Робоча програма навчальної дисципліни "корпоративні конфлікти та методи їх подолання" для студентів спеціальності 18010014Скачати 417.37 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір417.37 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Робоча програма

навчальної дисципліни

"КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ ТА МЕТОДИ

ЇХ ПОДОЛАННЯ"

для студентів спеціальності 8.18010014

"Управління фінансово
-
економічною безпекою"

усіх форм навчання
Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014


2
Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу.
Протокол № 1 від
30.08.2013 р.

Укладач Мозгова Л. О.
Р58
Робоча програма навчальної дисципліни "
Корпоративні конфлікти та методи їх подолання " для студентів спеціальності
8.18010014 "
Управління фінансово
- економічною безпекою " усіх форм навчання
/ укл. Л.
О. Мозгова. –
Х
: Вид. ХНЕУ
ім. С. Кузнеця,
2014.

32 с. (Укр.
мов)
Подано перелік вмінь і
навичок, якими повинні володіти студенти в результаті вивчення навчальної дисципліни, тематичний план дисципліни, плани лекцій та практичних занять.
Рекомендовано для студентів спеціальності 8.
18010014 "
Управління фінансово
- економічною безпекою " усіх форм навчання3
Вступ

Корпоративні конфлікти останнім часом стали невід'ємною частиною діяльності підприємств. Чим складніша структура управління підприємством, чим численніший склад учасників корпоративного управління, тим більше інтересів може стикатися та, відповідно, більше виникне корпоративних конфліктів.
Метою навчальної дисципліни "Корпоративні конфлікти та методи
їх подолання" є вивчення студентами теоретичних основ конфліктології та оволодіння практичними навичкам аналізу корпоративних конфліктів.
Предметом є система корпоративних відносин між суб'єктами корпоративного управління, які є носіями суперечливих інтересів щодо досягнення влади, перерозподілу власності та інших об'єктів конфліктної взаємодії.
Завдання навчальної дисципліни полягають у вивченні та опануванні студентами теоретико
- методичних засад корпоративних конфліктів, а саме:
формуванні та закріпленні навичок аналізу природи конфлікту та наслідків рішень, що приймає менеджмент підприємства;
засвоєнні методів ефективного управління корпоративними конфліктами;
вивченні методики аналізу конфліктів
; ознайомленні із захисними механізмами протидії корпоративним захопленням та попередження корпоративних конфліктів.
Структуру навчальної дисципліни подано в табл. 1.
Таблиця 1
Структура навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна:
підготовка магістрів
Галузь знань, спеціальність,
освітньо
- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів
, відповідних ECTS –
3, у томі числі: змістовних модулів –
1
Галузь знань
1801 "
Специфічні категорії
"
Вибіркова.
Рік підготовки: 1м
Семестр: 1
Кількість годин:
усього

108 годин
Спеціальність (професійне спрямування):
8.18010014 "
Управління фінансово
- економічною безпекою "
Лекції (теор. підготовка) –
16 годин.
Практичні заняття –
18 годин.
Самостійна робота

70 годин
Іспит –
4 години
Кількість тижнів викладання навчальної
Освітньо
- кваліфікаційний рівень: магістр
Вид контролю:
іспит

4 дисципліни –
16.
К
- ть год. на тиждень –
2
Засвоєння дисципліни визначається технологією її викладання
: вивчення матеріалу на лекціях (ознайомчий рівень), виконання
індивідуального завдання, консультації з викладачем (репродуктивний рівень) та виконання завдань, тестів, кейсів, проведення групових дискусій на практичних заняттях (креативний рівень
).
1.
Кваліфікаційні вимоги до студентів

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами в результаті вивчення дисциплін "
Соціологія ", "
Основи менеджменту ",
"
Психологія ",
"
Корпоративне управління ",
"
Конфліктологія ".
Знання, отримані в процесі вивчення дисципліни можуть бути застосовані студентами під час написання дипломної роботи.
Навчальна дисципліна є невід’ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних працівникам, зайнятим в сфері економічної безпеки банківських установ незалежно від їх розмірів та форми власності.
Навчальну дисципліну віднесено до групи нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки магістрів за спеціальністю "
Управління фінансово
- економічною безпекою ".
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти компетентностями (табл.
2).
Необхідною базою для оволодіння компетентностями є знання понятійно
- категорійного апарату дисципліни, інформаційно
- аналітичного, організаційного забезпечення управління фінансово
- економічною безпекою банків, методичного забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника.
Викладання дисципліни здійснюється послідовно від питань органі
- зації методичного та інформаційного забезпечення до практичних аспектів організації та здійснення управління фінансово
- економічною

5 безпекою банківських і фінансових установ, що дозволяє студентам оволодіти набором необхідних компетентностей


6
Таблиця 2
Опис компетентностей, які набуває та здатен продемонструвати

магістр після опанування дисципліни

Компетентність, яка закріплюється в рамках завдання
Мінімальний досвід
Знання
Уміння
Комунікації
Автономність і відповідальніст ь
Здатність визначати дієвість механізмів попередження корпоративних конфліктів, здатність розробляти управлінські стратегії, що спрямовані на попередження та вирішення корпоративних конфліктів, організовувати процедура обрання членів органів управління акціонерних товариств, оцінювати доцільність та ефективність використання різних переговорних та посередницьких процедур при вирішенні корпоративних конфліктів
Знання основ менеджменту, психології, соціології, корпоративног о управління, конфліктології
Сутність корпоративного конфліктів, функції учасників корпоративного управління та "
конфлікт
інтересів "
, порядок формування, повноваження та структуру органів управління акціонерних товариств, чинне законодавство в
Україні з корпоративного управління
Вміти проводити аналіз механізмів корпоративного моніторингу та контролю, застосувати технологію забезпечення діяльності органів управління акціонерними товариствами; складати карту корпоративного конфлікту, надавати
інформаційну матрицю корпоративного конфлікту, визначати та формулювати позиції сторін та стадії конфлікту
Донесення
інформації, проблем та власного досвіду щодо попередженн я корпоративни х конфліктів та визначення можливості їх виникнення
Ініціативність при виявленні можливості виникнення корпоративних конфліктів та розробці заходів щодо їх попередження та виникнення

7
2. Тематичний план навчальної дисципліни


Тематичний план навчальної дисципліни складається з одного модуля і логічно пов’язує сім близьких за напрямом теми. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни представлена у табл
. 3.
Таблиця 3
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Назва теми
Кількість годин, відведених на:
лекції
практичні заняття самостійну роботу
Тема 1. Корпоративні конфлікти в системі корпоративних відносин
2 2
9
Тема 2. Корпоративні конфлікти між акціонерами підприємств
2 2
9
Тема 3. Основні конфлікти в діяльності Загальних
Зборів Акціонерів
2 2
9
Тема 4. Конфлікти в діяльності наглядової ради
2 2
8
Тема 5. Конфлікти в діяльності виконавчих органів
2 2
9
Тема. 6. Теоретичні основи та походження інституту недружнього поглинання та корпоративного шантажу
(грінмейлу)
підприємств
4 4
18
Тема 7. Способи попередження та вирішення корпоративних конфліктів
2 4
18
Іспит
4
Разом годин
16 18 70

3.
Зміст навчальної дисципліни за темами


Тема 1. Корпоративні конфлікти в системі корпоративних
відносин

Поняття "
корпоративний конфлікт "
. Конфлікти інтересів та суб'єкти корпоративного управління, їх економічний та правовий статус. Інтереси учасників корпоративного управління. Сутність та основні причини виникнення корпоративних конфліктів. Типи корпоративних конфліктів: за суб'єктним складом учасників, за типом правовідносин. Специфіка приватизації в Україні. Основні методи перерозподілу власності в період приватизації в Україні

8
Тема 2. Корпоративні конфлікти між акціонерами підприємств

Конфлікт між міноритарними та мажоритарними акціонерами: угода з зацікавленістю, розмивання частки міноритаріїв, участь мінори тарних акціонерів в діяльності наглядової ради та прийнятті управлінських рішень.
Конфлікт крупних акціонерів: причини, об'єкт конфлікту, засоби боротьби, наслідки.
Конфлікт акціонерів з менеджментом підприємства: причини, механізми встановлення корпоративного контролю, асиметрія
інформації,
"
окопавшийся " менеджмент.
Тема 3. Основні конфлікти в діяльності Загальних Зборів
Акціонерів

Процедура проведення Загальних Зборів Акціонерів (ЗЗА). Фіксація кворуму
ЗЗА. Технології визначення кворуму в конфліктних ситуаціях.
Підготовка та скликання ЗЗА. Проведення та підведення висновків ЗЗА.
Реєстратор.
Конфліктні технології повторних ЗЗА: процедурні колізії та проблемні аспекти.
Технології забезпечення та блокування діяльності позачергових зборів акціонерів. Проблеми підготовки позовів щодо невизнання рішень
ЗЗА
Тема 4. Конфлікти в діяльності наглядової ради

Регулятивна місія наглядової ради. Конфліктні аспекти процедури висування кандидатів в наглядову раду. Процедура оцінки та обрання членів наглядової ради. Інформаційна прозорість процедури обрання членів наглядової ради.
Процедурні колізії при проведенні засідання наглядової ради.
Формування порядку денного. Формати прийняття рішень. Проведення
ітогів порядку денного. Техніка голосування. Порядок проведення засідань. Фіксація засідання та прийнятих рішень. Оскарження рішень наглядової ради.

9
Проблемні питання стимулювання ефективної діяльності членів наглядової ради. Система винагород членів наглядової ради. Договір з членом наглядової ради як цивільно
- правова конструкція
Тема 5. Конфлікти в діяльності виконавчих органів

Проблеми корпоративної регламентації діяльності генерального директора. Нормативна база. Внутрішні положення акціонерного товариства. Завдання положення про одноособовий виконавчий орган.
Конфліктні аспекти діяльності колегіального виконавчого органу.
Проблеми встановлення та реалізації
компетенцій правління.
Визначення статуса та строка повноважень членів правління.
Технології тиску на виконавчий орган. Інформаційний обмін між виконавчими органами, акціонерами та іншими зацікавленими особами.
Інформаційні права акціонерів та стейкхолдерів: інституціональна природа та основні різновиди. Проблеми протидії зловживанню
інформаційними правами акціонерів. Інституціоналізація інформаційного обміну.
Тема. 6. Теоретичні основи та походження інституту
недружнього поглинання та корпоративного шантажу (грінмейлу
)
підприємств

Поняття корпоративного шантажу. Технології корпоративного шантажу. Особливості українського грінмейлу. Корпоративний шантаж: шляхи захисту та попередження. Схема корпоративного шантажу.
Процедура захоплення корпоративних прав. Засоби захисту прав акціонерів і протидії незаконному захопленню корпоративних прав.
Напрями розвитку законодавчого регулювання сфери захисту прав акціонерів та протидії недружньому поглинанню та корпоративному шантажу.
Тема 7. Способи попередження та вирішення корпоративних
конфліктів


10
Зарубіжний досвід регулювання сфери корпоративного підприємництва.
Законодавчі основи запобігання
і вирішення корпоративних конфліктів. Судові процедури вирішення корпоративних конфліктів.
Альтернативні процедури вирішення корпоративних конфліктів. Кодекс корпоративної поведінки як засіб зниження вірогідності корпоративних конфліктів. Основні форми вирішення конфлікту: переговори; врегулювання конфлікту із залученням третьої сторони (арбітраж, медіация, посередництво). Реорганізація як засіб вирішення корпоративного конфлікту.
Рекомендації
і вимоги нормативних документів по запобіганню корпоративним конфліктам.
4.
Плани лекцій


Тема 1. Корпоративні конфлікти в системі корпоративних
відносин

1.1. Поняття корпоративного конфлікту
1.2.
Основні причини виникнення корпоративних конфліктів.
1.3.
Класифікація корпоративних конфліктів.
1.4.
Конфлікти в процесі приватизації.

Література:
[1

3; 6; 7; 9; 12

14; 19; 27; 29; 31; 33].
Тема 2. Корпоративні конфлікти між групами акціонерів
підприємства


2.1.
Конфлікт між міноритарними та мажоритарними акціонерами
2.2.
Конфлікт крупних акціонерів.
2.3.
Конфлікт акціонерів з менеджментом підприємства

Література:
[1

3; 6; 7; 9; 12

14; 19; 27; 29; 31; 33].
Тема 3. Основні конфлікти в діяльності Загальних Зборів

Акціонерів (далі ЗЗА)

3.1.
Процедура проведення ЗЗА
3.2.
Конфліктні технології повторних
ЗЗА
3.3.
Технології
забезпечення та блокування діяльності ЗЗА

11

Література:
[1

3; 6; 7; 13; 19; 27; 29; 31].
Тема 4. Конфлікти в діяльності наглядової ради

4.1. Регулятивна місія наглядової ради
4.2. Конфліктні аспекти процедури висування кандидатів у наглядову раду
4.3. Процедурні колізії при проведенні засідання наглядової ради
4.4. Проблемні питання стимулювання ефективної діяльності членів наглядової ради

Література:
[1

3; 6; 7; 9; 12

14; 19; 27; 29; 31; 33].
Тема 5. Конфлікти в діяльності виконавчих органів

5.1. Проблеми корпоративної регламентації діяльності генерального директора
5.2.
Конфліктні аспекти діяльності колегіального виконавчого органу
5.3.
Технології тиску на виконавчий орган
5.4.
Інформаційний обмін між виконавчими органами, акціонерами та
іншими зацікавленими особами

Література:
[1

3; 6; 7; 9; 12

14; 19; 27; 29; 31; 33].
Тема. 6. Теоретичні основи та походження інституту недружнього

поглинання та корпоративного шантажу (грінмейлу) підприємств

6.1.
Корпоративний шантаж: поняття, технології, шляхи захисту та попередження.
6.2.
Особливості українського грінмейлу
6.3.
Процедура захоплення корпоративних прав
6.4.
Засоби захисту прав акціонерів і протидії незаконному захоп
- ленню корпоративних прав.
6.5.
Напрями розвитку законодавчого регулювання сфери захисту прав акціонерів та протидії недружньому поглинанню та корпоративному шантажу.


12
Література:
[1

3; 6; 7; 9; 12

14; 19; 31; 33].
Тема 7. Способи попередження та вирішення корпоративних
конфліктів

7.1.
Зарубіжний досвід регулювання сфери корпоративного підприємництва.
7.2.
Законодавчі основи запобігання і вирішення корпоративних конфліктів
7.3.
Альтернативні процедури вирішення корпоративних конфліктів.

Література:
[1

3; 6; 7; 9; 12

14; 19; 27; 29; 31; 33].
5.
Плани практичних занять

Практичне заняття –
це форма навчального заняття, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички
їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами завдань.
Заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь та навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її
обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, перевірку та оцінювання. Оцінки, отримані студентом за практичні заняття, враховуються при встановленні підсумкової модульної оцінки з даної навчальної дисципліни.
Основні завдання практичних занять: поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи; формування
інтелектуальних навичок і вмінь планування, аналізу й узагальнень, опанування навичок організації професійної діяльності
Тема 1. Корпоративні конфлікти в системі корпоративних
відносин


13
Учасники корпоративних відносин та основа виникнення цих відносин. Вигоди та інтереси учасників корпоративних відносин. Конфлікт
інтересів: поняття та особливості.
Розв'язання практичних завдань за темою.
Тема 2. Корпоративні конфлікти між акціонерами підприємств

Конфлікт основними групами акціонерів: причини, об'єкт конфлікту, засоби боротьби, наслідки.
Розв'язання ситуаційних завдань за темою.
Тема 3. Основні конфлікти в діяльності Загальних Зборів
Акціонерів

Загальні збори акціонерів: компетенція, порядок скликання, регламент. Види загальних зборів. Технології забезпечення та блокування діяльності загальних зборів акціонерів. Проблеми підготовки позовів щодо невизнання рішень загальних зборів акціонерів.
Розв'язання ситуаційних завдань за темою
Тема 4. Конфлікти в діяльності наглядової ради

Наглядова рада: склад, компетенція, обрання, порядок проведення засідань. Голова наглядової ради. Конфліктні аспекти процедури висування кандидатів в наглядову раду. Процедурні колізії при проведенні засідання наглядової ради.
Проблемні питання стимулювання ефективної діяльності членів наглядової ради. Система винагород членів наглядової ради. Договір з членом наглядової ради як цивільно
- правова конструкція
Розв'язання ситуаційних завдань за темою.
Тема 5. Конфлікти в діяльності виконавчих органів14
Проблеми корпоративної регламентації діяльності генерального директора. Нормативна база. Внутрішні положення акціонерного товариства. Завдання положення про одноособовий виконавчий орган.
Конфліктні аспекти діяльності колегіального виконавчого органу.
Інформаційний обмін між виконавчими органами, акціонерами та іншими зацікавленими особами.
Розв'язання ситуаційних завдань за темою. Обговорення та аналіз діючої нормативно
- правової бази, що регламентує діяльність акціонерних товариств. Внутрішня документація (статут, положення, кодекси).
Тема. 6. Теоретичні основи та походження інституту
недружнього поглинання та корпоративного шантажу (грінмейлу
)
підприємств

Схема корпоративного шантажу. Засоби захисту прав акціонерів і протидії незаконному захопленню корпоративних прав. Напрями розвитку законодавчого регулювання сфери захисту прав акціонерів та протидії недружньому поглинанню та корпоративному шантажу.
Розв'язання ситуаційних завдань за темою.
Тема 7. Способи попередження та вирішення корпоративних
конфліктів

Законодавчі основи запобігання і вирішення корпоративних конфліктів. Активізація інституту медіації як альтернативного способа врегулювання корпоративних конфліктів.
Кодекс корпоративної поведінки як засіб зниження вірогідності корпоративних конфліктів.
Рекомендації і вимоги нормативних документів по запобіганню корпоративним конфліктам.
Розв'язання ситуаційних завдань за темою. Обговорення та аналіз нормативних документів по запобіганню.

6. Самостійна робота студентів


15
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Самостійна робота студента
є однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину та стійкість набутих знань і вмінь. Метою самостійної роботи студента є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково
- методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. Під час такої роботи використовується навчальна, спеціальна література, а також тексти лекцій. Формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв'язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів та контрольної роботи.

Питання для самостійного опрацювання


Тема 1. Корпоративні конфлікти в системі корпоративних
відносин

Протиріччя економічних інтересів учасників корпоративних відносин. Баланс інтересів учасників корпоративних відносин.

Література:
[3; 7; 9; 13

15].
Тема 2. Корпоративні конфлікти між акціонерами підприємств

Конфлікт основними групами акціонерів: причини, об'єкт конфлікту, засоби боротьби, наслідки.
Література:
[1; 9; 12; 14; 15; 18; 22].
Тема 3. Основні конфлікти в діяльності Загальних Зборів
Акціонерів


Основні прийоми грінмейла при підготовці до річних зборів акціонерів. Проблемні питання при підготовці річних зборів акціонерів.
Створення та функціонування органів управління в ході корпоративних

16 конфліктів. Механізми фіксації кворума на ЗЗА. Емітент, акціонери, реєстратор: партнерство та взаємоконтроль.
Література:
[2; 10; 12; 14; 16; 20].
Тема 4. Конфлікти в діяльності наглядової ради

Професіоналізація діяльності наглядової ради
- основні напрями подолання конфліктів в її діяльності. Конфліктні аспекти процедури
ініціювання та скликання засідань наглядової ради.
Література:
[4; 9; 12; 13; 15; 18].
Тема 5. Конфлікти в діяльності виконавчих органів

Основні моделі правління як підсистеми корпоративного управління в аспекті розподілу компетенції генерального директора та колегіального виконавчого органу: модель 1 –
правління як координаційно
- допоміжний орган при генеральному директору; модель 2 –
правління як орган, що має значні повноваження з питань поточного управління (на прикладі рекомендацій Кодексу корпоративної поведінки); модель 3 –
правління як провідний орган керівництва поточною діяльності. Конфліктні аспекти ротації генерального директора.
Література:
[1; 7; 10; 12; 13; 17; 19; 22].


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал