Робоча програма навчальної дисципліни художня праця та основи дизайну Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»Сторінка1/4
Дата конвертації03.03.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти


Кафедра початкової та дошкільної освіти

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Художня праця та основи дизайну
Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»
Напрям підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»
Бакалавр дошкільної освіти
Вихователь дітей дошкільного віку,

вихователь з правом навчання іноземної мови.

керівник образотворчої діяльності в дошкільному навчальному закладі,

вихователь груп для дітей з порушеннями мовлення,

музичний керівник у дошкільному навчальному закладі,

інструктор фізкультури в дошкільному навчальному закладі.


Денна форма навчання

2015 рік


Робоча програма з художньої праці та основ дизайну для студентів

напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта», спеціальністю бакалавр дошкільної освіти.

«___» ___________, 2015 року– ___ с.
Розробник: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Назарук Л.М.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри початкової та дошкільної освіти


Протокол від “28” вересня 2015 року № 1
В.о. завідувача кафедри ____________________ доц. Стахів М.О.
“_____”___________________ 2015 року
Схвалено Вченою радою факультету педагогічної освіти
Протокол від “31” серпня 2015 року № 1
“_____”___________2015 року Голова ____________доц. Ленів З.П.

©_____________, 2015 рік

©_____________, 2015 рік 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

0101 Педагогічна освітаНормативна

Напрям підготовки

6.010101 Дошкільна освітаКількість модулів – 3

Змістових модулів –6Кваліфікація:

Вихователь дітей дошкільного віку;

вихователь з правом навчання іноземної мови; керівник образотворчої діяльності в дошкільному навчальному закладі; вихователь груп для дітей з порушеннями мовлення; музичний керівник у дошкільному навчальному закладі; інструктор фізкультури в дошкільному навчальному закладі.


Рік підготовки:

1-й

Семестр

Загальна кількість годин –135

1-й

Лекції

-

Практичні

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи

студента – 2Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

64 год.

Лабораторні

-

Самостійна робота

71 год.

Вид контролю: залік 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – підготовка майбутніх вихователів до практичної реалізації означеного завдання у процесі організації посильної господарсько-трудової діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Набуття ними художньо-графічної та проектно-художньої культури під час розробки навчальних дизайн-проектів та проектно-технологічної культури під час втілення творчого задуму в матеріалі у процесі навчальної дизайн-діяльності.

Завдання курсу:

 • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;

 • озброєння студентів необхідними практичними уміннями й навичками виготовлення та художнього оформлення виробів;

 • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об'єкту, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст;

 • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;

 • оволодіння методикою навчання художньої праці дітей дошкільного віку;

 • виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості;

 • художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

Студент повинен знати:

 • завдання трудового навчання і виховання, вимоги до нього, організацію художньої праці;

 • зміст трудового навчання, методику проведення занять з художньої праці;

 • загальні основи сучасного виробництва, художньої промисловості України;

 • мати уявлення про характер праці робітників, майстрів народних промислів, зайнятих обробкою різних матеріалів;

 • види різних матеріалів, їх властивості, технологію їх виготовлення, обробки і застосування;

 • назви інструментів, що використовуються при обробці матеріалів, їх будову, призначення, прийоми користування;

 • правила безпечної праці при обробці різних матеріалів, вимоги гігієни праці;

 • основи художнього конструювання виробів, конструктивні особливості виготовлення виробів;

 • види декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів;

 • підприємства художніх промислів України.

Студент повинен вміти:

 • володіти методикою трудового навчання та основ дизайну і проводити відповідні заняття, реалізуючи принципи трудового виховання при використанні різних форм і методів навчання;

 • організовувати художню працю на заняттях та в повсякденному житті дитячого садка спираючись на наукову основу, формувати поняття про сучасне виробництво, характер праці виробників різних професій;

 • організовувати і проводити роботу з декоративно-ужиткового мистецтва, народних промислів, художнього конструювання виробів.

 • користуючись інструментами для обробки матеріалів виконувати технологічні операції та прийоми;

 • дотримуватись правил безпечної праці і вимог гігієни праці;

 • читати схеми, креслення виробів, складати схеми;

 • виконувати макетування архітектурних споруд.

 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1

Змістовий модуль1. Робота з папером, картоном.

Тема 1. Історія виникнення паперу. Техніка трафарету, штампу і шаблону в процесі обробки паперу і картону. Розробка дизайн-проектів.

Тема 2. Аплікація. Вирізування симетричних та асиметричних форм, плетіння килимків.

Тема 3. Орігамі в дошкільному закладі.

Тема 4. Конструювання з квадрату поділеного на 16 частин.

Тема 5.Посібники для рухливих ігор і святкових ранків. Театральні маски.

Тема 6.Паперопластика в дошкільному навчальному закладі.

Тема 7. Виготовлення та оформлення настільного театру.

Тема 8.Виготовлення виробів в техніці пап’є - маше.
Змістовий модуль2. Робота з природним матеріалом.

Тема 9. Ознайомлення з природним матеріалом, який використовується в аплікації в процесі навчальної дизайн-діяльності.

Тема 10. Конструювання об’ємних виробів з природних матеріалів. Лялька з трави.

Тема 11.Аплікація з листя, квітів, насіння овочів, фруктів.

Тема 12. Аплікація з соломи. Етно-дизайн.
Модуль 2

Змістовий модуль 3. Робота з різними матеріалами.

Тема 13. Конструювання іграшок з непридатних дріб’язкових матеріалів (меблі, транспорт).

Тема 14.Виготовлення виробів з бісеру та дроту.

Нанизування.Тема 15.Конструювання виробів з утилізованої пластмасової продукції(іграшки з поролону).

Змістовий модуль 4. Ознайомлення з писанкарством.

Тема 16.Писанкарство. Декорування яйця нитками.

Тема 17. Ознайомлення з писанкарством. Символіка українських писанки. Техніка писання писанок воском.

Тема 18. Декорування яйця бісером.
Модуль 3

Змістовий модуль 5. Робота з нитками та тканиною.

Тема 19. Вишивка і аплікація. Декоративні шви. Аплікація на тканині.

Тема 20.Вишивання декоративними стрічками.

Тема 21. Пошиття та оформлення “Чарівної торбинки ”.

Тема 22. Виготовлення іграшок з ниток.

Тема 23. Короткі відомості про тканини, їх виробництво і застосування у українському побуті. Шиття виробів для ляльок. Розкрій та пошиття постільної білизни.

Тема 24. Пошиття натільної білизни для ляльки.

Тема 25. Пошиття поясного та нагрудного одягу для ляльок. Прикраси до українського костюму.

Тема 26. Виготовлення народної ляльки.

Тема 27. Пошиття та оформлення м’якої іграшки.
Змістовий модуль 6. Технологія переплетень та в’язання.

Тема 28.Техніка макраме. В’язання простих вузлів.

Тема 29.В’язання гачком. В’язання пальчикового театру.

Тема 30. Етно-дизайн при виготовленні ялинкових прикрас (плоскі ялинкові прикраси).

Тема 31.Виготовлення об’ємних ялинкових прикрас.

Тема 32. Підсумкове заняття.


 1. Структура навчальної дисципліни
Назва змістових модулів і тем
Кількість годин
денна форма

усього
у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль1

Змістовий модуль 1. Робота з папером, картоном.

Тема 1. Історія виникнення паперу. Техніка трафарету, штампу і шаблону в процесі обробки паперу і картону. Розробка дизайн-проектів.

4
22

Тема 2. Аплікація. Вирізування симетричних та асиметричних форм, плетіння килимків.

4
22

Тема 3. Орігамі в дошкільному закладі.

5
23

Тема 4. Конструювання з квадрату поділеного на 16 частин.

4
22

Тема 5.Посібники для рухливих ігор і святкових ранків. Театральні маски.

5
23

Тема 6.Паперопластика в дошкільному навчальному закладі.

5
23

Тема 7. Виготовлення та оформлення настільного театру.

4
22

Тема 8. Виготовлення виробів в техніці пап’є - маше.

4
22

Змістовий модуль 2. Робота з природним матеріалом.

Тема 9. Ознайомлення з природним матеріалом, який використовується в аплікації в процесі навчальної дизайн-діяльності.

5
23

Тема 10. Конструювання об’ємних виробів з природних матеріалів. Лялька з трави.

4
22

Тема 11. Аплікація з листя, квітів, насіння овочів, фруктів.

5
23

Тема 12. Аплікація з соломи. Етно-дизайн.


4
22

Разом за модулем 1

53
2429

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Робота з різними матеріалами.

Тема 13. Конструювання іграшок з непридатних дріб’язкових матеріалів (меблі, транспорт).

4
22

Тема 14.Виготовлення виробів з бісеру та дроту.

Нанизування.4
22

Тема 15. Конструювання виробів з утилізованої пластмасової продукції(іграшки з поролону).

4
22

Змістовий модуль 4. Ознайомлення з писанкарством.

Тема 16.Писанкарство. Декорування яйця нитками.

4
22

Тема 17. Ознайомлення з писанкарством. Символіка українських писанки. Техніка писання писанок воском.

4
22

Тема 18. Декорування яйця бісером.

5
23

Разом за модулем 2

25
1213

Модуль 3

Змістовий модуль 5. Робота з нитками та тканиною.

Тема 19. Вишивка і аплікація. Декоративні шви. Аплікація на тканині.

4
22

Тема 20.Вишивання декоративними стрічками.

4
22

Тема 21. Пошиття та оформлення “Чарівної торбинки”.

4
22

Тема 22. Виготовлення іграшок з ниток.

5
23

Тема 23. Короткі відомості про тканини, їх виробництво і застосування у українському побуті. Шиття виробів для ляльок. Розкрій та пошиття постільної білизни.

4
22

Тема 24. Пошиття натільної білизни для ляльки.

4
22

Тема 25. Пошиття поясного та нагрудного одягу для ляльок. Прикраси до українського костюму.

4
22

Тема 26. Виготовлення народної ляльки.

4
22

Тема 27. Пошиття та оформлення м’якої іграшки.

4
22

Змістовий модуль 6. Технологія переплетень та в’язання.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал