Робоча програма навчальної дисципліни "корпоративні конфлікти та методи їх подолання" для студентів спеціальності 18010014Скачати 417.37 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір417.37 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Критерії оцінювання екзаменаційних робіт

Екзаменаційний білет з навчальної дисципліни включає п’ять завдань практичної спрямованості різного рівня складності, а саме два стереотипні завдання, два діагностичні завдання та одне евристичне.
Кожне з завдань оцінюється певною кількістю балів, відповідно до рівня їх складності. Сумарна кількість балів складає 40 відповідно з кваліфікаційними вимогами до магістрів спеціальності
"
Управління фінансово
- економічною безпекою ".
Сумарна кількість балів за виконання
1,2,3 завдань –
18 балів.
Максимальна оцінка кожного з завдань –
6 балів, із них:
1

чітке володіння понятійним апаратом
; 2

оформлення відповіді логічне та послідовне
; 3

наявність обґрунтованих висновків.
Сумарна кількість балів за виконання 4 та 5
завдань –
22 балів.
Максимальна оцінка кожного з завдань –
11 балів, із них:
1

володіння теоретичними знаннями та їх застосування для вирішення поставленої проблеми;
2

послідовність та аргументованість викладення матеріалу;
2

застосування творчого підходу до вирішення поставленої проблеми;
3

оригінальність підходу до виконання завдання та представлення результату;
3

наявність обґрунтованих висновків щодо вирішення поставленої проблеми.
Загальна за результатами всіх видів контролю максимальна кількість балів за дисципліну –
100, мінімальна –
60 (мінімальна за поточний контроль

35 балів, за іспит –
25 балів).
Оцінювання здійснюється за національною шкалою та ECTS (табл.
5).
Таблиця
5
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за
Оцінка

Оцінка за національною шкалою

29 всі види навчальної діяльності
ECTS для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90

100
А
відмінно зараховано
82

89
В
добре
74

81
С
64

73
D задовільно
60

63
Е
35

59
FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0

34
F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

За результатами успішності студентів вивчення дисципліни може бути зараховано, не зараховано з можливістю повторного складання або не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни.

12. Рекомендована література

12.1. Основна

1.
Вакульчик О. М.

Корпоративне управління: економіко
- аналітичний аспект /
О. М. Вакульчик. –
Дніпропетровськ : Пороги, 2003. –
257 с.
2.
Гриньова В. М. Організаційно
- економічні основи формування системи корпоративного управліня в Україні
: монографія / В. М. Гриньова,
О. С. Попов. –
Х.
: Вид. ХДЕУ, 2003. –
324 с.
3.
Діагностика стану підприємства: теорія і практика
: монографія
/ під заг. ред. А. Е. Воронкової. –
[2- е вид., перероб і доп.]. –
Х.
: ВД
"
ІНЖЕК
", 2008.

520 с.
4.
Об акционерных обществах
:
Закон Украины от 17 сентября 2008 го
- да № 514-
VI // Информационно
- аналитическая газета "
Налоги и

30 бухгалтерский учет "
. Будущее акционерных обществ. –
13.11.2008 г.

№ 91 (1171).

С. 2–
43.
5.
Корпоративное управление машиностроительным предприятием
:
Монография / [В. С. Пономаренко, Е. Н. Ястремская, В.
М. Луцковский та
ін.]. –
Х.
: ИД
"
ИНЖЭК
", 2006.

232 с.
6.
Корпорації: управління та культура
: монографія / А. Е.
Воронкова, М.
М.
Баб’як, Е. Н. Коренєв, І. В. Мажура. –
Дрогобич
: Вимір,
2006.

376 с.
7.
Кукура С. П. Теория корпоративного управления / С. П.
Кукура. –
М.
: ЗАО
"
Издательство экономика ", 2004.

478 с.
8.
Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями
/
Г.
В.
Назарова. –
Х. : ХДЕУ, 2004. –
408 с
9.
Осиновский А. Д. Акционер против акционерного общества
/
А. Д.
Осиновский

2- е изд., переем, и доп. –
СПб.
: ООО
"
Издательство ДНК
", 2006.

384 с.
10.
Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах / А. Б. Педько. –
К.
: Вид. дім "
Києво
-
Могилянська академія, 2008. –
325 с.
11.
Радыгин А. Собственность, корпоративные конфликты и эффективность (некоторые эмпирические оценки) / А. Радыгин, С.
Архипов // Вопросы экономики.

2000.

№ 11. –
С. 114–
124.
12.
Корпоративные конфликты. Причины их возникновения и способы преодоления. –
М.
: Едиториал УРСС, 2002. –
304 с.
12.
2. Додаткова

13.
Блюмгардт А. Модели корпоративного управления / А.
Блюмгардт. –
К
: Наук. думка, 2003. –
160 с.
14.
Внутренние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы. Отчет по первому этапу исследований
(2006/2007 гг.) /
А.
Д.
Радыгин, Р. М. Энтов и др. –
М.
: ИЭПП, 2007. –
176 с
15.
Євтушевський В. А. Стратегія корпоративного управління
/
В.
А.
Євтушевський, К. В. Ковальська, Н. В. Бутенко. –
К.
: Знання, 2007. –
287 с.
16.
Корпоративный менеджмент: cправочник для профессионалов
/
И.
И.
Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдорогге и др.]
; под ред. И. И.
Мазура. –
М.
: Высшая школа, 2003. –
1077 с.

31 17.
Масютин С. А. Корпоративное управление: опыт и проблемы
: монография /
С.
А. Масютин. –
М.
: ООО
"
Финстатинформ ", 2003.

280 с.
18.
Менеджмент корпорации и корпоративное управление
/ А. Н. Асаул, В.
И.
Павлов, Ф. И. Бескиерь. –
СПб.
: "
Гуманистика ".

2006.

328 с.
19.
Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. –
М.
: "
Альпина
Бизнес Букс ", 2004.

Т. 1: Часть I. Введение в корпоративное управление. –
2004 г

93 с.
20.
Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. –
М.
: "
Альпина
Бизнес Букс ", 2004.

Т. 2: Часть II. Совет директоров и исполнительные органы общества. –
2004 г. –
141 с.
21.
Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. –
М.
: "
Альпина
Бизнес Букс ", 2004.

Т. 3: Часть III. Права акционеров. –
2004 г. –
233 с.
22.
Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. –
М.
: "
Альпина
Бизнес Букс ", 2004.

Т. 4: Часть IV. Раскрытие информации и прозрачность. –
2004 г. –
111 с.
23.
Пособие по корпоративному управлению: В 6
т. –
М.
: "
Альпина
Бизнес Букс ", 2004.

Т. 5: Часть V. Некоторые специальные вопросы. –
2004 г. –
108 с.
24.
Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. –
М.
: "
Альпина
Бизнес Букс ", 2004.

Т. 6: Часть VI. Приложения. Типовые документы. –
2004 г. –
365 с.
25.
Радыгин
А.
Д.
Внешние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы / А. Д. Радыгин, Р. М.
Энтов. –
М.
: ИЭПП, 2007. –
301 с.
: ил. –
(Научные труды / Ин
- т экономики переход. Периода № 104 Р).
26.
Радыгин А. Д. Корпоративное управление и защита прав собственности: эмпирический анализ и актуальные направления реформ
/ А. Д. Радыгин, Р.
М.
Энтов. –
М.
: 2001.

270 с.
27.
Радыгин А. Д. Особенности формирования национальной модели корпоративного управления / А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов, И.
В.
Межераупс. –
М., 2003. –
167 с.
28.
Спасибо
-
Фатєєва І. Корпоративне управління
: монографія
/
І.
Спасибо
-
Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова
; за ред. проф. І. Спасибо
-
Фатєєвої. –
Х.
: Право, 2007. –
500 с.

32 29.
Хессель М. Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества / М. Хессель
; пер. с англ.
В. Миловидов.

М.
: "
Джон Уайли энд Санз ", 1996.

240 с.
30.
Цуглевич В. Н. Корпоративный менеджмент в условиях нестабильного рынка / В. Н. Цуглевич
; под общ. ред. Н. П. Тихомирова.

М.
:
Издательство "
Экзамен ", 2003.

320 с.
31.
Экономико
- правовые факторы и ограничения в становлении моделей корпоративного управления / [А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов и др.].

М.
: ИЭПП, 2004.–
278 с.
32. Euroshareholders
Corporate
Governance
Guidelines
2000
[Electronic recourse].

Access mode : http: //www.cg.org.cn/theory/zlyz
/Europeinterest.pdf.
33. Jensen M. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers /
М.
Jensen // American Economic Review.

1986.

Рр
. 323

329.
34. Shleifer A. A. Survey of Corporate Governance / A. Shleifer,
R. Vishny // Journal of Finance.

1997.

Vol. 52.

Р. 52.
35. Silva W. M. The Voluntary Disclosure of Financial Information on the Internet and the Firm Value Effect in Companies across Latin America
[Electronic recourse] / W. M. da Silva, L. A. de Lira Alves // Social Science
Electronic Publishing.Зміст

Вступ
3 1. Кваліфікаційні вимоги до студентів
4 2. Тематичний план навчальної дисципліни
6 3.
Зміст навчальної дисципліни за темами
6 4. Плани лекцій
9 5. Плани практичних занять
11 6. Самостійна робота студентів
13 7. Контрольні запитання для самодіагностики
15 8.
Індивідуально
- консультативна робота
16 9. Індивідуальне завдання
(ІЗ)
17 10
. Методики активізації процесу навчання
22

33 11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів
23 12. Рекомендована література
28
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Робоча програма

навчальної дисципліни

"КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ ТА МЕТОДИ

ЇХ ПОДОЛАННЯ"

для студентів спеціальності 8.18010014

"Управління фінансово
-
економічною безпекою"

усіх форм навчання34


Укладач Мозгова Лариса Олександрівна

Відповідальний за випуск Отенко І.

П.
Редактор
Бутенко В. О.
Коректор

Бутенко В. О.
План 2014 р. Поз. № 8
ЕВ. Обсяг
32 стор.
Видавець і виготівник –
видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 61166, м. Харків, пр. Леніна, 9а

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи
Дк

№ 481 від 13.06.2001 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал