Робоча програма навчальної дисципліни пп кримінологіяСторінка5/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.68 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

Державна атестація студентів проводиться після виконання ними всіх вимог навчальних планів й програм навчання. При проведенні державної атестації перевіряється відповідність рівня та якості підготовки студентів кваліфікаційним вимогам, ступінь засвоєння ними програм навчання. При цьому перевіряються як теоретичні знання, так й практичні навички випускників відповідно до отриманої спеціальності й кваліфікації. Державна атестація випускників складається з двох державних іспитів - з теорії держави та права та зі спеціальності й захисту кваліфікаційної (дипломної або магістерської) роботи.
Підсумковий контроль у виді іспиту за наступним списком питань :

 1. Предмет та система кримінології. Місце кримінології в системі соціальних наук.

 2. Методологія та завдання кримінології.

 3. Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як самостійної науки.

 4. Кримінологія в системі соціальних та юридичних наук.

 5. Сучасний стан кримінології. Основні кримінологічні установи в Україні.

 6. Поняття, ознаки та властивості злочинності.

 7. Злочинність як вид соціальної девіації.

 8. Злочинність як соціальний феномен. Вплив злочинності на суспільство.

 9. Функції злочинності.

 10. Коефіцієнт (індекс) злочинності. Техніка аналізу коефіцієнтів злочинності.

 11. Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

 12. Кримінологічна характеристика злочинності в сучасній Україні (1991-2013 р.р.).

 13. Кримінологічна характеристика злочинності в СРСР (1917-1991 р.р.).

 14. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

 15. Рівень злочинності в Україні. Характеристика показників злочинності в Україні.

 16. Показники злочинності та їх значення для організації профілактичної діяльності.

 17. Кримінально-правова характеристика особи, що вчинила злочин.

 18. Морально-психологічні особливості осіб, які вчиняють злочини.

 19. Дискусія про співвідношення природного та соціального у структурі особи злочинця.

 20. Типологія осіб, які вчинили злочини, її практичне значення.

 21. Поняття та кримінологічна характеристика особистості злочинця.

 22. Концепція механізму злочинної поведінки.

 23. Соціальні умови злочинності. Криміногенне значення конкретної життєвої ситуації.

 24. Соціально-демографічна характеристика особи злочинця.

 25. Спрямованість особистості, психологічні та соціальні установки в механізмі злочинної поведінки.

 26. Поняття та класифікація теорій пояснення злочинності (загальна характеристика)

 27. Теорія диференційованого зв’язку та теорія білокомірцевої злочинності Е.Сатерленда.

 28. Економічний детермінізм в концепціях пояснення злочинності. Критична кримінологія.

 29. Теорії інтеракціонізму та стигматизації в кримінології.

 30. Біологічні концепції пояснення злочинності.

 31. Соціологічні концепції пояснення злочинності: загальна характеристика.

 32. Біопсихіатричні та психологічні концепції пояснення злочинної поведінки.

 33. Теорії аномії та соціальної дезорганізації в кримінології.

 34. Віктимологічна концепція пояснення злочинності.

 35. Поняття та класифікація криміногенних факторів.

 36. Інтеракціонізм у кримінології. Теорія конфлікту.

 37. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі: загальна характеристика.

 38. Соціальні процеси розвитку та їх роль у детермінації злочинності (урбанізація, міграція, маргіналізація).

 39. Мотивація та потреби в механізмі злочинної поведінки.

 40. Методи кримінологічних досліджень: загальна характеристика.

 41. Структура та динаміка злочинності: загальна характеристика та практичне значення.

 42. Психологічні методи в кримінологічних дослідженнях та практиці попередження злочинності.

 43. Статистичний метод в кримінологічних дослідженнях.

 44. Техніка кримінологічного вивчення кримінальних справ та інших документів. Контент-аналіз.

 45. Вибіркове дослідження у кримінології. Валідність та репрезентативність вибіркового дослідження.

 46. Інтерв’ю та анкетне опитування в кримінологічних дослідженнях

 47. Кримінологічне прогнозування: види, завдання, методи, функції.

 48. Теоретичне та практичне значення кримінологічного планування.

 49. Поняття та класифікація заходів попередження злочинності.

 50. Кримінологічне планування та організація профілактики на конкретному об’єкті та регіоні.

 51. Спеціально-кримінологічні заходи протидії злочинності: поняття, зміст, суб’єкти.

 52. Основні світові та регіональні тенденції змін злочинності.

 53. Роль кримінального закону у соціальному механізмі протидії злочинності.

 54. Законодавство України з протидії злочинності: загальна характеристика.

 55. Основні міжнародно-правові документи у сфері боротьби зі злочинністю.

 56. Кримінологічна характеристика та попередження загальнокримінальної корисливої злочинності.

 57. Кримінологічна характеристика та попередження економічної злочинності в Україні.

 58. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності в Україні.

 59. Вивчення та попередження професійної злочинності.

 60. Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

 61. Кримінологічна характеристика та попередження рецидивної злочинності.

 62. Спеціально-кримінологічні заходи протидії організованої злочинності

 63. Організована злочинність в Україні на сучасному етапі: кримінологічна характеристика.

 64. Правове регулювання протидії корупції: загальна характеристика.

 65. Основні проблеми протидії корупції в Україні на сучасному етапі.

 66. Протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.

 67. Загально-соціальні заходи попередження злочинності неповнолітніх.

 68. Кримінологічне значення процесу соціалізації неповнолітніх злочинців.

 69. Спеціально-кримінологічні заходи попередження злочинності неповнолітніх.

 70. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх в Україні.

 71. Вивчення та попередження злочинності жінок.

 72. Кримінологічна характеристика та протидія незаконному обігу наркотиків та наркобізнесу

 73. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення.

 74. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з наркотиками.

 75. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності у сфері службової діяльності.

 76. Транснаціональна злочинність: поняття, кримінологічна характеристика та особливості попередження.

 77. Особливості механізмів умисної, імпульсивної та звичної злочинної поведінки.

 78. Кримінологічна характеристика та попередження необережних злочинів.

 79. Латентна злочинність та її види. Способи визначення латентності злочинів в Україні.

 80. Кримінологічна віктимологія. Визначення, зміст, основні напрямки досліджень.

 81. Кримінологічна характеристика віктимізації та віктимності .

 82. Віктимологічний аспект механізму конкретного злочину.

 83. Віктимологічні фактори детермінації насильницьких злочинів.

 84. Загальна характеристика Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року.

 85. Правові заході протидії тероризму.

 86. Кримінологічна характеристика та попередження пенітенціарної злочинності.

 87. Ресоціалізація осіб, які звільнились із місць позбавлення волі.

 88. Система суб’єктів спеціально-кримінологічної протидії злочинності в Україні.

 89. Прокуратура як суб’єкт попередження злочинності.

 90. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили насильницькі злочини.

 91. Суб’єкти та заходи попередження транскордонної злочинності.

 92. Діяльність правоохоронних органів у сфері протидії корисливій злочинності.

 93. Органи внутрішніх справ як суб’єкт попередження злочинності.

 94. Адвокатура як суб’єкт попередження злочинності.

 95. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти попередження злочинності.

 96. Участь громадськості у профілактиці злочинності.

 97. Основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності.

 98. Кримінологічне значення діяльності спеціалізованих установ ООН у сфері протидії злочинності.

 99. Міжнародні спеціалізовані установи як суб’єкти протидії злочинності.

10. Шкала оцінювання

10.1. Критерії національної шкали
На оцінку «відмінно» (5 балів) - заслуговує повна, правильна і точна відповідь студента, яка свідчить про те, що він володіє навчальним матеріалом, термінами, може чітко висловлювати свою думку, порівнювати, робити логічні висновки, що крім матеріалу, яким студент оволодів у процесі вивчення навчальної дисципліни, що окрім матеріалів підручнику, він використовував додаткові матеріали: нормативно-правові акти, монографічну та іншу літературу.

На оцінку «добре» (4 бали) - заслуговує повна і правильна відповідь, яка вказує на те, що студент взагалі володіє навчальним матеріалом, термінами, може висловити свою думку, зробити порівняльний аналіз, логічні висновки, але його знання, в основному, базуються на матеріалах підручнику або навчального посібнику.

На оцінку «задовільно» (3 бали) - заслуговує правильна, але неповна відповідь, яка свідчить про те, що студент вивчав матеріал, але не може логічно та повно висловити свою думку, з будь-яких умов не може зробити порівняльного аналізу, що знання його носять обмежений рамками підручнику матеріал.

На оцінку «незадовільно» (2 бали) - заслуговує відповідь, яка є неправильною та неповною, свідчить про те, що студент не розуміє значення термінів, не може ними апелювати.

На оцінку «незадовільно» (1 бал) – заслуговує відсутність відповіді студента на поставлене запитання, або відсутність без поважних причин самого студента під час проведення поточного або підсумкового контролів.

10.2. Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення
1. Конспект лекцій із курсу «Кримінологія»

2. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В.Я. Цитряк. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 144 с.3. Плани практичних занять із курсу «Кримінологія».

12. Рекомендована література
Базова

Законодавство України:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 30 квітня 2012 року № 4651-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – стор. 11. – стаття 1370.

 4. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року № 1129-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – стор. 7. – стаття 1767.

 5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – стор. 1438. – стаття 282.

 6. Про міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 7. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – стор. 9. – стаття 2471.

 8. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

 9. Про Службу безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 10. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: закон України від 22 червня 2000 року № 1835-ІІІ : Відомості Верховної Ради України. – 2000 р. – № 40. – стаття 338.

 11. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р // Офіційний вісник України від 09.12.2011. – 2011 р. – № 93. – стор. 67. – стаття 3389.

 12. План заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: затверджено постановою Кабінету міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 767 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 73. – Ст. 293.

 13. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: указ Президента України від 16 липня 2005 року № 1119/2005: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1119/2005.

 14. Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю: затверджено указом Президента України від 21 липня 1994 року №396/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/396/94

 15. Угода про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю: затверджено постановою Кабінету міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 823 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – С. 173. – Ст. 2363.Міжнародно-правові документи та нормативні акти СНД:

 1. Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века: принята на Десятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10 – 17 апреля 2000 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml

 2. Декларація глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про міжнародні зобов'язання в галузі прав людини та основних свобод: міжнародний документ від 24.09.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_036

 3. Декларация Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности: принята резолюцией 51/60 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime.shtml

 4. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою: резолюція Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114

 5. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах: міжнародний документ від 20.04.1959 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_036

 6. Європейська конвенція про видачу правопорушників: міжнародний документ від 13.12.1957 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_033

 7. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства: міжнародний документ від 07.06.1968 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_112

 8. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками: міжнародний документ від 30.11.1964 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_007

 9. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах: міжнародний документ від 15.05.1972 № ETS N 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_008

 10. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: міжнародний документ від 17.12.1979 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_282

 11. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: міжнародний документ від 07.10.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_619

 12. Конвенція ООН про права дитини: міжнародний документ від 20.11.1989 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 13. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства: міжнародний документ від 10.03.1988 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_220

 14. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства: міжнародний документ від 10.03.1988 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_220

 15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний документ від 04.11.1950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 16. Конвенція про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та зв'язаного з нею персоналу: міжнародний документ від 09.12.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_025

 17. Конвенція про передачу засуджених осіб: міжнародний документ від 21.03.1983 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_025

 18. Конвенція про примусову чи обов'язкову працю: міжнародний документ від 28.06.1930 № 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_136

 19. Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні свободи людини: міжнародний документ від 26.05.1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_070

 20. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни: міжнародний документ від 25.05.1984 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_226

 21. Миланский план действий: принят Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://kiev-security.org.ua/b/232/app2.shtml

 22. Минимальные стандартные правила по применению мер наказания, не связанных с тюремным заключением: міжнародний документ від 14.12.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_907

 23. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml

 24. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: утверждены Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1955) и одобрены ЭКОСОС 31.07.1957 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml

 25. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчання найманців: міжнародний документ від 04.12.1989 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_103

 26. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності: міжнародний документ від 23.12.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_787

 27. Основные принципы использования силы и огнестрельного оружия должностными лицами, охраняющими правопорядок: міжнародний документ від 07.09.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_334

 28. Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов: приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/indep.shtml

 29. Основные принципы, касающиеся роли юристов: міжнародний документ від 07.09.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_313

 30. Правила защиты несовершеннолетних, лишенных свободы: міжнародний документ від 14.12.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_205

 31. Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі: міжнародний документ від 10.03.1988 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_093

 32. Рішення про питання організаційно-фінансового забезпечення діяльності Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав: міжнародний документ від 15.04.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_252

 33. Рішення про спільні заходи боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав: міжнародний документ, програма від 12.03.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_305

 34. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы): приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml

 35. Сборник стандартов и норм Организации объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (2007 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: https://www.unodc.org/unodc/ru/justice-and-prison-reform/compendium.html

 36. Типовой договор о выдаче: міжнародний документ від 14.12.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_687

 37. Типовой договор о взаимной помощи по уголовным делам [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mutual_assistance.shtml

 38. Типовой договор о передаче надзора за правонарушителями, которые условно осужденными или условно освобожденными: міжнародний документ від 07.09.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_567

 39. Типовий договір про запобігання злочинам, пов'язаним із посяганням на культурну спадщину народу у формі рухомих цінностей: міжнародний документ від 07.09.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_708

 40. Угода про обмін правовою інформацією: міжнародний документ від 21.10.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_699

 41. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною: міжнародний документ від 14.06.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012

 42. Угода про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів: міжнародний документ від 24.09.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_037
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал