Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304)Скачати 201.41 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір201.41 Kb.
ТипРобоча програма
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй
____ ___________2013 р.


ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304)

за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

КИЇВ – 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів ОКР «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст», за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», денна форма навчання.

17.01.2013 р., 10 с.


Розробник:

Професор кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Ієвіня О.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС 17.01.2013 року, протокол №1.


Завідувач кафедри

цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС В.І. Лебідь

17.01.2013 р.

Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від “ 20 ” 02 2013 року № 6

Голова _______________В.В.Чернєй

22 ” 02 2013 року


к.ю.н., доц. Ієвіня О.В., 2013
 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2,0

Галузь знань

0304 Право


НормативнаНапрям підготовки

6.030401 «Правознавство»


Модулів – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2012/2013 н.р.

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 108

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: згідно розкладу

18 год.

Практичні, семінарські

36 год.

Самостійна робота

28 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –1 до 1.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:засвоєння студентами значення норм та інститутів права інтелектуальної власності, які регулюють законодавчо закріплений порядок охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Завдання:засвоєння студентами основних положень чинного законодавства України, що регулює суспільні відносини в сфері права інтелектуальної власності. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані з застосуванням норм цивільного та інших прав з врахуванням змін у поточному законодавстві, складати процесуальні документи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:1) на понятійному рівні: предмет, метод, систему та джерела права інтелектуальної власності; принципи права інтелектуальної власності; авторське і суміжні права;

2) на фундаментальному рівні: знати положення про право промислової власності, патентне право, зміст права на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг;

3) на практично-творчому рівні: розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; система договорів, їх аналіз.


 • вміти:- аналізувати цивільні, адміністративні, кримінальні справи, окремі документи в сфері права інтелектуальної власності;

 • тлумачити чинне цивільне, адміністративне, кримінальне законодавство;

 • застосовувати норми матеріального та процесуального права;

 • складати зразки договорів та інших актів в сфері інтелектуальної власності.
 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

Тема 1. Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

Тема 2. Авторське право та суміжні права.

Тема 3. Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона та захист прав.

Змістовий модуль 2. Об’єкти права інтелектуальної власності.

Тема 1. Загальні положення про право промислової власності.

Тема 1.1. Загальні положення про патентне право.

Тема 1.2. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг.

Тема 2. Право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

Тема 3. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів.


4. Структура навчальної дисципліни

№ п/п


Назва темиНормативныйобсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Самостійна та індивідуальна робота

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять
Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовний модуль І. Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

1.

Тема 1.Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

12

4

2

2
8

4

4

2.

Тема 2. Авторське право та суміжні права.

14

8

4

4
6

2

4

3.

Тема 3.Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона та захист прав.

14

8

2

2

4+

6

4

2

Змістовний модуль ІІ. Об’єкти права інтелектуальної власності.

1.

Тема 4.Загальні положення про право промислової власності.

10

6

2

2

2

4

2

2

2.

Тема 4.1.Загальні положення про патентне право

14

6

2

2

2

8

4

4

3.

Тема 4.2.Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг

12

6

2

2

2

6

4

2

4.

Тема 5.Право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

16

6

2

2

2

10

6

4

5.

Тема 6. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів.

16

10

2

2

6+

6

2

4

Всього годин

108

54

18

18

18

54

28

26

Форма контролю: залік


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

2

2

Авторське право та суміжні права.

4

3

Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона та захист прав.

2

4

Загальні положення про право промислової власності.

2

5

Загальні положення про патентне право

2

6

Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг

2

7

Право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

2

8

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів.

2


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона та захист прав.

4

2

Загальні положення про право промислової власності.

2

3

Загальні положення про патентне право

2

4

Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг

2

5

Право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

2

6

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів.

6


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

4

2

Авторське право та суміжні права.

2

3

Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона та захист прав.

4

4

Загальні положення про право промислової власності.

2

5

Загальні положення про патентне право

4

6

Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг

4

7

Право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

6

8

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів.

2


9. Індивідуальні завдання

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

4

2

Авторське право та суміжні права.

4

3

Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона та захист прав.

2

4

Загальні положення про право промислової власності.

2

5

Загальні положення про патентне право

4

6

Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг

2

7

Право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

4

8

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів.

4


10. Методи навчання

1) діалектичний метод наукового пізнання дійсності;

2) наукові методи:історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий методи, індукції, дедукції, синтезу.
11. Методи контролю

Поточний контроль – проведення семінарських та практичних занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Модульний контроль – виконання контрольної роботи, рубіжне тестування, виконання тестових завдань.
12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS


Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисципліни включає:

1) матеріали з планування вивчення дисципліни:

– робочу програму,

– теми і плани лекцій,

– плани практичних занять,

– тематику ділових ігор і ситуаційних задач,

– завдання для самостійної роботи,

– тести об'єктивного контролю знань,

– питання до заліку.

2) матеріали з організації і проведення навчального процесу:

– методичні матеріали,

– підручники,

– тексти лекцій (робочі і фондові),– інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, до проведення ділових ігор і розв’язання ситуаційних задач, до самостійної роботи, до роботи з тестами, а також щодо підготовки до заліку.
14. Рекомендована література

Базова

 1. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні // Право України. - 2008. - № 6. - С. 63-68

 2. Анчукова М.В.Щодо кримінальної відповідальності за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (статті 231, 232 КК України) // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 41. - С. 516-522.

 3. Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності // Право України. - 2008. - № 11. - С. 42-48

 4. Бошицький Ю.Л. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 359-364.

 5. Бошицький Ю.Л. Проблеми охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 34. - С. 361-367.

 6. Воронін Я.Г Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 395-401.

 7. Головкова О.М. Роль адміністративного примусу в боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 37. - С. 294-298.

 8. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В.С.Москаленко. – К.: Праксіс, 2007. – 408 с.

 9. Демченко Т.С. Охранатоварныхзнаков (сравнительно-правовойанализ): Монография. Изд.2-е, перераб. и доп. – К.: Институтгосударства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2005. – 208 с.

 10. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачикодификации. Сборник статей // Исслед. центр частного права. – М.: «Статут», 2003. – 416 с.

 11. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об’єктів авторського права // Право України. - 2008. - № 9. - С. 51-56

 12. Запорожец І. До питання класифікації суб’єктів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності / «Право України», 2006, № 8, С. 39-40

 13. Запорожець І. Заходи адміністративного примусу в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності // Право України. - 2007. - N 4. - С. 26-29.

 14. Запорожець І., Комзюк А., Комзюк Л. Правовий статус патентного відомства: українські реалії у контексті зарубіжного досвіду // «Право України», 2006, № 9, С. 66-69

 15. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2007 року / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти / К.С. Самойлик (голова ред.ради), Г.О. Андрощук (упоряд.). - К. : Парламентське вид-во, 2007. - 320с.

 16. Івченко Т.В. Деякі питання правового регулювання поняття «ноу-хау» // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 34. - С. 260-265.

 17. Івченко Т.В. Комерційна таємниця: деякі питання охорони, захисту та цивільно-правової відповідальності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 35. - С. 357-362.

 18. Івченко Т.В. Роль суду в захисті права на комерційну таємницю // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 38. - С. 442-448.

 19. Івченко Т.В. Цивільно-правова охорона комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 401-408.

 20. Ігнатенко А., Луспеник Д. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики // Право України. - 2009. - № 2. - С. 109-120

 21. Іщук С.І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 427-431.

 22. Іщук С.І. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 37. - С. 414-419.

 23. Курило В. Щодо визначення поняття контрафакції // «Право України», 2006, № 2, С. 96-97

 24. Носік Ю. Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні // «Право України», 2006, № 3, С. 36-38

 25. Розенфельд Н. Віртуальний предмет злочинів, пов‘язаних з порушенням авторського права і суміжних прав // Право України. - 2008. - № 5. - С. 105-108

 26. Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права суб’єкта господарювання на комерційну таємницю // Право України. - 2008. - № 10. - С. 86-91

 27. Святоцький О., Сімсон О. Реформування відносин власності у інтелектуальній сфері: правові проблеми// Право України. - 2006. - N 2. - С. 58-61.

 28. Степанов І.С. Цивільно-правове регулювання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 33. - С. 279-285.

 29. Чомахашвілі О.Ш. До питання історії розвитку правової охорони прав на промислові зразки // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 394-399.

 30. Ярошевська Т. Суб’єкти права на службовий винахід /| «Право України», 2013, № 3, С. 71-73


15. Інформаційні ресурси
http://www.rada.kiev.ua/ – Верховна Рада України.

http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ України.

http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України.

http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал