Робоча програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче правоСторінка1/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.86 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор,

проректор з навчальної роботи
_______________ проф. Аракелян М.Р.

“______”______________2015 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПП Кримінально-виконавче право

______________________________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки___0304__Право______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 7. 03040101 «Правознавство»
спеціалізація_______________________________________________

(назва спеціалізації)

Факультет цивільної та господарської юстиції


2015-2016

Робоча програма з кримінально-виконавчого права для студентів за напрямом підготовки 0304 Право, спеціальністю 6.030401 «Правознавство» 28 серпня 2015 року, 33 с.

Розробники:

Дрьомін В.М. – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Цитряк В.Я. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Ілько С.А. – старший викладач

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Протокол від 28 серпня 2015 року № 1
Завідувач кафедри _______________________ проф. Дрьомін В.М.


28 серпня 2015 року

Схвалено навчально-методичною радою НУ «ОЮА»

Протокол від “____”________________20___ року № ___
“_____”______________20___ року
Голова ______________ проф. Аракелян М.Р.

Ó__________, 2015 рікÓ __________, 2015 рік

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Анотація курсу «Кримінально-виконавче право»
Вивчення даної дисципліни передбачено навчальними планами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та навчальним планом Національного університету «Одеська юридична академія». Завдання курсу – формування юридичного мислення у студентів, позитивної правосвідомості, високих професійних якостей, опанування знань з предмета, який вивчається. В межах курсу розглядається характеристика пенітенціарної системи України, правова регламентація виконання та відбування кримінальних покарань. Курс передбачає ознайомлення з поняттям та предметом кримінально-виконавчого права; змістом правового статусу засуджених та персоналу органів і установ виконання кримінальних покарань; особливостями виконання кримінальних покарань; організації праці та освіти засуджених; заходів соціально-психологічної роботи із засудженими; підставами та порядком звільнення від відбування кримінального покарання та здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених тощо.

1.2 НаВчальний план курсуФорма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрольні роботи

Установ. лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Денна

5

9

20

16

36

-

-

-

69

105

-

*


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни. Метою вивчення дисципліни є оволодіння основами сучасних знань щодо системи та структурно-функціональної характеристики органів та установ виконання кримінальних покарань, особливостей правового регулювання порядку виконання та відбування кримінальних покарань, правового статусу засуджених до кримінальних покарань та персоналу органів і установ виконання кримінальних покарань, сучасного стану та проблемних питань ресоціалізації та постпенітенціарного впливу на осіб, які відбули кримінальне покарання, правових основ та порядку прокурорського нагляду, відомчого та громадського контролю за діяльністю органів та установ виконання кримінальних покарань, міжнародних стандартів поводження із засудженими.
Досягнення визначеної мети є можливим за умови виконання наступних завдань:

- аналізу практики діяльності органів і установ виконання кримінальних покарань;

- опрацювання законів та підзаконних нормативно-правових актів;

- формулювання висновків сучасного стану та шляхів вдосконалення функціонування пенітенціарної системи України;

- самостійного узагальнення судової практики щодо призначення кримінальних покарань;

- вивчення структури та динаміки рецидивної злочинності та злочинності у місцях позбавлення волі;

- вивчення міжнародних правових актів та літературних джерел.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:


 • визначення предмету кримінально-виконавчого права, структуру кримінально-виконавчого законодавства, поняття і основні напрями реалізації кримінально-виконавчої політики України;

 • історію становлення та розвитку пенітенціарних систем;

 • основи управління державною пенітенціарною системою, структурно-функціональну характеристику органів та установ виконання кримінальних покарань;

 • загальні засади виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі;

 • порядок виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства;

 • порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту і позбавлення волі;

 • загальну характеристику покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі;

 • класифікацію засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами УВП;

 • поняття, функції та основні засоби забезпечення режиму у колоніях;

 • соціально-правові основи праці та освіти засуджених;

 • особливості відбування покарання у виді позбавлення волі жінками та неповнолітніми;

 • особливості відбування покарання у виді довічного позбавлення волі;

 • порядок звільнення від відбування кримінального покарання та здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених;

 • правові та організаційні основи нагляду та контролю за виконанням кримінальних покарань;

 • особливості виконання кримінальних покарань у зарубіжних країнах;

 • місце слідчих ізоляторів у системі органів та установ, які здійснюють боротьбу зі злочинністю;

 • порядок і умови виконання кримінальних покарань відносно військовослужбовців;


уміти:

 • аналізувати практику діяльності органів і установ виконання кримінальних покарань;

 • аналізувати нормативно-правові акти щодо регулювання діяльності органів і установ виконання кримінальних покарань;

 • орієнтуватись в основних напрямах кримінально-виконавчої політики України;

 • характеризувати порядок виконання та відбування кримінальних покарань;

 • аналізувати міжнародні нормативно-правові акти щодо виконання та відбування кримінальних покарань;3. ПРОГРАМА навчальної дисципліни


№ п/п

Тема

Лекції

(год)


Практичні

(год)


Самостійна робота (год)

1

Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Сучасна кримінально-виконавча політика. Історія становлення та розвитку пенітенціарної системи України.

2

2

5

2

Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань.

2

2

5

3

Основи правового статусу засуджених

2
7

4

Види покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, правові засади та особливості організації їх виконання. Міжнародно-правові стандарти поводження з засудженими до альтернативних покарань.

2

2

8

5

Правові засади і порядок виконання покарань у виді обмеження волі, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

2

2

6

6

Соціально-правові проблеми виконання покарання у виді позбавлення волі. Міжнародно-правові стандарти поводження з засудженими до позбавлення волі. Класифікація засуджених та їх розподіл по УВП.

4

2

6

7

Режим у колоніях, його функції, основні вимоги та засоби забезпечення. Умови та особливості відбування покарання в колоніях різних видів. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі.

1

2

5

8

Праця, освіта та соціально-виховна робота у місцях позбавлення волі як ресоціалізаційні інструменти. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі

1

2

5

9

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми.

1
4

10

Особливості відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі.

1
4

11

Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання. Забезпечення соціальної адаптації засудженими після відбуття покарання

2

2

4

12

Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених.4

13

Порядок і умови виконання кримінальних покарань відносно військовослужбовців6
Всього

20

16

694. СТРУКТУРА навчальної дисципліни

(за темами лекцій)


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Сучасна кримінально-виконавча політика. Історія становлення та розвитку пенітенціарних систем світу та України

1. Поняття кримінально-виконавчої політики та її місце у кримінальній політиці.

2. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завдання та функції. Сучасні тенденції вітчизняної пенітенціарної політики.

3. Поняття кримінально-виконавчого права. Принципи кримінально-виконавчого права. Зв'язок кримінально-виконавчого права з іншими навчальними дисциплінами.

4. Кримінально-виконавче законодавство України.

5. Зародження та розвиток основних пенітенціарних систем (пенсільванська,

обернська, прогресивна). Тюремна архітектура.

6. Особливості розвитку кримінально-виконавчої системи незалежної України2

2

Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань

1. Система органів та служб, що виконують кримінальні покарання в Україні, їх відомча належність.

2. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України, її завдання та функції.

3. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.

4. Моделі державного управління пенітенціарними системами: світова та європейська практика.

5. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань.2

3.

Основи правового статусу засуджених

 1. Поняття правового положення засуджених.

 2. Правове положення осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

 3. Правове положення осіб, які відбувають покарання, альтернативни позбавленню волі .
2

4.

Види покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, правові засади та особливості організації їх виконання. Міжнародно-правові стандарти поводження з засудженими до альтернативних покарань.

1. Поняття та види кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

2. Вимоги міжнародних документів щодо застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

3. Порядок виконання покарання у виді штрафу.

4. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.

5. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

6. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

7. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.

8. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт.

9. Проблеми впровадження інституту пробації у кримінально-виконавче законодавство України.2

5

Правові засади і порядок виконання покарань у виді обмеження волі, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

1. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді обмеження волі.

2. Правовий статус засуджених до покарання у виді обмеження волі.

3. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі.

4. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді арешту.

5. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту.

6. Порядок виконання покарання у виді арешту.


2

6

Соціально-правові проблеми виконання покарання у виді позбавлення волі. Міжнародно-правові стандарти поводження з засудженими до позбавлення волі. Класифікація засуджених та їх розподіл по УВП.

1. Загальні засади призначення і виконання покарання у виді позбавлення волі.

2. Соціальні та психологічні проблеми покарання у вигляді позбавлення волі.

3. Поняття, класифікація та загальна характеристика міжнародно-правових стандартів поводження із засудженими до позбавлення волі.

5. Порядок розподілу засуджених в межах однієї установи виконання покарань. Принцип роздільного утримання засуджених до позбавлення волі.

6. Зміна умов засуджених до позбавлення волі в межах однієї колонії або шляхом переведення до колонії іншого виду, як втілення прогресивної системи виконання покарань.

7.Поняття класифікації засуджених, цілі, критерії. Види класифікації засуджених до позбавлення волі.


4

7

Режим у колоніях, його функції, основні вимоги та засоби забезпечення. Праця, освіта, соціально-виховна робота у місцях позбавлення волі та інші ресоціалізаційні інструменти.

1.Поняття режиму у колоніях та засоби його забезпечення.

2. Особливості режиму у колоніях різних типів.

3. Особливості застосування спеціальних заходів впливу до засуджених жінок та неповнолітніх.

4. Ресоціалізація засуджених: поняття, практичне значення та відмежування від суміжних понять.

5. Порядок залучення засуджених до позбавлення волі до праці, її форми, принципи, цілі та оплата.

6. Поняття і зміст соціально-виховної роботи із засудженими. Особливості організації загальноосвітнього та професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі.

7. Заходи заохочення та стягнення: види, підстави і порядок їх застосування до засуджених.1

8

Праця, освіта та соціально-виховна робота у місцях позбавлення волі як ресоціалізаційні інструменти. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі

 1. Правова природа та значення виховної роботи із засудженими в місцях позбавлення волі.

 2. Основні правові форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі.

 3. Правове регулювання застосування заохочень до осіб, позбавлених волі.

 4. Правове регулювання застосування стягнень до осіб, позбавлених волі.

 5. Підстави матеріальної відповідальності засуджених до позбавлення волі.

1

9

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми.

 1. Характеристика кримінально-виконавчих установ, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі стосовно засуджених жіночої статі та неповнолітніх.

 2. Особливості правового становища засуджених жіночої статі та неповнолітніх.

 3. Порядок і умови відбування покарання у вигляді позбавлення волі засудженими жіночої статі та неповнолітніми.

1

10

Особливості відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі.

 1. Характеристика кримінально-виконавчих установ, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі стосовно засуджених, що відбувають довічне позбавлення волі.

 2. Особливості правового становища засуджених, що відбувають довічне позбавлення волі.

 3. Порядок і умови відбування покарання у вигляді позбавлення волі засудженими, що відбувають довічне позбавлення волі.
1

11

Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання. Забезпечення соціальної адаптації засудженими після відбуття покарання.

1. Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання.

2. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.

3. Забезпечення соціальної адаптації засудженими після відбуття покарання.

4. Механізм соціальної адаптації осіб, що відбули покарання відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

5. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: поняття, сутність та соціальне обґрунтування.

6. Категорії осіб, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд.

7. Порядок встановлення, продовження та припинення адміністративного нагляду.
2


5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Сучасна кримінально-виконавча політика. Історія становлення та розвитку пенітенціарної системи України.

1. Поняття кримінально-виконавчої політики та її місце у кримінальній політиці.

2. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завдання та функції. Сучасні тенденції вітчизняної пенітенціарної політики.

3. Поняття кримінально-виконавчого права. Принципи кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче законодавство України.

4. Зародження та розвиток пенсільванської, обернської та прогресивної пенітенціарних систем.

5. Тюремна архітектура. Паноптикон.

6. Етапи розвитку радянської виправно-трудової системи.

7.Особливості розвитку кримінально-виконавчої системи незалежної України.
2

2

Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань

1. Система органів та служб, що виконують кримінальні покарання в Україні, їх відомча належність.

2. Загальна характеристика законодавства Державну кримінально-виконавчу службу України.

2. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України, її завдання та функції.

3. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.

4. Моделі державного управління пенітенціарними системами: світова та європейська практика.

5. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань.


2

3

Види покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, правові засади та особливості організації їх виконання. Міжнародно-правові стандарти поводження з засудженими до альтернативних покарань.

1. Поняття та види кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

2. Вимоги міжнародних документів щодо застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

3. Порядок виконання покарання у виді штрафу.

4. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.

5. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

6. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

7. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.

8. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт.

9. Пробація: поняття та сучасний стан розвитку в Україні.2

4

Правові засади і порядок виконання покарань у виді обмеження волі, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Зарубіжний досвід.

1. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді обмеження волі.

2. Правовий статус засуджених до покарання у виді обмеження волі.

3. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі.

4. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді арешту.

5. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту.

6. Порядок виконання покарання у виді арешту.


2

5

Соціально-правові проблеми виконання покарання у виді позбавлення волі. Міжнародно-правові стандарти поводження з засудженими до позбавлення волі. Класифікація засуджених та їх розподіл по УВП.

1. Загальні засади призначення і виконання покарання у виді позбавлення волі.

2. Соціальні та психологічні проблеми покарання у вигляді позбавлення волі.

3. Основи правового статусу осіб, засуджених до позбавлення волі.

4. Поняття, класифікація та загальна характеристика міжнародно-правових стандартів поводження із засудженими до позбавлення волі.

5. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями та Європейські пенітенціарні правила.

6. Класифікація засуджених до позбавлення волі: поняття, цілі, види та критерії

8. Діяльність Регіональних та Апеляційних комісій Державної пенітенціарної служби України щодо визначення засудженому виду установи за рівнем безпеки.

9. Утримання засуджених у структурних підрозділах виховних і виправних колоній (карантину, діагностики і розподілу, ресоціалізації, соціальної адаптації, соціальної реабілітації, посиленого контролю)

10. Проблеми класифікації засуджених до позбавлення волі на сучасному етапі.
2

6

Режим у колоніях, його функції, основні вимоги та засоби забезпечення. Умови відбування покарання в колоніях. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі

1. Поняття режиму у колоніях і засоби його забезпечення.

2. Особливості режиму у колоніях різних типів.

3. Система нагляду та охорони як засіб забезпечення режиму.

4. Оперативно-розшукова діяльність як засіб забезпечення режиму.

5. Режим особливих умов у колоніях.

6. Підстави та порядок застосування фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї до засуджених до позбавлення волі.

7. Основні права, обов’язки та обмеження засуджених до позбавлення волі.2

7.

Праця, освіта та соціально-виховна робота у місцях позбавлення волі як ресоціалізаційні інструменти. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі.

1. Ресоціалізація засуджених: поняття, практичне значення та відмежування від суміжних понять.

2. Праця засуджених до позбавлення волі та її соціальні аспекти.

3. Порядок залучення засуджених до позбавлення волі до праці, її форми, принципи та оплата.

4. Поняття і зміст соціально-виховної роботи із засудженими.

5. Особливості організації загальноосвітнього та професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі.

6. Заходи заохочення: види, підстави і порядок їх застосування до засуджених.

7. Заходи стягнення: види, підстави і порядок їх застосування до засуджених.2

8.

Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання. Забезпечення соціальної адаптації засудженими після відбуття покарання

1. Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання.

2. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.

3. Забезпечення соціальної адаптації засудженими після відбуття покарання.

4. Механізм соціальної адаптації осіб, що відбули покарання відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

5. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: поняття, сутність та соціальне обґрунтування.

6. Категорії осіб, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд.

7. Порядок встановлення, продовження та припинення адміністративного нагляду.
2


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість годин

1

Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче законодавство. Кримінально-виконавча політика. Історія становлення та розвитку пенітенціарної системи

1. Особливості кримінально-виконавчих правовідносин.

2. Кримінально-виконавче законодавство України: структурний аналіз

3. Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими навчальними дисциплінами.

5. Зародження та розвиток систем виконання кримінальних покарань.

6. Зародження радянської в’язничної системи.

7. Соловецькі острови та їх роль у формуванні радянської в’язничної системи.

8. Створення Головного управління виправно-трудових таборів і колоній та подальший розвиток радянської виправно-трудової системи.

9. Етапи розвитку радянської виправно-трудової системи.

10. Особливості розвитку кримінально-виконавчої системи незалежної України.

11. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завдання та функції.


5

2

Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань

1. Система органів та служб, що виконують кримінальні покарання в Україні, та їх відомча належність.

2. Загальна характеристика Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

3. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України, її завдання та функції.

4. Співвідношення між поняттями «Державна пенітенціарна служба України» та «Державна кримінально-виконавча служба України».

5. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.

6. Моделі державного управління пенітенціарними системами: світова та європейська практика.


5

3

Основи правового статусу засуджених

 1. Особливості правового положення засуджених у місцях позбавлення волі в сучасній Україні в розрізі міжнародних стандартів.

 2. Порівняльна характеристика прав засуджених в Україні та міжнародно-правових стандартів (Мінімальні стандартні правила поводження з засудженими, Європейські пенітенціарні правила).

7

4

Особливості організації виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі

1. Правовий статус засудженого до покарання у виді штрафу.

2. Порядок виконання покарання у виді штрафу.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді конфіскації майна.

4. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.

5. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

6. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

7. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

8. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.


8

5

Порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту та обмеження волі

1. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді обмеження волі.

2. Правовий статус засуджених до покарання у виді обмеження волі.

3. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі.

4. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді арешту.

5. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту.

6. Порядок виконання покарання у виді арешту.


6

6

Загальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі. Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі

1. Соціальні та психологічні проблеми покарання у вигляді позбавлення волі.

2. Правові засади виконання покарання у виді позбавлення волі.

3. Основи правового статусу осіб, засуджених до позбавлення волі.

4. Поняття, класифікація та загальна характеристика міжнародно-правових стандартів поводження із засудженими до позбавлення волі.

5. Порівняльна характеристика Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та Європейських пенітенціарних правил.6

7

Режим у колоніях, його функції, основні вимоги та засоби забезпечення. Умови відбування покарання в колоніях. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі

1. Особливості режиму у колоніях різних типів.

2. Правове забезпечення режиму у виправних колоніях.

3. Система нагляду та охорони як засіб забезпечення режиму.

4. Повноваження адміністрації щодо припинення протиправних дій та злочинів у місцях позбавлення волі.

5. Особливості застосування спеціальних заходів впливу до засуджених жінок та неповнолітніх.

6. Права та обов’язки засуджених.


5

8

Праця, освіта та соціально-виховна робота у місцях позбавлення волі як ресоціалізаційні інструменти. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі

 1. Правова природа та значення виховної роботи із засудженими в місцях позбавлення волі.

 2. Основні правові форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі.

 3. Правове регулювання роботи самодіяльних організацій засуджених.

 4. Шляхи вдосконалення заходів заохочення і практика їх застосування в кримінально-виконавчих установах.

5

9

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми.

1. Особливості правового статусу неповнолітніх, засуджених до покарання у виді позбавлення волі.

2. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх.

3. Особливості виховної з неповнолітніми злочинцями у виховних колоніях.

4. Особливості правового статусу жінок, засуджених до покарання у виді позбавлення волі.

5. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо жінок.

6. Особливості проведення соціальної роботи із засудженими жінками.


4

10

Особливості відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі.

1. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.

2. Порядок виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді довічного позбавлення волі.

4. Міжнародній досвід виконання покарання в виді довічного позбавлення волі.


4

11

Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі. Здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених.

1. Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання.

2. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.

3. Забезпечення соціальної адаптації засудженими після відбуття покарання.

4. Механізм соціальної адаптації осіб, що відбули покарання відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

5. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: поняття, сутність та соціальне обґрунтування.

6. Категорії осіб, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд.

7. Порядок встановлення, продовження та припинення адміністративного нагляду.
4

12

Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань

1. Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань.

2. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

3. Участь спостережних комісій в діяльності установ і органів виконання покарань.4

13

Порядок і умови виконання кримінальних покарань відносно військовослужбовців

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

3. Порядок звільнення із дисциплінарного батальйону.4. Особливості виконання інших покарань щодо військовослужбовців.

6


7. Індивідуальні завдання
Тематика рефератів


 1. Особливості кримінально-виконавчої політики зарубіжних держав (на конкретному прикладі).

 2. Історичні етапи розвитку кримінально-виконавчої політики України

 3. Кримінально-виконавче право у системі галузей права.

 4. Спеціальні принципи кримінально-виконавчого права: поняття та характеристика.

 5. Беломор-балтійський канал та його значення для формування розвитку радянської виправно-трудової системи.

 6. Н.А. Френкель та його роль у створенні та розвитку радянської виправно-трудової системи. Розвиток радянської виправно-трудової системи у роки Другої світової війни.

 7. Масштаби репресій у Радянському Союзі.

 8. Повстання у радянських в’язницях.

 9. Місце та роль органів та установ виконання покарань, у системі органів державної влади, які здійснюють боротьбу зі злочинністю.

 10. Взаємодія між органами та установами виконання покарань та іншими правоохоронними органами.

 11. Правовий статус працівників органів та установ виконання покарань.

 12. Досвід зарубіжних країн щодо виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

 13. Проблеми застосування кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, на сучасному етапі.

 14. Пробація: поняття та сучасний стан розвитку в Україні.

 15. Історичний розвиток системи виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

 16. Сучасні проблеми виконання покарань у виді арешту в Україні

 17. Соціальна зумовленість застосування покарання у виді арешту.

 18. Зарубіжний досвід застосування засудженим короткочасних виїздів (тюремних відпусток) за межі колонії.

 19. Зарубіжний досвід приватизації тюрем

 20. Соціально-правове значення класифікації засуджених до позбавлення волі.

 21. Проблемні аспекти діяльності Регіональних комісій з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі.

 22. Міжнародний досвід класифікації засуджених до позбавлення волі.

 23. Переосмислення ролі персоналу установ виконання покарань в механізмі управління пенітенціарними системами та класифікації засуджених.

 24. Режим у механізмі виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі.

 25. Правообмеження засуджених до позбавлення волі, передбачені вимогами режиму.

 26. Нагляд і контроль за засудженими: мета, засоби та нормативне регулювання.

 27. Особливості проведення оперативно-розшукової діяльності у виправних установах.

 28. Правова сутність залучення засуджених до праці: право чи обов’язок?

 29. Праця як один з основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених

 30. Порядок залучення засуджених до позбавлення волі жінок, неповнолітніх та осіб, засуджених до довічного позбавлення волі до суспільно корисної праці.

 31. Основні форми та методи соціально-виховної роботи із засудженими.

 32. Правове регулювання та організація загальноосвітнього і професійного навчання засуджених до позбавлення волі.

 33. Шляхи вдосконалення заходів заохочення і практика їх застосування в кримінально-виконавчих установах.

 34. Умови ефективності заходів заохочення до осіб, позбавлених волі, і практика їх застосування в кримінально-виконавчих установах.

 35. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання.

 36. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі вагітними жінками та жінками, які мають дітей у віці до трьох років.

 37. Корекція поведінки засуджених жінок в установах виконання покарань.

 38. Стадії виправлення засуджених до позбавлення волі жінок.

 39. Сучасні проблеми відбування покарання у виді позбавлення волі неповнолітніми.

 40. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.

 41. Порядок виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

 42. Правовий статус засудженого до покарання у виді довічного позбавлення волі.

 43. Міжнародній досвід виконання покарання в виді довічного позбавлення волі.

 44. Особливості ресоціалізації злочинців у зарубіжних країнах.

 45. Правова основа адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

 46. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній.

 47. Правова основа та особливості прокурорського нагляду за виконанням кримінальних покарань.

 48. Відомчий контроль за виконанням кримінальних покарань.

 49. Зарубіжний досвід отримання освіти засудженими .

 50. Особливості функціонування служб пробації у зарубіжних країнах .

 51. Особливості правовідносин, які виникають під час попереднього ув’язнення.

 52. Права та обов’язки осіб, попередньо ув’язнених в слідчих ізоляторах.

 53. Проблемні питання утримання осіб у дисциплінарному батальйоні.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Задача 1. Громадянин С. був засуджений за ч.2 ст. 296 КК України до 3 років позбавлення волі. Початок строку відбування 24.08.2014 року. Назвіть дату і час звільнення.

Задача 2. Засуджений Т., який відбуває покарання у виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання, 12.09.15 року звернувся до начальника колонії з клопотанням про надання йому можливості виїзду за межі колонії у зв’язку з важкою хворобою його батька, що підтверджується відповідними медичними документами. Строк відбування позбавлення волі Т. закінчується 16.09.15 року. Яке рішення має прийняти начальник установи?

Задача 3. Громадянин С., засуджений до покарання у виді конфіскації майна, звернувся до суду зі скаргою на неправомірні дії державного виконавця, який вилучив у нього телевізор, придбаний після постановлення вироку суду. Оцініть дії державного виконавця.

Задача 4. Після планової відпустки за основним місцем роботи засуджений до виправних робіт Л. звернувся до кримінально-виконавчої інспекції з клопотанням про зарахування цієї відпустки до строку відбуванням покарання. Яке рішення повинен прийняти інспектор. Роз’ясніть порядок уі умови зарахування відпустки до строку покарання у виді виправних робіт.

Задача 5. Чи має місце ухилення від відбування покарання у наступних ситуаціях:

  • засуджений до виправних робіт був звільнений з місця роботи у зв’язку зі скороченням штатів, закриттям підприємства;

  • засуджений до службових обмежень військовослужбовець був звільнений із Збройних Сил за станом здоров’я;

  • засуджений до громадських робіт з’явився до визначеного місця роботи у стані алкогольного сп’яніння.

Задача 6. Громадянин С., який раніше два рази відбував покарання у виді позбавлення волі, був засуджений за сукупністю злочинів до 10 років позбавлення волі. Він був направлений для відбування покарання у виправну колонію мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. Чи правильно визначено вид колонії? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 7. Громадянин М. у віці 17 років вчинив розбійний напад. Через рік він був засуджений за ч.1 ст. 187 КК України до 5 років позбавлення волі. Він був направлений для відбування покарання у виховну колонію. Чи правильно визначено вид колонії? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 8. Громадянка З. була засуджена за ст. 196 КК України до 2 років позбавлення волі. Який вид УВП має бути визначений для засудженої?

Задача 9. Засудженому Х., який відбуває покарання у виховній колонії, виповнилося 18 років. Він навчається у ПТУ при цій колонії. До його звільнення залишилось 3 роки. Постановою начальника колонії засудженого Х. для подальшого відбування покарання переводять до виправної колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. Проаналізуйте рішення начальника колонії.

Задача 10. Засуджений Г., який раніше відбував покарання у виді позбавлення волі, відбуває покарання у виправній колонії максимального рівня безпеки. Він звернувся до начальника колонії з проханням перевести його у небезпечне місце, тому що співкамерники вимагають у нього повернути карточний борг і загрожують йому вбивством. Яке рішення повинен прийняти начальник колонії?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал