Робоча програма навчальної дисципліни пп 11. Безпека життєдіяльності підготовки бакалаврівСкачати 351.62 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.06.2017
Розмір351.62 Kb.
ТипРобоча програма

1
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра теоретичної та прикладної економіки«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор________________ Могильний О.М.
«___» ______________________ 2014 р.
Робоча програма навчальної дисципліни

ПП 1.11. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 0306 МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ

КИЇВ - 2014

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Розробник програми: кандидат військових наук, доцент Вісловух А.М.
Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» укладена у відповідності до типової навчальної програми нормативної дисципліни
«Безпека життєдіяльності», схваленої на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради МОН 16.02.2011 р., протокол
№03/02 та Вченою Радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 р., протокол№2.
Рецензенти:
Петюх В.М., заступник завідувача кафедри управління персоналом і економіка праці Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, професор;
Матвієнко Л.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, протокол № 1 від 22. 01. 2014 р.
Завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
Л.М. Бойко
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол № __ від __. __. 2014 р.
«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________________ М. Руженський _______________В. Куляша
© Вісловух А.М., 2014
© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2014

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Кількість кредитів
ECTS: 2,0
Галузь знань 0306
«Менеджмент і адміністрування»
Нормативна
Модулів -3
Напрям підготовки
6.030601 Менеджмент
Рік підготовки
Змістовних модулів -2 1-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання
Семестр
Загальна кількість годин - 72
1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
4 год.
Практичні заняття
4 год.
Самостійна робота
54год.
Індивідуальні завдання
(реферат): 10 год.
Вид контролю: екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 12,5 %4
2
. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентами компетентностей, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких
компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу негативних факторів середовища життєдіяльності їх впливу на людину та визначення заходів і засобів захисту від них;

використовувати знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності (БЖД) з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;

формувати цілі, завдання щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел);

уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел з питань безпеки життєдіяльності.
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у колективі;

здатність до критики та самокритики під час дискусії з питань БЖД;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності з питань БЖД;

5

навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії з питань безпеки життєдіяльності;

етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання з безпеки життєдіяльності.

Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність до навчання;

критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі в сфері безпеки життєдіяльності;

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії з безпеки життєдіяльності;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

уміння вирішувати проблеми безпеки життєдіяльності.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)


здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки;

знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;

вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

оцінювати негативні чинники середовища життєдіяльності та визначати шляхи усунення їх дії на людину;

аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів;

надавати першу (долікарську) медичну допомогу собі та потерпілим.

6

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1.
Основи формування безпеки життєдіяльності

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності,
таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек.
Актуальність безпеки життєдіяльності
. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. А
ксіоми безпеки життєдіяльності
Системний підхід у безпеці життєдіяльності.
Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна. Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків. Об’єкти підвищеної небезпеки та класи їхньої небезпечності.

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин,
рослин, об’єкти економіки.
Класифікація небезпечних природних процесів і явищ. Характеристика і наслідки дії природних загроз. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер
їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище. Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі. Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки. Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючі фактори природних пожеж, характер
їхніх проявів та наслідки. Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії.
Пандемії, епідемії, масові отруєння людей.
Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин. Природні небезпеки внаслідок забруднення довкілля. Регіональний комплекс природних загроз. Комплекс заходів з запобігання природних НС та організації дій щодо усунення їхніх негативних наслідків.7
Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.
Класифікація та характеристика негативних чинників техногенного середовища. Особливості НС техногенного характеру. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу. Втрати міцності, деформації, провали і руйнування будівель та споруд. Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж.
Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки.
Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності.
Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо- та вибухонебезпекою. Показники пожежо- та вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки. Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення. Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин.
Забруднення продуктів харчування радіонуклідами. Харчування в умовах радіаційного забруднення. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини.
Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Класифікація суб’єктів господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів.
Організація дозиметричного й хімічного контролю.


8
Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення
у НС
Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна кризи, ліквідація небезпечних хвороб. Соціальні небезпеки, їх класифікація та причини. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, ознаки та прояви тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві). Чинники можливих проявів тероризму в Україні. Менеджмент безпеки на підприємстві.
Корпоративна безпека. Джерела загроз об’єкту економіки. Зовнішні та внутрішні загрози безпеки об’єкта економіки. Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкта економіки. Служба безпеки об’єкта економіки.
Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини.
Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини.
Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками населення. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія. Здоровий спосіб життя, його складові. Здоров’я родини, догляд за дітьми та їх виховання.
Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі.
Невідкладна допомога при нещасних випадках. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Захисні властивості людського організму. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. Поняття про психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Психосоціальні наслідки впливу негативних факторів небезпек НС. Психологічна та медична реабілітація постраждалого населення. Психофізіологічний вплив оточення на людину. Основи підвищення психофізіологічної стійкості кадрів до професійних небезпек.
Змістовний модуль 2. Забезпечення безпечної життєдіяльності

Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС
Ризик як характеристика небезпеки. Ризик орієнтовний підхід до виникнення та розвитку непередбачуваних ситуацій. Управління ризиком. Класифікація і характеристика видів ризику. Нормування ризиків. Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо

9 забезпечення безпеки та захисту населення і територій від НС. Прийнятний рівень ризику. Оцінка рівня ризику. Методи визначення ризику. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності. Визначення ризику травмування на підприємстві, установі, організації та коефіцієнта частоти травматизму.

Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-
функціональна структура захисту населення та АТО у НС.
Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, регламентацію режимів запобігання і ліквідації НС. Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади. Органи управління, сили і ресурси з попередження та реагування на НС на державному рівні. Загальні норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти, що регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС.
Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування.
Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, постійно діючого функціонального, природного, комбінованого. Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем. Управлінське рішення, його сутність, правове, організаційне,
інформаційне та документальне забезпечення. Загальна технологія та моделі прийняття управлінських рішень. Інформаційна підтримка та процедурне забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення НС або реагуванням на НС та організації ліквідування її наслідків.
Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система
інструктажів. Програми підготовки населення до дій у НС. Спеціальні об’єктові навчання і тренування. Функціональне навчання керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють заходи у сфері цивільного захисту.
Організаційна побудова системи управління безпекою та захистом у НС на підприємстві, в установі та організації. Завдання і повноваження спеціально створених координуючих і постійних органів управління безпекою і захистом у
НС. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків постраждалим. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення

10 коштів з резервного фонду державного бюджету. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву.

Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС.
Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення
НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах. Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти управління в НС. Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності. Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. Техніка, що застосовується при ліквідації наслідків НС. Розрахунок сил та їх ешелоноване угрупування. Склад та завдання угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні НС. Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і фуражу. Дезактивуючі, дегазуючі та дезінфікуючі розчини.
Санітарна обробка людей. Спеціальні відомчі та позаштатні формування, які залучаються (у межах їхніх тактико-технічних можливостей) до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Організація життєзабезпечення населення у НС.


11

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
Заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Практичні
заняття
СРС
ІНДЗ
(
реферат
)

72
4
4
54
10
Модуль 1.
Змістовний модуль І. Основи формування безпеки життєдіяльності
Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек.
7 1
-
6
-
Тема 2. Природні загрози та характер
їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.
6
-
-
6
-
Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.
13 1
4 8
-
Тема 4. Соціально-політичні небезпеки,
їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику.
Поведінкові реакції населення у НС
10
-
-
10
-
Разом за змістовним модулем 1
36
2
4
30
-
Змістовний модуль ІІ. Забезпечення безпечної життєдіяльності
Тема 5.
Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС
8
-
-
8
-
Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно- функціональна структура захисту населення та АТО у НС.
8
-
-
8
-
Тема 7. Управління силами та засобами
ОГ під час НС.
10 2
-
8
-
Разом за змістовним модулем 2
26
2
-
24
-
Усього годин:
62
4
4
54
-
Модуль 2.
ІНДЗ (реферат)
10
-
-
-
10
Разом
72
4
4
54
1012
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.
Заняття 1.
План
1. Види та причини виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
2. Основні системи комплексу заходів та засобів щодо пожежної безпеки підприємств, установ, організацій.
3. Джерела радіації: природний радіаційний фон і техногенні джерела радіоактивності. Одиниці вимірювання іонізуючого випромінювання.
4. Норми радіаційної безпеки:
- основні принципи регламентації дозових навантажень;
- основні дозові межі (ліміт ефективної дози) для категорій осіб, які зазнають опромінення.
5. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людей. Заходи, щодо захисту населення.
6. Зони радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС.
7. Основні рекомендації щодо поводження населення в умовах радіоактивного забруднення середовища під час аварій на АЕС.
Література: 8, 10, 13, 34, 38, 43-45, 51, 63, 64, 68, 69, 75, 76.
Заняття 2.
План
1. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини.
2. Характеристика класів небезпеки згідно зі ступенем їхньої дії на людину.
3. Особливості забруднення місцевості, води, продуктів харчування у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин (НХР).
4. Класифікація суб’єктів господарювання та адміністративно- територіальних одиниць за хімічною небезпекою.
5. Заходи захисту від НХР:
- комплекс заходів, щодо захисту від НХР;
- рекомендації щодо поведінки населення після отримання сигналу аварію на хімічно небезпечному об’єкті (ХНО);
- заходи щодо захисту населення і територій у разі виникнення аварій на
ХНО.
6. Організація дозиметричного і хімічного контролю:
- ведення радіаційного і хімічного спостереження;
- дозиметричний і хімічний контроль;
- організація забезпечення засобами індивідуального захисту працівників та інших категорій населення.
Розв’язування типових завдань з оцінки радіаційної і хімічної обстановки.
Література: 8, 31, 33, 39, 45, 51, 55, 63, 64, 68, 69, 76, 77.


13
6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1.
Категорійно-понятійний
апарат
з
безпеки
життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як
кількісна оцінка небезпек.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
-
Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001р. №2245-III;
- класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019:2010;
- постановою КМУ від 24.03.2004 р. №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями»;
- ст. 5. Класифікація надзвичайних ситуацій Кодексу цивільного захисту України;
-
Ст.2, пункти 24, 25, 26, 29 Кодексу цивільного захисту
України.
6 2.
Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на
людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
-
ДСТУ 4934: 2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях.
Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників (чинний від 2008-07-01).- К.: Держспоживстандарт
України, 2008.-8с.
6 3.
Техногенні небезпеки та їхні наслідки
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
-
Національним стандартом України ДСТУ 4933:2008.
Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять (чинний від 2008-07-01).- К.: Держспоживстандарт України, 2008.-
18с.;
-
Національним стандартом України ДСТУ 7097:2009.
Джерела техногенних надзвичайних ситуацій. Класифікація й номенклатура параметрів уражальних чинників. - К.:
Держспоживстандарт України, 2010.- 4с.
8

14 4.
Соціально-політичні
небезпеки,
їхні
види
та
характеристики. Соціальні та психологічні фактори
ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайних
ситуаціях.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
- постановою КМУ від 9.08.1993 р. №611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці»;
-
Ромек В.Г., Контарович В.А., Крукович
Е.И.
Психологическая помощь в кризисных ситуациях: гл. 2,3,7.;
- Корольчук М.М., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Ніка-Центр, 2009: розд. 1,2,3.
10 5.
Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення
та розвитку надзвичайних ситуацій.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
- постановою КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю ) у сфері техногенної та пожежної безпеки» від 29.02 2012р. №306.
8 6.
Менеджмент
безпеки,
правове
забезпечення
та
організаційно-функціональна
структура
захисту
населення та адміністративно-територіальних одиниць
(АТО) у надзвичайних ситуаціях.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
- постановою
КМУ
«Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету» від
29.03.2002р. №415;
- постановою КМУ «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків» від 04.02.1999р. №140;
- постановою КМУ «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного
і природного
8

15 характеру та їх наслідків від 29.03.2001р. №308;
- постановою КМУ «Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від
26.06. 2013р. №444.
7.
Управління силами та засобами об’єкта господарювання
(ОГД) під час надзвичайної ситуації.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
- постановою КМУ «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15.02.1999р. №192;
- гл.15. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації, гл.16. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
Кодексу цивільного захисту України;
- ст. 36,37 Кодексу цивільного захисту України.
8

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування їх пізнавальної активності, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

роботи з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел.
У зв’язку з тим, що основна кількість годин на вивчення дисципліни
«Безпека життєдіяльності» відводиться на самостійну роботу, то кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність.
Для успішної самостійної роботи по вивченню дисципліни значну частину часу студент має виділити для роботи в бібліотеці інституту і у провідних бібліотеках м. Києва.
У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.

16
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу сприяє кращому його засвоєнню.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати необхідну
інформацію в галузі безпеки життєдіяльності.


17
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(реферат для заочної форми навчання)

7.1.
Написання реферату передбачає розробку теми за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться реферат.
7.2.
Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу тем рефератів, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
П
1
Б
Р
2
В
С
3
Г
Т
4
Д
У
5
Є
Ф
6
Ж
Х
7
З
Ц
8
Й
Ч
9
І
Ш
10
К
Щ
11
Л
Ю
12
М
Я
13
Н
14
О
15 7.3.
У рефераті розкривається його тема. Для цього необхідно скласти план реферату, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним.
7.4.
Реферат повинен мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них.
Тому реферати, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.5.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.
ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
7.6.
Реферат виконується державною (українською) мовою.
7.7.
Обсяг реферату не повинен перевищувати 12 сторінок комп’ютерного
тексту кегля 14. Реферат має бути оформлений належним чином (див.
Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних,

18 бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26с.).
7.8.
Реферат має бути виконаний і направлений для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до початку сесії
для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ РЕФЕРАТУ
7.9.
Реферат оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
45 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
41 - 44
C (добре)
38 - 40
D (задовільно)
3 (задовільно)
34 - 37
E (достатньо)
31 - 33
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 30
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
7.10.
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити його в установлений викладачем строк.
7.11.
Студент, який не розробив реферат або якщо його реферат не зарахований за результатами його виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ РЕФЕРАТУ

Мета: прищеплення та розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над науково-навчальною літературою, аналітичного мислення, систематизації, поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань з безпеки життєдіяльності та їх застосування на практиці.
Теми рефератів
1.
Актуальність безпеки життєдіяльності.
2.
Небезпеки середовища життєдіяльності людини (фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні)та їх вплив на організм.
3.
Культура безпечної життєдіяльності як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства.

19 4.
Надзвичайні ситуації, їх класифікація за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків.
5.
Небезпечні геологічні процеси і явища. Вражаючі фактори, що ними формуються та захист від них.
6.
Небезпечні гідрологічні явища. Вражаючі фактори, що ними формуються та захист від них.
7.
Пожежі у природних екосистемах. Вражаючі фактори природних пожеж та захист від них.
8.
Небезпечні метеорологічні явища,
їх негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки. Заходи захисту.
9.
Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій.
10.
Транспортні аварії. Вимоги до транспортування небезпечних речовин.
Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.
11.
Гідродинамічні небезпеки (аварії), причини їх виникнення, заходи попередження.
12.
Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства, причини їх виникнення та заходи попередження.
13.
Промислові аварії, катастрофи та їх наслідки, уражаючі фактори та заходи попередження і захисту.
14.
Аварія на Чорнобильській АЕС. Основні причини аварії. Забруднення продуктів харчування радіонуклідами. Харчування в умовах радіаційного забруднення.
15.
Захисні та профілактичні заходи при радіаційних аваріях.
16.
Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності.
Захист персоналу та населення при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах.
17.
Класифікація та причини соціальних небезпек. Види тероризму. Чинники можливих проявів тероризму в Україні.
18.
Корпоративна безпека. Зовнішні та внутрішні загрози безпеки об’єкта економіки.
19.
Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкта економіки.
20.
Інформаційні небезпеки та захист від них.
21.
Здоровий спосіб життя, його складові та їх зміст.
22.
Психофізіологічний вплив оточення на людину. Основи підвищення психофізіологічної стійкості кадрів до професійних небезпек.
23.
Ризик – як характеристика небезпеки. Види ризиків залежно від причини виникнення. Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки.
24.
Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об’єктів господарювання.

20 25.
Навчання персоналу підприємств, установ і організацій, населення діям та способам захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій та аварій.
26.
Фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відшкодовування збитків постраждалим.
27.
Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
28.
Знезаражування споруд, техніки, предметів та спеціальна обробка людей внаслідок аварій на радіаційно- і хімічно небезпечних об’єктах.
29.
Загальні засади моніторингу надзвичайних ситуацій та порядок його здійснення.
30.
Організація життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.

21
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:


на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; використовується міжнародний досвід вирішення проблем з питань безпеки життєдіяльності; студенти заохочуються до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний комплекс у складі персонального комп’ютера, мультимедіапроектора і
інтерактивної дошки, графопроектор.


на практичних заняттях студенти:

вчаться здійснювати заходи захисту від факторів ураження при аваріях на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах;

тренуються у використанні приладів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю;

удосконалюють навички у використання засобів індивідуального захисту органів дихання і шкіри;

вчаться надавати першу долікарську медичну допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях (НС).
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


22
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (екзамен).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, здатності осмислити зміст теми, умінь письмово розробити і представити певний матеріал (реферат).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
написання реферату.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу).
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі екзамену є виконання усних та письмових завдань.
На екзамен виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати екзамену студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

23

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування,
самостійна робота,
індивідуальне навчально-
дослідне завдання (реферат)
Підсумковий тест
Сума
50 50 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
61-67 балів – задовільно (E);
35-60 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

24

11. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1.
Об’єкт, предмет та завдання безпеки життєдіяльності.
2.
Актуальність безпеки життєдіяльності.
3.
Основні поняття та визначення в безпеці життєдіяльності.
4.
Культура безпеки.
5.
Аксіоми безпеки життєдіяльності.
6.
Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек.
7.
Види небезпек. Класифікація джерел небезпеки, вражаючих факторів.
8.
Надзвичайні ситуації, їх класифікація.
9.
Визначення понять «потенційно небезпечний об’єкт», «об’єкт підвищеної небезпеки».
10.
Класифікація об’єктів підвищеної небезпеки.
11.
Природні надзвичайні ситуації (НС): стихійні лиха (великі за масштабом і з важкими наслідками) та небезпечні природні явища.
12.
Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, небезпечних метеорологічних явищ, небезпечних гідрологічних процесів
і явищ, пожежі у природних екосистемах. Вражаючи фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.
13.
Забезпечення безпеки при землетрусі у різних ситуаціях. Захист від блискавки.
14.
Біологічні небезпеки та захист від них.
15.
Заходи з запобігання природним НС.
16.
Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори.
17.
Класифікація вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.
18.
Види та причини виникнення НС техногенного характеру.
19.
Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій.
20.
Причини аварій та катастроф на транспортних комунікаціях, на гідродинамічних об’єктах, на об’єктах комунального господарства.
Заходи попередження.
21.
Причини пожеж, небезпечні для людини фактори пожежі. Захист.
Класифікація об’єктів за їхньою пожежовибухонебезпекою.
22.
Система забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій.
23.
Причини та наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.
24.
Організація дозиметричного контролю при радіаційних аваріях.
Приклади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю. Одиниці вимірювання радіоактивності.
25.
Захисні та лікувально-профілактичні заходи при радіаційних аваріях.
26.
Харчування в умовах радіаційного забруднення.

25 27.
Класифікація небезпечних хімічних речовин (НХР) за ступенем токсичності. Захист від дій НХР при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах.
28.
Прилади хімічної розвідки. Призначення, та порядок роботи з ними.
29.
Засоби індивідуального і колективного захисту при аваріях на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах.
30.
Соціальні чинники, що впливають на життя та здоров’я людини.
31.
Види тероризму. Чинники можливих проявів тероризму в Україні.
Безпечна психологія поведінки людини-заручника терористів.
32.
Корпоративна безпека. Джерела загроз об’єкту господарювання.
Зовнішні та внутрішні загрози.
33.
Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкта господарювання.
34.
Психологічна надійність людини та її роль в дотриманні заходів безпеки.
35.
Особиста безпека в умовах кримінальної злочинності.
36.
Здоровий спосіб життя, його складові. Методика визначення рівня здоров’я людини. Здоров’я родини, догляд за дітьми та їх виховання.
37.
Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі.
38.
Невідкладна допомога при нещасних випадках у НС.
39.
Психологічна та медична реабілітація постраждалого населення у НС.
40.
Класифікація і характеристика видів ризику. Нормування ризику.
Методи визначення ризику.
41.
Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику
їхньої господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки.
42.
Визначення ризику травмування на підприємстві, в установі, організації та коефіцієнта частоти травматизму.
43.
Законодавчі та нормативні акти з безпеки життєдіяльності.
44.
Управління безпекою життєдіяльності в Україні.
45.
Основні функції Кабінету Міністрів України, Міністерств та центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі безпеки життєдіяльності людини.
46.
Структура органів управління безпекою життєдіяльності на регіональному рівні.
47.
Система управління безпекою та захистом у НС в галузі: паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об’єктів. Суть паспортизації,
ідентифікації та декларації безпеки об’єкта господарювання.
48.
Оповіщення населення про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.
49.
Мета і зміст рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

26 50.
Формування, які залучаються до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.
51.
Послідовність здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт.
52.
Карантинні та інші санітарно- протиепідемічні заходи.
53.
Види знезаражування від радіоактивних, небезпечних хімічних речовин і бактеріальних засобів території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття, засобів захисту. Санітарна обробка людей.
54.
Життєзабезпечення постраждалого населення у НС.

27

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти
1.
Конституція України(із змінами і доп.). – К.: Атіка, 2006. – 64с.
2.
Закон України "Про охорону праці" (нова редакція зі змінами та доповненнями). – К.: Основа, 2010. – 68 с.
3.
Кодекс законів про працю України (зі змінами і доповненнями станом на
01.01. 2008 р.). – К.: Основа, 2008. – 120 с.
4.
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (зі змінами станом на 01.01.2010 р.) //
Законодавство України про охорону праці: У 3 т. – К.: Основа, 2010. – Т. 1. –
С. 198-250.
5.
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" // Законодавство України про охорону здоров’я. Збірник нормативно – правових актів. – К.: КНТ, 2004. – С. 39-69.
6.
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" //
Законодавство України про охорону здоров’я. Збірник нормативно –правових актів. – К.: КНТ, 2004. – С. 14-39.
7.
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
№1264 – ХІІ від 25 червня 1991. – К., 1991.
8.
Кодекс цивільного захисту України// Голос України від 20.11.2012р.
9.
Загальнодержавна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, затверджена Законом України від 7 червня 2012 року №4909-VI.
10.
Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.1998р. №15/98 – ВР.
11.
Закон України « Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від
13.07.2000р.№1908 – III.
12.
Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища». –
К.:Відомості Верховної Ради України, 1991. - № 41. – Ст.546.
13.
Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». – К.:Відомості
Верховної Ради України, 1991.-№16.- Ст.198; 1992.- №13. – Cт.177.
14.
Закон України « Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р.№2707
– XII.
15.
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р.
№ 1550 – III.
16.
Закон
України
«Про правовий режим воєнного стану» від
06.04.2000р.№1647- III.
17.
Закон України « Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. №2245
- III.
18.
Закон України «Про захист людини від інфекційних хвороб» від
06.04.2000р.1645 - III.

28 19.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну комісію з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» від 16.02.1998р.
№174.
20.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15. 02.
1999р. №192.
21.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного і санітарно – епідеміологічного характеру» від 16. 11. 2002р. № 1788 .
22.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків» від
04.02.1999р.№ 140.
23.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями» від 24.03.2004р. № 368.
24.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру» від
26.10.2001р. №1432.
25.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11.07.2002р. №956.
26.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту» від 19.08.2002р. №1200.
27.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» від 15.02. 2002р. №175.
28.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин» від 05.10.1992р. №562.
29.
Наказ МНС України «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів» від 18.12.2000р.№338.
30.
Наказ МНС України, міністерства фінансів України, міністерства економіки
України, державного Комітету України по матерільних резервах «Про затвердження Інструкції про облік і звітність щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» від 13.08.1999р.
№217/194/102/174.
31.
Наказ МНС «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» від 06.08.2002 р. № 186.

29 32.
Наказ МНС « Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 22.04.2003 р. №119.
33.
Наказ МНС, Мінагрополітики України, Мінекономіки України, Мінекології та природних ресурсів України «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» від 27.03.2001 р. №73/82/64/122.
34.
«Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97), затверджені постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997р.№62(ДГН
6.6.1 – 6.5.001 – 98).
35.
Наказ МНС від 03.02.2005р. №59 « Про затвердження порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин».
36.
Національний стандарт України ДСТУ 4933 :2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять (чинний від 2008–07–01). – К.: Держспоживстандарт України, 2008 –
18 с.
37.
Національний стандарт України ДСТУ 4934 :2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників ( чинний від 2008 – 07 – 01 ). - К.: Держспоживстандарт України, 2008 – 8 с.
38.
Національний стандарт України ДСТУ 7097:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела техногенних надзвичайних ситуацій. Класифікація й номенклатура параметрів уражальних чинників. – К.: Держспоживстандарт
України, 2010 – 4 с.
39.
Національний стандарт України ДСТУ 7095:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Основні положення.
– К.: Держспоживстандарт України, 2010 – 10 с.
40.
Національний стандарт України ДСТУ 7098:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Загальні положення. – К.: Держспоживстандарт України, 2010 – 14 с.
41.
Національний стандарт України ДСТУ 7136 :2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. Порядок проведення. . – К.: Держспоживстандарт України, 2010 – 8 с.
42.
Національний стандарт України ДСТУ 7135 :2009. Паспорт потенційно небезпечного об’єкта . Загальні вимоги. – К.: Держспоживстандарт України,
2010 – 6 с.
43.
Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: « Пожінформтехніка», 2009.-
203с.
44.
Класифікатор надзвичайних ситуацій
ДК
019:2010.

К.:
Держспоживстандарт України, 2010. – 19 с.


30
Базова
45.
Безпека життєдіяльності [текст]: підручник / [О.І. Запорожець,
Б.Д. Халмурадов, В.І Применко та ін..]. – К.: «Центр учбової літератури»,
2013. – 448 с.
46.
Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): навч.посіб./В.В.Бегун, І.М.Науменко.-К.,2011.-344с.-Укр. мовою.
47.
Вісловух А.М. Системи формування здоров’я: науково-практична розробка з курсу «Безпека життєдіяльності». – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 148 с.
48.
Вісловух А.М. Основи цивільного захисту населення: навч.- метод.розробка.
– К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 31 с.
49.
Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін.. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. «Техногенна та природна небезпека»: навч. посібник. – К.: КІМ, 2007 – 636 с.
50.
Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник. – К.:
Каравела, 2007. – 288 с.
51.
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навч.посіб./ За ред. Є.П. Желібо. 6-е вид.– К.: Каравела, 2011. – 344 с.
52.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.2. Організація управління в надзвичайних ситуаціях / за заг. ред. В.М.Антонця. – К.:
Купріянова , 2007 – 636 с.
53.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.З. Інженерно- технічні заходи ЦЗ( ЦО) та містобудування / за заг. ред. В.В.
Могильниченка. – К.: КІМ, 2008. – 152с.
54.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій Т.4. Евакуація населення у надзвичайних ситуаціях / за заг. ред. В.В. Могильниченка. – К.:
КІМ, 2008. - 288с.
55.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.5. Небезпечні хімічні речовини та заходи захисту від них / За заг. ред. В.В.
Могильниченка. К.: КІМ, 2010. – 472 с.
56.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій .Т.6. Захисні споруди цивільного захисту ( цивільної оборони)/ за заг. ред. В.В.
Могильниченка . – К.: КІМ, 2010.- 560с.
57.
Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Основа,
2007. – 944 с.
58.
Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. У двох книгах. Книга перша:
Правова основа. Довідник. – К.: Основа, 2005. – 472 с.
59.
Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. У двох книгах. Книга друга:
Захист. Довідник. – К.: Основа, 2006. – 800 с.
60.
Ионов В.А., А.А. Слободянюк. Культура рациональной жизнедеятель-ности
(медико-физиологический и психолого – педагогический аспекты): Учебное пособие // В.А. Ионов, А.А. Слободянюк; под. ред. профессора А.А.
Слободянюка. – Севастополь: изд – во Севаст. НТУ, 2007. – 315 с.
61.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 6 –е вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 332 с.

31 62.
Медицина катастроф: виробниче видання / І.В. Кочін, Г.О. Черняков, П.І.
Сидоренко за ред.. І. В. Кочіна. – К.: Здоров’я, 2008. – 724с. – Бібліогр.: с.
445-460.
63.
Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / М.П. Петрук, Х.Я. Гіщак,
Н.М. Карп’як, О.М. Вахула, С.М. Мохняк, В.Є. Гончарук, В.О.Васійчук, О.С.
Дацько, О.І. Козій, С.І. Качан, А.С. Романів, В.В. Скіра, І.І. Гельжинський. –
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 224 с.
64.
Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. Безпека життєдіяльності: підручник / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Херсон: ОЛДІ-
ПЛЮС, 2013. – 456 с.
65.
Пістун І.П., Кельман І.І., Вільковський Є.К. Охорона праці (людський чинник): Навчальний посібник. – Львів, Афіша, 2008. – 304 с.
66.
Пистун И. П., Кельман И.И., Вильковський Е.К. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – Львов: Афиша, 2007. – 336 с.
67.
Пшінько О.М. та ін. Екологія житла. Радіоактивність житла: Навч. посіб./
О.М. Пшінько, А.Ф. Долина, О.М. Пристиньська. – Д.: Вид-во
Дніпропетровського нац. університету залізн. транспорту ім. акад. В.
Лазаряна, 2007. – 176 с.
68.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. – 2-е вид., перероб. – К.: Знання, 2010. – 487 с.
69.
Цивільний захист: конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання / В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, О.С. Дацько, С.І. Качан, О.І. Козій,
В.В. Ляхов, С.М. Мохняк , М.П. Петрук, А.С. Романів, В.В. Скіра /за ред..
В.Є. Гончарука. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 208с.Допоміжна
70.
Безпека підприємництва: інформаційно-аналітичний бюлетень. Випуск
1,2,3,4,5,6.
71.
Гордиенко В.А. Физические поля и безопасность жизнедеятельности / В.А.
Гордиенко. — М.: АСТ: Астрель: Профиздат. 2006. – 316с.,
[
4
] с.:ил.
72.
Незаконные методы бизнеса, 1 том / Сост. Боровик Д.А., Прохоров С.Л.,
Палатченко С.Н., Ягудин А.А. – К.: «А-ДЕПТ», 2007 – 240с. (Концепции безопасности).
73.
Незаконные методы бизнеса, 2 том / Сост. Боровик Д.А., Прохоров С.Л.,
Палатченко С.Н., Ягудин А.А. – К.: «А-ДЕПТ», 2007 – 240с. (Концепции безопасности).
74.
Техническая безопасность объектов предпринимательской деятельности, 1 том / Сост. Дворский М.Н., Палатченко С.Н. – К.: А-ДЕПТ, 2006. — 304с.
(Концепции безопасности).
75.
Факты для жизни: специальное издание для населения, проживающего на
Чернобыльских территориях. – К, 2008. — 192с.

32 76.
Журнали: Безпека життєдіяльності; Надзвичайна ситуація; Пожежна безпека; Охорона праці.

Інтернет-ресурси
77.
Державна служба з надзвичайних ситуацій України: http://www.mns.gov.ua/
78.
Новини про поточні події у світі , в т.ч. про надзвичайні ситуації: http://www.100top.ru/news/
(російською мовою).
79.
Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру: http://chronicl.chat/ru/


33

ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
4 3. Програма навчальної дисципліни
6 4. Структура навчальної дисципліни
11 5. Теми практичних занять
12 6. Самостійна робота
13 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
17 8. Методи навчання
21 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
22 23 23 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
24 13. Рекомендована література
27

34
Навчально-методичне видання

Вісловух Андрій МитрофановичРобоча програма навчальної дисципліни
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Відповідальний за випуск Руженський М.М.
Комп’ютерний набір Корнієнко Н.М.

Підписано до друку ___________. Формат 60 х 84 1/16
Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний.
Ум. друк. арк. 1,4. Тираж __ примірників. Зам. №___
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК № 1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17
Тел. / факс (044) 536-14-85


Document Outline

  • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СтудентІВ
  • ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал