Робоча програма навчальної дисципліни ппп. 01. Вступ до спеціальності перепідготовки спеціалістівСкачати 188.68 Kb.

Дата конвертації25.12.2016
Розмір188.68 Kb.
ТипРобоча програма

1
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИКафедра психології
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор _________________ Могильний О.М.
“____” ______________ 2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ППП. 3.01. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0301 «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03010201 «ПСИХОЛОГІЯ»

Київ 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для слухачів спеціальності 7.03010201 «Психологія»
Розробник програми канд. псих. наук, доцент Тарасюк С.О.
Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми та Освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціальності
7.03010201 «Психологія», затвердженої наказом МОН України від
15.06.2004р. №496.

Рецензенти:
Бондаренко О.Ф., доктор психологічних наук, професор, дійсний член
НАПН України.
Колесникова В.Ф., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
ІПК ДСЗУ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології
Протокол № 1 від 18.01.2013 р.
Завідувач кафедри психології
____________________ Киричук О.В.
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол №__від _________ 2013 р.
„Погоджено”
Керівник методичного відділу Керівник навчального відділу
_______________ М. Руженський ________________ В.Куляша
©Тарасюк С.О., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів -2
Галузь знань 0301
«Соціально-політичні науки»
Нормативна
Модулів - 3
Спеціальність 7.03010201
Психологія
Рік підготовки
Змістовних модулів - 1 1 - й
Індивідуальне науково- дослідне завдання
(контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин-72
1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
6 год.
Практичні, семінарські
2 год.
Лабораторні
-
Самостійна робота
64 год.
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота)
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: 12,5%4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

У цілому курс „Вступ до спеціальності” розглядається як необхідний первісний елемент у структурі викладання усіх наступних курсів з психології, зокрема: „Загальної психології”, „Психології особистості”,
„Професійної орієнтації” та „Психології управління”.
Логіка викладу курсу передбачає послідовне проходження трьох етапів.
Перший – передбачає формування у студентів початкових уявлень про психологію, її місця в системі природничих і гуманітарних наук, поняття про психіку та її пізнавальної, регулятивної, інструментальної функцій.
Другий – формування початкових уявлень про психологію особистості як об’єкта і суб’єкта прикладання професійних зусиль практичного психолога.
Третій спрямований на оволодіння психологом служби зайнятості центральними видами професійної діяльності і важливими професійними якостями, необхідними для їх виконання (рівень соціально-комунікативної активності, що передбачає достатньо високий рівень емпатії, сформованості локусу контролю, адекватної самооцінки, низького рівня тривожності, інтра-
і екстравідповідного спрямування особистості у спілкуванні з клієнтами і спеціалістами по роботі).
1.1. Мета вивчення дисципліни – дати загальне уявлення про психологію як науку, її об’єкт і предмет, місце в системі наук, прикладне значення в діяльності служби зайнятості.
1.2.Основні завдання вивчення дисципліни:

ознайомити студентів з основними видами психологічних знань;

визначити місце психології в системі інших наук;

дати можливість студентам скласти загальну картину, що стосується структури психології, її галузей та їх предметів наукового вивчення;

створити уявлення про практичну психологію як сферу діяльності професійних психологів;

розкрити зміст основних видів професійної діяльності психолога в службі зайнятості;

проаналізувати коло його професійно важливих наукових і спеціальних знань, умінь і навичок;

визначити систему професійно важливих особистісних якостей, необхідних для виконання основних видів діяльності психолога.

5
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких
компетентностей:
Загальні вміння (компетентності)
Інструментальні компетентності:

здатність аналітично мислити, бути проникливим та об’єктивним, прагнути до наукових пошуків оптимальних рішень і творчої взаємодії із зацікавленими суб’єктами, групами, організаціями;

здатність ефективно впливати на індивіда, соціальну групу;

здатність знаходити своє місце в системі сучасних ринкових відносин, визначення такої сфери професійної діяльності, в якій найповніше можна використати професійний та творчий потенціал на користь як суспільним, так і власним інтересам;

навички до саморозвитку;

розширення свого кругозору, підвищення професійної майстерності на основі самоосвіти.
Міжособистісні компетентності:

здатність здійснювати комунікаційну діяльність;

здатність до критики та самокритики;

позитивне ставлення до несхожості та інших культур;

здатність працювати у міжнародному середовищі.
Системні компетентності:

здатність працювати самостійно і автономно;

здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську позицію;

здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості;

здатність до формування культури мислення, її сприйняття;

здатність до навчання;

здатність формувати нові ідеї (креативність);

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)

знати місце психології у системі наук;

знати види психологічних знань;

ключові слова, що стосуються кожної із психологічних теорій;

понятійно-категоріальний апарат, який використовується в тій чи іншій теорії;

знати етапи історичного поступу психології;

6

знати сучасні напрями психологічної науки;

знати сутність біхевіористського напрямку у психології особистості ;

знати сутність гуманістичного підходу у психології особистості;

знати cутність трансперсонального підходу у психології особистості;

знати сутність когнітивного підходу щодо психології особистості ;

знати психоаналіз як напрям розвитку психологічної науки;

сутність системного підходу до розгляду феномена «особистість»;

знати алгоритмізовану модель становлення і розвитку особистості;

знати структуру периферії особистості (Я-концепція особистості);

знати зовнішні керовані і некеровані фактори становлення і розвитку периферії особистості;

знати мету, завдання та основні етапи діяльності практичних психологів;

знати права і обов'язки практичного психолога;

знати етичний кодекс практичного психолога;

знати професіограму практичного психолога;

знати принципи застосування групових та індивідуальних методів при наданні психологічної допомоги;

уміти використовувати отримані знання як методологію системного підходу до розгляду особистості;

уміти проводити порівняльний аналіз понять: “людина”, “організм”,
“індивід”, “особистість”, “індивідуальність”, “суб'єкт”;

уміти використовувати галузеву наукову психологічну проблематику у соціально-психологічних дослідженнях.

7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Психологія як наука та її місце в системі інших наук.
Що вивчає психологія. Місце психології в системі наук. Види психологічних знань. Етапи історичного поступу психології. Сучасні напрями та галузі психологічної науки. Психологія і психологічна практика.

Тема 2. Особистість як об’єкт професійної діяльності психолога .
Системний підхід до розгляду феномена „особистість”. Алгоритмізована модель становлення і розвитку особистості. Ядро особистості. Зовнішні керовані і некеровані фактори становлення і розвитку периферії ядра особистості.
Структура периферії ядра особистості
(Я-концепція особистості). Активність і самореалізація особистості.

Тема 3.Робота психолога як професія .
Робота психолога – специфічний вид професійної діяльності. Мета, завдання та основні етапи діяльності практичних психологів. Проблеми в реалізації мети в умовах роботи служб зайнятості. Права і обов’язки практичних психологів. Основні етапи діяльності практичних психологів. Основні види діяльності практичного психолога.

Тема 4. Соціально-комунікативна активність як передумова ефективної
роботи практичного психолога.
Соціально-комунікативна активність як інтегральна характеристика особистості. Основні компоненти ядра соціально-комунікативної активності особистості. Акцентуації характеру як бар’єри на шляху становлення і розвитку соціально-комунікативної активності. Етичний кодекс психолога.


8
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів
і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Семіна-
ри
СРС
Індивід.
робота
72
6
2
34
30
Модуль 1.
Змістовний модуль І.
Тема 1. Психологія як наука та її місце в системі інших наук
10 2
_
8
Тема 2. Особистість як об'єкт професійної діяльності психолога
10 2
_
8
Тема 3. Робота психолога як професія
10 2
_
8
Тема 4. Соціально- комунікативна активність практичного психолога
12
_
2 10
Разом за змістовним
модулем 1
42
6
2
34

Усього годин:
42
6
2
34

Модуль 2

ІНДЗ
30
Усього годин:
72
6
2
34
30

9
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 4. Соціально-комунікативна активність як передумова ефективної
роботи практичного психолога.

Семінарське заняття
1. Соціально-комунікативна активність як інтегральна характеристика особистості.
2.Основні компоненти ядра соціально-комунікативної активності особистості.
3.Акцентуації характеру як бар’єри на шляху становлення і розвитку соціально-комунікативної активності.
4.Етичний кодекс психолога.
Література: [1,2,5,7,12]

10
6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Психологія як наука та її місце в системі інших наук.
Завдання:
Опрацювати розділ підручника і виконати завдання на стор.131 (джерело 4 із списку основної літератури).
8 2
Тема 2. Особистість як об’єкт професійної діяльності психолога.
Завдання:
Опрацювати опорний конспект лекцій «Психологія особистості» ( джерело 5 із списку основної літератури).
8 3
Тема 3. Робота психолога як професія.
Завдання:
Скласти конспект етичного кодексу психолога ( джерело 2
із списку основної літератури)
8 4
Тема 4. Соціально-комунікативна активність практичного психолога.
Завдання:
1.
Провести самодіагностику використовуючи діагностичний комплекс ( джерело 11 із списку основної літератури).
2.
Визначити складові комунікативного ядра особистості ( джерело 10 із списку основної літератури).
10

11
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.

12
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу

13 літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку сучасних організацій. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)14
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1.Виконання контрольної роботи навчальної дисципліни передбачає письмову роботу за темою, що подається в переліку контрольних робіт.
7.2.Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт. Номер варіанта контрольної роботи відповідає порядковому номеру студента в журналі.
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.3.Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.4.Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26с.).
7.5.Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до
початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17

15
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1.Актуальність психологічних знань в сучасних умовах
2.Місце психології в системі наук
3.Психологія як наука і практика
4.Об’єкт і предмет психології
5.Функції психіки людини: пізнавальна функція
6.Функції психіки людини: регулятивна функція
7.Функції психіки людини: інструментальна функція
8.Види психологічних знань
9.Етапи історичного поступу психології
10.Сучасні напрями психологічної науки
11.Галузі психологічної науки
12.Психологія і природничі науки
13.Психологія і соціальні науки
14.Психологія і медицина
15.Психологія і техніка
16.Психологія праці як галузь психологічної науки
17.Соціальна психологія як галузь психологічної науки
18.Пенітенціарна психологія як галузь психологічної науки
19.Тифлопсихологія як галузь психологічної науки
20.Сурдопсихологія як галузь психологічної науки
21.Вікова психологія як галузь психологічної науки
22.Психофізичний розвиток індивіда як предмет психології
23.Психічний розвиток індивіда як предмет психології
24.Соціальний розвиток індивіда як предмет психології
25.Духовний розвиток індивіда як предмет психології
26.Гуманістична психологія як напрямок психологічних досліджень
27.Практична психологія: поняття та зміст
28.Інформаційно-аналітична діяльність психолога
29.Психодіагностична діяльність психолога
30.Психологічне консультування в роботі психолога
31.Психологічна корекція як діяльність психолога
32.Психологічна реабілітація як діяльність психолога

16
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

17
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:

поточного контролю роботи студентів;

підсумкового контролю (залік).

Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на лекційних та практичних заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;

виконання завдань для самостійного опрацювання;

виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:

тестові завдання;

обговорення проблеми, дискусія;

аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);

ділові ігри (кейс-методи);

презентації результатів роботи;

інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Заліковий білет містить 2 завдання.

18
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування,
самостійна та
контрольна робота
Підсумковий тест
Сума
50 50 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

19
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1.
Місце психології в системі наук.
2.
Види психологічних знань.
3.
Етапи історичного поступу психології.
4.
Сучасні напрями психологічної науки.
5.
Галузі психологічної науки.
6.
Об’єкт і предмет психології.
7.
Функції психіки: пізнавальна функція психіки.
8.
Функції психіки:регулятивна функція психіки.
9.
Функції психіки:інструментальна функція психіки.
10.
Види психологічних знань.
11.
Суб’єктно-вчинкова парадигма в психології.
12.
Психологічна макроструктура людини за Б.Г.Ананьєвим.
13.
Алгоритмізована модель становлення і розвитку особистості.
14.
Компонентно-структурний аналіз ядра особистості.
15.
Зовнішні керовані і некеровані фактори становлення і розвитку особистості.
16.
Структура периферії ядра особистості.
17.
Активність і самореалізація особистості.
18.
Бар’єри життєтворчості і особистісного зростання.
19.
Життєва активність особистості як відповідна реакція на бар’єри особистісного зростання.
20.
Рівні саморегуляції особистості.
21.
Життєві позиції та стратегії особистості.
22.
Мета, завдання та основні етапи діяльності практичних психологів.
23.
Права і обов’язки практичних психологів.
24.
Основні етапи роботи практичного психолога.
25.
Основні види діяльності практичних психологів.
26.
Етичний кодекс практичного психолога.

20
13.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1.
Вступ до психології.- Х.:ХДАК. -2003.
2.
Етичний кодекс психолога. – К.: Товариство психологів України, 1990.
3.
Карандашев В.Н. Психология: введение в профессию. М.: «Смысл»,
2000. – 288 с.
4.
Киричук О.В. Галузі психологічної науки //Основи психології. За загальною ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. - К., 2006. - С.111-131.
5.
Киричук О.В.Психологія особистості. Опорний конспект лекцій. – К.:
ІПК ДСЗУ, 2003.
6.
Киричук О.В.Психологія особистості апліканта: багатовекторний аналіз
//Психологія особистості безробітного
/Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2004 р.) –
Відп. ред.О.В.Киричук..
7.
Киричук О.В. Психологічне забезпечення діяльності служби зайнятості//Бюллетень ІПК ДСЗУ, 2002, №2. - С.3-7.
8.
Киричук О.В.Стратегії поведінки аплікантів на ринку праці //
Бюллетень ІПК ДСЗУ, 2005, №2. - С.31-35.
9.
Киричук О.В.Моніторинг особистісного зростання/ Програма вхідного, проміжного та вихідного тестування підготовки фахівців соціономічних спеціальностей. – К.: ІПК ДСЗУ, 2001.
10.
Теоретико-методологічні засади дослідження комунікативної діяльності аплікантів //Психологія особистості безробітного
/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня
2006 р.) – Відп. ред.О.В.Киричук. – С.15-23.
11.
Тарасюк С.О. Діагностичний комплекс Я-концепції як психологічна допомога при наданні послуг безробітним громадянам у державній службі зайнятості//Ринок праці та зайнятість населення, 2012, №3, №4 12.
Маркова
А.К.
Психологический подход к построению профессиограммы психолога службы занятости // Профессиональный потенциал / Научно-методический журнал, 1999, № 1. -С.2-9.
13.
Маслоу А.Х. Новые рубежи человеской природы /Пер. с англ. – М.:
Смысл, 1999. – 425 с.
Додаткова
14.
Базыленко Т. Психологическая помощь безработным. / Человек и труд,
1999, № 3. - С. 60.
15.
Єдина технологія обслуговування населення в центрах зайнятості
України. - К., 2000.

21 16.
Илгамова О.М. Служба практической психологии в системе социального обслуживания населения /Работник социальной службы,
2001, № 1.-С. 83 17.
Данилов А., Кисилев Г. Профориентация и психологическая поддержка населения /Человек и труд, 2000, №8. - С.39.
18.
Конюхов
Н.И.,
Суханова
И.М.
Технологии и методики психологической работы с безработными / Профессиональный потенциал, 2001, №2. -С. 15.
19.
Леана К., Фельдман Д. Как справиться с потерей работы. - М., 1995.
20.
Прокопов Ф. Эффективная организация услуг службы занятости: современные подходы / Человек и труд, 1999, №8. - С. 73.
21.
Пельцман Л. Стрессовые состояния у людей, потерявших работу //
Психологический журнал, 1992, №1.
22.
Петров В П Психологические проблемы профессиональной переориентации у взрослых //Психологический журнал, 1993, №3 23.
Пряжников
Н.С.
Активные методы в профессиональном самоопределении / Профессиональный потенциал, 2001, №2. - С.2.


22
ЗМІСТ
1.Мета та завдання навчальної дисципліни
3 2. Опис навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
8 5. Теми семінарських занять
9 6. Самостійна робота
10 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
14 8. Методи навчання
16 9. Методи контролю
17 10. Розподіл балів, які отримують студенти
18 11. Методичне забезпечення
18 12. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю знань
19 13. Рекомендована література
20
Зміст
22


23
Навчально-методичне видання

Тарасюк Світлана Олександрівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Вступ до спеціальності»
Відповідальний за випуск Руженський М.М.
Комп’ютерний набір С.О. Тарасюк
Підписано до друку _______ Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,7.
Тираж _____ прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • “Затверджую”
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
    • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал