Робоча програма навчальної дисципліни культурологіяСкачати 211.01 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір211.01 Kb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра документознавства та української мови

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

______________________ В. М. Павленко

«______» ______________ 2014 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


____________________Культурологія__________________

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань ______________0201 «Культура»___________________

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки 0201 «Культура»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»__

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________

(назва спеціалізації)


Харків


2014 рік

Робоча програма «Культурологія» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0201 «Культура»

спеціальністю 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

«___» ________ 20__ року. - ____ с.

Розробники: Парафійник Надія Іванівнадоцент канд. філос. наук, доцент______________________________________

(автор, посада, наукова ступень та вчене звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри документознавства та української мови


Протокол від «26» червня 2014 року №11

Завідувач кафедри документознавства та української мови


(Прилуцька А.Є.) ______________________

прізвище та ініціали) (підпис)

«28» серпня 2014 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) 0201 «Культура» / 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

(шифр, назва)

Протокол від «____»________________20___ року № ___


«_____» _______________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0201 «Культура»

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки

0201 «Культура»

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність:

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 144

2-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.

6 год.

Практичні, семінарські

18 год.

0 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

108 год.
Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – сприяння збагаченню духовного світу студента, виховання вміння бачити й розуміти твори мистецтва, сприймати культуру як невід’ємну частину загального розвитку і становлення особистості.

Завдання:

- залучити студентів до надбань світової та вітчизняної культури;

- виховувати в них почуття гідності як громадянина незалежної демократичної України;

- сформувати широкий загальнокультурний, гуманістичний світогляд, позбавлений ідеологічної упередженості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:


 • загальні відомості про культурно-історичний процес;

 • особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети;

 • особливості, характерні ознаки, здобутки української національної культури;

 • досягнення в різних галузях світової та національної культури;

 • види і жанри мистецтва, їхню духовну мову;

 • основні наукові і технічні досягнення;

 • провідних діячів науки, техніки, культури, які визначають характер і особливості культури тієї чи іншої епохи,

 • знати культурний розвиток України в різні історичні періоди;

вміти:

 • аналізувати явища духовного життя, усвідомлювати природу різних жанрів художньої творчості й видів мистецтва, орієнтуватися в багатому світі духовної культури;

 • давати порівняльну характеристику вітчизняної й зарубіжної культури;

 • збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теорія культури.

Тема 1. Культура як суспільно-історичне явище.

Виникнення та історична еволюція поглядів на культуру в європейській культурологічній думці.Сучасне розуміння категорії «культура», її сутність та структура. Концепції культури. Функції культури.


Тема 2. Регіональна та історична типологія світової культури.

Принципи класифікації культурної еволюції та її етапи. Світова та національна культура. Культурні регіони. Українська культура в контексті світової культури.Змістовий модуль 2. Історія світової культури.

Тема 3. Культура первісного суспільства.

Характерні риси первісної культури. Первісне мистецтво.Тема 4. Культура Стародавнього Сходу.

Соціальні і світоглядні основи давніх цивілізацій. Специфіка історично-психологічного розвитку основних феноменів культури. Культура Стародавнього Єгипту. Своєрідність Месопотамської культури.Тема 5. Антична культура.

Характерні риси й основні етапи розвитку культури Давньої Греції. Розвиток архітектури, скульптури і живопису. Грецький театр. Самобутність і основні риси давньоримської культури.Тема 6. Культура Середньовіччя.

Особливості середньовічної західноєвропейської культури. Освіта середніх віків. Середньовічна архітектура та скульптура. Лицарська культура. Міська культура.Селянська культура. Середньовічний епос.Тема 7. Культура епохи Відродження.

Загальна характеристика й особливості культури. Розвиток національної літератури і театру. Образотворче мистецтво.Тема 8. Культура Нового часу і Просвітництва.

Соціально-економічні основи розвитку культури нового часу. Бароко. Класицизм. Ідейно-філософські основи Просвітництва. Становлення основних художніх напрямків та специфіка їх прояву в різних сферах культури ( рококо, реалізм, сентименталізм).Тема 9. Культура ХХ ст. початку ХХІ ст.

Основні художні течії ХІХ ст.: класицизм, романтизм, реалізм, символізм, експресіонізм, імпресіонізм). Модернізм та постмодернізм як специфічні культурні феномени ХХ ст.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теорія культури

Тема 1. Культура як суспільно-історичне явище.


10

2

2

6

Тема 2. Регіональна та історична типологія світової культури.

10

2

2

6

Разом за змістовим модулем 1

20

4

4

-

-

12

Змістовий модуль 2. Історія світової культури

Тема 3. Культура первісного суспільства

19

2

2

15-

Тема 4. Культура Стародавнього Сходу.

19

2

215

Тема 5. Антична культура.

19

2

215

Тема 6. Культура Середньовіччя.

19

2

215

Тема 7. Культура епохи Відродження.

14

2

210

Тема 8. Культура Нового часу і Просвітництва.

14

2

210

Тема 9. Культура ХІХ-ХХ ст. початку ХХІ ст.


14

2

28

Разом за змістовим модулем 2

88

14

1488
Всього

144

18

18108


Модуль 2

ІНДЗ
Усього годин
5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Культура як суспільно-історичне явище.

2

2

Тема 2. Регіональна та історична типологія світової культури

2

3

Тема 3. Культура первісного суспільства

2

4

Тема 4. Культура Стародавнього Сходу.

2

5

Тема 5. Антична культура Тема .

2

6

Тема 6. Культура Середньовіччя

2

7

Тема 7 Культура епохи Відродження Тема.

2

8

Тема 8.Культура Нового часу і Просвітництва

2

9

Тема  . Культура ХІХ-ХХ ст. початку ХХІ ст.


2

6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

ТЕМА 1. Культура як суспільно-історичне явище.


6

2

Тема 2. Регіональна та історична типологія світової культури

6

3

Тема 3. Культура первісного суспільства

15

4

Тема 4. Культура Стародавнього Сходу.

15

5

Тема 5. Антична культура

15

6

Тема 6. Культура Середньовіччя

15

7

Тема 7. Культура епохи Відродження

10

8

Тема 8 . Культура Нового часу і Просвітництва

10

9

Тема 9 . Культура ХІХ-ХХ ст.

8

.Разом

108

7. Методи навчання

Словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-пошуковий, дослідницький; методи самостійної роботи.

1. Лекційні заняття.

2. Практичні заняття.

3. Самостійна робота.

8. Методи контролю

1. Поточний контроль (опитування).

2. Проміжний контроль (модульні контрольні роботи).

3. Підсумковий контроль (іспит).9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

1-15

100

Т1

Т2


МКР1

Т3


Т4

Т5

Т6

Т 7

Т 8


Т 9


МКР2

Т 10

Т11

Т12

МКР31-5

1-5

1-15

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-15

1-5

1-5

1-5

1-15Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

МКР1, МКР2, МКР3 модульні контрольні роботи.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. Методичне забезпечення

1. Опорний конспект лекцій, методичні рекомендації.

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (навчальна і робоча програми дисципліни, питання до іспиту).

3. Наочний та роздатковий матеріал щодо змісту модулів та окремих тем.11. Рекомендована література

Базова

 1. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. – К: 2000, 136 с., Б - 5, К - 3.

 2. Гречко В., Чорний І., Кушнерук., Режко В. Історія світової та української культури. – К., 2000 Б - 6, К - 4.

 3. Історія світової культури /Гол.ред.Т.Л. Левчук. – 2-ге видання. – К., 1999..– К., 2000. Б - 6. К -3.

 4. Історія української та зарубіжної культури /Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура. К.2000. Б.-7, К. -2.

 5. Культурология. История мировой культури /Под ред. проф. А.Н. Марковой. – М.: 2001. – 319 с., Б -5, К -3.

 6. Культурология / Под ред. А.А. Радугина. – М.: 2001. – 304 с., Б -20, К -10.

 7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. / За ред. проф. А.В. Яртися. – Львів: 1994. – 496 с. Б- 20, К- 10.

 8. Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура: . – К.: 2000, 224 с., Б- 6, К -3.

 9. Малюга Ю.А. Культурология. - М., 1999. Б.-4, К.-2.

 10. Парафійник Н.І. Українська і зарубіжна культура. Метод. реком. ХАІ – 2001. – 41 с., Б- 50, К- 50.

 11. Парафійник Н.І., Прилуцька А.Є. Українська та зарубіжна культура. Хрестоматія. Ч. 1. – Х., 2002. Б.-340, К.-140.

 12. Прилуцкая А.Є. Украинская и зарубежная культура. Учеб. пособие. Х., 2000, 32 с., Б- 70, К-20.

 13. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. Навч.посіб. - К., 2000. – 359 с., Б-2, К -1.

 14. Українська та зарубіжна культура / За ред. М. Заковича.- К., 2000, 622 с., Б. -15, К -5.

 15. Українське мистецтво у полікультурному просторі / За ред. О.П. Рудницької. – К., 2000, 208 с., Б. -6, К-3.


Допоміжна

 1. Бадак А.Н., Войнич И.Е., Волчек Н.М. и др. История Древнего мира. Древний Восток. Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии.- Мн., 2000.- 848с. Б-2, К-1.

 2. Бадак А.Н., Войнич И.Е., Волчек Н.М. и др. История средних веков: Европа – Мн, 2000.-736с. Б-2, К-1.

 3. Бадак А.Н., Войнич И.Е., Волчек Н.М. и др. История средних веков: Европа и Азия. - Мн., 2000.- 656с. Б-2, К-1.

 4. Виничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. - М., 1988. – 496с. Б-2, К-1.

 5. Галич М. История доколумбовых цивилизаций. - М., 1990. – 407с. Б-2, К-1.

 6. Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. - М., 1989. – 479с.

Б-1, К-1.

 1. Заблоцка Ю. История Ближнего Востока в древности.- М., 1989. – 415 с., Б - 2, К- 1.

 2. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина.- 2-е изд.- М., 1988.- 416с. Б-2, К-1.

 3. Культурология / Под.науч.ред. Г.В. Драча.-Ростов-на-Дону, 1999. Б- 2, К. -1.

 4. Мифы Древнего мира. – Симферополь, 1998. – 576 с., Б -3, К-1.

 1. Огієнко І. Українська культура: коротка історія культурного життя українського народу. – К., 1992. – 141 с., Б. -3, К.- 1.

 2. Основи художньої культури. Теорія та історія української художньої культури / За ред. В.О. Лозового. – Х., 1999. 444 с., Б- 5, К- 2.

 3. Попович М. Нарис історії культури України. - К:, 1999. – 728 с., Б 6, К 2.

 4. Прилуцкая А.Е. Художественная культура древних цивилизаций Востока..- Учеб. пособ. – Х. «ХАИ», 2001.- 58с. Б- 50, К - 50.

 5. Прилуцкая А.Е. Техника как социокультурный феномен.- Учеб. пособ. – Х. «ХАИ», 2001.- 96с. Б- 50, К.-50.

 1. Темкин Є, Эрман В. Мифы Древней Индии. – М., 2000. – 624 с., Б- 3, К -1.

 2. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст.. – К:, 2000. – 240 с., Б 6, К -2. К-50.

 3. Циркин Ю. Мифы Древнего Рима. – М., 2000. – 560 с., Б -3, К -1.

 4. Чернокозов А.И. История мировой культуры. - Ростов-на-Дону, 1997. – 480 с. Б -3, К -1.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал