Робоча програма навчальної дисципліни метафізика



Скачати 445.07 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації17.01.2017
Розмір445.07 Kb.
ТипРобоча програма
1   2

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МЕТАФІЗИКА

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки філософія 0301 – філософія

шифр галузі 0203

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності філософія 6.020301

(шифр і назва спеціальності (тей)

Спеціалізації філософія

(назва спеціалізації)

філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)



Форма

навчання


Курс

Семестр

Загальний

обсяг

(год.)



Всього

аудит.


(год.)

у тому числі (год.):


Самос-


тійна

робота


(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік


(сем.)

Екзамен


(сем.)

Лекції


Лабораторні



Прак тичні

Денна

ІІ

4

108

68

34




34

76

-

-

-

-

3

Робоча програма складена на основі:



освітньо-професійної програми ГСВО напряму 0301 – філософія
варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності Філософія 6.020301

(шифр, назва)

Робочу програму склав доцент, кандидат філософських наук Якуц Р.Р.

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії
Протокол № 15 від. “17”травня 2010 р.
Завідувач кафедрою філософії
___________________ ( Карась А.Ф. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“18”травня 2010 р.
Схвалено методичною комісією напряму 0301 – філософія

(шифр, назва)

Протокол № 125/7 від. “15”вересня 2010 р.


“16”вересня 2010 р. Голова _______________ ( Мельник В.П. )

(підпис) (прізвище та ініціали

1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечується



ЗМ1

 • працювати з філософською літературою (книгами, словниками та іншими джерелами інформації);

 • логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку, відрізняти істотне від другорядного;

 • застосовувати філософський категоріальний апарат в процесі прийняття рішень та визначенні оптимальних шляхів їх ефективної реалізації;

ЗМ1

 • формулювати на теоретичному рівні світогядні проблеми та здійснювати пошук шляхів їх розв’язання;

 • аргументувати свою світоглядну позицію;

 • чітко висловлювати думки в процесі спілкування і вести коректно полеміку;

ЗМ2

ЗМ2

 • свідомо використовувати метафізичні моделі у фаховому пізнанні;

 • свідомо застосовувати метафізичну методологію інтепретації у фаховій діяльності;

ЗМ2

 • аналізувати та розуміти значення своєї фахової діяльності ;

 • бачити перспективи культуро-цивілізаційного поступу;






 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин

ЗМ1

Становлення метафізики

17

ЗМ2

Суще, абсолют, істина, дія, світ

17

2.5. Самостійна робота студента:

(денна форма навчання) Загальна кількість годин на самостійну роботу

складає 76 годин. (денна форма навчання)

Підготовка до семінарських занять, опрацювання теми та оригінальних текстів до теми, підготовка словника термінів до теми, підготовка рефератів та есеїв. Пропонована література додається.



 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ,

МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


 • Корет Э. Основы метафизики. – К., 1998.

 • Програма курсу (електронний варіант).

 • Плани семінарських занять (електронний варіант).

 • Питання до іспиту (електронний варіант).

 • Рейтингова оцінка знань студентів (електронний варіант).




 1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Оцінка “відмінно” виставляється за повні, систематичні, логічно викладені знання. Студент повинен розуміти суть філософської парадигми кожної історичної епохи, місце в ній конкретних представників філософської думки, коло їх ідей і суть їх внеску в розвиток філософії. Він повинен володіти категоріальним апаратом, навичками логічного доведення, мати власну позицію по суті поставлених питань.

Оцінка “добре” передбачає, що, в цілому володіючи матеріалом, студент допускає незначні неточності та окремі помилки, виклад недостатньо систематизований, розуміння суті понять та категорій не завжди чітке.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який має суттєві недоліки у викладі навчального матеріалу, має прогалини у знаннях, потребує навідних питань і не може самостійно побудувати логіку відповіді. Разом з тим оцінка “задовільно” передбачає засвоєння вузлових питань, розуміння суті основних проблем курсу.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не має знань основних проблем та понять курсу філософії, не орієнтується в змістові основних епох розвитку філософської думки.


 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ




  1. Письмові бліц-контрольні роботи на семінарах стосовно знання категоріального апарату теми.

  2. Заслуховування та обговорення усних відповідей студентів.

  3. Заслуховування та обговорення рефератів.

  4. Написання есеїв та їх аналіз.

  5. Написання двох модульних робіт.

  6. Колоквіум з оригінальних текстів.

Автор _____________________ ( Якуц Р.Р.)



(підпис) (прізвище та ініціали)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал