Робоча програма навчальної дисципліни кримінальне правоСторінка1/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.87 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної

та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй
_____ _____________2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

галузь знань право 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

КИЇВ-2013 рік

Робоча програма «Кримінальне право. Загальна частина» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

навчально-наукового інституту права та психології НАВС за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», ОКР «бакалавр», денна форма навчяння.

05.12.2013 р., 46 с.


Розробники:

Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС Коробенко В.М.

Викладач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС Крикун Г.С.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри 05.12.2013 року, протокол № 8.

Завідувач кафедри В.Я. Горбачевський

05.12.2013 р.

Робоча програма схвалена на засіданні Вченої ради ННІПП НАВС «___»_________2013 року, протокол № ____.Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від «___»__________ 2013 року № _____


Голова______________В.В. Чернєй


доц. Коробенко В.М.,

викл. Крикун Г.С., 2013

ННІПП НАВС, 20131. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість

кредитів – 6
Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки

6.030401 “Правознавство”

(шифр і назва)


Модулів – 6

Спеціальність (професійне

спрямування): -Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2013/2014 н.р.

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 216

3-й, 4-й

5-й, 6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: згідно розкладу

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»12 год.

12 год.

Практичні, семінарські

28 год.

28 год.

Самостійна робота

68 год.

68 год.

Вид контролю: залік, курсова робота, екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 50 відсотків загальної кількості годин –аудиторні години; 50 відсотків загальної кількості годин - самостійна робота.
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами знань з проблем теорії, правотворчої i правозастосовної практики у сфері протидії злочинності кримінально-правовими засобами. Це досягається шляхом з’ясування змісту приписів Кримінального кодексу України, вивчення теоретичних положень викладених у навчальній літературі, опрацювання судової практики, поглибленого ознайомлення з науковими працями (дисертаційними та монографічними дослідженнями іншими науковими публікаціями) з кримінального права.

Завдання навчальної дисципліни:.

- засвоєння студентами загальних принципів та напрямів кримінальної політики України, предмету та функцій кримінального права, змісту законодавства про кримінальну відповідальність;

- опанування студентами основних принципів та інститутів Загальної частини кримінального права України;

- формування вмінь та навичок аналізу норм, їх тлумачення, розвиток вмінь щодо з'ясування сутності (змісту) положень та інститутів Загальної частини кримінального права України, вміння співвідносити теоретичні знання із практикою їх застосування, творчого підходу до процесу кваліфікації злочинів на підставі неухильного дотримання принципу законності та інших вимог КК;

- отримання практичних навичок застосування знань під час вирішення практичних завдань, тестів, розв’язання навчальних ситуацій;

- ознайомлення студентів зі станом основних проблем науки кримінального права та їх вирішення шляхом залучення до наукового гуртка та виконання індивідуальних наукових робіт.

Окрім навчальних та наукових, викладання дисципліні передбачає вирішення виховних та загальноосвітніх завдань:

- виховувати поважне ставлення до національного законодавства, усвідомлення особливої функції кримінального права та законодавства - охороняти особистість, її права та свободи, інтереси суспільства та держави;

- формувати переконаність і впевненість студентів у необхідності глибокого знання та дотримання законів про кримінальну відповідальність;- активізувати пізнавальну діяльність студентів, сприяти розвитку абстрактного та логічного мислення, формувати усвідомлення того, що ефективність застосування законодавства про кримінальну відповідальність залежить від якісної підготовленості фахівців;

- підвищувати правову культуру та ерудицію студентів та інші.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: широке коло законодавчих і підзаконних актів, державних програми, що спрямовані на боротьбу зі злочинністю з метою подальшого застосування отриманих знань у практичній діяльності.

вміти: працювати з джерелами кримінального права; використовувати отримані знання в процесі застосування норм кримінального права та виробити навички їх правильного використання в практичній діяльності; розвитку навичок самостійного розв’язування практичних завдань.  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Поняття і система кримінального права.

Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави.

Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність.

Тема 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

Змістовий модуль 2.

Тема 5. Поняття злочину.

Тема 6. Склад злочину.

Тема 7. Об’єкт злочину.

Тема 8. Об’єктивна сторона злочину.

Змістовий модуль 3.

Тема 9. Суб’єкт злочину.

Тема 10. Суб’єктивна сторона злочину.

Тема 11. Стадії злочину.

Тема 12. Співучасть у злочині.

Змістовий модуль 4.

Тема 13. Множинність злочинів.

Тема 14. Обставини, що виключають злочинність діяння.

Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності.

Змістовий модуль 5.

Тема 16. Поняття і мета покарання.

Тема 17. Система і види покарань.

Тема 18. Призначення покарання.

Тема 19. Звільнення від покарання та його відбування.

Змістовий модуль 6.

Тема 20. Судимість.

Тема 21. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

Тема 22. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Тема 23. Основні положення Загальної частини кримінального права іноземних держав.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

п

с.

р.


л

п

лаб

с.р.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12


13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Поняття і система кримінального права.

6

2

-

-

4

-

-

-

-


-

Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави.

12

-

2

-

10

-

-

-

-


-

Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність.

6

-

2

-

4

-

-

-

-


-

Тема 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

12

2

-

2

8

-

-

-

-


-

Разом за змістовим модулем 1

36

4

4

2

26

-

-

-

-


-

Змістовий модуль 2.

Тема 5. Поняття злочину.

8

-

2

-

6

-

-

-

-


-

Тема 6. Склад злочину.

10

2

2

2

4

-

-

-

-


-

Тема 7. Об’єкт злочину.

4

-

2

-

2

-

-

-

-


-

Тема 8. Об’єктивна сторона злочину.

14

2

-

2

10

-

-

-

-


-

Разом за змістовим модулем 2

36

4

6

4

22

-

-

-

-


-

Змістовий модуль 3.

Тема 9. Суб’єкт злочину.

6

-

-

2

4

-

-

-

-


-

Тема 10. Суб’єктивна сторона злочину.

12

2

2

2

6

-

-

-

-


-

Тема 11. Стадії злочину.

6

-

-

2

4

-

-

-

-


-

Тема 12. Співучасть у злочині.

12

2

2

2

6

-

-

-

-


-

Разом за змістовим модулем 3

36

4

4

8

20

-

-

-

-

-

-

Модуль 2

Змістовий модуль 4.

Тема 13. Множинність злочинів.

12

2

2

2

6

-

-

-

-


-

Тема 14. Обставини, що виключають злочинність діяння.

12

2

2

2

6

-

-

-

-


-

Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності.

12

2

2

2

6


-

-

-

-


-

Разом за змістовим модулем 4

36

6

6

6

18

-

-

-

-


-

Змістовий модуль 5.

Тема 16. Поняття і мета покарання.

8

2

-

2

4

-

-

-

-


-

Тема 17. Система і види покарань.

8

-

2

-

6

-

-

-

-


-

Тема 18. Призначення покарання.

8

2

2

2

2

-

-

-

-


-

Тема 19. Звільнення від покарання та його відбування.

12

2

2

2

6

-

-

-

-


-

Разом за змістовим модулем 5

36

6

6

6

18

-

-

-

-


-

Змістовий модуль 6.

Тема 20. Судимість.

10

-

-

-

10

-

-

-

-


-

Тема 21. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

10

-

2

-

8

-

-

-

-


-

Тема 22. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

8

-

-

-

8

-

-

-

-


-

Тема 23. Основні положення Загальної частини кримінального права іноземних держав.

8

-

-

2

6

-

-

-

-


-

Разом за змістовим модулем 6

36

0

2

2

32

-

-

-

-


-

Усього годин


216

24

28

28

136


ІНДЗ


-

-

-

-

-


-

-

-

-


-

Усього годин


216

24

28

28

136

-

-

-

-


-5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави.

2

2

Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність.

2

3

Тема 5. Поняття злочину.

2

4

Тема 6. Склад злочину.

2

5

Тема 7. Об’єкт злочину.

2

6

Тема 10. Суб’єктивна сторона злочину.

2

7

Тема 12. Співучасть у злочині.

2

8

Тема 13. Множинність злочинів.

2

9

Тема 14. Обставини, що виключають злочинність діяння.

2

10

Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності.

2

11

Тема 17. Система і види покарань.

2

12

Тема 18. Призначення покарання.

2

13

Тема 19. Звільнення від покарання та його відбування.

2

14

Тема 21. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

2
Разом

286. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин

Тема 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі і просторі.

2

1

Тема 6. Склад злочину.

2

2

Тема 8. Об’єктивна сторона злочину.

2

3

Тема 9. Суб’єкт злочину.

2

4

Тема 10. Суб’єктивна сторона злочину.

2

5

Тема 11. Стадії злочину.

2

6

Тема 12. Співучасть у злочині.

2

7

Тема 13. Множинність злочинів.

2

8

Тема 14. Обставини, що виключають злочинність діяння.

2

9

Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності.

2

10

Тема 16. Поняття і мета покарання.

2

11

Тема 18. Призначення покарання.

2

12

Тема 19. Звільнення від покарання та його відбування.

2

13

Тема 22. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

2
Разом

287. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Поняття і система кримінального права.

4

2

Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави.

10

3

Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність.

4

4

Тема 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

8

5

Тема 5. Поняття злочину.

6

6

Тема 6. Склад злочину.

4

7

Тема 7. Об’єкт злочину.

2

8

Тема 8. Об’єктивна сторона злочину.

10

9

Тема 9. Суб’єкт злочину.

4

10

Тема 10. Суб’єктивна сторона злочину.

6

11

Тема 11. Стадії злочину.

4

12

Тема 12. Співучасть у злочині.

6

13

Тема 13. Множинність злочинів.

6

14

Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності.

6

15

Тема 16. Поняття і мета покарання.

6

16

Тема 17. Система і види покарань.

4

17

Тема 18. Призначення покарання.

6

18

Тема 19. Звільнення від покарання та його відбування.

2

19

Тема 20. Судимість.

6

20

Тема 21. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

8

21

Тема 22. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

8

22

Тема 23. Основні положення Загальної частини кримінального права іноземних держав.

6
Разом

1368. Індивідуальні завдання та самостійна робота

Тема 1. Поняття і система кримінального права.

Під час ознайомлення з додатковою літературою до теми, студенти повинні оволодіти загальними положеннями, а саме: поняття кримінального права; загальною характеристикою Кримінального кодексу України; завдання, функції та принципи кримінального права; система кримінального права; Кримінальне право і суміжні галузі права; виникнення і припинення кримінально-правових відносин і кримінальної відповідальності (дискусійні питання); етапи реалізації кримінальної відповідальності; кримінальна відповідальність і кримінальне покарання; філософське обґрунтування кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин (питання про свободу волі у кримінальному праві).Письмово опрацювати наступні питання до теми:

  1. Що таке кримінальне право як галузь права?

  2. Що є предметом кримінального права як самостійної галузі права?

  3. Що таке кримінальне право як наука?

  4. Які завдання, функції та принципи кримінального права?

  5. Як побудована система кримінального права?


  6. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал