Робоча програма навчальної дисципліни «інтелектуальна власність»Скачати 236.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір236.61 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності
8.03050901 – «Облік і аудит» та спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)
Харків – ХНАМГ - 2011

2
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності
8.03050901 – «Облік і аудит» та спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). /
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Коляда; – Х.: ХНАМГ, 2011. – 24 с.

Укладач
: Т. А. Коляда

Рецензент
: канд. юрид. наук, доцент О. В. Харитонов
Рекомендовано кафедрою правового забезпечення господарської діяльності, протокол №6 від 24.03.2011 року.

3
ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………………….. 5 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………………..
6 1.1. Мета, предмет і місце дисципліни……………………………………….. 6 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни………………………………..
6 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги………………………………………….
7 1.4. Рекомендована основна навчальна література………………………….. 8 1.5 Анотація програми навчальної дисципліни……………………………… 8 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ………………….. 10 2.1 Кваліфікаційні вимоги до студентів…………………………................... 10 2.2 Тематичний план навчальної дисципліни……………………………….. 11 2.3 Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями та темами…….. 12 2.4 План лекційного курсу……………………………………………………. 14 2.5 Індивідуальне навчальне завдання……………………………………….
16 2.6 Самостійна робота студентів……………………………………………… 18 2.7 Контрольні запитання для самоперевірки……………………………….
19 2.8 Засоби контролю та структура залікового кредиту……………………... 22 2.9 Рекомендована література…………………………………….................... 224
ВСТУП

В умовах побудови в Україні ринкової економіки та демократичної держави головною соціальною цінністю, як вказано в її Конституції, визнана людина, її життя та здоров’я, честь та гідність, законні права та інтереси.
Забезпечення гідних людини умов життя, перш за все, пов’язано з економічними перетвореннями, які неможливі без впровадження нової техніки та технологій. Людина має право на творчість, користування досягненнями науки, культури й мистецтва. У зв’язку з цим інтелектуальна власність набуває особливого значення і як засіб самовираження, і як комерційна цінність.
Курс «Інтелектуальна власність» розрахований на поглиблене вивчення правових відносин у сфері інтелектуальної власності, опанування правового механізмом їх регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових і особистих немайнових прав авторів та володільників як в Україні, так і за її межами.
Цьому сприяють лекції викладачів, робота на семінарських заняттях,
індивідуальна робота зі студентом, вивчення наукових праць, нормативно- правових актів, написання рефератів та контрольних робіт. Методика вивчення цієї дисципліни передбачає співробітництво й взаєморозуміння між студентом і викладачем, розвиток у студентів аналітичного мислення, вміння співставляти фактичний і теоретичний матеріал, робити самостійні висновки, прогнози та рекомендації.
Поточний контроль засвоєння знань студентами здійснюється на кожному семінарському занятті у формі усного опитування, тестування, заслуховування і обговорення реферативних повідомлень.
Заключним етапом вивчення предмета “Інтелектуальна власність» є іспит, мета якого полягає у перевірці знань та вмінь, набутих студентами.
Програма
навчальної дисципліни складена на основі:
- СВО ХНАМГ Варіативна частина ОКХ магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності
8.03050901 – «Облік і аудит» 2011 р.

5
- СВО ХНАМГ Варіативна частина ОПП підготовки магістра галузі знань 0305
«Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит» 2011 р.
- СВО ХНАМГ: Навчальні плани підготовки магістра галузі знань 0305
«Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит» 2011 р.
- СВО ХНАМГ Варіативна частина ОКХ спеціаліста галузі знань 0305
«Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит» 2011 р.
- СВО ХНАМГ Варіативна частина ОПП підготовки спеціаліста галузі знань
0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит» 2011 р.
- СВО ХНАМГ: Навчальні плани підготовки спеціаліста галузі знань 0305
«Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит» 2011 р.
Програма
ухвалена на засіданні кафедри правового забезпечення господарської діяльності ХНАМГ (протокол № 6 від 24.03.2011 р.); погоджено з випусковою кафедрою Обліку та аудиту.

6
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальну дисципліну «Інтелектуальна власність» віднесено до групи вибіркових дисциплін напряму підготовки магістра та спеціаліста галузі знань
0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит денної форми навчання. Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо- професійної програми підготовки бакалавра. Враховано рекомендації положень
Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
1.1 Мета, предмет та місце дисципліни

Мета
вивчення: полягає у підготовці майбутніх фахівців для самостійного вирішення професійних завдань у сфері регулювання правовідносин, пов’язаних з інтелектуальною власністю
Завдання
вивчення: формування у студентів системи знань, а також отримання навичок та уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та захисту своїх майнових та особистих немайнових прав як в Україні так і поза її межами.
Предмет
вивчення у дисципліні: сукупність правовідносин щодо регулювання прав інтелектуальної власності, майнових та особистих немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення.
Місце
дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця
Дисципліни
, що передують вивченню даної
дисципліни

Дисципліни
, вивчення яких спирається
на
дану дисципліну
Правознавство
Отриманні знання використовуються при виконанні магістерської роботи та дипломної роботи

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (1 / 36)
Змістові модулі (ЗМ):

7
ЗМ
1.1. Поняття права інтелектуальної власності. Законодавство про
інтелектуальну
власність . Об’єкти права інтелектуальної власності.
Суб
’єкти права інтелектуальної власності. Авторське та суміжні
права
: поняття, зміст та особливості.
1.
Поняття права інтелектуальної власності.
2.
Законодавство про інтелектуальну власність.
3.
Об’єкти права інтелектуальної власності.
4.
Суб’єкти права інтелектуальної власності.
5.
Авторське право та суміжні права: поняття, зміст та особливості.
ЗМ
1.2. Патентне прав. Правові засоби індивідуалізації учасників
цивільного

обороту
,
товарів

і

послуг
.
Договори

у

сфері

інтелектуальної
власності. Захист права інтелектуальної власності.

1.
Патентне право.
2.
Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
3.
Договори у сфері інтелектуальної власності.
4.
Захист права інтелектуальної власності.
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги
Вміння

(за рівнями сформованості)
та
знання
Сфери
діяльності
(виробнича,
соціально-
виробнича
,
соціально
-побутова)
Функції
діяльності
у
виробничій сфері
(проектувальна,
організаційна
, управлінська,
виконавська
,
технічна
, інші)
1
2
3
Репродуктивний рівень:
Застосовувати знання у сфері виробничої або соціальної діяльності
Виробнича,
Соціально-виробнича
Організаційна, управлінська
Алгоритмічний рівень:
Здійснювати законодавче забезпечення планування, проводити аналіз документів галузі і конкретного підприємства щодо їх відповідності положенням норм права.
Виробнича,
Соціально-виробнича
Організаційна, управлінська

8
Продовження табл.
1
2
3
Евристичний рівень:
Враховувати правові засади при здійсненні діяльності у сфері туризму, приймати оптимальні економіко-правові рішення.
Виробнича,
Соціально-виробнича
Організаційна, управлінська
1.4. Рекомендована основна навчальна література
1. Право інтелектуальної власності: Підручник /За ред. д.ю.н.,проф. О.А.
Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д. Святоцького.-К.: Видавничий дім.-2006.-622 с.
2. Коссак В.М., Якубовський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник.-
К.: «Істина».-2007.-206 с.
3. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право
інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник.-К.: КНТ,
2007.-264 с.
4. Законодавство України про інтелектуальну власність: Збірник нормативно- правових актів.-Харків.-2007.-248 с.
1.5 Анотація програми навчальної дисципліни
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ
Мета
вивчення: формування у майбутніх фахівців кола знань та вмінь для самостійного вирішення професійних завдань у сфері регулювання правовідносин, пов’язаних з інтелектуальною власністю.
Предмет
дисципліни: сукупність правовідносин щодо регулювання прав
інтелектуальної власності, майнових та особистих немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення.
Змістові
модулі: поняття права інтелектуальної власності. Законодавство про
інтелектуальну власність. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Авторське та суміжні права: поняття, зміст та особливості. Патентне право. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Договори у сфері інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.

9
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

Цель
изучения: формирование у будущих специалистов круга знаний и умений для самостоятельного разрешения профессиональных заданий в сфере регулирования провоотношеий, связанных с интеллектуальной собственностью.
Предмет

дисциплин
:
совокупность правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, имущественных и личных неимущественных прав авторов, основания их возникновения и осуществления.
Модули
содержания: понятие права интеллектуальной собствености.
Законодательство об интеллектуальной собственности. Объекты права интеллектуальной собственности.
Субъекты права интеллектуальной собственности. Авторские и смежные права: понятие, содержание и особенности. Патентное право. Договора в сфере интеллектуальной собственности. Защита права интеллектуальной собственности.
INTELLECTUAL PROPERTY
The studying purpose: consists in preparation of the future experts for the independent permission of professional tasks in sphere of regulation of the legal relations connected with intellectual property.
Subject of disciplines: set of legal relations concerning regulation of intellectual property rights, the property and personal non-property rights of authors, the bases of their occurrence and realisation.
Maintenance modules: concept of intellectual property right. The legislation on intellectual property. Intellectual property legal objects. Subjects of law of intellectual property. The copyright. The adjacent rights. Protection and protection of the author's and adjacent rights; the Patent right of Ukraine. Legal means of an individualization of participants of the civil circulation, the goods and services.
Contracts in intellectual property sphere. Intellectual property right protection.

10
2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура робочої програми навчальної дисципліни
«Інтелектуальна власність» наведена в таблиці:
Характеристика
дисципліни:
підготовка
бакалаврів
Напрям
, спеціальність,
освітньо
-
кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчальної
дисципліни
Кількість кредитів, відповідних до ЕСТS -1 у тому числі: модулів-1; змістових модулів -2; самостійна робота – 14 годин.
Нормативна
Рік підготовки: 5.
Семестр: 10.
Кількість годин: усього -36 годин; за змістовими модулями:
ЗМ 1.1. – 18 годин;
ЗМ 1.2. – 18 годин.
Лекції: кількість годин -11.
Практичні заняття - 11
Самостійна робота: кількість годин - 14.
Кількість тижнів викладання дисципліни: 11.
Галузь знань: 0305
«Економіка та підприємництво»;
Напрям 6.030509 Облік і аудит;
Спеціальності
8.03050901 7.03050901
Облік і аудит
Освітньо-кваліфікаційні рівні: магістр, спеціаліст
Вид контролю: диференційований залік.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних (лекційних та практичних) занять. Особливе значення в процесі вивчення і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів.
Зазначені види занять розроблені у відповідності до положень Болонської декларації.
2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів

«Інтелектуальна власність» є варіативною навчальною дисципліною.
Необхідна
навчальна база перед початком вивчення дисципліни:
Вивченню дисципліни передують дисципліни «Правознавство», «Господарське право» які сприяють формуванню правової культури та вмінню користуватися нормативно-правовими актами.
В результаті вивчення дисципліни студенту необхідно
- знати:
- поняття інтелектуальної власності та систему права інтелектуальної власності;
- принципи та джерела авторського права;
- процедуру патентування об’єктів промислової власності;

11
- нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності;
- поняття та види захисту і охорони об’єктів інтелектуальної власності
- вміти:
- використовувати джерела права інтелектуальної власності;
- захищати своє авторське право та суміжні права;
- розраховувати економічну вартість об’єктів інтелектуальної власності;
- патентувати винаходи, корисні моделі та промислові зразки;
- здійснювати захист своїх порушених прав.
Розподіл
обсягу навчальної роботи студента денної форми навчання
Години

У
тому числі
У
тому числі
Спеціальність
,
спеціалізація

(шифр,
абревіатура
)
Всього
,
кредит
/
годин

С
ем
е
ст
р

)
А
у
д
и
т
о
р
н
і
Л
ек
ц
ії

П
р
а
к
т
и
к
.,
с
ем
ін
а
р
и

Л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
і
С
а
м
о
ст
ій
н
а
р
о
б
о
т
а

К
о
н
т
р
.
р
о
б
.
К
П

Р

Р
Г
Р

Е
к
за
м
ен
(
се
м
е
ст
р
)
З
а
л
ік
(
се
м
ес
т
р
)
8.03050901 7.03050901
МОІА
ОІА
1/36 10 22 11 11
-
14
-
-
-
-
10
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни
При вивченні дисципліни «Інтелектуальна власність» студент має ознайомитись з програмою дисципліни, з її структурою, змістом і змістом кожного змістового модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і методами контролю знань, методикою їх оцінювання.
Тематичний план Навчальної дисципліни складається з одного модуля, який логічно пов’язує два змістових модуля, кожен з яких у свою чергу, об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв’язками.

12
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна науково-дослідна робота в формі виконання контрольної роботи, самостійна робота студентів, контрольні заходи.
2.3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
Назва
теми
Перелік
питань
1
2
Модуль
1. Інтелектуальна власність
З
.М.1.1. Поняття права інтелектуальної власності. Законодавство про
інтелектуальну
власність. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права
інтелектуальної
власності. Авторське та суміжні права: поняття, зміст та
особливості
.
Тема
1. Поняття права інтелектуальної власності.
1.
Інтелектуальна власність та її значення.
2.
Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави.
Тема
2. Законодавство про інтелектуальну власність.
1.
Загальна характеристика законодавства України про
інтелектуальну власність.
2.
Міжнародно-правова охорона права
інтелектуальної власності.
Тема
3. Об’єкти права інтелектуальної власності.
1.
Види класифікацій об’єктів права
інтелектуальної власності.
2.
Об’єкти авторського права і суміжних прав.
3.
Інститут права інтелектуальної власності на результати науково- технічної творчості.
4.
Права інтелектуальної власності на комерційні позначення.
Тема
4. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
1.
Класифікація суб’єктів права
інтелектуальної власності.
2.
Автори - творці об’єктів
інтелектуальної власності.
3.
Заявники, правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності.
Тема
5. Авторське право та суміжні права: поняття, зміст та особливості.
1.
Поняття, зміст, особливості авторського права.
2.
Поняття, зміст, особливості суміжних прав.
ЗМ
1.2. Патентне прав. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту,
товарів
і послуг. Договори у сфері інтелектуальної власності. Захист права
інтелектуальної
власності.

13
Продовження табл.
1
2
Тема
6. Патентне право.
Захист права інтелектуальної власності.
1.
Поняття, зміст і особливості патентного права.
2.
Патент та порядок його одержання.
3.
Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Тема
7. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
1.
Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
2.
Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування.
3.
Право інтелектуальної власності на торгівельну марку (знак для товарів і послуг).
4.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Тема
8. Договори у сфері інтелектуальної власності.
1.
Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
2.
Ліцензія на використання об’єктів права інтелектуальної власності.
3.
Ліцензійний договір.
4.
Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
5.
Договір про створення за замовленням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності.
6.
Договір комерційної концесії
(франчайзингу).
Тема
9. Захист права інтелектуальної власності.
1.
Державна система правової охорони
інтелектуальної власності в Україні.
2.
Поняття захисту прав інтелектуальної власності.
3.
Дії, що визнаються порушеннями прав інтелектуальної власності.
4.
Юрисдикційна форма захисту права
інтелектуальної власності.
5.
Неюрисдикційна форма захисту права
інтелектуальної власності.
6.
Цивільно-правовий захист права
інтелектуальної власності.
7.
Кримінально- правовий захист права
інтелектуальної власності.
8.
Адміністративно- правовий захист права інтелектуальної власності.14
Розподіл
часу за модулями і змістовими модулями
та
форми навчальної роботи студента денної форми навчання
Форми
навчальної роботи
Модулі
(семестри) та змістові
модулі

Всього
,
кредит
/годин
Лекц
.
Сем
.,
пр
.
Лаб
.
СРС

Модуль
1
1/36
11
11
-
14
ЗМ
1.1. Поняття права
інтелектуальної
власності.
Законодавство про інтелектуальну
власність
. Об’єкти права
інтелектуальної
власності.
Суб
’єкти права інтелектуальної
власності
. Авторське та суміжні
права
: поняття, зміст та
особливості
.
0,5/18
6
5
-
7
ЗМ
1.2. Патентне прав. Правові
засоби індивідуалізації учасників
цивільного
обороту, товарів і
послуг
.
Договори
у сфері інтелектуальної
власності. Захист права
інтелектуальної
власності.
0,5/18
5
6
-
7

2.4.

План
лекційного курсу
Кількість
годин за
спеціальностями
,
спеціалізаціями
(шифр,
абревіатура
)
Зміст

МОІА

ОІА

1
2
ЗМ
1.1. Поняття права інтелектуальної власності.
Законодавство
про інтелектуальну власність . Об’єкти
права
інтелектуальної власності. Суб’єкти права
інтелектуальної
власності. Авторське та суміжні права:
поняття
, зміст та особливості.
6
1. Поняття права інтелектуальної власності.
1 2. Законодавство про інтелектуальну власність.
1 3. Об’єкти права інтелектуальної власності.
1 4. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
1 5. Авторське право та суміжні права: поняття, зміст та особливості.
2
ЗМ
1.2. Патентне прав. Правові засоби
індивідуалізації учасників цивільного обороту,
товарів і послуг. Договори у сфері
інтелектуальної
власності. Захист права
інтелектуальної
власності.
5
1. Патентне право.
2

15
Продовження табл.
1
2
2. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
1 3. Договори у сфері інтелектуальної власності.
1 4. Захист права інтелектуальної власності.
1
РАЗОМ

11

2.4.1.

План
практичних занять курсу

Кількість
годин за
спеціальностями
,
спеціалізаціями

(шифр, абревіатура)
Зміст

МОІА

ОІА

ЗМ
1.1. Поняття права інтелектуальної власності.
Законодавство
про інтелектуальну власність . Об’єкти
права
інтелектуальної власності. Суб’єкти права
інтелектуальної
власності. Авторське та суміжні права:
поняття
, зміст та особливості.
5
1. Поняття права інтелектуальної власності.
1 2. Законодавство про інтелектуальну власність.
1 3. Об’єкти права інтелектуальної власності.
0,5 4. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
0,5 5. Авторське право та суміжні права: поняття, зміст та особливості.
1 6. Поточний контроль
1
ЗМ
1.2. Патентне прав. Правові засоби
індивідуалізації учасників цивільного обороту,
товарів і послуг. Договори у сфері
інтелектуальної
власності. Захист права
інтелектуальної
власності.
6
1. Патентне право.
2 2. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
1 3. Договори у сфері інтелектуальної власності.
1 4. Захист права інтелектуальної власності.
1 5. Поточний контроль.
1
РАЗОМ

11

16
2.5. Індивідуальне навчальне завдання:

Тематика
рефератів:
1.
Інтелектуальна власність і її значення.
2.
Види інтелектуальної діяльності.
3.
Еволюція інтелектуальної власності.
4.
Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави.
5.
Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності.
6.
Державне управління інтелектуальною власністю.
7.
Класицизм
і прагматизм підходу до законодавства у сфері
інтелектуальної власності.
8.
Детермінізм формування національних законодавств у сфері
інтелектуальної власності.
9.
Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.
10.
Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної власності
і його сутність.
11.
Паризька конвенція.
12.
Бернська конвенція.
13.
Угода ТРІПС.
14.
Європейські директиви у сфері інтелектуальної власності.
15.
Об’єкти авторського права.
16.
Об’єкти суміжних прав.
17.
Об’єкти промислової власності.
18.
Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
19.
Об’єкти селекційних досягнень.
20.
Об’єкти науково-технічної інформації.
21.
Об’єкти наукових відкриттів.

17 22.
Об’єкти раціоналізаторських пропозицій.
23.
Об’єкти захисту від недобросовісної конкуренції.
24.
Автори – творці об’єктів права інтелектуальної власності.
25.
Заявники як суб’єкти права інтелектуальної власності.
26.
Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності.
27.
Особисті немайнові права автора.
28.
Майнові права автора. Майнові права володільця.
29.
Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика та види. Сторони ліцензійного договору та їх правове положення.
30.
3асоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту авторських і суміжних прав.
31.
Колективне управління авторськими та суміжними правами.
32.
Поняття та визначення контрафактних порушень авторських та суміжних прав.
33.
Поняття патенту та його види. Реквізити патенту. Строки дії патенту.
Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту.
34.
Порядок подання заявки. Пріоритет заявки та його визначення. Колізії заявок та порядок розгляду спорів.
35.
Поняття, ознаки і об'єкти винаходу. Види винаходів та їх правове значення.
36.
Поняття та ознаки корисної моделі.
37.
Порядок отримання патенту на винахід та корисну модель.
38.
Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Примусове відчуження патентних прав.
39.
Поняття «комерційне найменування» та вимоги до нього.
40. Поняття «торговельна марка», її об’єкти та умови надання правової охорони.
41. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення.
42. Поняття договору на створення об’єкта права інтелектуальної власності.

18 43. Особливості договору на створення твору образотворчого мистецтва за замовленням.
44. Договори на розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
45. Договори між творцем і роботодавцем.
46. Типові і примірні договори у сфері інтелектуальної власності.
47. Поняття охорони і захисту прав та їх співвідношення.
48. Засоби охорони авторських та суміжних прав.
49. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності.
50. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення прав
інтелектуальної власності.
2.6. Самостійна навчальна робота студента
Форми
самостійної роботи
(за змістовими модулями)
Години

Форма
звіту
ЗМ
1.1. Поняття права інтелектуальної
власності
. Законодавство про інтелектуальну
власність
. Об’єкти права інтелектуальної
власності
. Суб’єкти права інтелектуальної
власності
. Авторське та суміжні права:
поняття
, зміст та особливості.
7
1.Огляд основної та додаткової літератури
2
Конспект
2.Розгляд контрольних запитань і прикладів тестових завдань
2
Відповіді у зошиті
3.Підготовка рефератів
2
Текст і презентація реферату
4.Підготовка до поточного тестування
1
Відповіді у зошиті
ЗМ
1.2. Патентне право. Правові засоби
індивідуалізації
учасників цивільного обороту,
товарів
і послуг. Договори у сфері
інтелектуальної
власності. Захист права
інтелектуальної
власності.
7
1.Огляд основної та додаткової літератури
2
Конспект
2.Розгляд контрольних запитань і прикладів тестових завдань
2
Відповіді у зошиті
3.Підготовка рефератів
2
Текст і презентація реферату
4.Підготовка до поточного тестування
1
Відповіді у зошиті
РАЗОМ

14

19
2.7 Контрольні запитання для самоперевірки:
1. Інтелектуальна власність та її становлення.
2. Теорії права інтелектуальної власності: привілеїв, пропрієтарна, промислової власності, вічної промислової власності, рентна, договірна, деліктна, особова, виключних прав, виключних майнових прав.
3. Поняття права інтелектуальної власності.
4. Сутність права інтелектуальної власності.
5. Зміст права інтелектуальної власності.
6. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності, їх види.
7. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система й спрямованість.
8. Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної власності, його сутність.
9. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність.
10.
Конституція
України як основне джерело регулювання права
інтелектуальної власності.
11. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності. Проблеми удосконаленні механізму.
12. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність.
13. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності.
14. Ознаки охороноспроможності об'єктів права інтелектуальної власності.
15. Відкриття як об'єкти права інтелектуальної власності, їх ознаки.
16. Об'єкти відкриття. Права авторів відкриттів. Порядок кваліфікації відкриттів.
17. Винаходи й корисні моделі як об'єкти промислової власності: поняття, об'єкти, види.
18.Промислові зразки як об'єкти промислової власності: поняття, об'єкти.
19. Знаки для товарів і послуг як об'єкти промислової власності.
20.
Правонаступники прав
інтелектуальної власності.
Спадкоємство
інтелектуальних прав.

20 21. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Підстави набуття державою прав інтелектуальної власності.
22. Правове положення Державного агентства з авторських і суміжних прав,
Комітету із захисту прав інтелектуальної власності (Патентного відомства).
23. Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних повірених.
Атестація патентних повірених.
Повноваження повірених у справах
інтелектуальної власності.
24. Асоціації патентних повірених. Підстави і порядок втрати атестації патентного повіреного.
25. Агенти з товарних знаків, їх правове положення.
26. Права власників і уповноважених ним органів щодо результатів, створених за службовим завданням.
27. Поняття авторського права, сфера його дії.
28. Об'єкти, що охороняються авторським правом.
29. Виникнення і здійснення авторського права.
30. Похідний твір, його правове значення.
31. Авторське право й право власності на носія авторських прав.
32. Особисті немайнові права автора.
33. Майнові права автора. Майнові права володільця.
34. Вільне використання твору.
35. Авторське право на аудіовізуальний твір.
36. Строки охорони авторських прав.
37. Перехід авторських прав. Передача (уступка) авторського права.
38. Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика та види. Сторони ліцензійного договору та, правове положення.
39. Поняття, зміст і порядок укладання авторських договорів.
40. Поняття і сутність суміжних прав. Види суміжних прав.
41. Охорона суміжних прав. Місце суміжних прав у системі права інтелектуальної власності.

21 42. Права виконавців, їх зміст.
43. Права виробників фонограм, їх зміст.
44. Права організацій мовлення.
45. Правила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів.
46. Поняття охорони і захисту прав, їх співвідношення.
47. 3асоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту авторських і суміжних прав.
48. Колективне управління авторськими й суміжними правами.
49. Поняття і визначення контрафактних порушень авторських та суміжних прав.
50. Поняття патентного права. Відмінність винахідницького права від патентного права.
51. Охоронні документи в патентному праві.
52. Поняття патенту, його види. Реквізити патенту. Строки дії патенту. Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту.
53. Свідоцтво на знаки для товарів і послуг. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію.
54. Патентні системи: заявочна, перевірочна, дослідницька, змішані.
55. Заявка на видачу охоронного документа, вимоги щодо неї.
56. Порядок подання заявки. Пріоритет заявки та його визначення. Колізії заявок і порядок розгляду спорів.
57. Формальна експертиза та її наслідки. Способи усунення недоліків заявок.
58. Експертиза за суттю. Порядок, підстави проведення експертизи за суттю. Права заявника при проведенні експертиз.
59. Поняття, ознаки й об'єкти винаходу. Види винаходів та їх правове значення.
60. Права й обов'язки винахідників службових винаходів.
61. Об'єкти, що визнаються винаходами.
62. Поняття і ознаки корисної моделі.
63. Порядок отримання патенту на винахід і корисну модель.
64. Заявка на отримання патенту, її зміст. Реквізити заявки.

22 65. Формула винаходу, її правове значення.
66. Тимчасова правова охорона, її значення і зміст.
67. Право першокористувача, його зміст.
68. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту.
69. Права, що виникають з патенту.
70. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Примусове відчуження патентних прав.
2.8 Засоби контролю та структура залікового кредиту

Види
та засоби контролю
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)
Розподіл
балів, %
МОДУЛЬ
1. Поточний контроль зі змістових модулів
ЗМ 1.1. Тестування
15
Індивідуальні завдання
15
ЗМ 1.2. Тестування
15
Індивідуальні завдання
15
Підсумковий
контроль з МОДУЛЕМ 1
Письмовий диференційований залік
40
Усього за модулем 1 100%
2.9 Рекомендована література:

НОРМАТИВНО
-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№ 30.-Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. - 2003.-
№№40-44, Ст. 356.
3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України .- 1994.-№ 13.-С. 64.
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»//
Відомості Верховної Ради України .-1994.-№ 7.-С. 32.
5. Закони України «Про охорону права на промислові зразки» // Відомості
Верховної Ради україни.-1994.-№ 7.-С. 34.

23 6. Закон України «Про охорону права на знаки для товарів та послуг»//
Відомості Верховної Ради України.-1994.-№ 7.-С. 36.
7. Закон України «Про охорону нових сортів рослин» // Відомості Верховної
Ради України.-1993.- № 20.-С. 149.
8. Закон України «Про захист прав на топографії інтегральних схем»
//Відомості Верховної Ради України.-1995.- № 26.-272 с.

Список
літератури:
1.
Право інтелектуальної власності: Підручник / За ред. д.ю.н.,проф.
О.А.Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д.Святоцького.-К.: Видавничий дім.-
2006.-622 с.
2.
Коссак В.М., Якубовський І.Є. Право інтелектуальної власності:
Підручник.-К.: «Істина».-2007.-206 с.
3.
Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право
інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник.-К.: КНТ,
2007.-264 с.
4.
Законодавство
України про
інтелектуальну власність:
Збірник нормативно-правових актів.-Харків.-2007.-248 с.

24
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 8.03050901 –
«Облік і аудит» та спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)
Укладач:
КОЛЯДА
Тетяна Анатоліївна
В авторській редакції
Комп’ютерна верстка: І. О. Храпко
План 2011, поз. 375 Р
Підп. до друку 29.06.2011 р.
Формат 60х84/16
Друк на ризографі
Ум. друк. арк. 1,0
Тираж 10 пр.
Зам. № 7259
Видавець і виготовлювач:
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002
Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №4064 від 12.05.2011 р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал