Робоча програма навчальної дисципліни н. 008. 3 Політичні інститути І процеси підготовки магістрівСкачати 302.8 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір302.8 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ
УКРАЇНИ
Кафедра публічного адміністрування

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________________ Могильний О.М.

«______» ___________________ 2015 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Н.008.3 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1501 «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.15010008 «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
Форма навчання денна


Київ – 2015

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Політичні інститути і процеси» для магістрів спеціальності 8.15010008 «Публічне адміністрування»

Розробник програми доктор історичних наук, професор Кучменко Е.М.
Робоча програми навчальної дисципліни «Політичні інститути і процеси» укладена відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо- професійної програми та Освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціальності 8.15010008 «Публічне адміністрування».
Рецензенти:
Лазор О.Я., доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Булда А.А. доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання соціально-гуманітарних наук НПУ ім.. М.П. Драгоманова, професор академії АН вищої освіти України
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри публічного адміністрування
Протокол № 1 від 30 вересня 2015 р.
Завідувач кафедри публічного адміністрування
______________________________________________________ ЛАЗОР О.Я.
(підпис)
Схвалено Вченою Радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Протокол №_______ від _______________2015 р.
«Погоджено»
Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу
______________М.Руженський _________________В.Куляша
©Кучменко Е.М., 2015
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2015

3

1.
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування
показників
Галузь
знань,
напрям
Підготовки,
освітньо-
кваліфікаційний
рівень
Характеристика
навчальної
дисципліни
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Кількість кредитів - 3
Галузь знань 1501
«Державне управління»
Нормативна
Модулів -2
Спеціальність
8.15010008
«Публічне адміністрування»
Рік підготовки
Змістовних модулів -3
1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання
Семестр
Загальна кількість годин -
90
1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2
Самостійної роботи студента
4,4
Освітньо- кваліфікаційний рівень: магістр
20 год.
Практичні, семінарські
16год.
Лабораторні
-
Самостійна робота
54
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить:
Для денної форми навчання – 40%

4
2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета дисципліни: отримання слухачами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей формування політичних інститутів та процесів та як вони впливають на державне управління, а також вміти самостійно аналізувати суть політичних явищ і процесів та приймати виважені рішення, що сприятимуть подальшій демократизації українського суспільства, інтеграції його в світове співтовариство.
Завданнями вивчення дисципліни є:
- розуміння сутності політичних інститутів і процесів;
- розуміння основних складових, які формують політичні інститути, і які впливають на політичні процеси;
- розуміння політичних інститутів як цілісної саморегулюючої системи з врахуванням особливостей розвитку українського суспільства, його трансформації;
- засвоєння історії розвитку політичної думки в Україні;
- засвоєння основних принципів формування сучасної політичної системи, обґрунтування політичних проблем;
- опанування основним категоріальним апаратом політичної науки;
- актуалізація основних проблем державного управління та політичного адміністрування;
- аналізувати основні світові та вітчизняні політичні школи, концепції
і напрямки;
- вміння визначати походження, структуру та механізм функціонування політичної системи, державної влади, партійних систем;
- аналізувати сутність політичних інститутів;
- розуміти поняття»опозиція» та її роль в житті суспільства;
- формувати значення політичної еліти та політичного лідерства в державі;
- формування розуміння особливостей аналізу основних політичних процесів;
- вміння зробити взаємозв’язок українських соціально-трудових проблем і політичного адміністрування в контек сті українських політичних інститутів та процесів;
- вміння проведення аналізу політичної думки, особливостей ґенези національних політичних шкіл;
- аналізувати взаємозв’язки політичного адміністрування з соціально- економічною політикою, їх основ і механізмів;
- орієнтуватися в основних напрямках політичної думки;

5
- вміння визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, їх роль і функції у підготовці політичних рішень;
- вміння аналізувати сутність політичної влади, держави, політичного життя;
- вміння розрізняти політичні відносини і процеси, суб’єкти і об’єкти політики;
- вміти класифікувати міжнародні політичні процеси, місце та роль
України в сучасному с віті;
- оволодіння навиками політичної культури;
- забезпечення реалізації державного управління в сучасній Україні відповідно до політичних інститутів і процесів;
- ознайомлення з методиками, нормативними документами, що визначають і регламентують заходи щодо реалізації політичного адміністрування;
- вміння застосовувати політологічні знання у своїй професійній діяльності;
- формування у студентів професійної компетентності щодо їхнього вміння самостійно аналізувати суть політичних явищ і процесів та приймати виваженні рішення.
У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється оволодінню слухачами професійними компетентностями.
У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі набувають такі
компетентності:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності::
- способи узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення;
- способи кооперації з колегами, праці в колективі;
- здатність до організації і планування аналітичної діяльності у сфері державного управління;
- здатність до аналізу політичних інститутів і процесів в Україні;
- знання і уміння оперувати політичними категоріями та поняттями в сфері політичних інститутів та державного управління;
- усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;
- знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;
- елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у
Microsoft Office Point при підготовці доповіді з презентацією);
- навики управління інформацією для використання тенденцій розвитку, форм державного управління та політичного адміністрування;

6
- навички прийняття обґрунтованих управлінських рішень з питань державного управління та політичного адміністрування.
Міжособистостні компетентності:
- уміння працювати у команді;
- здатність до критики та самокритики під час дискусії;
- уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідеї, проблеми, рішення та власного досвіду в галузі професійної діяльності;
- навики та уміння формування між особових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії;;
- етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;
- розуміння традицій та звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;
- уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на знання.
Системні компетентності:
- здійснювати обґрунтування прийняття політичних рішень та їх реалізацію,
- приймати політичні рішення в умовах невизначеності, ризику та конфлікту;
- розробляти ефективні політичні рішення з використанням методів політичного аналізу;
- визначати способи формалізації та реалізації політичних рішень;
- здійснювати обґрунтований вибір методів політичного аналізу для формування ефективних політичних рішень;
- застосовувати методи експертних оцінок для визначення ступеня ризику політичних рішень;
- прогнозувати політичні рішення з урахуванням впливу чинників зовнішнього середовища;
-
ідентифікувати політичні ризики;
- визначати технологію розробки та реалізації політичних рішень;
- визначати інтегральні показники оцінки ризику політичної діяльності;
- формувати напрями зниження ступеня ризику політичної діяльності;
- формувати напрями підвищення ефективності політичної діяльності;
- здатність застосовувати знання на практиці;
- визначати оптимальні та політичні рішення в умовах невизначеності;
- визначати оптимальні та політичні рішення в умовах конфлікту;
- проводити аналіз впливу невизначеності на якість прийняття політичних рішень;
- здатність до навчання;
- критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі
- проблеми на інноваційній основні;

7
- здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;
- турбота про якість доповіді та презентації;
- бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;;
- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;
- уміння реалізовувати проекти в сфері державного управління та політичного адміністрування.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)
- знання основних положень і методів, процесів політичних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні політичного адміністрування, державного управління і професійних завдань;
- знання способів аналізу політично значущих проблем і процесів;
- розуміння сутності і значення інформації у розвитку сучасного
інформаційного суспільства;
- вміння застосовувати основні методи, способи і засоби залучення, збереження, переробки інформації;
- вміння розрізнять основні види політичних інститутів в українській
і світовій практиці;
- знання процедури і техніки підготовки законодавчих актів в контексті державного управління і політичного адміністрування;
- знання видів основних угод, які укладаються з юридичними сторонами, їх відмінностей і переваги з урахуванням політичних процесів , що впливають на державне управління і політичне адміністрування;
- знання організації, техніки державного управління і політичного адміністрування;
- сумлінне виконання професійних обов’язків;
- вміння використовувати основні положення і методи політичних, соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні професійних знань в контексті державного управління і політичного адміністрування;
- вміння аналізувати політично значущі проблеми і процеси;
- дотримання основних вимог інформаційної безпеки;
- обґрунтування політичних рішень і оцінювання їх наслідків.
8
3.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1.Теореичні засади формування політичних
інститутів.
Тема 1. Взаємодія політики та управління
1.1.Влада і громадянське суспільство: проблема взаємодії.
Влада як явище су спільного життя. Сутність політичної влади та її визначення в нормативно-формалістичній, органістичній, суб’єктно- психологічній, індивідуально-соціологічні та марксистській концепціях.
1.2.Співвідношення державної та політичної влади. Складові державної влади: законодавча, виконавча, судова, їх взаємодія. Форми та механізми політичної влади: панування, політичне керівництво, управління.
Поділ форм політичної влади за критерієм головного суб’єкта правління; монархія, тиранія, аристократія, олігархія, демократія. Функції механізму політичної влади; інтегральна, регулятивна, мотиваційна, стабілізуюча.

1.3. Структура владних відносин і механізмів політичної влади.
Політика як засіб регулювання економічних, соціальних і духовних відносин у суспільстві.

Тема 2. Розвиток демократії та становлення громадянського
суспільства в сучасній Україні.
2.1. історія розвитку політичної думки.
Політичні вчення Стародавньої Греції, Риму. Політичні погляди
Платона й Аристотеля. Політичне вчення епохи Відродження.( Д. Локк, Т.
Гоббс, . Ж -Ж. Руссо). І. Кант про правову державу. Г. Гегель про громадянське суспільство. М. Вебер як класик західної політології. Розвиток української політичної думки.
2.2. Розвиток української політичної думки.
Політичні ідеї часів Київської Русі. Ідеї соціальної й національної рівності (С. Оріховський-Роксолан, Ю. Дрогобич, М. Смотрицький,
С.Зизаній). Конституція П. Орлика. Політична думка України ХІХ- поч.. ХХ ст.. (М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко, М. Драгоманов, І. Франко, М.
Міхновський). Концепція Української державності (В. Липинський, Д.
Донцов, Ю. Липа, І. Лисяк-Рудницький). Новітня українська державність
(«Декларація про державний суверенітет України», «Акт про державну самостійність України» «Конституція України» 1996 р.).
Тема 3. Політична система суспільства (ПСС) та проблеми її
реформування в сучасній Україні.
3.1.Сутність і типи політичних систем.

9
Поняття «політична система суспільства». Політична система як механізм влади та фактор стабілізації і розвитку суспільного життя.
Характерні риси політичної системи суспільства. Типологія політичних систем.
3.2.Характеристика структурних елементів політичної системи.
Системоутворюючі засади та основні функції політичних систем.
Основні фактори ефективності політичної системи. Структурні елементи політичної системи,
її
інституційна,
інформаційно-комунікаційна, нормативно-регулятивні складові. Тенденції до змін сучасних політичних систем.
Тема 4. Політичний режим.
4.1. Сутність і види політичного режиму.
Поняття «політичний режим» та параметри його визначення. Форма політичного (державного) режиму як безпосередній засіб реалізації державної влади. Види політичного режиму: демократичний та недемократичний.
4.2. Якісні характеристики політичного режиму.
Основні признаки демократичного режиму. Особливості та відмінності авторитарного та тоталітарного режиму. Типологія політичного режиму.
Тема 5. Тенденції до змін сучасних політичних систем.
5.1. Світовий політичний процес.
Поняття, суб’єкти, закономірності та тенденції до змін світового політичного процесу.
5.2. Основні концептуальні ідеологічні засади сучасних політичних
процесів.
Сучасні радикальні
ідеології неокомунізму, неофашизму.
«Демократичний соціалізм» - ідеологія і практика сучасної соціал-демократії.
Ідеологія неоконсерватизму, сутнісний аналіз. Неолібералізм як ідейно політична доктрина.
Змістовний модуль 2. Структура владних відносин і механізмів
політичної влади.
Тема 6. Аналіз рівня стабільності політичної системи в сучасній
Україні.
6.1. Фактори стабільності політичної системи в Україні.
Показники рівня стабільності політичної системи в сучасній Україні.
Напрямки підвищення рівня стабільності політичної системи в сучасній
Україні Україна в пошуках шляхів свого розвитку: між модернізмом та традиціоналізмом. Шляхи підсилення впливу недержавних громадських організацій на прийняття державних рішень.
6.2. Аналіз рівня стабільності політичної системи в сучасній
Україні.

10
Методи аналізу рівня стабільності політичної системи. Використання соціологічного, структурно-функціонального,
історичного методів політичного аналізу.
Політика як засіб регулювання економічних, соціальних і духовних відносин у суспільстві.
Тема 7. Політичні інститути та процеси.
7.1. Держава як політичний інститут, засіб публічної влади.
Основні підходи визначенні сутності держави. Теорії виникнення держави. Інститути державної влади, їх характеристика. Форми правління і устрою: президентська, парламентська.
7.2. Держава і громадянське суспільство.
Сутність громадянського суспільства, основні умови його формування.
Формування громадянського суспільства в сучасній Україні. Динаміка політичних процесів у суспільствах транзитного типу. Система політичних
інститутів: порівняльна характеристика.
Тема 8. Політичний менеджмент та політичний маркетинг.
8.1. Політичний менеджмент.
Політичний менеджмент: поняття та зміст. Типології політичного управління.
8.2. Політичний маркетинг.
Поняття політичного маркетингу та його сутність. Функції політичного маркетингу. Маркетинг органів державної влади.
Змістовний модуль 3. Практична аналітика, моделювання,
прогнозування, проектування та дорадча діяльність.
Тема 9.1. Практичний політичний аналіз
9.1. Особливості методології і методики прикладного аналізу
політики.
Методологічні підходи до прикладного політичного аналізу: клієнт – проблемно-орієнтований підхід; гетерогенність концептуально- методологічної бази; інструментальний мультипліцизм; поєднання- емпіричного і нормативного підходів. Моделювання та прогнозування в політичній аналітиці. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади. Політичне консультування та дорадча діяльність.
Основи роботи з інформацією в аналітичній діяльності.
9.2.Методи вимірювання політичного аналізу.
Техніка застосування аналітичних методів при дослідженні політики та здійсненні інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади тощо. Моделювання та прогнозування політичної ситуації в країні (сценарії, актори, інтереси). Методики практичного політичного аналізу (трендовий, ситуаційний). Комбінації методів і процедур для вирішення конкретної задачі, визначення послідовності та їх використання.
Методи збору, переробки і виробництва політичної релятивної інформації.

11
Підготовка аналітичного документа стосовно актуальної політичної ситуації або проблеми. Надання політичної консультації.

Тема 10. Політична етика.
10.1. Мораль і політика: спільне і специфічне.
Політична свідомість: поняття, структура. Політична свідомість в контексті політичної ідеології. Методи, цілі і засоби в політиці. Механізми узгодження політичних інтересів.
10.2. Політичні дебати.
Політична культура: сутність і структура. Типи політичної культури.
Основні функції політичної культури. Ефективна політична комунікація та успішна робота в коаліції.


12
o
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин, відведених на:
денна форма навчання

в тому числі

Лекції
Практичні
(семінари)

СРС

ІНДЗ
90
20
16
54

Модуль 1
1

3
Змістовний модуль 1.

Теоретичні засади формування політичних інститутів
Тема 1. Взаємодія політики та управління
6
-
2 4
--
Тема 2. Розвиток демократії та становлення громадянського суспільства в сучасній Україні.
9 4
-
5
--
Тема
3.
Політична система суспільства (ПСС) та проблеми її реформування в сучасній Україні.
14 4
4 6
-
Тема 4. Політичний режим.
6
-
2 4
-
Тема 5. Тенденції до змін сучасних політичних систем.
4
-
-
4
-
Разом за змістовним модулем 1
39
8
8
23
-
Змістовний модуль 2. Структура владних відносин і механізмів політичної влади
.
Тема 6. Аналіз рівня стабільності політичної системи в сучасній
Україні.
6
-
-
6
-
Тема 7. Політичні інститути та процеси.
14 4
4 6
-
Тема
8.
Політичний менеджмент ат політичний маркетинг.
11 4
-
7
-
Разом за змістовним модулем 2
31
8
4
19
-
Змістовний модуль 3. Практична аналітика, моделювання, прогнозування,
проектування та дорадча діяльність.
Тема 9. Практичний політичний аналіз
6
-
-
6
-
Тема 10. Політична етика
14 4
4 6
Разом за змістовним модулем 3
20
4
4
12
-
Усього годин:
90
20
16
54


13


5.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Взаємодія політики та управління
Практичне заняття
1. Влада як явище суспільного життя.
2. Сутність політичної влади та її визначення.
3. Концепції політичної влади.
Література: [7, 8, 9]

Тема 3. Політична система суспільства (ПСС) та проблеми її
реформування в сучасній Україні
Практичне заняття
1.
Принципи системності в політиці.
2.
Основні типи політичної системи.
3. Ґенеза політична система в сучасній Україні та шляхи її реформування
Література: [2, 4,7,8,12,14,17]
Тема 4. Політичний режим.
Практичне заняття
1.
Поняття «політичний режим» та параметри його визначення.
2.
Види політичного режиму: демократичний та недемократичний.
3.
Типологія політичного режиму.
Література: [2, 4,7,9]
Тема 7. Політичні інститути та процеси
Практичне заняття
1.
Держава як політичний інститут: сутність, походження і функції засіб публічної влади.
2.
Форми держави. Організація державної влади в Україні.
3.
Правова держава.
4.
Громадянське суспільство: становлення і розвиток.
Література: [12,14,15,16,17]
Тема 10. Політична етика.
Практичне заняття
1.
Політична свідомість: поняття, структура.
2. Механізми узгодження політичних інтересів.
3. Політична культура: сутність і структура.

14 4. Політична комунікація: робота в коаліції.
Література: [4,12,13,14,25]15
6.САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількіст
ь годин
1
Тема 1. Взаємодія політики та управління
Завдання:
1. Дослідити сутність політичної влади.
2. Дослідити політичної влади та її визначення в нормативно- формалістичній, органістичні, суб’єктно-психологічній, індивідуально- соціологічні та марксистській концепціях. 3. 3. 3. Проаналізувати співвідношення державної та політичної влади.
4. Визначити складові державної влади: законодавча, виконавча, судова,
їх взаємодія.
5. Дослідити форми та механізми політичної влади: панування, політичне керівництво, управління.
6. Проаналізувати функції механізму політичної влади; інтегральна, регулятивна, мотиваційна, стабілізуюча.
7. Дослідити Структуру владних відносин і механізмів політичної влади.
4 2
Тема 2. Тема 2. Розвиток демократії та становлення
громадянського суспільства в сучасній Україні.
Завдання:
1. Дослідити історичну ретроспективу розвиток політичної думки.
2.Дослідити розвиток української політичної думки.
5 3
Тема 3. Політична система суспільства (ПСС) та проблеми її
реформування в сучасній Україні.
Завдання:
1.Проаналізувати сутність і типи політичних систем.
2.Дати характеристику структурних елементів політичної системи.
3.Дослідити системоутворюючі засади та основні функції політичних систем.
4.Визначте основні фактори ефективності політичної системи.
5.Тенденції до змін сучасних політичних систем.
6 4
Тема 4. Тема 4. Політичний режим.
Завдання:
1. Дослідіть сутність і види політичного режиму.
2. Проаналізуйте форму політичного (державного) режиму як безпосередній засіб реалізації державної влади.
3. Проаналізуйте види політичного режиму: демократичний та недемократичний.
4. Визначте основні признаки демократичного режиму. 5. 5.
5.Проаналізуйте особливості та відмінності авторитарного та тоталітарного режиму.
4 5
Тема 5. Тема 5. Тенденції до змін сучасних політичних систем.
Завдання:
1. Проаналізуйте поняття «світовий політичний процес».
2. Дослідіть основні концептуальні ідеологічні засади сучасних політичних процесів.
4

16 3. Охарактеризуйте сучасні радикальні ідеології неокомунізму, неофашизму.
4. Проаналізуйте «демократичний соціалізм», як ідеологію і практику сучасної соціал-демократії.
5. Дайте аналіз ідеології неоконсерватизму.
6. Проаналізуйте неолібералізм як ідейно політичну доктрину.
6.
Тема 6. Аналіз рівня стабільності політичної системи в
сучасній Україні.
Завдання:
1. Проаналізуйте показники рівня стабільності політичної системи в сучасній Україні.
2. Сформулюйте напрямки підвищення рівня стабільності політичної системи в сучасній Україні.
3. Проаналізуйте шляхи підсилення впливу недержавних громадських організацій на прийняття державних рішень.
4. Зробіть аналіз рівня стабільності політичної системи в сучасній
Україні.
5. Дайте характеристику політики як засобу регулювання економічних, соціальних і духовних відносин у суспільстві.
6 7.
Тема 7. Політичні інститути та процеси.
Завдання:
1. Визначте основні підходи визначенні сутності держави.
2. Дайте характеристику інститутам державної влади.
3. Проаналізуйте форми правління і устрою: президентська, парламентська.
4. Визначте сутність громадянського суспільства, основні умови його формування.
5. Дайте характеристику формування громадянського суспільства в сучасній Україні.
6. Схарактеризуйте динаміку політичних процесів у суспільствах транзитного типу.
7. Зробіть порівняльну характеристику ситемам політичних інститутів.
6 8.
Тема 8. Політичний менеджмент та політичний маркетинг.
Завдання:
1. Дайте характеристику політичного менеджменту.
2. Визначте типологію політичного управління.
3. Дайте визначення поняттю політичного маркетингу та його сутність.
4. Охарактеризуйте функції політичного маркетингу.
5. Проаналізуйте маркетинг органів державної влади.

7 9.
Тема 9 Практичний політичний аналіз.
Завдання:
1.Проаналізуйте методологічні підходи до прикладного політичного аналізу: клієнт – проблемно-орієнтований підхід; гетерогенність концептуально-методологічної бази; інструментальний мультипліцизм; поєднання-емпіричного і нормативного підходів.
2.Проаналізуйте моделювання та прогнозування в політичній аналітиці.
3.Дослідіть основи роботи з інформацією в аналітичній діяльності.
4.Дайте характеристику методам вимірювання політичного аналізу.
6

17 5.Проаналізуйте методи збору, переробки і виробництва політичної релятивної інформації.
6.Дослідіть методику підготовка аналітичного документа стосовно актуальної політичної ситуації або проблеми.

10.
Тема 10. Політична етика.
Завдання:
1. Дайте визначення політичній свідомості.
2. Як Ви розумієте політичну свідомість в контексті політичної ідеології.
3. Проаналізуйте методи, цілі і засоби в політиці.
4. Проаналізуйте механізми узгодження політичних інтересів. 5. Як розумієте політичні дебати.
6. Дайте визначення політичній культурі.
7. Дайте характеристику типам політичної культури.
8. Проаналізуйте основні функції політичної культури
9. Ефективна політична комунікація та успішна робота в коаліції, як Ви це розумієте?

6
Разом
54

18
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:
- організації самостійної навчальної діяльності;
- самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;
- праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;
- конспектування літературних джерел;
- роботи з довідковою літературою;
- опрацювання статистичної інформації;
- написання рефератів з проблем курсу;
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацювання матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним

19 своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідкою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами «Інтернету» надає можливість отримувати найповнішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає і написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А;. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідженн6я, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні

20 державотворчому процесу в Україні. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо осягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та
ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’Єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І.Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК
ДСЗУ,2008. – 26 с.).)
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


21
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 3 завдання.

22

9
. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ


Поточне тестування,
самостійна та контрольна
робота
Підсумковий тест
Сума
50 50 100
Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82 - 89 балів – добре (В С);
75—81 балів – добре (С);
68 -74 балів – задовільно (D);
60 – 67 балів – задовільно (Е);
35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1 – 34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
10. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали, ТЗН.

23
11. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1.
Визначте етапи становлення та розвитку багатопартійності в пострадянській Україні.
2.
Визначте зміст конституційних змін 2004 та 2010 рр. та їх вплив на функціонування парламенту України.
3.
Визначте зміст, етапи та учасників законотворчого процесу.
4.
Визначте конституційний статус держави в сучасній Україні.
5.
Визначте основні етапи реформування системи органів державної влади в Україні.
6.
Визначте основні напрямки та форми діяльності глави держави.
7.
Визначте особливості системи органів державної влади за різних форми республіканського правління.
8.
Визначте особливості функціонування та розвитку політичної системи у перехідному суспільстві.
9.
Визначте передумови, фактори та ознаки політичних криз та революційних ситуацій.
10.
Визначте повноваження Конституційного суду та особливості його функціонування в Україні.
11.
Визначте політичні технології виборчих компаній до Верховної Ради
України та місцевих рад.
12.
Визначте предмет, завдання і структуру дисципліни „Політичні
інститути і процеси в Україні”.
13.
Визначте проблеми функціонування судової влади в сучасній Україні.
14.
Визначте прояви та причини політичних конфліктів в сучасній Україні.
15.
Визначте специфіку політично-правових умов діяльності місцевого самоврядування в Україні.
16.
Визначте структуру і ресурси масової політичної партії.
17.
Визначте сутність і структуру громадянського суспільства.
18.
Визначте сутність та учасників конституційного процесу.
19.
Дайте визначення поняттям „політичний інститут” і „політичний процес”.
20.
Дайте характеристику виборчої системи Україні.
21.
Охарактеризуйте вплив політичної опозиції на діяльність органів державної влади.
22.
Охарактеризуйте громадські організації як складову громадянського суспільства.
23.
Охарактеризуйте діяльність парламентської опозиції в сучасній Україні.
24.
Охарактеризуйте етапи становлення інституту президентства в Україні.
25.
Охарактеризуйте конституційний статус вищих органів державної влади.
26.
Охарактеризуйте конституційний статус і функції прокуратури та правоохоронних органів в Україні.
27.
Охарактеризуйте конституційний статус та функції судової системи в
Україні.

24 28.
Охарактеризуйте найбільш поширені у вітчизняній політиці „брудні” виборчі технології.
29.
Охарактеризуйте основні проблеми діяльності українського парламенту.
30.
Охарактеризуйте основні типи політичних процесів.
31.
Охарактеризуйте особливості діяльності „партії влади”.
32.
Охарактеризуйте партійний спектр сучасної Україні.
33.
Охарактеризуйте системний та структурно-функціональний підходи до вивчення політики.
34.
Охарактеризуйте систему органів виконавчої влади.
35.
Охарактеризуйте структуру і функції правлячої еліти.
36.
Охарактеризуйте структуру та учасників виборчого процесу.
37.
Охарактеризуйте структуру та функції політичної еліти.
38.
Охарактеризуйте сутність політичного лідерства.
39.
Охарактеризуйте технології формування іміджу політичного лідера.
40.
Охарактеризуйте типологію сучасних політичних партій.
41.
Охарактеризуйте форми державного правління та державного устрою сучасної України.
42.
Охарактеризуйте функції та особливості діяльності державної служби в
Україні.
43.
Охарактеризуйте функції та структуру вищих органів виконавчої влади.
44.
Поясніть взаємозалежність розвитку демократичної правової держави та громадянського суспільства.
45.
Поясніть причини впливу бізнес-еліти на політичні процеси.
46.
Поясніть роль місцевого самоврядування в процесах соціально- політичного управління.
47.
Поясніть роль місцевого самоврядування в процесі розвитку демократії.
48.
Проаналізуйте відносини між вищими органами законодавчої та виконавчої влади.
49.
Проаналізуйте вплив “Помаранчевої революції” на становище опозиції в
Україні.
50.
Проаналізуйте вплив ЗМІ на політичні відносини та політичні процеси.
Визначте роль ЗМІ у політичних та виборчих компаніях.
51.
Проаналізуйте вплив політичних партій на державне управління в
Україні.
52.
Проаналізуйте вплив політичного лідерства на формування національної свідомості.
53.
Проаналізуйте зміст і пріоритети конституційної реформи в Україні після “Помаранчевої революції”.
54.
Проаналізуйте конституційний статус сучасного українського парламенту (Верховної Ради України).
55.
Проаналізуйте конституційні гарантії та сучасну ситуацію щодо реалізації основних прав і свобод громадян в Україні.
56.
Проаналізуйте методи державного управління регіонами.
57.
Проаналізуйте механізм взаємодії президента і виконавчої влади в
Україні.

25 58.
Проаналізуйте механізми системи „стримувань і противаг” у роботі вищих органів державної влади в Україні.
59.
Проаналізуйте обсяг повноважень глави держави в сучасній Україні.
60.
Проаналізуйте особливості відносин між Президентом і парламентом в українській державі.
61.
Проаналізуйте особливості міжпартійної взаємодії та формування політичних міжпартійних блоків в Україні.
62.
Проаналізуйте особливості політичного лідерства в Україні.
63.
Проаналізуйте особливості функціонування парламенту Україні в 2006-
2011 рр.
64.
Проаналізуйте повноваження місцевих державних адміністрацій.
65.
Проаналізуйте політичні наслідки змін до Конституції України, прийнятих у грудні 2004 р.
66.
Проаналізуйте політичні технології виборчих компаній Президента
України.
67.
Проаналізуйте причини і наслідки скасування в 2010 р. змін Конституції
України, прийнятих у грудні 2004 р.
68.
Проаналізуйте проблеми розвитку демократії в сучасній Україні.
69.
Проаналізуйте прояви та причини політичної кризи в сучасній Україні, визначте шляхи її подолання.
70.
Проаналізуйте роль політичних партій у діяльності місцевого самоврядування.
71.
Проаналізуйте функції та особливості діяльності президентської адміністрації в Україні.
72.
Простежте етапи реформування виборчої системи в Україні.
73.
Розкрийте методи діяльності політичної опозиції в Україні.
74.
Розкрийте механізми взаємодії та взаємовпливу держави та ЗМІ.
Визначте сутність та функції державної цензури ЗМІ.
75.
Розкрийте механізми впливу громадянського суспільства на діяльність органів державної влади.
76.
Розкрийте механізми впливу політичних партій на діяльність українського парламенту.
77.
Розкрийте механізми формування політичної партії.
78.
Розкрийте особливості держави як політичного інституту.
79.
Розкрийте особливості та проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.
80.
Розкрийте політичні, економічні та соціальні засади місцевого самоврядування.
81.
Розкрийте причини та зміст пріоритетів політичних реформ в Україні на початку ХХІ ст.
82.
Розкрийте сутність і механізми державного управління.
83.
Розкрийте сутність і структуру політичної системи.
84.
Розкрийте сутність і типологію партійних систем.
85.
Розкрийте сутність і типологію політичних конфліктів.
86.
Розкрийте сутність і типологію політичної опозиції.

26 87.
Розкрийте сутність і функції інституту виборів до органів державної влади.
88.
Розкрийте сутність і функції політичних партій.
89.
Розкрийте сутність та механізми формування політичної еліти.
90.
Розкрийте сутність та форми політичної модернізації.27
12.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти
4.
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 року. - К.: Пресса України, 1997.
5.
Загальна декларація прав людини // Право людини: Міжнародні
Договори України: декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. –
К., 1992.
Базова
6.
Адаптація України до переходу світ-системи від одно –до багато полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка]. –К.: ІПіНД
ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012.-120 с.
7.
Політологія: Наука про політику /за ред.. В.Г. Кремня. – К.-Х.:
Єдинорог, 2011. – 238 с.
Додаткова
8.
Класики політичної думки (від Платона до Макса Вебера) /за ред. Й.З.
Дзюбка, Х.М. Левкіського. – К.: Вища школа, 2002. – 382 с.
9.
Кучменко Е. М. Політологія в схемах та визначеннях: навч. посіб./ Е.М.
Кучменко, Б.А. Кучменко. -К.:ІПК ДСЗУ, 2011.- 176 с.
10.
Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Випуск
37/Керівник авт. кол. С.В.Ківалов; за вип.Л.І. Кормич.- Одеса:
«Фенікс», 2009.-476 с.
11.
Влада і суспільство: діалог через громадські ради: монографія/за заг.
Ред.. Шайгородського Ю.Ж.- К.: ПОЛИВОДА А.В., 2011.-148 с.
12.
Ткаченко В. Украина – не Розсип: испытание Майданом./В. Ткаченко. –
К.: Знання України, 2014. – 91 с.
Інформаційні ресурси
13.
Парламентські вісті. Хроніка законотворення. – Режим доступу:
//http:portal.rada.gov.ua/rada/document/ 186526/visnik -2-287.doc.
14.
Нормативные акти Украины [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://WWW.nau.ua


28
ЗМІСТ
1. Опис навчальної дисципліни 3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 4 3. Програма навчальної дисципліни 8 4. Структура навчальної дисципліни 12 5. Теми практичних занять 13 6. Самостійна робота 14 7. Методи навчання 19 8. Методи контролю 20 9. Розподіл балів, які отримують студенти 21 10. Методичне забезпечення 21 11. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань 22 12.Рекомендована література 26

29
Навчально- методичне виданняКучменко Елеонора Миколаївна
Робоча програма навчальної дисципліни
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Кучменко Е.М.
Підписано до друку _____2015 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум друк. арк. 1.
Наклад 30 прим. Зам. № _____

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 1805 від 25.05.2004.

30


31


32

Document Outline

  • o 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  • 5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  • 6.САМОСТІЙНА РОБОТА
  • 9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
    • 11. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
    • ЗМІСТ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал