Робоча програма навчальної дисципліни екологіяСкачати 307.75 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір307.75 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Тема 5. Поняття про природне середовище. Деградація атмосфери (2 год.)
Семінарське заняття № 3. Глобальні екологічні кризи. Деградація атмосфери.
1. Причини появи „парникового ефекту”. Наслідки глобального потепління. Шляхи послаблення дії кризи.
2. Руйнація озонового шару. Наслідки зменшення потужності озонового шару. Шляхи вирішення проблеми.
3. Визначення поняття „кислотний дощ”. Наслідки випадання кислотних дощів.
Причини виникнення і наслідки дії кислотних дощів й смогу.
Основна література: 5, 14, 15, 17, 22, 31, 33, 34, 40
Додаткова література: 2, 5, 10, 11, 12
Тема 6. Деградація гідросфери, літосфери та біосфери.
Семінарське заняття № 4. Глобальні екологічні кризи. Деградація гідросфери,
літосфери та біосфери (2год.)
1. Прісні водойми. Проблема чистої питної води. Зменшення запасів прісної води.
Забруднення підземних вод.
2. Причини і наслідки забруднення Світового океану. Шляхи вирішення проблеми.
3. Забруднення підземних вод.
4. Негативні наслідки добування корисних копалин
5. Виснаження родючості грунтів: проблеми сільського господарства.
6. Причини зменшення біорізноманіття Землі.
Основна література: 3, 5, 8, 9, 19, 20, 13, 42
Додаткова література: 1, 9, 10, 13


13
Тема 7. Типи ресурсів та ресурсозбереження.
Семінарське заняття № 5. Ресурсозбереження як запорука стійкого розвитку (2 год.)
1. Поняття про природні ресурси: біологічні; мінеральні й енергетичні; кліматичні; простір
для життя; генетичний фонд. Типи природних ресурсів: невичерпні та вичерпні
(відновлювані й не відновлювані).
2. Поняття про екологічні кризи та катастрофи. Типи криз та катастроф: локальні, регіональні, глобальні.
3. Ресурсозбереження як запорука стійкого розвитку.
4. Закон обмеженості природних ресурсів.
5. Безвідходні та маловідходні технології.
Основна література: 9, 13, 14, 16, 23, 25, 26, 34, 37, 38, 40
Додаткова література: 3, 4, 7, 9, 11
Тема 8. Стан навколишнього природного середовища в Україні.
Семінарське заняття № 6. Природоохоронна політика в Україні (2 год.)
1. Екологічна ситуація в Україні. Висока питома вага ресурсомістких та енергоємних технологій в економіці.
2. Стан довкілля: повітря, грунти, прісні водойми, підземні води, Чорне та Азовське моря.
3. Головні загрози біорізноманіттю. Шляхи вирішення проблеми. Червона та Зелена книги.
4. Національна екологічна стратегія й природоохоронна політика. Природно-заповідний фонд та екомережа України.
5. Екологічні права та обов’язки громадян. Екологічне законодавство.
Основна література: 24, 25, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 43
Додаткова література: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12
14

7. Самостійна робота

Змістовий модуль I. Структура сучасної екології (14 год.)
1. Ознайомитися з особливостями історії розвитку взаємовідносин людського суспільства і природи.
2. Здійснити аналіз ідей В. Вернадського стосовно історичної ролі людства в розвитку біосфери.
3. Зробити порівняльний аналіз мешканців кількох віддалених одна від одної країн за наступними показниками: - вікова та статева структура; - просторова структура; - причини зміни чисельності населення.
4. Визначити головні ознаки міських екосистем (урбоекосистем).
5. З’ясувати, як по відношенню до людини діє принцип конкурентного виключення
Гаузе.
6. Добрати наукову літературу з питання виникнення проблем функціонування біосфери як глобальної екосистеми.
Основна література: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 18, 21, 33, 37, 40
Додаткова література: 8, 10, 11, 13
Змістовий модуль ІІ. Основні екологічні проблеми навколишнього середовища
(22 год.)
1. Визначити головні ознаки „парникового ефекту”.
2. З’ясувати вплив якості води на здоров’я людини.
3. Ознайомитися з міжнародним досвідом збереження та очищення прісних водойм.
4. Враховуючи скорочення запасів мінеральних ресурсів зробити прогноз розвитку людства в XXI ст.
5. Скласти перелік потенційних небезпечних наслідків появи генетично модифікованих видів ( а - для людини; б - для природи).
6. Застосовуючи класифікацію природних ресурсів скласти перелік природних ресурсів
України.
7. Ознайомитися з основними напрямками розвитку ресурсозбереження (світовий та
8. Обґрунтувати необхідність міжнародної співпраці у вирішенні глобальних екологічних проблем.
9. Користуючись державними документами з питань охорони природи виписати основні екологічні права і обов’язки громадян України.
Основна література:1, 3, 6, 7, 14, 18, 22, 35, 36, 39, 42
Додаткова література: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12


15

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

Змістовий модуль І. СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ
Тема 1. Предмет та завдання екології. Методи екологічних досліджень.
Індивідуальне заняття, семінарське заняття
5
Тема 2. Екологічні фактори.
Індивідуальне заняття, семінарське заняття
5
Тема 3. Популяційна екологія.

Індивідуальне заняття, семінарське заняття
5
Тема 4. Основні принципи функціонування екосистем.
Індивідуальне заняття, семінарське заняття, модульний контроль
5

Змістовий модуль ІI. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Тема 5/ Поняття про природне середовище.
Деградація атмосфери.
Індивідуальне заняття, семінарське заняття
5
Тема 6. Деградація гідросфери, літосфери, біосфери.
Індивідуальне заняття, семінарське заняття
5
Тема 7. Типи природних ресурсів та ресурсозбереження.
Індивідуальне заняття, семінарське заняття
5
Тема 8. Стан навколишнього середовища в
Україні.
Індивідуальне заняття, семінарське заняття
5
Всього 36 год.
Разом: 40 балів
8. Індивідуальні завдання

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Екологія» – це вид науково- дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:
 науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – 30 балів.
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату:

16 вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 8.1. і 8.2.
Таблиця 8.1.
Критерії оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
№ п/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження
4 2. Складання плану реферату
3 3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.
12 4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій
3 5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження
5 6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)
3
Разом
30
Таблиця 8.2.
Шкала оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
Рівень виконання
Кількість балів, що відповідає
рівню
Оцінка за традиційною
системою
Високий
28-30
Відмінно
Достатній
20-27
Добре
Середній
11-19
Задовільно
Низький
0-10
Незадовільно

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни
«Екологія »
1. В чому людина має екологічну схожість та екологічну відмінність з іншими біологічними видами ?
2. Перспективи розвитку екології.
3. Екологічна криза: людство у пошуках нових цінностей.
4. Концепція сталого розвитку людського суспільства.
5. Національні традиції та природокористування.
6. Чому необхідна екологізація свідомості людини?
7. Ноосфера – сфера розуму. Виникнення, розвиток та перспективи ноосфери.
8. Біосфера, функції живої речовини в біосфері.
9. Екологічній моніторинг як система інформаційного забезпечення екологічної безпеки
і регулювання якості навколишнього середовища. Система екологічного моніторингу в Україні.
10. Основні напрямки виходу з глобальної екологічної кризи.
11. Проблема біологічного забруднення навколишнього середовища.
12. Розвиток біотехнологій як загроза біологічному біорізноманіттю.

17 13. Проблема втрати генетичного різноманіття культурних рослин та свійських тварин.
14. Причини демографічного вибуху та небезпека зростання чисельності населення Землі для сучасної біосфери.
15. Що таке процес урбанізації і які його наслідки для природного середовища?
16. Концепція сталого розвитку людського суспільства.
17. Міжнародні організації з охорони навколишнього середовища та програми, які ними
18. здійснюються.
19. Національні програми по збереженню біорізноманіття та охорони і відновленню окремих видів.
20. Розвиток природоохоронних технологій в промисловості, сільському господарству та
21. рибному промислу.
22. Проблеми і перспективи утилізації відходів людської діяльності.
23. Альтернативні джерела енергії, перспективи їх розвитку в Україні.
24. Участь України у міжнародних природоохоронних проектах.
25. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі регулювання процесів у атмосфері.
26. Участь України у міжнародному співробітництві у використані водних ресурсів.
27. Національні програми по збереженню біорізноманіття та охорони і відновленню окремих видів рослин й тварин..
28. Негативні наслідки введення сільського господарства в Україні. Методи охорони біорізноманіття в агроландшафтах.
29. Розвиток національна екологічної мережі України як складової загальноєвропейської
30. екологічної мережі.
31. Сучасний стан екосистем малих річок України (проблеми та перспективи).
32. Сучасний стан екосистем боліт України (проблеми та перспективи).
33. Сучасний стан екосистем водосховищ України (проблеми та перспективи).
34. Головні загрози біорізноманіттю України.
35. Назвіть основні прояви екологічної кризи в Україні. Що призвело до екологічної кризи в Україні?
36. Червона книга України, її призначення і структура.
37. Основні екологічні права і обов’язки громадян України.
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Екологія».
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.

9. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
• Семінарські.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної
діяльності:

18
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
10.

Методи контролю


Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Екологія» оцінюються за модульно- рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 10.1, табл. 10.2.
Таблиця 10.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
Вид діяльності
Бал
∑ балів
1. Відвідування лекцій
1 8 x 1 = 8 2. Відвідування семінарських робіт
1 6 x 1 = 6 3. Виконання семінарських робіт
10 6 x 10 = 60 4. ІНДЗ
30 1 x 30 = 30 5. Самостійна робота
5 8 x 5 = 40 6. Виконання мод. контр. роботи
25 2 x 25 = 50
РАЗОМ БАЛІВ
194

Розрахунок коефіцієнту: 194 : 60 = 3,23
Екзамен - 40 балів

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; звіт, реферат, есе.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Таблиця 10.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS
Підсумкова кількість балів
(max – 100)
Оцінка за 4-бальною шкалою
Оцінка за шкалою ECTS

1 – 34 35 – 59
«незадовільно»
(з обов’язковим повторним курсом)
«незадовільно»
(з можливістю повторного складання)
F
FX
60 – 74
«задовільно»
ED
75 – 89
«добре»
CB
90 – 100
«відмінно»
A
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 10.3.

19
Таблиця 10.3
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Оцінка
Критерії оцінювання

«відмінно»
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ- мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре»
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань.
Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною
і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка
«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.
Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на індивідуальних заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:
 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;

ініціативність у навчальній діяльності.

20
11. Розподіл балів, які отримують студенти

Коефіцієнт – 3,23


12. Методичне забезпечення
1. опорні конспекти лекцій;
2. навчальні посібники;
3. робоча навчальна програма;
4. збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;
5. засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);
6. завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни
«Екологія».


13. Питання до екзамену
1. Сучасна екологія являє собою систему взаємопов’язаних галузей знань. Які галузі знань входять до цієї системи?
2. За якими критеріями можна оцінити стан природного середовища?
3. На скільки людей розрахована Земля?
4. У чому відмінність екології від охорони природи? Який зв'язок екології і охорони природи?
5. Чи існує міжвидова конкуренція між людиною та іншими видами рослин й тварин.
Відповідь довести на прикладах.
6. Як використовуються аерокосмічні спостереження в екологічних дослідженнях?
7. Добрати приклади здійснення моніторингу на території України: оцінка фактичного стану та прогноз стану на майбутнє.
8. Порівняйте вплив на навколишнє середовище наслідків будівництва на річці греблі людиною й бобрами.
9. Що таке толерантність? Яке значення вона має для окремих видів при сучасних змінах навколишнього світу? Наведіть приклади.
10. Визначити умови, при яких може змінюватися екологічна валентність виду (його толерантність).
11. Лишайники завжди можна зустріти в лісі на стовбурах дерев. А в парках та скверах великих міст вони практично відсутні. Чому?
12. Чому в містах рівень захворюваності дерев вище, ніж в сільській місцевості?
13. Чому прогресивні технології саджання дерев в бідний грунт передбачають попереднє внесення до нього певних видів бактерій?
14. В природі сосна звичайна формує ліси на бідних грунтах (болотяних або піщаних). На родючих грунтах вона добре росте тільки за умови догляду людини. Поясніть цей факт.
Семінарські заняття, самостійна робота
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Вид контролю
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8 5
15 5
15 15 15 15 15
МКР 1 – 25 балів
МКР 2 – 25 балів
Відвідування – 14 балів
ІНДЗ – 30 балів екзамен


21 15. Які птахи з нашої місцевості ще сто років тому відлітали восени у вирій, а зараз часто залишаються зимувати в великих містах? Поясніть з чим це пов’язано.
16. Чому гадюки, які зустрічаються за полярним колом переважно меланісти (чорного кольору), а на півдні – мають світле забарвлення? Як це явище пов’язано з дією екологічних факторів?
17. Риби, яких виловлюють на великих глибинах, при підйомі на палубу корабля буквально вибухають. Поясніть, чому це відбувається.
18. Навесні багато господарів підпалю минулорічну суху траву вважаючи що нова буде рости краще. Екологи, навпаки, кажуть цього робити не можна. Поясніть чому.
19. Дія якого екологічного закону пояснює, чому вухастий їжак живе на півдні, а звичайний
– у північних районах?
20. Розглянути ситуації, де людина по відношенню до дії певних факторів людина виступає як еврибіонт або як стенобіонт.
21. Використовуючи інформацію про різноманіття типів взаємовідносин між різними видами організмів зробити аналіз кількох прикладів взаємовідносин людини на інших видів живих
істот.
22. Визначити умови, при яких може змінюватися екологічна валентність виду (його толерантність).
23. Скласти перелік абіотичних та біотичних факторів, які мають прямий вплив на життєдіяльність людини ( на прикладі жителя м. Києва).
24. Якщо кожен вид живих організмів здатен до необмеженого зростання чисельності, то чому деякі види малочисельні або знаходяться під загрозою зникнення?
25. Якщо чисельність популяцій може регулюватися збільшенім або зменшенням народжуваності, то чому чисельність шкідників сільського господарства часто надмірно зростає?
26. Навіщо саджають лісосмуги та яке їх значення для функціонування агроекосистем.
27. У чому полягає планетарна роль зелених рослин.
28. Чи існують екологічні ніші рослин та тварин в: а) агроекосистемах; б) в містах. Поясніть свою відповідь на прикладах.
29. Що таке ієрархія екосистем? Наведіть приклади.
30. Поясніть, чому чужі види рослин зростають, як правило, в наступних містах: на узбіччі доріг, відвалах грунту, місцях кинутого будівництва, сінокісних луках й агроценозах тощо.
31. На великих глибинах морів і океанів існують екосистеми, в яких відсутні продуценти. Як цим екосистемам вдається нормально функціонувати?
32. Міський хлопчик, приїхавши в гості в село до бабусі, розорив гніздо сови. Через рів корова його бабусі стала давати менше молока. Чому?
33. Якщо змішати воду, пісок, неорганічні речовини і органічні добрива, то можна вважати цю суміш грунтом? Поясніть свою відповідь.
34. Що відрізняє агроекосистеми від природних екосистем?
35. Чому в агроценозах бідна видова різноманітність тварин?
36. Чому в тропічних лісах багатші флора і фауна?
37. Гектар лісу виділяє кисню в чотири рази більше, ніж така сама площа лісопарку. Поясніть причину цього явища.
38. Чим біосфера відрізняється від інших екосистем ?
39. Що таке гомеостаз біосфери і в чому полягає його суть?
40. Чому в основі функціонування біосфери лежить біорізноманіття живих організмів? Чому в ході еволюції не утворився один який-небудь універсальний вид живих істот?
41. 29% поверхні Землі займає суша, а 71% - океан. Але 99% живої речовини зосереджено на суші, і тільки 1% - в океані. Поясніть причину цього явища.
42. 98% живої речовини на Землі складають рослини, а тварини – лише 2%. Поясніть причину цього явища.

22 43. Чому утворення озонових дірок ми вважаємо однією з найважливіших екологічних проблем сучасності?
44. Чому розвиток парникового ефекту ми вважаємо однією з найважливіших екологічних проблем сучасності?
45. Розрахунки, проведені вченими, свідчать, що в найближчі 150-180 років кількість кисню в атмосфері знизиться на третину. Які види людської діяльності сприяють скороченню долі кисню в атмосфері?
46. Як можна зменшити забруднення атмосфери?
47. У чому полягає проблема чистої питної води і чому ми вважаємо її однією з найважливіших екологічних проблем сучасності?
48. Чому забруднення Світового океану ми вважаємо однією з найважливіших екологічних проблем сучасності?
49. У чому полягає проблема прісних водойм і чому ми вважаємо її однією з найважливіших екологічних проблем сучасності?
50. Поясніть, чому на річках, де на берегах вирубано ліс, рівень води не постійний: якщо випадає мало опадів – рівень води значно знижується, якщо пройшов дощ – можливі повені, затоплення місцевості. Чому на лісових річках повені бувають рідко?
51. Як відбувається процес самоочищення водойм?
52. Причини та наслідки порушення режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річок.
53. Чому утворення пустель ми вважаємо однією з найважливіших екологічних проблем сучасності?
54. Чому добування корисних копалин ми вважаємо однією з найважливіших екологічних проблем сучасності?
55. Добування корисних копалин призводить до утворення великих пустот у верхніх шарах земної кори. Як можна використати ці пустоти?
56. Що таке природні ландшафти? З якою метою слід оберігати природні ландшафти від антропогенного тиску?
57. Чому зникнення лісів ми вважаємо однією з найважливіших екологічних проблем сучасності?
58. Чому зменшення біорізноманіття ми вважаємо однією з найважливіших екологічних проблем сучасності?
59. В чому полягає екологічна небезпека широкомасштабної вирубки тропічних лісів?
60. Застосування біотехнологій в природоохоронній діяльності..
61. Загрози рослинному та тваринному світу в наслідок розвитку генної інженерії.
62. Цвітіння” води. Чинники цього явища та екологічні наслідки.
63. У чому суть екологічних проблем розвитку процесу урбанізації?
64. У чому суть екологічних проблем військової діяльності?
65. Чи існують на Землі види природних ресурсів, які людина ще не використовує, але у майбутньому це може стати можливим? Відповідь обґрунтуйте.
66. На чому ґрунтується успіх реалізації природоохоронних програм економічно розвинутих країн?
67. Як процес урбанізації впливає на природне середовище?
68. Що ми розуміємо під терміном «екологічний ризик»?
69. Яка подальша доля хімічних речовин, що застосовуються в рослинництві?
70. Наведіть приклади акліматизації тварин або рослин, наслідки якої були негативні.
71. Які види тварин або рослин зникли з території України з вини людини?
72. На деяких островах та в деяких країнах заборонено ввезення живих кіз. Своє рішення власті мотивують тим, що кози можуть нашкодити природі та клімату країни. Поясніть, як це може бути.
73. В чому полягає екологічна небезпека використання великих автотрас?

23 74. В Китаї в середині XX ст. була проведена широкомасштабна компанія по знищенню горобців. Вважалося, що зерноїдні горобці знищують значну частину врожаю. Але наслідки компанії були протилежні – врожайність різко впала. Поясніть цей факт.
75. Причини та наслідки порушення режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річок.
76. Які можливі екологічні наслідки термоядерної війни?
77. Екологічні наслідки використання пестицидів.
78. Що таке біологічні методи боротьби з шкідниками?
79. Які проблеми виникають в практиці використання «Червоних книг».
80. Що таке екологічні злочини і як вони караються?
81. В чому полягає екологічна небезпека широкомасштабної вирубки карпатських лісів?
82. Назвіть основні фактори, що призводять до погіршення екологічного стану Чорного й
Азовського морів.
83. Яку небезпеку для довкілля України створюють тваринницькі суперкомплекси?
84. Якої шкоди природі України завдала військова діяльність на її території (за останні півстоліття)?
85. Яке екологічне значення мають ліси Карпат?
86. Яке екологічне значення мають поліські болота?
87. Які зміни рослинного й тваринного світу України мали місце протягом останніх 100 років?
88. Яке екологічне значення має природно-заповідний фонд України?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал