Робоча програма навчальної дисципліни кримінальне правоСторінка4/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.87 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Постанови Пленуму Верховного Суду України:


 1. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 456 с.

 2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – К. : Алеута; ЦУЛ, 2011. – 400 с.

 3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листоп. 1996 р. № 9. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963–2000) : Офіц. вид. [у 2 т.] / за заг. ред. В. Ф. Бойка. – К. : А.С.К. – 2000.

 4. Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973 р. № 8 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963–2000) : Офіц. вид. [у 2 т.] / за заг. ред. В. Ф. Бойка. – К. : А.С.К. – 2000.

 5. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 лип. 2004 р. № 13 // Право України. – 2004. – № 12. – С. 116–120 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-04.

 6. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 черв. 2005 р. № 7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-05.

 7. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 груд. 2005 р. № 12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05.

 8. Про практику застосування судами України законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 черв. 2010 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 7. – С. 6–10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10.

 9. Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 груд. 2003 р. № 16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0016700-03.

 10. Про практику застосування судами України законодавства про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків : Указ Президії Верховної Ради Української РСР України від 25 груд. 1981 р. № 11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963–2000): Офіц. вид. : [у 2 т.] / за заг. ред. В. Ф. Бойка. – К. : А.С.К. – 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-81.

 11. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квіт. 2004 р. № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04.

 12. Про практику призначення судами кримінального покарання : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовт. 2003 р. № 7 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України від 10 груд. 2004 р. № 18, від 12 черв. 2009 р. № 8 та від 6 листоп. 2009 р. № 11; ред. від 6 листоп. 2009 р). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03.

 13. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини вчинені стійкими злочинними об’єднаннями : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 груд. 2005 р. № 13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05.

 14. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 трав. 2006 р. № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06.

 15. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квіт. 2002 р. № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-02.

 16. Про умовно-дострокове звільнення від покарання й заміну невідбутої частини покарання більш м’яким : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квіт. 2002 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02.

Монографії:

 1. Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми : [моногр.] / Батиргареєва В. С. – Х. : Право, 2009. – 574 с.

 2. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : [моногр.] / Баулін Ю. В. – К. : Атіка, 2004. – 296 с.

 3. Бурдін В. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : [моногр.] / Бурдін В. М. – К. : Атіка, 2004. – 239 с.

 4. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям : [моногр.] / Житний О. О. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 151 с.

 5. Музика А. А. Примусові заходи медичного і виховного характеру : [моногр.] / Музика А. А. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 1997. – 125 с.

 6. Соціально-психологічні та кримінологічні аспекти впливу заходів виховного характеру на формування правової свідомості неповнолітніх : [моногр.] / [Г. В. Гребеньков, І. І. Ковальова, А. О. Смоктій, В. В. Вітвіцька та ін.]. – Донецьк: 2008. – 187 с.

 7. Устрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів : [моногр.] / Устрицька Н. І. – Львів : Львів. держ ун-т внутр. справ, 2013. – 215 с.

 8. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. [моногр.] / Хавронюк М. І. – К. : Юристконсульт, 2006. – 1046 с.

 9. Яковець І. С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким : [моногр.] / Яковець І. С. – М., 2012. – 210 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Грищук В. К. Звільнення від кримінальної відповідальності : [навч. посіб.] / В. К. Грищук, В. М. Бурдін. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. 2003. – 140 с.

 2. Киричко В. М. Практичний посібник з кримінального права України / Киричко В. М. – Х., 2010. – 720 с.

 3. Кримінальне право України : [посіб. для підготов. до держ. екзаменів] / [А. В. Савченко, В. В. Кузнецов]. – К. : Вид. О. С. Ліпкан, 2011. – 182 с.

 4. Кримінальне право України : [посіб. для підготов. до іспитів] / І. В. Діордіца. – К. : Вид. Ліпкан О. С., 2010. – 288 с.

 5. Кримінальне право України : [навч. посіб.] / В. І. Педан, В. К. Антошкіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2011 . – 279 с.

 6. Кримінальне право України : [посіб. для підготовки до іспитів] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Вид. Полівода А.В., 2009. – 304 с.

 7. Кримінальне право України : [практикум] / Т. С. Чебикіна, Т. В. Підченко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2012. – 174 с.

 8. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / авт.-упоряд. П. В. Хряпінський. – Суми : Університетська книга, 2009. – 688 с.

 9. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч.-метод. посіб. / Ларченко М. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, 2011. – 43 с.

 10. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч.-практ. посіб.] / Л. Ф. Дадерко, В. П. Сердюк. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 120 с.

 11. Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / [Ю. В. Баулін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-те вид., перероб і доп.]. – Х. : Право, 2010. – 454 с.

 12. Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського]. – К.: Істина, 2011. – 1121 с.

 13. Кримінальне право України. Загальна частина : [збірник завдань] / [І. А. Вартилецька, В. І. Осадчий, В. С. Плугатир та ін.]; за заг. ред. В. І. Осадчого. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 112 с.

 14. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / [А. М. Бабенко та ін.] ; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2011. – 378 с.

 15. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / І. В. Хохлова, О. П. Шем’яков. – [2-ге вид., оновлене та доп.]. – К. ; Донецьк : Норд-Пресс, 2009. – 310 с.

 16. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2009. – 632 с.

 17. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров. – Львів : Львів. ун-т бізнесу та права, 2012. – 463 с.

 18. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / Р. В. Вереша. – [2-ге вид., переробл. та допов.]. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 319 с.

 19. Кримінальне право України. Практикум : [навч. посіб.]. / [П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.] ; за ред. С. С. Яценка – 3-те видання К. : Алеута; КНТ: Центр учбової літератури, 2010 – 640 с.

 20. Кримінальне право. Загальна частина : [підруч.] / [Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [5-те вид., переробл. та допов.] – К. : Атіка, 2009. – 408 с.

 21. Кримінальне процесуальне право України : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Дергач, Н. М. Кушнір. – Чернівці : Рута, 2011. – 115 с.

 22. Мельник М. І. Призначення покарання : [лекція] / Мельник М. І. – К., 1994. – 38 с.

 23. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [9-те вид. перероб. та допов.]. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.

 24. Палюх Л. М. Примусові заходи виховного характеру:теорія і практика застосування : [навч. посіб.] / Палюх Л. М. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2010. – 113 с.

 25. Плешаков А. М. Применение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом : [учеб. пособие] / Плешаков А. М. – М., 1982. – 64 с.

 26. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах : офіц. вид. / відп. ред. П. П. Пилипчук. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008 – 608 с.

Статті:

 1. Андрушко П. П. Про поняття та види обставин, що виключають суспільну небезпеку чи протиправність діяння / П. П. Андрушко // Вісник Київ. держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Юридичні науки. – К., 1985. – Вип. 26. – С. 67– 71.

 2. Володько М. В. Деякі питання застосування судами загальних начал призначення покарання / М. В. Володько  // Рад. право. – 1982. – № 11. – С. 64– 67.

 3. Гізімчук С. Деякі питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України) / С. Гізімчук, І. Зінов’єва // Вісник Академії правових наук України. – Право. – № 4(63). – С. 206–217.

 4. Данилюк С. А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности / С. А. Данилюк // Правоведение. – 1987. – № 3. – С. 85–91.

 5. Келина С. Г. Профессиональный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния / С. Г. Келина // Сов. юстиция. – 1988. – № 22. – С. 14–15.

 6. Клименко В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності / В. Клименко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 145–150.

 7. Ковна У. Застосування примусових заходів виховного характеру щодо малолітніх: теорія, законодавче регулювання і судова практика / У. Ковна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 257–267.

 8. Лашкет О. Необхідна оборона в системі обставин, що виключають злочинність діяння (компаративний підхід) / О. Лашкет // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 115–117.

 9. Марогулова И. Л. Правовая природа амнистии и помилования / И. Л. Марогулова // Сов. гос. и право – 1991. – № 5. – Ст. 64–68.

 10. Мірошниченко Є. О. Призначення покарання в порядку, передбаченому ч.4 ст.70 Кримінального кодексу України : окремі аспекти / Є. О. Мірошниченко // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 9. – С. 39–43.

 11. Мостепанюк Л. О. Мета покарання за Кримінальним кодексом України / Л. О. Мостепанюк  // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 2. – С. 43–49.
 12. Никулин С. И. Деятельное раскаяние и его значение для органов внутренних дел в борьбе с преступностью / С. И. Никулин  – М., 1985. – С. 32–39.


 13. Портнов Н. Особенности квалификации идеальной совокупности преступлений / Н. Портнов // Сов. юстиция. – 1983. – № 16. – С. 5–6.

 14. Савченко А. В. Звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування в Україні й США (на рівні федерації): порівняльний аналіз / А. В. Савченко // Науковий вісник Київ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2006. – № 4. – С. 274–286.

 15. Ситникова А. И. Рецидив преступлений: теория и практика / А. И. Ситникова // Российский следователь. – 2009. – № 3. – С. 27–30.

 16. Тарбагаев А. Н. Судимость и ее уголовно-правовое значение / А. Н. Тарбагаев, Н. М. Кропачев, А. И. Бойцов // Вестник Ленингр. ун-та. Сер.6. – 1990.  – № 13. – С. 85–89.

 17. Фролов Е. Совокупность и повторность преступлений, посягающих на один объект / Е. Фролов, Е. Сухарев, А. Гарбуза // Сов. юстиция. – 1979. – № 4. – С. 5–7.


17. Інформаційні ресурси

http://rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.

http://gp.gov.ua – Офіційний сайт Генеральної Прокуратури України.

http://kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

http://minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.

http://court.gov.ua – Офіційний портал Судової влади України.

http://mvs.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.

http://www.unba.org.uaОфіційний сайт Національної асоціації адвокатів України.

http://vkka.gov.ua Офіційний сайт Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України.

http://kmkdka.com Офіційний сайт Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського.

http://catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України, каталог книжкових та спеціальних видань (з 1995 р.).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал