Робоча програма навчальної дисципліни "корпоративні конфлікти та методи їх подолання" для студентів спеціальності 18010014Скачати 417.37 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір417.37 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Тема. 6. Теоретичні основи та походження інституту
недружнього поглинання та корпоративного шантажу (грінмейлу
)
підприємств

Правова організація вирішення корпоративних конфліктів в процесі злиття та поглинання. Правовий механізм інформаційного забезпечення акціонерів в процесі поглинання. Порівняльний аналіз практики злиття та поглинання в Україні та зарубіжних країнах.
Література:
[4; 9; 12; 13; 16; 18].
Тема 7. Способи попередження та вирішення корпоративних
конфліктів

Ревізійна комісія як суб'єкт ранньої профілактики корпоративних конфліктів Активізація інститута арбітражу та посередництва як альтернативного способу врегулювання корпоративних конфліктів.
Кодекс корпоративної поведінки як засіб зниження вірогідності

17 корпоративних конфліктів. Рекомендації і вимоги нормативних документів по запобіганню корпоративним конфліктам.
Література:
[4; 8; 10; 14; 15; 19].


7. Контрольні запитання для самодіагностики

1.
Учасники корпоративного управління.
2.
Організація роботи наглядової ради: роль, компетенція,
структура.
3.
Виконавчі органи: порядок утворення, компетенції.
4.
Яка структура наглядової ради і розподіл повноважень між її
членами?
5.
Види комітетів наглядової ради і їх функції?
6.
Який склад виконавчих органів акціонерного товариства?
7.
У чому особливість формування грошової винагороди менеджерів?
8.
Агентські конфлікти –
джерело розвитку корпорації або перешкода?
9.
Регулятивна місія наглядової ради.
10.
Конфліктні аспекти процедури висування кандидатів в наглядову раду.
11.
Процедура оцінки та обрання членів наглядової ради.
Інформаційна прозорість процедури обрання членів наглядової ради.
12.
Процедурні колізії при проведенні засідання наглядової ради.
13.
Формування порядку денного.
14.
Формати прийняття рішень.
15.
Оскарження рішень наглядової ради.
16.
Проблемні питання стимулювання ефективної діяльності
членів наглядової ради.
17.
Система винагород членів наглядової ради.
18.
Проблеми корпоративної регламентації діяльності
генерального директора.
19.
Конфліктні аспекти діяльності колегіального виконавчого органу.
20.
Інформаційний обмін між виконавчими органами, акціонерами та іншими зацікавленими особами.
21.
Процедура проведення ЗЗА.
22.
Технології визначення кворуму в конфліктних ситуаціях.
23.
Підготовка та скликання ЗЗА.

18 24.
Конфліктні технології повторних ЗЗА: процедурні колізії та проблемні аспекти.
25.
Проблеми підготовки позовів щодо невизнання рішень ЗЗА
8. Індивідуально
-
консультативна робота

Індивідуально
- консультативна робота здійснюється за графіком у формі: індивідуальних занять, консультацій, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо.
Формами організації індивідуально
- консультативної роботи є:
а)
засвоєння теоретичного матеріалу
(консультації: індивідуальні
(запитання
- відповідь), групові (розгляд типових прикладів
- ситуацій)
; б)
для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу
(індивідуальне завдання виконаних робот; підготовка реферату для виступу на науковій конференції).
9. Індивідуальне завдання (ІЗ)


Індивідуальне завдання (ІЗ) є однією з форм самостійної роботи студента, що виконується у формі есе
Рекомендації до написання есе
Есе студента –
це самостійна письмова робота на тему, запропоновану викладачем (тема може бути запропонована і студентом, але обов'язково повинна бути узгоджена з викладачем). Мета есе полягає у розвитку навичок самостійного творчого мислення та письмового викладу власних думок.
Есе має містити: чітку виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій та аналітичного інструментарію, що розглядається в рамках дисципліни, висновки, узагальнюючі авторську позицію з поставленої проблеми. У залежності від специфіки дисципліни форми есе можуть значно диференціюватися. У деяких випадках це може бути аналіз наявних статистичних даних з досліджуваної проблеми, аналіз матеріалів із засобів масової інформації та використанням досліджуваних моделей, докладний розбір

19 запропонованого завдання з розгорнутими думками, підбір і детальний аналіз прикладів, які ілюструють проблему і т.
д.
Тема есе повинна містити в собі питання, проблему, мотивувати на роздуми.
Побудова есе

це відповідь на питання чи розкриття теми, яке засноване на класичній системі доказів.
Структура есе.
1.
Титульний лист.
2.
Вступ –
суть і обґрунтування вибору даної теми, складається з ряду компонентів, пов'язаних логічно і стилістично. На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати питання, на який ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження. При роботі над вступом можуть допомогти відповіді на наступні питання:
"
Чи треба давати визначення термінів, що прозвучали в темі есе?
", "
Чому тема, яку я розкриваю, є важливою зараз?
", "
Які поняття будуть залучені в мої
міркування з темі?
", "
Чи можу я розділити тему на декілька більш дрібних підтем?
".
3.
Основна частина –
теоретичні основи обраної проблеми та виклад основного питання. Ця частина передбачає розвиток аргументації та аналізу, а також обґрунтування
їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій з цього питання. У цьому полягає основний зміст есе і це являє собою головну трудність. Тому важливе значення мають підзаголовки, на основі яких здійснюється структурування аргументації; саме тут необхідно обґрунтувати
(логічно, використовуючи дані або суворі міркування) пропоновану аргументацію/аналіз. Там, де це необхідно, в якості аналітичного
інструменту можна використовувати графіки, діаграми і таблиці.
Залежно від поставленого питання аналіз проводиться на основі наступних категорій: причина –
наслідок, загальне –
особливе, форма –
зміст, частина –
ціле, постійність –
мінливість.
У процесі побудови есе необхідно пам'ятати, що один параграф повинен містити тільки одне твердження і відповідне доказ, підкріплене графічним та ілюстративним матеріалом. Отже, наповнюючи змістом розділи аргументацією (відповідної підзаголовку), необхідно в межах параграфа обмежити себе розглядом однієї головної думки.

20
Добре перевірений (і для більшості –
скоєно необхідний) спосіб побудови будь
- якого есе –
використання підзаголовків для позначення ключових моментів аргументованого викладу: це допомагає подивитися на те, що передбачається зробити (і відповісти на питання, чи хороший задум). Такий підхід допоможе слідувати точно визначеної мети в даному дослідженні. Ефективне використання підзаголовків –
не тільки позначення основних пунктів, які необхідно висвітлити, їх послідовність може також свідчити про наявність чи відсутність логічності у висвітленні теми.
4. Висновок –
узагальнення та аргументовані висновки по темі з зазначенням області її застосування і т.
д. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює сенс і значення викладеного в основній частині. Методи, рекомендовані для складання висновку: повторення,
ілюстрація, цитата, вражаюче твердження. Висновок може містити такий дуже важливий, що доповнює есе елемент, як вказівку на застосування
(імплікацію) дослідження, не виключаючи взаємозв'язку з іншими проблемами.
Структура апарату доказів, необхідних для написання
Доказ –
це сукупність логічних прийомів обґрунтування
істинності якого
- небудь судження за допомогою інших істинних і пов'язаних з ним суджень. Воно пов'язане з переконанням, але не тотожне йому: аргументація або доказ повинні ґрунтуватися на даних науки та суспільно
-
історичної практики, переконання ж можуть бути засновані на забобонах, непоінформованості людей в питаннях економіки і політики, видимості доказовості. Іншими словами, доказ або аргументація –
це міркування, що використовує факти, істинні судження, наукові дані і переконуюче нас в істинності того, про що йде мова. Структура будь
- якого доказу включає в себе три складові: теза, аргументи та висновки чи оціночні судження.
Теза

це положення (судження), яке потрібно довести. Аргументи це категорії, якими користуються при доказі істинності тези. Висновок
- це думка, що ґрунтується на аналізі фактів. Оціночні судження –
це думки, засновані на наших переконаннях, віруваннях або поглядах. Аргументи зазвичай діляться на наступні групи:

21
Засвідчені факти –
фактичний матеріал (або статистичні дані).
Факти –
це живильне середовище для з'ясування тенденцій, а на їх підставі –
законів у різних областях знань, тому ми часто ілюструємо дію законів на основі фактичних даних. Визначення у процесі аргументації використовуються як опис понять, пов'язаних з тезою. Закони науки і раніше доведені теореми теж можуть використовуватися як аргументи докази.
Види зв'язків у доказі
Для того, щоб розташувати тези й аргументи в логічній послідовності, необхідно знати способи їх взаємозв'язку. Зв'язок передбачає взаємодію тези і аргументу і може бути прямою, непрямою і розділовій. Прямий доказ –
доказ, при якому істинність тези безпосередньо обґрунтовується аргументом. Наприклад: ми не повинні йти на заняття, так як сьогодні неділю. Метод прямого доказу можна застосовувати, використовуючи техніку індукції, дедукції, аналогії та причинно
- наслідкових зв'язків.
Індукція –
процес, в результаті якого ми приходимо до висновків, що базуються на фактах. Ми рухаємося у своїх міркуваннях від приватного до загального, від припущення до затвердження. Загальне правило індукції свідчить: чим більше фактів, тим переконливіше аргументація.
Дедукція –
процес міркування від загального до приватного, в якому висновок зазвичай будується з опорою на дві передумови, одна з яких носить більш загальний характер. Наприклад, всі люди, що ставлять перед собою ясні цілі і зберігають присутність духу під час критичних ситуацій, е великими лідерами. За свідченням численних сучасників, такими якостями володів А. Лінкольн –
один з найбільш яскравих лідерів в історії Америки.
Аналогія –
спосіб міркувань, побудований на порівнянні.
Аналогія припускає, що якщо об'єкти Л і Б схожі за декількома напрямами, то вони повинні мати однакові властивості. Необхідно пам'ятати про деякі особливості даного виду аргументації: напрями порівняння повинні стосуватися найбільш значних рис двох

22 порівнюваних об'єктів, інакше можна дійти до цілком абсурдного висновку.
Причинно
- наслідковий аргументація –
аргументація за допомогою пояснення причин того чи іншого явища (дуже часто явищ, що знаходяться у взаємозалежності).
Вимоги до фактичних даних і інших джерел
При написанні есе надзвичайно важливо те, як використовуються емпіричні дані та інші джерела (особливо якість читання). Всі (фактичні) дані співвідносяться з конкретним часом і місцем, тому перш, ніж їх використовувати, необхідно переконається в тому, що вони відповідають необхідному для досліджень часу і місця. Відповідна специфікація даних за часом і місцем –
один із способів, який може запобігти надмірне узагальнення, результатом якого може, наприклад, стати припущення про те, що всі країни по деяким важливим аспектам однакові (якщо ви так вважаєте, тоді це має бути доведено, а не бути голослівним твердженням).
Завжди можна уникнути надмірного узагальнення, якщо пам'ятати, що в рамках есе використовувані дані є ілюстративним матеріалом, а не заключним актом, тобто вони підтверджують аргументи і міркування і свідчать про те, що автор уміє використовувати дані належним чином.
Не можна забувати також, що дані, що стосуються спірних питань,
завжди піддаються сумніву. Від автора не чекають визначеного або остаточної відповіді. Необхідно зрозуміти сутність фактичного матеріалу, пов'язаного з цим питанням (відповідні індикатори? Наскільки надійні дані для побудови таких індикаторів? До якого висновку можна прийти на підставі наявних даних та індикаторів щодо причин і наслідків? і
т.
д.), і продемонструвати це в есе. Не можна посилатися на роботи, які автор есе не читав сам.
Процес написання есе можна розбити на кілька стадій: обдумування –
планування –
написання –
перевірка –
редагування.
Планування –
визначення мети, основних ідей, джерел інформації, термінів закінчення і подання роботи.
Мета повинна визначати дії. Ідеї, як і цілі, можуть бути конкретними
і загальними, більш абстрактними. Думки, почуття, погляди і уявлення

23 можуть бути виражені у формі аналогій, асоціації, припущень, міркувань, суджень, аргументів, доводів і т.
д.
Аналогії –
виявлення ідеї та створення уявлень, зв'язок елементів значень.
Асоціації –
відображення взаємозв'язків предметів і явищ дійсності у формі закономірного зв'язку між нервово
- психічними явищами (у відповідь на той чи інший словесний стимул видати "
першу прийшла в голову " реакцію).
Припущення –
твердження, не підтверджене жодними доказами.
Міркування –
формулювання і доказ думок.
Аргументація –
ряд пов'язаних між собою суджень, які висловлюються для того, щоб переконати читача (слухача) у правильності
(істинності)
тези, точки зору, позиції.
Судження –
фраза або пропозицію, для якого має сенс питання:
істинно або хибно
?
Доводи –
обґрунтування того, що висновок правильно абсолютно або з якою
- небудь часткою ймовірності.
В якості доказів використовуються факти, посилання на авторитети, свідомо істинні судження (закони, аксіоми тощо), докази (прямі, непрямі,
"
від протилежного ", "
методом виключення "
) і т.
д.
Перелік, який вийде в результаті перерахування ідей, допоможе визначити, які з них потребують особливої аргументації. Джерела. Тема есе підкаже, де шукати потрібний матеріал. Зазвичай користуються бібліотекою, Інтернет
- ресурсами, словниками, довідниками. Перегляд означає редагування тексту з орієнтацією на якість і ефективність. Якість тексту складається з чотирьох основних компонентів: ясності думки, чіткості, грамотності і коректності.
Думка –
це зміст написаного. Необхідно чітко і ясно формулювати
ідеї, які хочете висловити, в іншому випадку вам не вдасться донести ці
ідеї та відомості до оточуючих.
Виразність –
це доступність тексту для розуміння. Легше за все її можна досягти, користуючись логічно і послідовно ретельно вибраними словами, фразами і взаємопов'язаними абзацами, розкривають тему.
Грамотність відображає дотримання норм граматики і правопису.
Якщо в чомусь сумніваєтеся, загляньте в підручник, поцікавтеся у

24 словнику або керівництві за стилістикою або дайте прочитати написане людині, чия манера писати вам подобається.
Коректність –
це стиль написаного. Стиль визначаться жанром, структурою роботи, цілями, які
ставить перед собою пише, читачами, до яких він звертається.
10. Методики активізації процесу навчання

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних освітніх технологій
(активних і інтерактивних форм навчання): проблемних лекцій, семінарів
- дискусій, міні
- лекцій, ділових ігор. Основні відмінності активних та
інтерактивних методів навчання від традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але і високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; підвищенні самосвідомості студентів; виробленні здатності ухвалювати самостійні рішення; виробленні здібності до колективних рішень; виробленні здібності до соціальної інтеграції; придбанні навичок вирішення конфліктів.
Розподіл активних і інтерактивних форм навчання за темами навчальної дисципліни наведено в табл.
4
Таблиця
4
Розподіл активних і інтерактивних форм навчання за темами навчальної
дисципліни

Назва теми
Освітні технології
(активні та інтерактивні форми проведення занять)
Тема 1. Корпоративні конфлікти в системі корпоративних відносин
Проблемна лекція
з питання "
Природи виникнення корпоративних конфліктів ";
семінар
-
дискусія
:
"
Переваги і недоліки організаційно
- правових форм власності
""2
Тема 2. Корпоративні конфлікти між акціонерами підприємств
Ділова гра
"
Вирішення конфліктних ситуації в системі корпоративного управління підприємством ";
Проблемна лекція
з питання "
Вибір способів розв’язання конфліктів ";
презентація
результатів роботи в малих групах

Тема 3. Основні конфлікти в діяльності Загальних Зборів
Акціонерів
презентація
результатів роботи в малих групах


25
Тема 4. Конфлікти в діяльності наглядової ради
Семінар
-
дискусія
з питання "
Визначення передумов виникнення конфліктів в діяльності наглядової ради ";
презентація
результатів роботи в малих групах

Тема 5. Конфлікти в діяльності виконавчих органів
Проблемна лекція
з питання "
Стимулювання топ
- менеджерів як метод попередження корпоративних конфліктів "
Тема 6. Теоретичні основи та походження
інституту недружнього поглинання та корпоративного шантажу
(грінмейлу) підприємств
Проблемна лекція
з питання "
Історія виникнення грінмейлу. Гучні корпоративні конфлікти 21 ст.
"
презентація
результатів роботи в малих групах

Тема
7.
Способи попередження та вирішення корпоративних конфліктів
Проблемна лекція
з питання "
Недоліки чинного законодавства в сфері корпоративного управління "

11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

Система контролю результатів успішності засвоєння знань, вмінь, комунікацій, автономності та відповідальності студентів, що відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій України з дисципліни "
Корпоративні конфлікти та методи їх подолання "
, включає поточний
контроль
: здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних та семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума –
60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит –
35 балів). Поточний контроль проводиться у вигляді усних опитувань, поточних контрольних робіт, доповідей, підготовки есе та наукових статей.
Усні опитування та поточні контрольні роботи проводяться на основі контрольних запитань, що подані за темами навчальної дисципліни.
Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану
оцінку результатів навчання студента після вивчення матеріалу зі змістового модуля. Модульний контроль проводиться у формі колоквіуму.

Колоквіум –

це форма перевірки і оцінювання знань студентів в системі освіти у вищих навчальних закладах. Він проводиться у письмовій формі після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та виконані практичні (семінарські) завдання з межах кожного з змістовних модулів.

26
Зразок завдання до колоквіуму за модулем 1
Теоретичне питання
Система органів корпоративного управління особливості корпоративного управління.
Ситуаційне завдання
У лічильну комісію звернувся громадянин Сініцин А. І. з вимогою включити його в список реєстрації учасників зборів акціонерів в якості представника одного з акціонерів (громадянина Мілютіна В. Г.) і видати бюлетені для голосування, у той час як позачергові загальні збори акціонерів ПАТ
"
Стріла " підійшли до розгляду третього (останнього) питання порядку денного. Обґрунтовуючи свої повноваження, Сініцин А.
І. представив лічильній комісії доручення на голосування, завірену генеральним директором ПАТ
"
Стріла "
. Лічильна комісія відмовила у вимогах Сініцина
А. І., посилаючись на таке
: на зборах уже присутній інший представник Мілютіна В. Г., який також має належним чином оформлене доручення;
Мілютін В. Г. не є працівником ПАТ
"
Стріла "
, у зв'язку із чим форма доручення, що видане Сініцину А. І., не відповідає вимогам закону.
Чи правильне рішення прийняла лічильна комісія? Чи перевищила лічильна комісія свої повноваження? Який порядок участі акціонера в загальних зборах акціонерів?
Зразок завдання до колоквіуму за модулем 2
Теоретичне питання
Історія виникнення грінмейлу
Ситуаційне завдання
До наглядової ради ПАТ
"
Ідеал " надійшло три пропозиції щодо висування кандидатів у колегіальний виконавчий орган, яких обиратимуть на річних загальних зборах акціонерів, у кількості 3 чоловік.
У першій пропозиції, підписаній Лаврентьєвим (володіє 1,5 % привілейованих акцій), були висунуті Афанасьєв, Борисов і Ванін. Друга пропозиція, підписана генеральним директором виробничого кооперативу "
Зоря "
(власника 1,2 % звичайних акцій), містила наступні кандидатури: Афанасьєв, Горін, Давидов. Акціонер Драгунін (власник 5

27
% звичайних акцій) висунув Горіна, Ваніна й себе особисто. При розгляді пропозицій наглядовою радою було встановлено, що Драгунін продав частину належних йому акцій і на момент розгляду його пропозиції він є власником лише 1,9 % звичайних акцій ПАТ
"
Ідеал "
; крім того, пропозиція Драгуніна була направлена поштовим зв'язком і отримана корпоративним секретарем лише 1
.02.
11 р. (що порушувало вимоги щодо строку, визначеного п.1 ст. 38 ЗУ
"
Про акціонерні товариства "
). Які кандидатури повинні бути включені наглядовою радою в список? Чи може наглядова рада включити до списку кандидатур додаткових кандидатів на свій розсуд? Відповідь обгрунтуйте, посилаючись на законодавство.
Кожне завдання модульного контролю оцінюється окремо.
Загальна оцінка розраховується як сума оцінок за теоретичну і практичну складові. Для колоквіуму за модулем 1 теоретична складова оцінюється в 3 бали, а практична складова оцінюється в 7 балів, за модулем 2 –
теоретична 4 бали, практична 7 балів.
Загальний оцінка 60 балів, з яких за колоквіуми студент отримує 21 бал, та поточний контроль

39 балів.
Підсумковий
/
Семестровий контроль
проводиться у формі іспиту.
Кількість балів, яку студент може набрати під час іспиту –
40, мінімальна –
25.
Приклад екзаменаційного білета
:
Завдання 1. Дайте визначення поняття "
корпоративні права "
Завдання 2. При покупці акцій акціонери набувають такі права: 1) майнові; 2) іменні; 3) немайнові; 4) майнові і немайнові.
Завдання 3. Представте порядок проведення загальних зборів акціонерів
Завдання 4. Член ревізійної комісії ПАТ
"
Діана "
Іванов у порядку п.1 ст. 38 ЗУ
"
Про акціонерні товариства " висунув свою кандидатуру на посаду члена наглядової ради. Однак рада, що діє, не включила його кандидатуру в список для голосування по виборам членів наглядової ради на річних загальних зборах акціонерів. Оцініть дії наглядової ради.
Відповідь обгрунтувати.
Завдання 5. Громадянин Ігнатов, що є власником 34 простих акцій
ПАТ
"
Зірка " номінальною вартістю 1 000 грн і 10 привелійованих акцій
ПАТ
"
Зірка " номінальною вартістю 500 грн, не згодний із проведеною

28 генеральним директором політикою в сфері торгівельної діяльності товариства, висунув вимогу провести аудиторську перевірку. Однак, аудиторська організація відмовила Ігнатов, посилаючись на те, що його вимога носить немотивований характер, а також на те, що він не має права висувати зазначену вимогу, тому що володіє менш ніж 10 % голосуючих акцій товариства. Розмір статутного капіталу ПАТ
"
Зірка " становить 380 000 грн. Чи обґрунтована вимога акціонера?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал