання. Визначення професійних вимог. Методи визначення професійно важливих якостей. Типовий приклад професіограми (за Б.Ф. Ломовим). Паспорт професії та професійно важливі якості.
Тема 5. Психологічна характеристика методів виявлення професійної придатності людини.
Психологічний відбір в системі виявлення професійної придатності. Психодіагностичні методи і прогноз діяльності в системі професійного відбору. Роль індивідуально - психологічних особливостей особистості в забезпеченні професійної придатності. Вимоги процедури дослідження до професійно значимих властивостей. Психодіагностика здібностей та інтелекту. Психодіагностика особистості. Проективні методи дослідження особистості. Методи діагностики мотиваційної сфери особистості. Діагностика психічних станів. Дослідження темпераменту та акцентуацій характеру. Методи психодіагностики самосвідомості. Дослідження міжособистісних стосунків і професійних груп. Методи дослідження властивостей нервової системи. Дослідження психосоматичних розладів. Методичні прийоми психологічної експертизи причин помилкових дій і аварій. Методики психофізіологічного обстеження. Індивідуальна карта психофізіологічного обстеження. Етапи визначення рівня професійної придатності суб’єкта. Складання висновку. Варіанти профконсультаційних ситуацій. Методики дослідження в профконсультуванні. Напрямки практичного застосування результатів професійного відбору.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

денна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Практичні зан.

СРС

Індивід.

робота

60

8

4

30

18


Змістовний модуль І. Теоретичні та методологічні проблеми професійного психологічного відборуТема 1. Психологічний зміст і проблеми професійної діяльності


7

2

-

5

-

Тема 2. Професійний відбір як галузь психологічної науки


7

2

-

5


-

Тема 3. Характеристика системи визначення професійної придатності


7

2

-

5


-

Разом за змістовним модулем 1

21

6

-

15

-Змістовний модуль ІІ. Практичні засади професійного відбору


Тема 4. Психологічний аналіз діяльності та професійні вимоги до особистості

16

1

2

5


8

Тема 5. Психологічна характеристика методів виявлення професійної придатності людини


23

1

2

10

10

Разом за змістовним модулем 2

39

2

4

15

18

Усього годин:

60

8

4

30

18


5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 4. Психологічний аналіз діяльності та професійні вимоги до особистості

Практичне заняття:

 1. Зміст професіограми та алгоритм її складання.

 2. Зміст психограми та алгоритм її складання.

Література: [5, 6,9, 10, 11, 12,13, 24]
Тема 5. Психологічна характеристика методів виявлення професійної придатності людини

Практичне заняття:

 1. Методики визначення професійної придатності людини.

 2. Дослідження індивідуально – психологічних особливостей та психічних станів.

 3. Дослідження властивостей нервової системи, оцінка психомоторних та пізнавальних процесів.

 4. Складання висновку і оформлення індивідуальної карти обстеження.

Література: [1, 2, 4, 7, 8, 9, 11]

6. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

Психологічний зміст і проблеми професійної діяльності.

Ознайомитися з психологічними особливостями професійної діяльності. Розглянути сучасні теорії професійного розвитку особистості.
5

2

Професійний відбір як галузь психологічної науки.

Вивчити історію становлення та розвитку професійного відбору в Україні та за кордоном. Розглянути сутність та основні категорії професійного відбору, його види та завдання.
5

3

Характеристика системи визначення професійної придатності.

Розглянути методичні підходи до вивчення, формування та оцінки професійної придатності фахівців.
5

4

Психологічний аналіз діяльності та професійні вимоги до особистості.

Розглянути критерії виділення професійних вимог. Ознайомитися із загальнопсихологічною класифікацією професій.
5

5

Психологічна характеристика методів виявлення професійної придатності людини.

Ознайомитися з наказом, що визначає перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Ознайомитися з диференційно – діагностичними таблицями для визначення профпридатності до навчання за спеціальностями операторського профілю.

107. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Мета: прищеплення та розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над науковою літературою, аналітичного мислення, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення практичних навичок психодіагностичного обстеження професійної придатності людини.
Тема 4. Психологічний аналіз діяльності та професійні вимоги до особистості

Визначити основні напрями і методики обстеження, які можуть бути використані в процедурі психологічного відбору на різні види діяльності.Завдання: проаналізуйте основні етапи, з яких складається процедура розробки системи психологічного відбору, визначте характеристики особистості, які слід враховувати при відборі для забезпечення ефективності і безпеки праці – 8 год.

Підготуйте презентацію виконаної роботи – 8 балів.


Тема 5. Психологічна характеристика методів виявлення професійної придатності людини

Сформувати методичні рекомендації професійного психологічного відбору осіб операторських професій.Завдання: визначте етапи організації психофізіологічного обстеження, а також загальні вимоги до кандидатів на навчання операторським спеціальностям. Надайте опис методик психофізіологічного обстеження – 10 год.

Підготуйте презентацію виконаної роботи – 10 балів.8. Методи навчання. В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються лекції, практичні заняття, ділові ігри, тренінги тощо.
9. Методи контролю. Поточне тестування, оцінка за відповідь, оцінка за самостійну роботу, підсумкова письмова робота.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест

Сума

Змістовний

модуль 1

Модульна контро-льна робота

Змістовний модуль 2

Модульна контроль-на робота

ІНДЗ15

7

25

10

18

25

100

Т1

Т2

Т3Т4

Т5
5

5

5

10

15


Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.


12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Складові психологічної системи діяльності: мотив, ціль, програма і інформаційні основи діяльності, прийняття рішення, професійно важливі якості.

 2. Психологічні характеристики суб’єкта діяльності.

 3. Поняття професійного самовизначення.

 4. Етапи професійного розвитку особистості.

 5. Теорії професійного розвитку особистості в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених.

 6. Загальнопсихологічна класифікація професій.

 7. Поняття психологічного аналізу діяльності.

 8. Складові професіографії: професіограма і психограма.

 9. Професійна орієнтація в системі формування суб’єкта праці.

 10. Складові професійної орієнтації.

 11. Мета, сутність, види і варіанти профконсультаційних ситуацій.

 12. Психологічні проблеми формування професійних кадрів.

 13. Організація набору і відбору персоналу: залучення персоналу, аналіз змісту роботи, визначення вимог до кандидатів на вакантну посаду.

 14. Історія становлення та розвитку професійного відбору в Україні та за кордоном.

 15. Методологія професійного психологічного відбору.

 16. Сутність і основні категорії професійного відбору.

 17. Види професійного відбору: медичний, психологічний, психофізіологічний, освітній, соціальний, фізичної підготовленості.

 18. Вимоги до організації професійного відбору.

 19. Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності працівника.

 20. Професійна придатність як системна властивість суб’єкта діяльності.

 21. Принципи визначення професійної придатності.

 22. Основні положення, види, рівні, завдання системи визначення професійної придатності.

 23. Загальна характеристика складових професійної придатності.

 24. Роль індивідуально-психологічних властивостей особистості в формуванні професійної придатності.

 25. Розвиток, деформація і визначення характеристик рівня профпридатності особистості до діяльності.

 26. Прогнозування професійної придатності за допомогою методів психологічної діагностики.

 27. Сучасні напрями використання результатів визначення профпридатності.

 28. Вимоги професій до особистості, поняття професійно важливих якостей.

 29. Методичні прийоми психологічного аналізу діяльності: вивчення робочих документів, спостереження за процесом робочої діяльності, хронометраж діяльності, кіно-, фоторегістрація трудового процесу, опитування співробітників, трудовий метод, біографічний метод, метод аналізу помилкових дій, алгоритмічний аналіз діяльності.

 30. Професіографія як підсумок психологічного вивчення трудової діяльності.

 31. Загальна схема професіографії: характеристика професії, умови праці та головні виробничі операції, психограма.

 32. Принципи системної професіограми та алгоритм її складання.

 33. Зміст психограми та алгоритм її складання.

 34. Визначення професійних вимог.

 35. Методи визначення професійно важливих якостей.

 36. Типовий приклад професіограми (за Б.Ф. Ломовим).

 37. Паспорт професії та професійно важливі якості.

 38. Психологічний відбір в системі виявлення професійної придатності.

 39. Психодіагностичні методи і прогноз діяльності в системі професійного відбору.

 40. Роль індивідуально - психологічних особливостей особистості в забезпеченні професійної придатності.

 41. Вимоги процедури дослідження до професійно значимих властивостей.

 42. Психодіагностика здібностей та інтелекту.

 43. Психодіагностика особистості.

 44. Проективні методи дослідження особистості.

 45. Методи діагностики мотиваційної сфери особистості.

 46. Діагностика психічних станів.

 47. Дослідження темпераменту та акцентуацій характеру.

 48. Методи психодіагностики самосвідомості.

 49. Дослідження міжособистісних стосунків і професійних груп.

 50. Методи дослідження властивостей нервової системи.

 51. Дослідження психосоматичних розладів.

 52. Методики психофізіологічного обстеження.

 53. Індивідуальна карта психофізіологічного обстеження.

 54. Етапи визначення рівня професійної придатності суб’єкта.

 55. Складання висновку. Варіанти профконсультаційних ситуацій.

 56. Методики дослідження в профконсультуванні.

 57. Напрямки практичного застосування результатів професійного відбору.

 58. Методичні рекомендації щодо професійного психологічного відбору осіб операторських професій.

 59. Методичні прийоми психодіагностики психічних станів і акцентуацій особистості.

 60. Методичні прийоми психологічної експертизи причин помилкових дій і аварій.


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти 1. www.zakon.rada.gov.ua – Вся база "Загальне законодавство" Верховної Ради України.

Базова

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.

 2. Бодров В.А. (общ. ред.) Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности. – М.: ПЕРСЭ, 2003. – 768 с.

 3. Бодров В.А. Проблемы профессионально – психологического отбора // Психологический журнал. – 1985. - № 2. – С. 85 – 94.

 4. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. – М.: ПЕРСЭ, 2001. – 511 с.

 5. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с.

 6. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – К.: Ніка – Центр, 2004. – 400 с.

 7. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору. Навчальний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2010. – 532 с.

 8. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л.: Медицина, 1984. – 216 с.

 9. Основы профессионального психофизиологического отбора / Под ред. Н. В. Макаренко и др. – К.: Наукова думка, 1987. – 243 с.

 10. Романов Е. С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.

 11. Самоукин Н. В. Психология профессиональной деятельности. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с.

 12. Фрумкин А. А. Психологический отбор в профессиональной и образовательной деятельности. – СПб.: Речь, 2004. – 210 с.

 13. Фукин А. И. Как составлять профессиограммы: Методическое пособие. – Елабула, 1990. – 30 с.

 14. Шадриков В. Д. Психологические аспекты расстановки кадров. – М.: Знание, 1974. – 64 с.


Допоміжна

 1. Баклицький І. О. Психологія праці: Підручник - К.: Знання, 2008. - 655с.

 2. Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 192 с.

 3. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник / А. Я. Кибанов. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 304 с.

 4. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. –К ., „Кондор”. – 2003. – 296 с.

 5. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала : Изд - во: Питер, 2003. - 240 с.

 6. Психология труда: Учеб. для вузов / Под ред. А.В. Карпова - М. Владос-пересс, 2005. - 352 с.

 7. Рибалка В.В. Психологія праці особистості: Навчально-методичний посібник. – К.-Кременчук: ПП Щербатих, 2006. – 76 с.

 8. Савельєва В. С, Єськов О. Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.: ВД Професіонал, 2005. - 336 с.

 9. Толочек В. А. Современная психология труда: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2005. - 479 с.

 10. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 1996. - 320 с.

 11. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. - 527 с.

Інформаційні ресурси


 1. http://psyfactor.org/ - "ПСИ-ФАКТОР" - Центр практической психологии.

 2. psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии".

 3. www.psychology.ru — Psychology.ru. Большой проект, посвященный психологии. Содержит много полезных разделов: библиотека, раздел о знаменитых психологах, большую коллекцию ссылок на психологические ресурсы, форумы, психологические тесты-Онлайн и другое.

 4. http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии.

 5. http://www.zercalo.ru/index.shtml - Психология каталог. Психологические ссылки. Каталог психолога. Ссылки на психологические ресурсы.

 6. PsyLab.info – Энциклопедия психодиагностики.ЗМІСТ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

32. Опис навчальної дисципліни

43. Програма навчальної дисципліни

54. Структура навчальної дисципліни


7


5. Теми практичних занять

8

6. Самостійна робота


9
7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

108. Методи навчання

109. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення

10
11
1112. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань

1213. Рекомендована література

14

Зміст

16

Навчально-методичне видання


Матвієнко Лариса Іванівна
Робоча програма навчальної дисципліни

«Психологія відбору і розміщення кадрів»

Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір Л.І. Матвієнко

Підписано до друку 15.03.2012 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,7.

Тираж 100 прим. Зам. № _____


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.Тел./факс (044) 536-14-85
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал