Робоча програма навчальної дисципліни етика та естетикаPdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

Навчальні посібники:
37.
Бродецький О.Є. Етика й естетика: Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Рута,
2005. – 315 с.
38.
Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П. Юридична етика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. – 2-е вид., випр. – К.: Алерта, 2010. – 246 с.
39.
Губарева М.В., Низовский А.Ю. Сто великих шедевров изобразительного искусства. – М.: Вече, 2009. – 334 с.
40.
Зеленкова И.Л. Этика: Учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. – 3-е изд. – Мн.:
ТетраСистемс, 2008. – 351 с.
41.
Камінський А.Г. Основи естетики. – Тернопіль, Економічна думка, 2008. –
218 с.
42.
Капто А. Профессиональная этика / Институт социально-политических исследований РАН. – М., 2006. – 800 с.
43.
Лозовий В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста./ Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2008. – 317 с.

44.
Малахов В.А. Етика спілкування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2006. – 386 с.
45.
Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.:
Знання, 2007. – 412 с.
46.
Никитина И.П. Эстетика: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2008. –
767 с.
47.
Основи професійної етики та естетичної культури: до проведення масових заходів та спортивних змагань: навч. посіб. / за заг. ред. Петрової Г.М.,
Кумеди Т.А. – К.: КНТ, 2012. – 192 с.
48.
Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2008. – 354 с.
49.
Скальська Д.М. Естетика. Естетика постмодерної доби: Навч пос. для студентів вищих навчальних закладів / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Кафедра філософії. – Івано-Франківськ:
Факел, 2008. – 132 с.
50.
Тофтул М.Г. Етика: Підручник / М.Г. Тофтул – Житомир: Видавництво
ЖДУ ім.І.Франка, 2011. – 448 с.
51.
Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. –
6-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 336 с.

Збірники наукових праць, енциклопедії, словники:
52.
Вовк В.М., Кравець В.М., Симон Ю.С. та ін. Словник основних термінів з філософських дисциплін. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – 218 с.
53.
Грані
людського буття:
Позитивні та негативні виміри антропокультурного. – К.: Науково-виробниче підприємство «Видавництво
«Наукова думка» НАН України», 2010. – 352 с.
54.
Этика: Словарь афоризмов и изречений. – М.: АО “Аспект-Пресс”, 1995. –
386 с.
55.
Етос і мораль у сучасному світі / Аболіна Т.Г., Єрмоленко А.М.,
Кисельова О.О. та ін. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. – 200 с.
56.
Малахов В.А., Мулярчук Є.І., Жулай В.Д., Савєльєва М.Ю. Цивілізаційні виміри моральності: Зміна парадигм / НАН України, Інститут філософії ім. Г.С.
Сковороди. – К.: Наукова думка, 2007. – 676 с.
57.
Ненасилие: философия, этика, политика. – М.: Наука, 1993. – 446 с.
58.
Повна енциклопедія етикету / О. Кривошей (авт.-уклад.). — Донецьк: Глорія
Трейд, 2010. — 384с. : іл.
59.
Смертная казнь под прицелом: Совет Европы и смертная казнь / Council of
Europe. – Донецк: Директорат По Правам Человека Совета Европы, 2001. – 108 с.
60.
Социльно-правовые аспекты клонирования человека / Н.Н. Киселев,
Т.Р. Короткий, А.Н. Кравченко. – Одесса, 2001. – 156 с.
61.
Сто великих композиторов. – М.: Вече, 2009. – 446 с.
62.
Сто великих храмов. – М.: Вече, 2008. – 518 с.
63.
Сто великих художников. – М.: Вече, 2008. – 442 с.

64.
Честь, гідність та ділова репутація: можливості захисту: Збірник нормативних актів / С.А.Менюк (упоряд.). – К.: Оріяни, 1998. – 146 с.

Підручники:
65.
Гуревич П.С. Эстетика. Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 564 с.
66.
История этических учений: Учебник./ Под редакцией А. Гусейнова. –М.:
Гардирики, 2007. – 456 с.
67.
Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб: ТОО ТК «Петрополис»,
1997. – 688 с.
68.
Канке В.А. Современная этика: учебник. – 2-е изд., стер. – М.: Омега-Л,
2008. – 394 с.
69.
Левчук Л.Т., Панченко В.І., Оніщенко О.І., Кучерюк Д.Ю. Естетика:
Підручник./ Л.Т. Левчук (заг. ред.). – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Вища школа,
2006. – 436 с.
70.
Этика: Учебник для ВУЗов./ Под ред. А.А. Гусейнова, Е.Л. Дубко. – М.:
Гардарики, 2010. – 542 с.

Статті:
71.
Апресян Р.Г. Понятие общественной морали: опыт концептуализации.//
Вопросы философии. – 2006. - № 5. – С. 13-29.
72.
Гнасуну Б. Резони, правила, права// Філософська думка. – 2009. - № 4. –
С.67-74.
73.
Гусейнов А.А. Возможно ли моральное обоснование насилия?// Вопросы философии. – 2004. - № 3. – С.15-28.
74.
Малахов В.А. Три этики: к типологии этического сознания.// Малахов В.А.
Уязвимость любви. – К.: Дух і Літера, 2005. – С. 121-129.
75.
Мильдон В.И. Индивидуализм и эгоизм (введение в современную этику)//
Вопросы философии. – 2008. - № 6. – с. 43-55.
76.
Носов Н.А. Виртуальная реальность.// Вопросы философии. – 1999. – № 10. –
С.152-164.
77.
Петрова Г., Шевченко В. Універсальна «мова» публічної поведінки// Іменем
Закону. - № 32 (5938) від 7 серпня 2014.- С.20-21; Іменем Закону. - № 33 (5939) від 14 серпня 2014.- С.22-23; Моменти: Додаток до газети МВС України
«Іменем Закону» № 35 (5941). - № 8 серпень 2014.- С.18-19; Іменем Закону. - № 36 (5942) від 4 вересня 2014.- С.22-23.
78.
Потребчук А. Справедливість покарання.// Філософська думка. – 2005. – № 5. – С.111-123.
79.
Розин В.М. Конституирование себя и реальности как способ жизни новоевропейской личности и философа// Вопросы философии. – 2009. - № 7. –
С. 91-106.
80.
Хайдеггер М. Письмо о гуманизме.// Проблема человека в западной философии. – М.: Наука, 1998. – С.237-318.

Правові акти:

81.
Декларація Парламентської Асамблеї Ради Європи про поліцію, прийнята у
1979 р., резолюція № 690.
82.
Декларація принципів толерантності, прийнята ЮНЕСКО 16 листопала
1995 р.
83.
Декларація проти катувань та інших жорстоких нелюдських або принижуючих гідність видів поводження чи покарання, прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН 09.12.1975 р.
84.
Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України (схвалений колегією ВС України 5 жовтня 2000 року № 7 км/8).
85.
Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод, прийнята Радою Європи (Рим 04.11.1950).
86.
Европейский Кодекс Полицейской этики. Рекомендация 2001, принятая
Комитетом министров совета Европы. 19 сентября 2001 р.
87.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217
А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р.
88.
Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995 р. № 357/95-ВР.
89.
Закон України «Про державну службу» (зі змінами та доповненнями від 11 липня 1995 р.) // ВВУ. – 1993. – № 52.
90.
Закон України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ» від
22.02.2006 р. № 3460-ІV.
91.
Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 р. № 1296–IV.
// Офіційний вісник України. – 2003. - № 52.
92.
Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ зі змінами та доповненнями.
93.
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р. № 2789-ІІІ зі змінами та доповненнями.
94.
Кодекс поведінки посадових осіб щодо підтримання правопорядку, прийнятий резолюцією 34/ 169 Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 р.
95.
Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ України (Додаток до наказу МВС України від 11 січня 1996 р. № 18).
96.
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, прийнята ЮНЕСКО 21 листопада 1972 р.
97.
Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від
20.10.1991 р.
98.
Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р.
99.
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 18825/ 2001 зі змінами та доповненнями.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал