Робоча програма навчальної дисципліни етика та естетикаPdf просмотр
Сторінка3/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
ТЕМА № 5. Службовий (діловий) етикет
Навчальна мета: ознайомити навчанців зі змістом моральної культури особистості; основами етики спілкування і норм службових відносин.
Висвітлити значення ключових понять, що характеризують спілкування як фундаментальну властивість людського життя.

Виховна мета: формувати повагу, співчуття, любов як моральні передумови спілкування, прищепити почуття такту у професійній діяльності, переконати навчанців у потребі дотримуватися на практиці норм службового етикету.
Розвивальна мета: формування адекватної поведінки та адекватної реакції у взаємовідносинах із населенням; обґрунтувати світоглядні та ціннісні підходи для дотримання норм службового етикету.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.
Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: релігієзнавство, філософія, політологія, теорія держави та права, соціологія, адміністративне право, конституційне право, міжнародне право, актуальні проблеми теорії держави та права, філософія права, філософські проблеми управління.
Навчальні питання:
1.
Моральна культура особи працівника поліції. Морально-естетичний зміст культури поведінки.
2.
Єдність змісту і форми у культурі поведінки. Моральні засади спілкування.
3.
Поняття та зміст етикету. Службовий етикет працівника поліції.
4.
Основні вимоги до спілкування з іноземцями на офіційних заходах.

Методичні поради з викладання теми: необхідно розглянути особливості етикету, специфіку службового (ділового) етикету, значення норм службового етикету у виконанні службових обов’язків.
До першого питання. Необхідно розкрити визначення категорії «моральна культура особи» та охарактеризувати внутрішню структуру даної категорії.
Слід звернути увагу на співвідношення понять «моральна культура»,
«професійна культура», «правова культура працівників поліції».
Варто відзначити, що особливе місце в моральному та естетичному вихованні працівників поліції належить сфері спілкування. Спілкування є необхідною і загальною умовою будь-якої життєдіяльності, найважливішим фактором формування і розвитку людини. Потрібно звернути увагу на такі моральні виміри спілкування, як толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов. При розгляді поняття «культура поведінки» слід ураховувати три складові даного феномену: внутрішній зміст, сутність поведінки, зовнішній прояв поведінки; характер взаємозв'язку і ступінь відповідності їх між собою. У відповіді потрібно зазначити, що основними формами культури спілкування є такі: культура поведінки, мови та зовнішнього вигляду. Кожна з цих форм має певний естетичний потенціал, який, з одного боку, передає рівень естетичної культури, а з іншого – своїм безпосереднім впливом формує морально- естетичну культуру працівника.

До другого питання. Потрібно пам'ятати, що культура поведінки працівників поліції виявляється в їх відносинах між собою та у ставленні до громадян у праці, побуті; їй властива діалектична єдність змісту і форми, суті та явища. В культурі поведінки важливо враховувати три складові моменти: зовнішній прояв поведінки, характер взаємозв'язку і ступінь відповідності їх між собою. Поведінка кожної людини опосередкована, насамперед, правовою, моральною та естетичною культурою, культурою мислення і культурою почуттів.
Форма поведінки знаходиться у нерозривній органічній єдності зі своїм змістом. Ця єдність виявляється, насамперед, у тому, що зміст і форма поведінки не мисляться одне без одного. Не може бути в поведінці вчинку змісту, що не обгорнутий у свою форму, тому що форма – це вираження змісту.
З іншого боку, немає форми, яка б не передавала певний зміст, форма поведінки завжди змістовна, а зміст оформлений і тільки у своїй єдності, цілісності вони можуть бути сприйняті естетично.
До третього питання. Слід пам'ятати, що етикет – це, насамперед, сукупність формальних правил, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків (поводження з людьми, формули звертання, вітання, вибачення, подяки, поведінка в громадських місцях тощо). Але, здавалося б, суто формальні моменти спілкування здатні містити досить-таки глибокий моральний зміст. Дотримуючись вимог етикету, люди таким чином декларують узгодженість свого способу поведінки і дій з поведінкою і діями наших партнерів по спілкуванню, ніби заявляючи про свою приналежність до єдиного морального і смислового простору. Необхідно звернути увагу на те, що в етикеті слід розрізняти дві сторони: морально-етичну (норми поведінки) та естетичну – зовнішні форми прояву цих норм, граціозність і красу манер.
Службовий етикет працівника поліції – це складова частина його морально-естетичної культури, яка включає в себе регламентовані форми спілкування як із громадянами, так і з колегами. Якщо етикет включає в себе правила спілкування всіх людей і у всіх ситуаціях, то правила службового етикету діють у більш вузькій сфері – вони визначають правила поведінки працівників при виконанні ними своїх професійних обов'язків. Службовий етикет вимагає такого стилю спілкування, висуває такі моральні норми, що сприяють і слугують створенню в колективі морально-здорової психологічної атмосфери і є важливим фактором виконання професійного обов'язку.
Особливістю службового етикету працівників поліції є його нормативний характер: спілкування регламентоване статутами, наказами, настановами,
інструкціями, виконання яких суворо обов'язкове. Основою етикету працівників поліції є те, що всі його норми і правила ґрунтуються на принципах гуманізму, справедливості, законності, презумпції невинності та є їх конкретизацією до різних життєвих ситуацій і сфер спілкування. Службовий етикет охоплює такі сфери спілкування: стосунки працівників поліції з громадянами, взаємозв'язок між працівниками в колективі, відносини між різними службами.

До четвертого питання. Розкриваючи зміст цього питання, необхідно звернути увагу насамперед на моральний аспект культури спілкування з
іноземцями на офіційних заходах. Перш за все – це знання і володіння культурними інструментами спілкування і моральними нормами поведінки, які вироблені в ході суспільно-історичної практики і прийняті в тій національній соціокультурній групі, до якої належить особа. Крім цього, до числа провідних вимог, яких необхідно дотримуватись, належать ввічливість, коректність, тактовність, делікатність, скромність, точність, обов’язковість і, звичайно, повага до національних і культурних особливостей іноземця.
Експрес опитування основних термінів та понять теми
поведінка, спілкування, манери, стиль, культура почуттів, тактовність, ввічливість, скромність, звички, етикет, стиль поведінки, імідж

Додаткові питання:
1.
Чи може сумлінне виконання службових обов’язків бути моральним вчинком? За яких обставин?
2.
Що, на Вашу думку, означає бути людиною ввічливою? Чи можна вважати ввічливість суто зовнішньою характеристикою моральної вдачі людини?
3.
Поясніть, як Ви розумієте вислів: «Хороші манери складаються з маленьких самопожертвувань» (Р.Емерсон). Чи згодні Ви із цим?
4.
Що таке культура мовлення працівника поліції, яке значення має вона у його професійній діяльності?
5.
Чи повинен працівник поліції у позаслужбовий час дотримуватись норм службових відносин?

ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ:
1.
Чи є діяльність людини достатньою підставою для наших суджень про неї?
2.
Для чого людині бути порядною?
3.
Чи тотожні поняття духовність і порядність?
4.
У чому проявляється культура почуттів до коханої людини?
5.
Чи може працівник поліції спілкуватись на кримінальному жаргоні?
6.
Коли слід рішуче припинити дії правопорушника, а коли потрібно зробити попередження, роз’яснивши негативний зміст його дій?
7.
Чи можна – і якщо можна, то за що саме – поважати негідну людину?

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
4.1. ПРАКТИКУМ
Завдання для самостійної роботи
До теми 1.
Теми рефератів, доповідей
1. Загальне та конкретно-історичне в моралі.
2. Типи держави і мораль.
3. Мораль і право як основні регулятори суспільних відносин.
4. Моральні норми як цінності особи та права.
5. Етика і духовність.

Завдання для самостійного вивчення:
1.
Виникнення етики як науки та її місце в системі філософського знання.
2.
Моральна свідомість і моральна практика: проблеми взаємодії та взаємозв’язку.
3.
Проаналізуйте відмінності між поняттями
«мораль»,
«етика»,
«моральність».
4.
Дайте порівняльну характеристику формам суспільної свідомості та системам регуляції суспільних відносин (мораль, релігія, право).
5.
Охарактеризуйте основні історичні типи моралі у їх співвідношенні.
6.
Розкрийте сутність основних функцій моралі.
7.
Наведіть приклади солідарної взаємодії моральних і правових норм, а також
їх протистояння.
8.
Закон України «Про захист суспільної моралі»: загальні положення.
9.
Норма як елемент моральної свідомості. Структура моральних норм та їх зв’язок з нормами права.
10.
Вплив етики на формування та розвиток моральності особи.

Практичні завдання:
1.
Чому люди, порушуючи норми моралі, зазвичай маскують свої аморальні вчинки?
2.
Як Ви розумієте визначення:
- аморальна поведінка
- високоморальний вчинок
- неетичне висловлювання?
3.
У чому Ви вбачаєте:
- моральний рівень особистості;
- альтернативи та рівні моральної взаємодії особи зі світом;
- проявляється моральний позитив і моральний негатив.
4.
Чи будь-яка людина, яка знайома з нормами моралі, є взірцем моральності?
Чому?
5.
Покажіть, у чому Ви бачите у вашому житті моральну сторону. Чи потрібно людині бачити й усвідомлювати моральний бік своїх вчинків чи достатньо просто вести себе у відповідності з вимогами моралі?


До теми 2.
Теми рефератів, доповідей
1. Професійна етика як феномен культури і виклик часу.
2. Відображення принципів гуманізму, справедливості і законності в Загальній
декларації прав людини та Європейській конвенції про захист прав людини й
основних свобод.
3. Правова етика і правова культура – складова частина загальнолюдської моралі (Конвенція про права дитини, Закон України «Про попередження
насильства в сім’ї»).
4. Поняття моральної свободи і необхідності. Свобода дії, свобода вибору, свобода волі. Декларація принципів толерантності: загальні положення.
5. Поняття особистої честі та гідності і гарантія їхнього дотримання в
Європейській конвенції про захист прав людини й основних свобод та
Конституції України.
Завдання для самостійного вивчення:
1. Моральні засади формування і функціонування професійної етики.
2. Моральнісна сутність служіння суспільству і державі.
3. Поважне ставлення до виконання професійних обов’язків як поняття моральності.
4. Професійна етика як історичне і загальнокультурне явище.
5. Трудова мораль і професійна етика: співставлення та аналіз понять.
6. Загальна характеристика принципів морального вибору.
7. Сутність і специфіка моральних цінностей. Добро і зло як вихідні категорії етики.
8. Основні сучасні підходи до розкриття категорій сенсу життя та щастя.
9. Обов’язок та відповідальність. Співвідношення службового та морального обов’язку у професійній діяльності.
10. Совість як контрольно-регулятивний механізм моральної свідомості особи.

Практичні завдання:
1.
Чи має правоохоронець більше прав, ніж інші громадяни нашої держави? Яким чином узгоджуються права поліції із правами людини і громадянина, відображеними в Конституції України? Обґрунтуйте відповідь конкретними прикладами та посиланнями на законодавство.
2.
Як Ви вважаєте, що є головним для працівника правоохоронних органів у його професійній діяльності: буква закону чи моральні принципи?
Проаналізуйте ситуацію, в якій колега по роботі закликає поліцейського заради професійної солідарності "обійти" закон.
3.
У фільмі «Місце зустрічі змінити не можна» головні герої Жеглов і
Шарапов затримують кишенькового злодія і для того, щоб заарештувати його,
Жеглов непомітно підкидає йому в кишеню гаманець. Шарапов стверджує, що так вчиняти не можна, а Жеглов заперечує, аргументуючи тим, що злодія
потрібно знешкодити будь-яким способом. Якою є оцінка даного вчинку з точки зору професійної етики?
4.
Яка відмінність між гідністю та професійною честю правоохоронця?
Біля Вас зібралося товариство, яке критикує роботу працівників поліції. Як слід вчинити – втрутитися в дискусію, промовчати чи залишити це коло осіб?
5. Як чинити в тих випадках, в яких працівник поліції вимушений обирати між «цивільними» моральним цінностями (наприклад, дружніми чи сімейними зв’язками) та професійним обов’язком? Проаналізуйте ситуацію відповідного морального конфлікту під час виконання службових обов’язків та обґрунтуйте
Ваш варіант дії.

До теми 3.
Теми рефератів, доповідей
1. Стильова поліфонія сучасної культури. Основні стильові домінанти сучасності (Декларація принципів толерантності).
2. Деградація і дегуманізація мистецтва як естетична проблема (Закон України
«Про захист суспільної моралі»).
3. Графоманія як феномен сучасної культури: етико-естетичний аналіз.
4. Меценатство як етико-естетична і правова проблема.
5. Культурні пам’ятки як етико-естетична і правова проблема. Конвенція про
охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.): загальні положення.
Завдання для самостійного вивчення:
1. Як Ви вважаєте, естетичні почуття даються людина від народження, чи формуються в процесі її життєдіяльності? Обґрунтуйте свою позицію.
2. Наведіть приклади втілення естетичних категорій у діяльності працівників поліції.
3. Здійсніть аналіз героїчного вчинку юриста і/ чи правоохоронця.
4. Проаналізуйте ставлення до природи, притаманне українській культурі, назвіть приклади з літератури і мистецтва.
5. Визначте, як пов’язані моральне та естетичне у героїчному?
6. Порівняйте історичні типи естетичного ідеалу античності, середньовіччя,
Відродження, Нового часу.
7. Що означає термін «калокагатія»?
8. Ціннісний вимір сучасного життя. Етичні й естетичні цінності та ідеали сучасних молодіжних субкультур.
9. Що зумовило появу «масового мистецтва» і які його ознаки?
10. Самоосвіта і самовиховання як ціннісна установка сучасної людини.

Практичні завдання:
1.
«Зв'язок етичного начала з естетичним проявляється в житті на кожному кроці. Бо прекрасними є не лише талановита поема, симфонія, картина.
Прекрасною є і розумна думка людини, і її розумне діяння, і її благородний вчинок. І, звичайно ж, прекрасною ми назвемо швидше людину розумну, добру

і благородну, хоча й позбавлену зовнішньої краси, ніж дурня або негідника, яку б красиву зовнішність він не мав.» (Дм.Кабалевський). Покажіть абсолютність і відносність етичних та естетичних начал у житті людей.
2.
Чи несе автор особисту відповідальність за створений твір мистецтва?
Які критерії застосовуються для віднесення творчості особи до художньої
(мистецької) діяльності?
3.
Здійсніть аналіз героїчного вчинку юриста і/ чи правоохоронця.
4.
Наведіть приклади втілення естетичних категорій у діяльності працівників поліції.
5.
Сформулюйте обґрунтування потреби людини у духовному зростанні, у розвитку та вихованні власних почуттів та емоцій.

До теми 4.
Теми рефератів, доповідей
1. Актуальні морально-правові проблеми сучасного суспільства: сутність, значення, основні підходи до розв’язання.
2. Етичні й естетичні цінності та ідеали сучасних молодіжних субкультур.
3. Основні сучасні підходи до розкриття категорій сенсу життя та щастя.
4. Самоосвіта і самовиховання як етична установка сучасної людини.
5. Авторське право як проблема юриспруденції та етико-естетичного пізнання.
Завдання для самостійного вивчення:
1.
Актуальні морально-правові проблеми сучасного суспільства: сутність, значення, основні підходи до розв’язання.
2.
Підстави для легітимності насильства в історії становлення і розвитку держави.
3.
Смертна кара: правовий та етичний аспекти проблеми.
4.
Расизм як етична і правова проблема сучасності.
5.
Проблема дотримання універсальних принципів моралі у суспільствах перехідного типу.
6.
Мозаїчний характер моралі сучасного суспільства.
7.
Процес урбанізації як етико-правова проблема.
8.
Патріотизм та космополітизм у сучасній етиці.
9.
Біоетика як феномен сучасної прикладної етики.
10.
Евтаназія і клонування як етико-психологічні проблеми.

Практичні завдання:
1.
Як Ви вважаєте: космополітизм - це форма свідомості (принцип відношення) чи об’єктивно існуюче явище, що сформувалося під впливом певних історичних обставин? Космополітизм шкідливий чи корисний? Чи може він співвідноситися (поєднуватися) з патріотизмом?
2.
Чи вірне твердження: «Те, що відбуваються вдома між членами подружжя в їхньому приватному житті, є їхньою особистою справою. Поліція не повинна в це втручатися»?

3.
Чи вірне твердження: «Жінки ніколи не зможуть бути гарними поліцейськими, тому що вони не наділені достатньою силою для того, щоб виконувати завдання, які стоять перед працівниками поліції»?
4.
Чи є расизм виключно справою совісті кожної особи? Обгрунтуйте відповідь.
5.
Аргументуйте тезу: діти потребують додаткового захисту від порушень прав людини.

До теми 5.
Теми рефератів, доповідей
1.
Етикет як історичне явище: історія виникнення та розвитку.
2.
Основні вимоги до зовнішнього вигляду працівника поліції.
3.
Роль самовиховання та самоосвіти в житті сучасної людини.
4.
Проблеми етики спілкування у сучасній філософській думці.
5.
Моральна культура спілкування та службовий етикет.

Завдання для самостійного вивчення:
1.
Проаналізувати і співставити поняття: егоїзм – монологізм; спілкування – діялог; милосердя – жалість.
2.
Як Ви розумієте поняття «толерантність»:
- невтручання у справи оточуючих;
- байдужість;
- поважне ставлення до індивідуальності людини;
- терпимість.
Аргументуйте власну позицію.
3.
Етика, етикет, імідж: співставлення та порівняльний аналіз понять.
4.
Особливості службового етикету.
5.
Культура зовнішнього вигляду.
6.
Мистецтво спілкування і проблеми формування позитивного іміджу.
7.
Культура мовлення як елемент професійної культури.
8.
Культура взаємовідносин як визначальна складова службового етикету.
9.
Професійна етика керівника.
10.
Морально-професійна деформація: сутність та шляхи її подолання.

Практичні завдання:
1.
Сформулюйте морально-етичне обґрунтування заборони працівникам поліції давати коментарі ЗМІ та надавати на вимогу інформацію щодо пригод, нещасних випадків, аварій тощо без узгодження з безпосереднім керівництвом.
2.
Перебуваючи у громадському транспорті працівник поліції почав голосно розмовляти по телефону. Дана розмова мала приватний характер.
Чи було порушено працівником поліції правила етикету, якщо так, то які?
3.
Працівник поліції під час патрулювання на вулиці. Як він має вчинити, щоб привернути до себе увагу перехожих в разі необхідності?

4.
Повертаючись після добового чергування, два працівники поліції почули жіночий голос з багатоповерхового будинку, який просив про допомогу. Один з працівників поліції пішов на голос, інший проігнорував заклик, мотивуючи це втомою після роботи. Прокоментуйте дії працівників поліції.
Чи можна звинуватити у байдужості працівника, який відмовився надавати допомогу? Чим було викликано бажання допомогти в іншого працівника? Як повинна реагувати будь-яка людина у даній ситуації?
5.
До Вашого службового кабінету вбігає жінка, плаче, істерично кричить. Ваші дії?
4.2. ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЮ
1. Дайте визначення поняття «етика».
2. Хто є автором поняття «етика»?
3. Виникнення якого з наведених понять належить Цицерону?
4. Що є предметом етики?
5. Які з вказаних чинників найбільше вплинули на історичний розвиток етичної думки?
6. Яке з наведених суджень визначає характерні риси моралі?
7. Виберіть вчинок, який можна оцінити як моральний?
8. Назвіть основні категорії етики.
9. Хто з філософів розмежував поняття «мораль» і «моральність»?
10. Ми розрізняємо мораль і моральність як дві сфери етики. Що, на Вашу думку, з нижче наведеного слід віднести до сфери моралі?
11. Етику часто називають “практичною філософією”. Із чим пов’язано таке розуміння?
12. Як форми суспільної свідомості мораль і право мають між собою багато спільного, оскільки виконують спільні функції, тобто регулюють поведінку людей у суспільстві. Проте, між ними є і розбіжності. Із наведених нижче позицій виділіть рису, не властиву нормам моралі.
13. Як формулюється «золоте правило» моральності?
14. Виділіть одну помилкову відповідь щодо наведених формулювань щодо особливостей професійної етики.
15. У чому полягають характерні риси гуманізму як моральної позиції людини?
16. Що повинен робити працівник поліції у разі одержання наказу, який суперечить закону?
17. Чим визначаються честь і гідність працівника поліції?
18. На що звернений Закон України “Про захист суспільної моралі”?
19. Дайте визначення поняття «патріотизм».
20. Дайте визначення поняття «принцип гендерної рівності».
21. Тема свободи – одна з найважливіших проблем етики, в тому числі – і професійної. В якому аспекті вона розглядається з етичної точки зору?
22. Чим є для людини свобода волі?

23. Що є необхідною умовою щастя в етиці Г. Сковороди?
24. Які з етичних категорій можна вважати центральними, системоутворюючими?
25. Яке з наведених тверджень визначає моральну цінність добра?
26. В чому, з позиції класичної етики, полягає сенс доброго вчинку?
27. Як можна визначити добро у моральній свідомості?
28. Оберіть з наведених тверджень правильну відповідь для характеристики морального зла.
29. Вкажіть, до якого з наведеного різновиду зла можна віднести такі вади, як малодушність, лінь, холопство, хтивість?
30. Що таке свобода совісті?
31. «Не біда, якщо люди будуть хвалити тебе за твої справи. Біда, якщо ти будеш робити для того, аби люди тебе хвалили» (Л. Толстой). Яку якість людської особистості засуджує письменник?
32. Визначте, яка з наведених етичних категорій звернена перш за все до внутрішнього світу людини, її самооцінки, а не зорієнтована на громадську думку.
33. Що означає поняття морального обов’язку?
34. Дайте визначення поняття «культура мовлення».
35. Визначте з нижченаведеного основні ознаки культурної мови.
36. Як називається жаргон, яким послуговуються у кримінальній субкультурі?
37. Визначте, які правила з нижче наведеного не стосуються культури спілкування.
38. Як має віддаватися наказ як форма реалізації службових повноважень?
39. Стосовно чого з вищевказаного до працівників поліції не може бути застосовано заохочення?
40. Кому дозволяється проводити службове розслідування?
41. Що не входить до обов’язків осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у відповідності з дисциплінарним статутом?
42. Яке поняття описується даним визначенням: «Сукупність правил поведінки певної соціальної групи, яка забезпечує моральний характер взаємовідносин, що обумовлюються професійною діяльністю – це…»?
43. Чи має право працівник поліції примусово залучати громадян до співробітництва з поліцією?
44. Етика пов’язана з рядом наук, зокрема, з екологією. Яким із нижче наведених принципом по відношенню до природи варто керуватися сучасній людині?
45. Виходячи з яких мотивів ми розглядаємо заповідь “не убий!” Як моральнісний принцип?
46. Чому, з позиції етики І.Канта, самогубство неприпустиме, аморальне?
47. Чи може військова людина не виконувати явно злочинний наказ, тобто зроб ити власний моральний вибір?
48. Який висновок робиться в християнській етиці з того, що джерело моралі виявляється винесеним зовні, є зовнішнім по відношенню до людини моральним абсолютом?
49. Яке з названих вчень можна охарактеризувати як “філософію (етику) свободи”?
50. Хто з філософів у ХХ ст. запропонував концепцію “втечі від свободи”?

51. Якого етичного напрямку стосується наступний вислів: “мораль – у найзагальнішому розумінні – є вченням про мистецтво спрямовувати дії людей таким чином, щоб дістати найбільшого сумарного щастя”?
52. Хто є автором концепції “мета виправдовує засоби”?
53. Як Ви вважаєте, чим, з точки зору сучасної етики, є виховання?
54. Чи все можна виміряти у товарно-грошовому еквіваленті? В якому з перерахованих випадків можливо, з точки зору етики, погодитись на матеріальну компенсацію моральних збитків?
55. Продовжіть визначення: «Естетика є наукою…».
56. Хто з мислителів вперше застосував поняття “естетика”?
57. Що є предметом естетики?
58. Коли виникла естетика як наука?
59. Зазначте категорії естетики.
60. Продовжіть визначення: «Калокагатія – це…».
61. «Глупа краса – не краса. Вдивись в тупу красуню, вдивися в кожну рису обличчя, в усмішку її, погляд – краса її перетвориться мало-помалу в вражаючу потворність». (І.Гончаров) Яким є естетичний ідеал письменника?
62. Продовжіть визначення: «Піднесене – це…».
63. До якого загального поняття можна віднести різноманітні естетичні відношення, що виникають у людини (соціальної групи, суспільства)?
64. Продовжіть визначення: «Гармонія – це…».
65. Яке поняття характеризує наступне визначення: «Складова духовного життя суспільства, що являє собою сукупність естетичних цінностей, способів їх створення, збереження, обміну, розповсюдження, розподілу та споживання, яка визначається естетичною свідомістю людей та їхньою здатністю творити, перетворювати навколишній світ за законами краси»?
66. Продовжіть визначення: «Естетичне почуття – це…».
67. Продовжіть визначення: «Види мистецтва – це…».
68. Продовжіть визначення: «Балет – це вид…».
69. Основними характеристиками якого стилю є: «Контрастність, напруженість, динамічність образів, прагнення до величі та пишності, поєднання реальності та
ілюзій, широке використання антитез, гіпербол, прагнення до екзотики, чогось надзвичайного»?
70. Для якого стилю є характерним устремління споруди вгору за рахунок гострих стрілчатих шпилів, величезні вікна з кольоровим склом?
71. Основними характеристиками якого стилю є: «Раціоналізм, нормативність творчості, тяжіння до завершених гармонійних норм, монументальності, прозорості, виразна громадянська тематика, віддзеркалення життя в ідеальних образах, що схиляються до всезагальної норми, взірця»?
72. Для якого стилю є характерним такий опис: «Споруди мали малі та вузькі вікна, приземлені колони, великі вежі»?
73. Яке поняття характеризує наступне визначення: «Категорія естетики, що характеризує особливий, притаманний тільки мистецтву вид освоєння та вираження дійсності, є результатом конфліктної художньо-творчої діяльності й одночасно реалізацією історичного культурного досвіду у сфері індивідуально -
особистісної та суспільної свідомості; форма мислення у мистецтві, відбиття думок та почуттів художника»?
74. Авангардизм – термін, що позначає сукупність строкатих і багатоманітних рухів і напрямків у художній культурі якого століття?
75. Яке поняття характеризує наступне визначення: «Вид проектної міждисциплінарної художньо-технічної діяльності з формування цілісного предметного середовища, що оточує людину»?Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал