Робоча програма навчальної дисципліни пп. 10. «Соціологія» перепідготовки спеціалістівСкачати 315.28 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір315.28 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИКафедра соціології та соціально-гуманітарних дисциплін
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Ректор ___________ ОМ. Могильний
«____» __________________ 2013 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП.10. СОЦІОЛОГІЯ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

галузь знань 0305 Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 7.03050501 Управління персоналом
та економіка праці»


КИЇВ-2013

2 Робоча програма з навчальної дисципліни Соціологія підготовлена для слухачів перепідготовки спеціалістів 7.03050501 Управління персоналом та економіка праці. Розробник програми доктор філософських наук, професор Лукашевич М.П.

Рецензенти:
Мигович І.І., доктор філософських наук, професор, директор Інституту проблем соціалізму.
Туленков М.В., доктор соціологічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін Протокол №5, від 16 травня 2013 р. Завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін
Лукашевич М.П. підпис) Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу
_________ М. Руженський
В. Куляша
©Лукашевич М.П., 2013 Інститут підготовки кадрів
Державної служби зайнятості України
(ІПК ДСЗУ), 2013


3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна
форма
навчан
ня
заочна
форма
навчання
Кількість кредитів - 3 Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
Нормативна
Модулів – 3 Напрям підготовки
7.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки
Змістовних модулів – 2 й Індивідуальне науково- дослідне завдання контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин
– 108
1-й
Лекції
Освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст перепідготовки
6 год.
Семінарські
2 год
Лабораторні
Самостійна робота
100 год.
Індивідуальні
завдання
(контрольна
робота):
20 год. Вид контролю залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить для заочної форми навчання – 16%
4
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни є опанування діалектики соціологічного аналізу суспільно-політичних, економічних та інших відносин, розкритті закономірностей цих відносин та розгляд реальних суспільних процесів у сучасних мовах.
Завданнями вивчення дисципліни є: Цілісне усвідомлення специфіки соціологічного знання, його об’єкта і предмета, історії зарубіжної і вітчизняної соціології, перспективи її подальшого розвитку Набуття соціологічних знань про місце і роль соціальних факторів і соціальних інститутів ужитті суспільства Розуміння необхідності слухачам органічно пов’язувати здобуті соціологічні знання зі складними проблемами сучасного життя, вміло орієнтуватися в ньому Вироблення навичок організації і проведення конкретно-соціологічних досліджень і ефективного використання їх результатів у практичній роботі трудових колективів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей
Загальні вміння (компетентності):
Інструментальні компетентності:
­
здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності загальної соціології знання і вміння оперувати науковими категоріями та поняттями в сфері загальної соціології усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота упри підготовці доповіді з презентацією
­
навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм наукової діяльності (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.
Міжособистісні компетентності:
­
уміння працювати у команді здатність до критики та самокритики під час дискусії уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності
­
навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів

5 розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.
Системні компетентності:
­
здатність застосовувати знання на практиці здатність до навчання критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі. здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії турбота про якість доповіді та презентації бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності уміння реалізовувати проекти в сфері наукової діяльності.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)
­
визначати об’єкт і предмет соціології знати функції соціології і науково-категоріальний апарат знати зарубіжні і вітчизняні соціологічні теорії визначати структуру соціологічних знань знати методологію і технологію соціологічних знань визначати основні галузеві і спеціальні соціології. користуватись соціологічними поняттями і категоріями для розуміння та інтерпретації соціальної реальності використовувати соціологічні терміни для пояснення соціальної поведінки людей встановлювати зв’язки між соціологією з одного боку, і соціальною політикою, релігією, філософією, історією, соціологією, психологією, валеологією, конфліктологією, соціальною інформатикою, педагогікою – з другого систематизувати професійно важливі якості, якими повинен володіти соціолог пояснювати з соціологічних позицій соціальні процеси в суспільстві виявляти соціальні механізми взаємодії між соціальними грунтами, організаціями і соціальними інститутами в суспільстві.6
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль І. Теоретико-методологічнічні засади соціології

Тема 1. Соціологія як наука
Соціально культурні і наукові передумови виникнення соціології як науки. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими гуманітарними науками.
Об’єкт і предмет соціології. Основні методологічні засади соціології як науки. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ. Принципи комплексності, системності, детермінізму, історизму, діяльності в соціологічному знанні. Ціннісний підхід у соціології. Категорії та закони соціології. Система соціологічних знань та її елементи. Системна єдність соціології як науки і плюралізм її теоретичних напрямків. Загальні, спеціальні і галузеві соціологічні теорії. Мікросоціологія і мікросоціологія. Фундаментальні та прикладні дослідження соціології. Теоретична і емпірична соціологія. Місце соціології в системі гуманітарних наук соціологія і філософія, соціологія та історія, соціологія і політологія, соціологія та економічна теорія. Емпіричні соціологічні дослідження. Фундаментальні і прикладні дослідження. Характеристика основних методів соціології. Основні функції соціології як науки теоретико-пізнавальна, пояснювальна, описова, прогностична, управлінська, соціотворча, інформаційна, інструментальна, світоглядна, культурно-просвітницька тощо. Соціологія і проблема наукового управління суспільством. Значення соціології для розв’язання соціально-економічних і політичних проблем модернізації українського суспільства.

Тема 2. Становлення і розвиток зарубіжної та вітчизняної соціології
Основні етапи розвитку соціологічного знання (протосоціологічний, академічний, сучасний. Ідея нової науки про суспільство А. Сен-Симона. Позитивізм О.
Конта, його соціологічна суть і спрямування. Органіцистична теорія суспільства Г. Спенсера (суспільство як саморегульована система. Соціал- дарвіністський, расово-антропологічний та географічний напрями в соціології. Соціологія марксизму про економічні детермінанти історичного розвитку суспільства. Історія суспільства як процес зміни суспільно- економічних формацій. Психологічний напряму соціології ХIХ ст. та його вплив на розвиток соціології. Г. Зіммель – засновник формальної соціології. Ідея “розуміючої соціології та теорія соціальної дії М. Вебера. Концепція соціологізму Е. Дюркгейма, поняття соціального факту.

7 Особливості розвитку соціології у ХХ ст. Розвиток соціологічної теорії і емпіричних досліджень у США. Теорія соціальних змін в структурно-функціональній соціології Т. Парсонса. Р. Мертон про соціальну структуру та аномію. Інтегральна соціологія П. Сорокіна. Теорії соціального конфлікту. Е. Гідденс і його теорія соціальної структурації. Теорії технократії. Теорії індустріального та постіндустріального суспільства. Теорії розвитку суспільства. Постмодерністські ідеї в соціології, П. Бурдьє про соціальний простір та культурний капітал. Основні тенденції розвитку соціологічного знання на сучасному етапі. Особливості розвитку соціології у ХХ ст. формування емпіричної соціології. Виникнення індустріальної соціології. Сучасний етапу розвитку зарубіжної соціології. Основні соціологічні парадигми. Розвиток соціологічної думки в Росії основні напрями. Витоки та джерела української протосоціології. Соціальні проблеми у творчості Г.С. Сковороди та їх значення для розвитку соціальної думки в Україні. Основні напрями та тенденції розвитку суспільно-політичної думки в Україні у ХIХ ст. Соціальні проблеми у творчості Т.Г. Шевченка та їх значення для розвитку соціальної думки в Україні. Соціологічна проблематика у творчості М. Драгоманова, М. Ковалевського, М. Костомарова, С. Подолинського, О. Потебні, І. Франка та інших представників української суспільно-політичної думки.
Інституціалізація української соціології. М. Грушевський, М. Шаповал, С. Кістьковський, Н. Липинський, В. Ставропольський та інші. Особливості розвитку соціологічної думки в Україні на сучасному етапі.
Тема 3. Людина у системі соціальних зв’язків
Поняття Людина і особливості в соціології співвідношення та взаємодія. Основні ознаки особливості. Основні теоретичні концепції особистості. Типологія особистості. Соціальний статус та соціальні ролі особистості. Внутрішні детермінанти соціальної поведінки людини. Потреби, інтереси, цінності, орієнтації як елементи духовної структури особистості. Співвідношення особистих та суспільних інтересів. Ціннісні орієнтації особистості. Особистість як суб’єкт суспільних відносин. Соціальна активність особистості критерії, показники. Види та рівні соціальної активності. Соціологічні дослідження ролі особистісного чинника в соціальних, політичних та економічних реформах у сучасній Україні.


8
Тема 4. Культура як соціальний феномен
Сутність культури, її типи. Культура та цивілізація. Інтегративна сутність культури. Культура як сукупність способів та засобів людської діяльності. Культура як засвоєння нагромадження, створення, збереження та передання матеріального і духовного досвіду, як синтез матеріального та духовного. Культура, суспільство, спільноти, особистості. Особливості національної культури у контексті відродження українського соціуму.
Тема 5. Соціалізація як набуття соціального досвіду.
Основні соціологічні моделі та теорії соціалізації
Соціалізація індивідів та її основні етапи. Співвідношення соціалізації та індивідуалізації особистості. Соціалізація як цілеспрямований (навчання, виховання) і стихійний вплив соціальних чинників. Головні агенти соціалізації сім’я освіта, знк, оточуюче середовище. Структура процесу соціалізації адаптація, інтеріоризація та формування особистості. Поняття ресоціалізації. Проблеми ресоціалізації особистості в умовах суспільної трансформації.
Змістовний модуль ІІ. Суспільство та соціальні відносини
Тема 6. Суспільство сутність, типи, тенденції розвитку
Поняття суспільства. Суспільство і природа. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи. Еволюція уявлень про суспільство як соціальну систему поняття суспільства в античному світів соціально-філософській думці ХVI-ХVIII ст., системно-механістичні та системно-органістичні підходи до аналізу суспільства (О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Ф. Тьоніс, В. Парето та інші. Трактування суспільства в марксистській соціологічній концепції. Сучасні соціологічні трактування суспільства. Поняття суспільного життя. Біологічні, географічні, демографічні, економічні, соціокультурні засади суспільного життя. Поняття соціальних та соціетальних систем. Класифікація соціальних систем. Генетичний та структурний підходи до аналізу асоціентальних систем. Історія типи суспільства традиційне, індустріальне. Глобальні процеси сучасного суспільного розвитку урбанізація, економічна та політична модернізація, інформаційна революція, взаємодія та взаємовплив культур та ін. Соціальні аспекти проблем роззброєння, захисту праві свобод людини тощо. Соціологія і прогнозування тенденцій світового розвитку. Перехідний стан сучасного українського суспільства. Модернізаційні, трансформаційні процеси в Україні напрямки, протиріччя, проблеми ефективності. Соціологічний аналіз соціально-економічних та політичних реформ в Україні.

9
Тема 7. Соціальна структура і соціальна стратифікація
Поняття соціальної структури суспільства. Поняття соціальної спільноти. Соціальна спільнота як предмет сфери соціології. Типологія соціальних спільнот. Основні елементи соціальної структури соціальні групи, соціальні інститути, соціальні організації, особистість. Механізми взаємодії між соціоструктурними елементами суспільства. Ускладнення соціальної структури як чинник суспільного розвитку. Основні напрямки соціоструктурних зміну сучасному українському суспільстві. Соціальна стратифікація як центральне поняття в аналізі соціального. Соціальні групи як страти. Види соціальної стратифікації (закрита та відкрита. Конфліктний підхід до аналізу, соціальної стратифікації (К. Маркс, М. Вебер, Р. Дарендорф, Л. Козер). П. Сорокін про соціальну стратифікацію та мобільність. Соціальна стабільність і соціальна динаміка та їх роль у розкритті сутності соціальної мобільності. Поняття соціальної мобільності, типи соціальної мобільності. Проблема маргінальності соціальних утворень. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність як процеси відтворення і розвитку соціальної структури суспільства. Поняття соціальної групи. Головні ознаки соціальної. Типологія соціальних груп. Головні чинники та механізми формування соціальних груп. Поняття групової ідентифікації та ідентичності. Соціальна група як суб’єкт суспільного життя. Види соціальних груп соціально-класові, соціально-демографічні, соціально-етнічні, соціально-професійні, соціально-територіальні. Соціальні цінності, їх місце та роль у мотивації поведінки молодої людини. Вплив соціальних відносин на формування активної життєвої позиції.
Тема 8. Соціальні взаємодія як основа життєдіяльності суспільства
Сутність соціологічних категорій соціальна дія, соціальна взаємодія і соціальні відносини та їх місце в понятійно-категоріальному апараті соціологічної науки та в поясненні динаміки людського суспільства, його функціонування, зміні розвитку. Структура та характерні риси соціальної дії, їх класифікація за
Т.Парсонсом. Соціальна взаємодія як форма соціальної комунікації чи спілкування, що являє собою систему соціальних дій щонайменше двох осіб чи соціальних груп (спільнот, або індивіда і соціальної групи. Механізм соціальної взаємодії, його роль у життєдіяльності суспільства. Основні теорії соціальної взаємодії соціальні відносини як відносно стійкі зв’язки між людьми (внаслідок чого вони інституалізуються в соціальні групи) і соціальними групами як постійними носіями різних видів соціальної діяльності, що розрізняються за соціальними статусами положення) і соціальними ролями (функціями) у суспільних структурах.

10 Соціальні відносини як специфічний і відносно самостійний вид систем суспільних відносин (економічних, політичних, правових, моральних тощо, що відображає діяльність соціальних суб’єктів на основі їх соціального стану в суспільстві і тієї неоднакової ролі, яку вони відіграли у суспільному житті.
Тема 9. Природа і закономірності виникнення та протікання соціального
конфлікту як суспільного явища, типологія конфліктів, їх соціальна
роль, способи їх запобігання та розв’язання, а також методи управління
ними
Соціальний конфлікт, як зіткнення протилежних інтересів, цілей, позицій, цінностей або поглядів суб’єктів соціальної взаємодії (індивідів соціальних груп, класів тощо, як невід’ємне явище суспільного життя, що призводить до соціальних зміні яким необхідно вміти управляти. Роль соціального конфлікту та його позитивні функції і розрядка психологічної напруженості, комунікативна, консолідуюча, інформаційна. Основні типи соціального конфлікту функціональні і дисфункціональні, особистісні і міжособистісні, конфлікт між особистістю і соціальною групою, міжгрупові і між класові, а також політичні, економічні, соціокультурні, міжнаціональні, між етичні, міжконфесійні, міжнародні тощо. Механізм соціального конфлікту у статиці і динаміці. Причини виникнення соціальних конфліктів та методи їх розв’язання. Особливості соціальних конфліктів в сучасній Україні.

Тема 10. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та
аналізу соціологічної інформації
Поняття про соціологічне дослідження, його різновиди. Основні етапи й процедури соціологічного дослідження. Програма як виклад та обґрунтування методологічних, методичних і процедурних основ дослідження. Формування гіпотезу соціологічному дослідженні. Види гіпотез, їх роль. Загальна характеристика і класифікація методів збору первинної соціологічної інформації. Аналіз документів як джерело інформації, його місце серед інших методів збору інформації. Поняття документів у соціології. Види документів, їх класифікація. Основні правила вибору документ них джерел. Співвідношення якісного і кількісного аналізу документів. Методи аналізу документів. Якісний аналіз особливості й порядок проведення. Кількісний аналіз одиниці аналізуй одиниці рахунку. Спостереження у соціології, його загальна характеристика і місце серед інших методів збору первинної соціологічної інформації. Види спостереження, їх переваги і недоліки. Особливості використання різних видів спостереження. Визначення предмета, об’єкта, ситуації, ознак та одиниць спостереження.

11 Соціальний експеримент, його призначення. Різновиди соціального експерименту. Соціологічний експеримент, його спрямування та етапи проведення. Місце дослідника в соціологічному експерименті. Опитування як метод збору соціологічної інформації, його місце серед інших методів. Різновиди опитування, їх переваги, недоліки, цільове призначення. Основні правила побудови питальника. Види і функції питань. Особливості анкетування. Анкета, її структура. Вимоги до анкети й анкетера. Специфіка інтерв’ю, його організація. Вимоги до інтерв’юерів. Реєстрація результатів інтерв’ю. Способи підвищення надійності опитувальних даних. Оцінка надійності результатів опитування. Експертна оцінка як різновид опитування. Основні напрями використання експертної оцінки. Вимоги до експертів. Способи підбору експертів. Види експертних оцінок, етапи їх здійснення. Місце соціометрії в соціологічному дослідженні. Різновиди соціо- метричних критеріїв. Соціокарта, соціоматриця, соціограма, їх призначення. Кількісна інтерпретація соціометричних даних. Мета і методи обробки первинної соціологічної інформації. Необхідність кількісного виміру. Інструмент виміру. Шкали, їх види призначення. Індикатори, індекси, їх призначення. Способи соціологічного аналізу.12
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції Семінари
СРС
Індивід.
робота
Модуль 1
Змістовний модуль І. Теоретико-методологічнічні засади соціології
Тема 1. Соціологія як наука
11 0,5 0,5 10
-
Тема 2. Становлення і розвиток зарубіжної та вітчизняної соціології
12,5 0,5
-
12
-
Тема 3. Людина у системі соціальних зв’язків
13,5 1
0,5 12
-
Тема 4. Культура як соціальний феномен
12,5 0,5
-
12
-
Тема 5 Соціалізація як набуття соціального досвіду. Основні соціологічні моделі та теорії соціалізації
12,5 0,5
-
12
-
Разом за змістовним модулем 1
62
3
1
58
-
Модуль 2
Змістовний модуль ІІ. Суспільство та соціальні відносини
Тема 6. Суспільство сутність, типи, тенденції розвитку
11 0,5 0,5 10
-
Тема 7. Соціальна структура і соціальна стратифікація
12,5 0,5
-
12
-
Тема 8. . Соціальна взаємодія як основа життєдіяльності суспільства
12,5 0,5
-
12
-
Тема 9. Природа і закономірності виникнення та протікання соціального конфлікту як суспільного явища, типологія конфліктів, їх соціальна роль, способи їх запобігання та розв’язання, а також методи управління ними
13 1
-
12
-
Тема 10. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації
13 0,5 0,5 12
-
Разом за змістовним модулем 2
62
3
1
58
-
Усього годин
124
6
2
116
-
Модуль 3
ІНДЗ
-
-
-
-
20
Усього годин
144
6
2
116
20
13
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Соціологія як наука

1.
Предмет і об’єкт соціології. Структура і функції соціології. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.

Література
Гидденс Э. Социология: Учебник. – М, 1999.
Добреньков ВИ, Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т 1.
Теория и методология – м ИНФРА – М, 2003.
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс. – К, Каравела,
2008.
Піча В.М. Соціологія загальний курс. Навчальний посібник. – К, 2000. Соціологія Навчальний посібник За ред. С.О. Макєєва. – К, 1999. Соціологія короткий енциклопедичний словник / Уклад. В.І. Волович та ін.
– К, 1998.
Якуба О.О. Соціологія. Навч. посібник для студ. – Харків, 1996.

Тема Людина у системі соціальних зв’язків

1.
Поняття особистості. Статус, соціальні ролі особистості. Соціологічна структура особистості. Соціалізація особистості.

Література
Добреньков ВИ, Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т 7.
Человек, индивид, личность – м ИНФРА – М, 2005.
Кон И.С. Социология личности. – М, 1967.
Лукашевич М.П. Соціологія особистості. Опорний конспект лекцій – К, ІПК
ДСЗУ, 2004.
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс – К Каравела,
2008. Соціологія підручник для студ. Вищих навч. зал. / За ред. В.Г. Городяненка.
– К, 2002.
Социология личности. – Вильнюс, 1989.
Фролов С.С. Социология. – М, 1996.
14
Тема 2. Суспільство сутність, типи, тенденції розвитку

1.
Сутність поняття суспільство. Характеристика особливостей сучасного суспільства. Суспільний прогрес критерії і тенденції.

Література
Головаха СІ. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторингу в Україні. – К, 1997.
Добреньков ВИ, Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т 4.
Общество: статика и динамика – м ИНФРА – М, 2004.
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс – К, Каравела,
2008.
Монсон П. Лодка на аллеях парка Введение в социологию. – М, 1995.
Сорокин ПА. Человек. Цивилизация. Общество. – М, 1992.
Черниш Н.Й. Соціологія курс лекцій. – Львів, 1998. Шаповал М.Ю. Загальна соціологія. – К, 1996.

Тема 4.
Організація соціологічних досліджень, методи збирання та
аналізу соціологічної інформації

1.
Соціологічне дослідження поняття, функції, види. Методи збирання первинної соціологічної інформації. Обробка та аналіз соціальної інформації.

Література
Добреньков ВИ, Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т 3. Методика и техника иследования. – м, ИНФРА – М, 2004.
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс – К Каравела,
2008.
Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К, 1996.
Піча В.М. Соціологія загальний курс. – К, 2000.
Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методи социологических исследований. Учеб. пособ. – К МАУП, 2000.
Теория и методы социологических исследований. – М, 1990.
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описания, обьяснение, понимание социальной реальности. – М, 1998.
15
6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Соціологія як наука.
Завдання: Намалюйте графік, що відображає зв'язок соціології з іншими гуманітарними науками.
10 2
Тема 2. Становлення і розвиток зарубіжної та вітчизняної соціології.
Завдання: Проаналізуйте основні тенденції розвитку соціології на сучасному етапі
10 3
Тема 3. Людина у системі соціальних зв’язків.
Завдання: Як змінюється співвідношення особистих та суспільних інтересів при переході до ринку
12 4
Тема 4. Культура як соціальний феномен.
Завдання: Обґрунтуйте чинники, що обумовлюють різницю між культурою та цивілізацією.
12 5
Тема 5. Соціалізація як набуття соціального досвіду. Основні соціологічні моделі та теорії соціалізації.
Завдання: Як змінюється рейтинги головних агентів соціалізації при переході до ринку
12 6
Тема 6. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку.
Завдання: Чим викликаний перехідний стан сучасного українського суспільства
12 7
Тема 7. Соціальна структура і соціальна стратифікація.
Завдання: Розкрийте проблему маргінальності в сучасній Україні.
12 8
Тема 8. Соціальні взаємодія як основа життєдіяльності суспільства.
Завдання: Чим викликана та обумовлена соціальна взаємодія у суспільстві
12 9
Тема 9. Природа і закономірності виникнення та протікання соціального конфлікту як суспільного явища, типологія конфліктів, їх соціальна роль, способи їх запобігання та розв’язання, а також методи управління ними.
Завдання: Охарактеризуйте с особливості соціальних конфліктів у сучасній Україні.
12 10
Тема 10. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації.
Завдання: Визначте мету, завдання, об’єкт і предмет соціологічного дослідження за темою вашої дипломної роботи.
1216
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має наметі формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо. У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками організації самостійної навчальної діяльності самостійної роботи в бібліотеці з каталогами праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою конспектування літературних джерел роботи з довідковою літературою опрацьовування статистичної інформації написання рефератів з проблем курсу. Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі. Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо. Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, такі за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо, а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання. Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.

17 Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо. Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави. Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом рефераті виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріалі формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог. За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість. У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість формулюються метай завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду націлі й завдання реферату розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел визначення пріоритетних

18 питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні соціальній роботі України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату. Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження отримані якісні та кількісні показники можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів. Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам (див. Патика НІ. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К ІПК ДСЗУ, 2008. – 26 с)19
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера прізвища
студента
Варіант
А Ц
1 Б Ч
2 В Ш
3 Г Ю
4 Д Я
5 Є
6 Ж
7 З
8 Й
9 І
10 К
11 Л
12 М
13 Н
14 О
15 П
16 Р
17 С
18 ТУФ Х
22 Контрольна робота з дисципліни Соціологія складається з
теоретико-практичних питань, що потребують поглибленої відповіді. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо

20 запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу зданої проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо, то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.7.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К ІПК ДСЗУ, 2008. – с. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, такі під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30
днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом. Контрольна робота подається на кафедру соціології та соціально- гуманітарних дисциплін не пізніше встановленого деканатом і кафедрою терміну в електронному вигляді за адресами кафедра) kmend@ukr.net
(деканат. Інструкція про надсилання контрольних робіт в електронному вигляді знаходиться на сайті Інституту http://ipk-dszu.kiev.ua/student/202-pidruchniki-navchalni-posibniki- metodichni-materiali-fsk.html
21
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.11.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній
шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
7.12.
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його
робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.


22
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Виберіть тему контрольної роботи та підготуйте її відповідно до вимог Розділу 7.

1.
Соціологія як наука. Структура соціологічного знання. Соціологічна думка та соціологія в Україні. Основні напрями розвитку західної соціології XX ст. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура суспільства основні види та елементи. Місце та роль соціальних інститутів ужитті суспільства. Особистість і суспільство. Соціалізація особи в суспільстві. Девіантна поведінка особистості. Соціальний статус та соціальна роль особистості. Культура як специфічна форма соціального життя суспільства.
13.
Сім’я та суспільство. Соціологія молоді. Соціологія громадської думки. Соціологія освіти. Соціологія релігії.
18.
Етносоціологія. Соціологія конфлікту. Соціологія політики. Соціологія праці та зайнятості. Гендерна соціологія.23
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Для активізації процесу навчання студентів вході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал зосереджується увага студентів на проблемних питаннях наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки використовуються технічні засоби навчання мультимедійний проектор, слайди тощо на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії семінар-вирішення ситуаційних вправ семінар-розв’язання проблемних питань мозковий штурм кейс-методи; презентації аналіз конкретної ситуації робота в малих групах рольові та ділові ігри банки візуального супроводження письмовий контроль знань індивідуальне та групове опитування перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів
- поточного контролю роботи студентів
- підсумкового контролю (іспит.
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролює перевірка розуміння та засвоєння
теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових
робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити
зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач виконання завдань для самостійного опрацювання виконання модульного завдання.

24 Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів тестові завдання розрахункові завдання обговорення проблеми, дискусія аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу ділові ігри (кейс-методи); презентації результатів роботи інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспитує виконання усних та письмових завдань. На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання. Результати іспиту студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 3 завдання.


10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування,
самостійна та контрольна
робота
Підсумковий тест
Сума
50 50 100
Шкала оцінювання національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре

75-81 балів – добре

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання
(FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11.
МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

25
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Соціологія як наука. Об’єкт і предмет соціології. Місце соціології в системі суспільних наук. Функції та структури соціології. Зміст мікросоціології та мікросоціології і їх роль у дослідженні суспільних процесів. Становлення соціології як самостійної науки (виникнення і етапи розвитку. Соціологічна думка та соціологія в Україні. Основні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології. Соціальні відносини, їх сутність. Специфіка та механізми реалізації. Соціальні потреби та соціальні інтереси у системі соціальних відносин. Суспільство як соціальна система та її структурні елементи. Соціальні групи, їх сутність і типологія. Сутність і основні типи соціальних спільнот. Причини соціальної нерівності. Соціальна стратифікація та її роль у відтворенні соціоструктурних елементів суспільства. Соціальна мобільність, її типи, причини і значення вжитті. Роль середнього класу у стабілізації соціальної системи.
17.
Соц-класова структура сучасного українського суспільства. Культура як синтез матеріального і духовного вжитті суспільства. Місце та роль соціальних цінностей у мотивації поведінки людей. Спільне та відмінне у поняттях людина, індивід, індивідуальність, особистість. Біологічне і соціальне в людині. Взаємодія особистості та соціальної групи. Соціологічний зміст понять соціальний статус та соціальна роль. Соціологічна структура особистості. Соціалізація як стрижень соціального життя. Поняття соціальні норми, їх функції та види. Основні види девіантної поведінки особистості. Умови виникнення і становлення соціальних інститутів. Місце і роль соціальних інститутів та організація вжитті суспільства. Функції та типи соціальних інститутів. Проблеми функціонування соціальних інститутів у сучасному українському суспільстві.
32.
Сім’я як соціальний інститут. ЗМІ як соціальний інститут. Служба зайнятості як соціальний інститут. Освіта як соціальний інститут. Соціологія громадської думки.

26 Соціологія молоді. Соціологія релігії.
39.
Етносоціологія. Соціологія праці та зайнятості. Гендерна соціологія. Соціологія конфлікту. Соціологія масової комунікації. Соціологія виховання. Сутність, види та складові соціологічних досліджень. Методи проведення соціологічних досліджень. Прогнозування соціальних явищ та процесів. Механізми формування соціальних відносин.
49.
Протосоціологічний періоду розвитку світової соціології. Класичний періоду розвитку світової соціології. Теорія соціальної стратифікації. Соціальні та психологічні проблеми сучасних сімей. Соціальні організації та їх типи. Соціологія сім'ї. Соціологія освіти. Соціологія організацій. Соціологія економіки. Соціологія ринку. Соціологія соціальної роботи. Соціологія політики.
27
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:
1.
Американская социологическая мысль: Тексты / По ред. ВИ.
Добренькова. – М Изд-во МГУ. 1994.
2.
Гидденс Э. Социология: Учебник. – М Эдиториал УРСС, 1999.
3.
Добреньков ВИ, Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 т.
– м, ИНФРА – М, 2002-2008.
4.
Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Соціальні та галузеві соціологічні теорії Навч. посібник. – К МАУП, 1999.
5.
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс – К, Каравела, 2011.
6.
Примуш М.В. Загальна соціологія Навч. посібник. – К ВД Професіонал, 2004.
7.
Смелзер Н. Социология. – М Феникс, 1994. Соціологія Навч. посібник / За редакцією С.О. Макеева. – К. : Українська енциклопедія ім.. М.П. Бажана, 1999.
9.
Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методи социологических исследований: Учеб. пособие. – К МАУП, 2000.
Допоміжна:

10.
Артемов Г.П. Политическая социология: Курс лекций. – СПб.: Изд-во
СПб унта, 2000.
11.
Гавриленко І.М., Скідін О.Л. Соціологія освіти. Навч. посібник. – Запоріжжя ЭТТА-ПРЕСС. 1998. Головатий М.Ф. Соціологія політики Навч. посібник для вузів. – К
МАУП, 2003.
13.
Городяненко В.Г. Социологический практикум Учеб. метод. пособие. – К ИЦ «Академия», 1999.
14.
Добреньков ВИ, Кравченко ВИ. Социология: Учебник для ВУЗОВ. – М ИНФРА-М., 2001 – с.
15.
Ерышев А.А., Лукашевич Н.П. Социология религии: Учебн. Пособие – К МАУП, 1999 – с.
16.
Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології Від античності до початку XX ст. – К Либідь, 1993.
17.
Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. Учеб. пособие. Пресс, 1995.
18.
Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації. Навч. посібник – 1999.
19.
Кравченко А.И. Социология труда в XX веке. – М Наука, 1997.
20.
Лоунс Т, Гэррод Д. Социология: А-Я. Словарь-справочник: М ФАИР-
ПРЕСС, 2000.
21.
Лукашевич М.П. Соціалізація Виховні механізми і технології Навч.- метод. посібник. – К ІЗМИ, 1998.

28 22.
Лукашевич М.П. Соціологія особистості Опорний конспект лекцій. – К ІПК ДСЗУ.
23.
Лукашевич Н.П. Социология воспитания: Краткий курс лекций. – К
МАУП, 1996.
24.
Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Соціологія образования: Конспект лекцій. – К МАУП, 1997.
25.
Лукашевич М.П. Соціологія ринку : Підручник. – К. : ІПК ДСЗУ, 2009.
26.
Лукашевич М.П., Шандор Ф.Ф. Соціологія сім'ї : Підручник. – К. : Знання, 2013.
27.
Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Соціологія Учеб. пособие. е изд. –
МАУП, 2002.
28.
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс – К, Каравела, 2011.
29.
Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. – Наук. думка, 1996. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття Навч. посібник. – К Либідь, 1996.
31.
Ритцер Д. Современные социологические теории. – 5-ое изд. – СПб.:
Питер, 2002.
32.
Российская социологическая энциклопедия. / Под общ. Ред. ГБ.
Осипова. – М Норма ИНФРА. – М, 1999. Ручка А.О., Танчер ВВ. Курс історії теоретичної соціології. – К Наук. думка, 1995.
34.
Руденко І.П. Соціологія Курс лекцій Навч. посібник для вузів. –
Харьків, 1996.
35.
Рывкина Р.В. Экономическая социология переходной России: Люди и реформы: Учеб. пособие. – М Дело, 1998. Соціологія Підручник / За загальною ред. проф. В.П. Андрущенка, проф. МІ. Горлача. – Харьків – Київ, 1998.
37.
Социология. Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абущенко, Г.М.
Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко: – Мн.: Книжный Дом, 2003. Соціологія короткий енциклопедичний словник / Уклад. В.І. Волович та ін. – К Укр. Центр духовн. Культури, 1998.
39.
Фролов С.С. Cоциология: Учебник для Вузов. е изд. – М Гардарики,
2001.
40.
Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень кваліметричний підхід Навч. посіб. для вузів. – К МАУП, 2002. Шаповал М. Загальна соціологія Вид III. – К, 1996.
42.
Щепанський Я. Элементарные понятия социологии. – М Прогресс,
1969 – С. 79-192.
43.
Ядов В.А. Стратегия социологичского исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М Добросает,
Книжный дом «Университет», 1998.
44.
Якуба О.О. Соціологія. Навч. посібник для студ. – Харків Константа,
1996.

29
ЗМІСТ


1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
5 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
13 5. Теми семінарських занять
15 6. Самостійна робота
17 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
21 8. Методи навчання
25 9. Методи контролю
25 10. Розподіл балів, які отримують студенти
27 11. Методичне забезпечення
27 12. Питання для підсумкового контролю знань
28 13. Рекомендована література
30 Зміст
3230
Навчально-методичне видання

Лукашевич Микола Павлович


Робоча програма навчальної дисципліни
«Соціологія» Відповідальний за випуск ММ. Руженський Підписано до друку ______2013 р. Формат 60 х 84/16. Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,9. Наклад 30. Зам № ______ Свідоцтво суб’єкта видавничої справи Серія ДК № 1805 від 25.05.2004. Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ, вул. Нововокзальна, 17
Тел./факс: (044) 536-14-85

Document Outline

 • Тема 1. Соціологія як наука
 • Тема 4. Культура як соціальний феномен
 • Тема 6. Суспільство сутність, типи, тенденції розвитку
 • Тема 7. Соціальна структура і соціальна стратифікація
 • Тема 8. Соціальні взаємодія як основа життєдіяльності суспільства
  • Література
  • Література
  • Література
   • Література
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
    • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом рефераті виступ повинн...
 • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал