Робоча програма навчальної дисципліни методи соціально-виховної роботи Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта» СпеціальністьСторінка3/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3

Форма контролю – екзамен. Коефіцієнт з даної дисципліни дорівнює 2,58 (155 : 60 = 2,58).

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента-бакалавра застосовуються такі методи:


 • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

 • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; звіт, реферат, есе.

 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS


Підсумкова кількість
балів
(max – 100)


Оцінка за традиційною системою (4-бальна шкала)

Оцінка за шкалою ECTS

01 – 21

«незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом)

F

22 – 50

«незадовільно» (з можливістю повторного складання)

FX

51 – 62

«задовільно»

E

63 – 74

«задовільно»

D

75 – 81

«добре»

C

82 – 89

«добре»

B

90 – 100

«відмінно»

A

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.


Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студента
Оцінка

Критерії оцінювання

«відмінно»

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

«добре»

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно»

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни контролю. Сума отриманих студентом балів в інтервалі від 1 до 60. Якщо студент набрав менше 21 балу він не допускається до складання іспиту.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. Дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою перевіряються викладачем. Модульний контроль знань здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної роботи залежить від дотримання таких вимог: • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань.


ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

 • Словесні: лекція із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

 • Практичні: вправи.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо), ретроспективний метод.
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 • опорні конспекти лекцій;

 • робоча навчальна програма;

 • презентації теоретичного матеріалу в Power Point

 • роздаткові матеріали для самостійної роботи студента під час семінарських занять;

 • контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

 • тести

 • РКРХІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ


 1. Сутність поняття «соціальне виховання». Концепція соціального виховання.

 2. Мета, об’єкт та предмет соціального виховання.

 3. Функції та завдання соціального виховання.

 4. Структурні компоненти соціального виховання.

 5. Напрями та принципи соціального виховання.

 6. Підходи у соціальному вихованні.

 7. Фактори та умови соціального виховання.

 8. Підходи до визначення поняття «метод», «метод виховання», «метод соціального виховання»

 9. Сутність поняття «методи соціально-виховної роботи». Їх дієвість у професійність діяльності соціального педагога.

 10. Основні підходи до класифікації методів соціального виховання.

 11. Групи методів соціального виховання за змістом.

 12. Загальна характеристика основних груп методів соціально-виховної роботи.

 13. Соціологічні методи у діяльності соціального педагога.

 14. Психологічні методи у діяльності соціального педагога.

 15. Соціально-економічні методи у діяльності соціального педагога.

 16. Організаційно-розпорядчі методи у діяльності соціального педагога.

 17. Педагогічні методи у діяльності соціального педагога.

 18. Соціально-педагогічні методи у діяльності соціального педагога.

 19. Соціологічне спостереження як соціологічний метод у діяльності соціального педагога.

 20. Опитування як соціологічний метод у діяльності соціального педагога.

 21. Анкетування як соціологічний метод у діяльності соціального педагога.

 22. Аналіз документів як соціологічний метод у діяльності соціального педагога.

 23. Метод інтерв’ю як соціологічний метод у діяльності соціального педагога.

 24. Соціометричний метод опитування як соціологічний метод у діяльності соціального педагога.

 25. Консультування як психологічний метод у діяльності соціального педагога.

 26. Тестування як психологічний метод у діяльності соціального педагога.

 27. Психодрама як психологічний метод у діяльності соціального педагога.

 28. Соціодрама як психологічний метод у діяльності соціального педагога.

 29. Ігрова терапія як психологічний метод у діяльності соціального педагога.

 30. Арт-терапія як психологічний метод у діяльності соціального педагога.

 31. Натуральна та фінансова допомоги як складові соціально-економічних методів.

 32. Встановлення пільг як складова соціально-економічних методів.

 33. Одноразові субсидії та компенсації як складові соціально-економічних методів.

 34. Патронаж як складова соціально-економічних методів.

 35. Побутове обслуговування як складова соціально-економічних методів.

 36. Моральне заохочення як складові соціально-економічних методів.

 37. Санкції як складові соціально-економічних методів.

 38. Організаційне регламентування як вид організаційно – розпорядчих методів.

 39. Організаційне нормування як вид організаційно – розпорядчих методів.

 40. Класифікація педагогічних методів.

 41. Методи формування свідомості особистості як одна із груп педагогічних методів.

 42. Методи організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки як одна із груп педагогічних методів.

 43. Методи стимулювання діяльності і поведінки як одна із груп педагогічних методів.

 44. Методи самовиховання як одна із груп педагогічних методів.

 45. Бесіда — як метод виховання та отримання інформації про особистість.

 46. Види бесіда як виховного методу.

 47. Вимоги до проведення бесіди, яких повинен дотримуватися соціальний педагог.

 48. Сократична бесіда як різновид бесіди.

 49. Поняття «лекція». Дидактичні завдання лекції.

 50. Активна лекція. Види активної лекції.

 51. Інтерактивна лекція. Види інтерактивної лекції.

 52. Сутність та види дискусійних методів.

 53. Метод дискусія. Типи дискусій.

 54. Сутність методу «мозковий штурм». Переваги та недоліки мозкового штурму.

 55. Сутність методу переконання. Його види.

 56. Сутність та види навіювання.

 57. Значення методу прикладу у соціально-виховній роботі соціального педагога.

 58. Характеристика методу «педагогічна вимога». Форми вимоги.

 59. Характеристика методу громадська думка. Основні завдання при використанні цього методу.

 60. Сутність та значення методу привчання.

 61. Характеристика методу прогнозування та його різновидів.

 62. Особливості методу «виховуючі ситуації».

 63. Характеристика методу«виховуючі ситуації». Прийоми створення виховуючих ситуацій.

 64. Використання методу гри у соціально-виховній роботі соціального педагога.

 65. Характеристика методу гри.

 66. Використання методу змагання у соціально-виховній роботі соціального педагога.

 67. Характеристика методу змагання. Види змагань.

 68. Сутність методу заохочення. Види заохочення.

 69. Умови, які потрібно враховувати при використанні методу заохочення у соціально-виховній роботі.

 70. Характеристика методу покарання. Види покарань.

 71. Характеристика методу самовиховання.

 72. Характеристика компонентів самовиховання.

 73. Сутність самопізнання. Його характеристика.

 74. Методи самопізнання.

 75. Сутність саморегуляції. Його характеристика.

 76. Прийоми саморегуляції.

 77. Сутність методу «рівний-рівному».

 78. Використання методу «рівний-рівному» у просвітницькій діяльності.

 79. Принципи реалізації методу «рівний-рівному» та напрями впровадження.

 80. Переваги та недоліки методу «рівний-рівному».

 81. Сутність методу соціальної вуличної роботи.

 82. Напрями методу соціальної вуличної роботи.

 83. Мета та основні завдання вуличної соціальної роботи.

 84. Основні форми та принципи вуличної соціальної роботи.

 85. Вимоги до спеціалістів, які працюють на вулиці, та сприятимуть ефективності вуличної соціальної роботи.

 86. Поняття «картування» та етапи його впровадження.

 87. Умови ефективності вуличної соціальної роботи з різними категоріями клієнтів.

 88. Сутність методу аналізу соціуму.

 89. Характеристика структуру соціального паспорта класу.

 90. Показник, за якими проводиться метод аналіз соціуму.ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія /  Безпалько О. В. – К. : Наук, світ, 2006. – 363 с.

 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Безпалько О. В. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

 3. Василькова Т. А. Социальная педагогика : учеб. пособ. /
  Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова – М. : КНОРУС, 2010. – 240 с.

 4. Методы практической социальной психологии, диагностика, консультирование, тренинг : учеб. пособ. / Ю. М. Жуков, А. К. Ерофеев,
  С. А. Липавтов и др. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 256 с.

 5. Морено Я. Л. Социометрия : Экспериментальный метод и наука об обществе : / Морено Я. Л. – М. : Академический Проект, 2001. – 384 с.

 6. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учеб. для пед. вузов /  Мудрик А. В. ; под ред. Сластенина В. А. – М. : Академия, 2000. – 200 с.

 7. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : посібник /
  Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2003. – 448 с.

 8. Сисоєва С. О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : [навч.-метод. посіб.] / С. О.Сисоєва,
  Т. Є. Кристопчук. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 460 с.

 9. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред.
  В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой. – М. : Юрайт, 2012. – 405 с.

 10. Цимбалюк І. Психологічне консультування та корекція : модульно-рейтинговий курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Цимбалюк І. – К. : Професіонал, 2005. – 656 с.

Додаткова

 1. Волкова Н. П. Педагогіка : посібник для студ. вищ. навч. закладів / Волкова Н. П. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с.

 2. Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений /  Голованова Н. Ф. – СПб. : Речь, 2004. – 272 с.

 3. Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : терм.-понятійн. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005. – 560 с.

 4. Зимівець Н. В. Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівській молоді: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Зимівець Наталія Володимирівна. – Луганськ, 2008. – 247 с.

 5. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред.
  І. Д. Звєрєвої. – К.-Сiмферополь : Унiверсум, 2012. – 536 с.

 6. А. В. Особенности современного социального воспитания [Електронний ресурс]: зб. наук. пр. / Иванов А. В. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua

 7. Иванов А. В. Социальное воспитание в культурной среде образовательно-воспитательных учреждений и организаций : учеб. пособ. /  Иванов А. В. – М. : [б. и.], 2009. – 240 с.

 8. Іванченко А. В. Соціалізація і соціальне виховання : навч. посіб. / А. В. Іванченко, А. А. Сбруєва, О. М. Дікова-Фаворська. – Житомир : Полісся, 2006. – 216 с.

 9. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. /
  Карпенчук С. Г. – К. : Вища школа, 1997. – 250 с.

 10. Лимар Ю. В. Соціальне виховання в Україні: теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] / Лимар Ю. В. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp125-127.pdf

 11. Методика и опыт работы социального педагога [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib4all.ru/base.

 12. Организация социально-педагогической работы в учреждениях образования : учеб.-метод. пособ. / авт.-сост. Т. С. Капелевич. – Минск : Новое знание, 2007. – 346 с.

 13. Поліщук Ю. Й. Соціальне виховання учнівської молоді як соціально-педагогічна проблема / Ю. Й. Поліщук // Сприяння здоров’ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти : матеріали IV між нар. соц.-пед. конф. (Луцьк, 29–30 вересня 2009 р.) / гол. ред. П. М. Гусак. – Луцьк : [б. в.], 2009. – С. 328–335.

 14. воспитания: визуальный словарик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vslovar.org.ru/ped/1469.html

 15. Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.

 16. Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики / Семигіна Т. В. – К. : Вид. дім «Києво-могилянська академія», 2005. – 253 с.

 17. Соціальна робота : короткий енциклопедичний словник : [в 7 ч.] / [В. П. Андрущенко, В. П. Бех, В. А. Башкірєв та ін.] ; за. ред.С. В. Толстоухової. – К. : ДЦССМ, 2002. – Ч. 4. – 536 с.

 18. Соціальне виховання. Принципи соціального виховання. Особистісний, віковий, гендерний, диференційний, індивідуальний підходи у соціальному вихованні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://psi-help.com.

 19. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІД/СНІДу : навч.-метод. посіб. / за ред. С. В. Страшко. – 2–е вид., перерб. та доп. – К. : Освіта України, 2006. –
  260 с.

 20. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей : учеб. пособ. для студ. пед. вузов / Б. В. Куприянов, Е. А. Халина, Н. Г. Крылова, О. В. Миновская ; под ред. А. В. Мудрика. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.

 21. Социальное воспитание [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profile-edu.ru/socialnoe-vospitanie.

 22. Теорії і методи соціальної роботи : підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с.

 23. Шакурова М. В. Социальное воспитание в школе / 
  Шакурова М. В. – М. : Академия, 2004. – 270 c.

 24. Ясницкая В. Р. Социальное воспитание в классе : теория и методика /  Ясницкая В. Р. – М. : Академия, 2004. – 352 c.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал