Робоча програма навчальної дисципліни екологіяСкачати 307.75 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір307.75 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

1
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра анатомії і фізіології людини
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-методичної та навчальної роботи
__________________О.Б. Жильців
“______”_______________2014 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Екологія
(шифр і назва навчальної дисципліни) напрям підготовки
6. 6.030301 Журналістика
6
Спеціальність
______________________________________________
(шифр і назва спеціальності)
Спеціалізація
______________________________________________
(назва спеціалізації)
інститут, факультет, відділення
Інститут людини
2014 – 2015 навчальний рік

2
Робоча програма «Екологія» для студентів галузі знань 0303 Журналістика та інформація напряму підготовки 6.030301 Журналістика.
Розробник:
Кобеньок Георгій Васильович, викладач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини
Київського університету імені Бориса Грінченка.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри (циклової комісії) анатомії і фізіології людини


Протокол від “27” серпня 2014 року № 1
Завідувач кафедри анатомії і фізіології людини
_________________- (І.М. Маруненко)
(підпис) (прізвище та ініціали)
 Кобеньок Г.В., 2014 рік
 КУ імені Бориса Грінченка, 2014 рік


3

ЗМІСТ


1.
Опис навчальної дисципліни
4 ст.
2.
Мета та завдання навчальної дисципліни
5 ст.
3.
Програма навчальної дисципліни
6 ст.
4.
Структура навчальної дисципліни
10 ст.
5.
Навчально-методична карта дисципліни
«Екологія»
11 ст.
6.
Теми семінарських занять
12 ст.
7.
Самостійна робота
13 ст.
8.
Індивідуальні завдання
15 ст.
9.
Методи навчання
16 ст.
10.
Методи контролю
17 ст.
11.
Методичне забезпечення
19 ст.
12.
Питання до екзамен
19 ст.
13.
Рекомендована література
23 ст.4
1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень денна форма навчання заочна форма навчання
Галузь знань
(шифр і назва)
0303 Журналістика та
інформація
Кількість кредитів – 3
Напрям підготовки
6.030301 Журналістика
Нормативна

Модулів – 2
Рік підготовки
Змістових модулів – 2 2-й

Індивідуальне науково- дослідне завдання – 1
Семестр
3-й

Загальна кількість годин
– 108
Спеціальність:
_____________________
Лекції
16 год. год.
Семінарські
12 год.
год.
Модульний контроль
4 год.
год.
Самостійна робота
36 год.
год.
Індивідуальні завдання:
4 год.
Вид контролю:
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
«бакалавр» екзамен
-


5
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу – формування особистості з новим екоцентричним типом мислення й свідомості, високим ступенем екологічної культури. Зміст цього курсу має забезпечити оптимальне співвідношення основних теоретичних знань і практичних навичок, які необхідні для розуміння місця людини в природі та принципів сталого розвитку, здійснення природоохоронної діяльності.
Завдання курсу:
студенти, на основі ґрунтовного, знання процесів природи, повинні опанувати самостійним стилем екологічного мислення і навчитися застосовувати здобуті знання при вирішенні практичних еколого-економічних проблем у своїй професійній діяльності і повсякденному житті
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань про:
- основні теоретичні положення та структуру сучасної екології;
- про взаємозв’язки у природних екосистемах та у системі „людина – природа суспільство”, стан природного середовища в Україні;
- причини і наслідки розвитку локальних, регіональних, глобальних екологічних криз;
- основні екологічні аспекти і суть заходів по збереженню довкілля щодо довкілля в цілому та стратегії природокористування;
- Закони України про охорону довкілля, шляхи поліпшення екологічної ситуації;
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:
- застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при формуванні особливого ставлення до об’єктів природи і суспільства, при утвердженні активної природоохоронної життєвої позиції;
- бачити і постійно відчувати взаємозв’язки екологічних наук у цілісній системі наукового знання;
- вміння використовувати на практиці теоретичні знання, отримані в університеті;
- робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій;
- ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і нормативними документами;
- брати участь у вирішенні районних, галузевих і національних проблем;
- проводити природоохоронну роботу серед населення

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. –
індивідуальна робота, 36 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль.
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Екологія» завершується складанням екзамену (36 год.).
6
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль I. Структура сучасної екології

Тема 1. Предмет та завдання екології. Методи екологічних досліджень.
 Вступ. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище. Найважливіші завдання, що постали зараз перед людством.
 Предмет екології та головні завдання екології.
 Структура сучасної екології.
1. Аутекологія (екологію організмів) - вивчає взаємозв’язки представників виду з оточуючим їх середовищем.
2. Демекологія (екологію популяцій) - описує коливання чисельності різних видів і

встановлює їх причини.
3. Синекологія (екологію угруповань) - аналізує стосунки між особинами, що належать

до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.
4. Біогеоценологія - вивчає конкретні біогеоценози.
5. Біосферологія (глобальна екологі) - вивчає біосферу як єдине планетарне ціле,

з’ясовує закономірності еволюції біосфери.
 Ідеї В.Вернадського та їх значення для становлення екології: вчення про біосферу як про одну з оболонок Землі; поняття про живу речовину, яку визначив як сукупність живих організмів; вчення про ноосферу.
 Класифікація методів екології:
- методи збору інформації про стан екологічних об’єктів (рослин, тварин, мікроорганізмів,
- методи обробки отриманої інформації;
- методи інтерпретації отриманих матеріалів (тлумачення, розкриття змісту).
 Моніторинг навколишнього природного середовища. Типи моніторингу: локальний; регіональний; глобальний.
Структура моніторингу: спостереження; оцінка фактичного стану;прогноз стану; оцінка стану, який прогнозується.
Основні поняття теми: екологія, аутекологія, демекологія, синекологія, біогеоценологія, глобальна екологія, біосфера, ноосфера, моніторинг навколишнього середовища, моніторинг глобальний, регіональний й локальний.
Тема 2. Екологічні фактори та їх взаємодія.

 Поняття про екологічні фактори як складові (елементи) природного середовища, які впливають на існування й розвиток організмів і на які живі істоти реагують реакціями пристосування.
Класифікація екологічних факторів за походженням (абіотичні, біотичні та антропогенні) та характером дії (стабільні і змінні).
 Абіотичні фактори:
- кліматичні (температура, світло, сонячна радіація, опади, вітер);
- едафічні (механічний склад грунту, гумус. водні й теплові властивості грунту, кислотність, солоність грунту тощо);
- орографічні (рельєф, нахил схилу, експозиція);
- геологічні (гірські породи, ерозія схилів, паводки. землетруси, морські припливи і відпливи, вулканічна діяльність тощо).
 Біотичні фактори (міжвидові та внутрішньовидові відносини) - конкуренція, нейтралізм, хижацтво, форми симбіозу: паразитизм, коменсалізм, мутуалізм, аменсалізм.

7
 Антропогенні фактори –можуть бути фізичними, хімічними, кліматичними, біотичними, а за характером зв'язків — вітальними і сигнальними, за часом дії постійними і періодичними, ледве помітними і катастрофічними.
 Дія екологічних факторів: зони оптимуму, песимуму, летальні; екологічна валентність виду; види еврибіонти та стенобіонти.
 Закони аутекології/
Основні поняття теми: екологічні фактори: абіотичні. біологічні, антропогенні; міжвидові та внутрішньовидові відносини: конкуренція, нейтралізм, хижацтво, форми симбіозу: паразитизм, коменсалізм, мутуалізм, аменсалізм; види еврибіонти та стенобіонти; екологічна валентність виду.
Семінарське заняття № 1. Предмет та завдання екології. Поняття про екологічні фактори.
Тема 3. Популяційна екологія.

 Поняття виду і популяції. Популяційний підхід до природоохоронної діяльності.
 Структура популяції:
- генетична,
- статева,
- вікова,
- просторова
 Динаміка популяцій:
- чисельність,
- щільність,
- ріст популяції
 Визначення поняття „екосистема”. Види екосистем: за розмірами – мікроекосистеми, мезоекосистеми, макроекосистеми; за ступенем трансформації людською діяльністю: природні, антропогенно-природні, антропогенні.
Основні поняття теми: вид (біологічний); популяція; екосистема;
Тема 4. Основні принципи функціонування екосистем.

 Критерії біоценозу.
 Структура біоценозу: просторова та трофічна (продуценти, консументи, редуценти).
Ланцюг живлення (трофічний ланцюг). Правило екологічної піраміди (закон піраміди енергій).Екологічна ніша (принцип конкурентного виключення Г.Ф.Гаузе).
 Динаміка екосистем: сукцесія, флуктуації, трансформація/
 Штучні екосистеми — агроценози. Подібність і відмінність агроценозу і біогеоценозу.
 Біосфера як глобальна екосистема. Сучасні уявлення про біосферу та її межі.
Кругообіг речовин та перетворення енергії у біосфері.
Основні поняття теми: біотоп ; біоценоз ; консументи; продуценти; редуценти; ланцюг живлення (трофічний ланцюг); екологічна ніша; агроценоз (агроекосистема); біом ; сукцесія; трансформація флуктуації – циклічні зміни в екосистемах під впливом циклічних процесів; великий (геологічний) та малий біологічний кругообіги
(трансформація) речовин в біосфері.
Семінарське заняття № 2. Структура і динаміка екосистем.


8
Змістовий модуль ІІ. Основні екологічні проблеми навколишнього середовища
Тема 5. Поняття про природне середовище. Деградація Атмосфери.
 Природний механізм регуляції температури планети. Причини виникнення
„парникового ефекту”. Наслідки дії „парникового ефекту”. Шляхи вирішення проблеми.
 Природне значення озонового шару. Причини виникнення „озонових дірок”. Наслідки зменшення потужності озонового шару. Необхідність міжнародного співробітництва при вирішення цієї проблеми.
 Визначення поняття „кислотний дощ”. Наслідки випадання кислотних дощів.
 Причини виникнення і наслідки дії смогу. Шляхи вирішення проблеми.
Основні поняття теми: типи криз та катастроф: локальні, регіональні, глобальні; парниковий ефект, „озонові дірки”, кислотні дощі, смог.
Семінарське заняття № 3. Глобальні екологічні кризи. Деградація атмосфери.
Тема 6. Деградація гідросфери, літосфери та біосфери.
 Проблема чистої питної води. Типи антропогенного забруднення прісних водойм: фізичне, хімічне, біологічне. Вплив якості води на здоров’я людей. Міжнародний досвід збереження та очищення прісних водойм.
 Ресурси світового океану. Проблема забруднення. Загроза життю в океані. Міжнародний досвід боротьби з забрудненням Світового океану.
 Забруднення підземних вод. Причини і наслідки.
 Скорочення запасів мінеральних ресурсів. Негативні наслідки добування корисних копалин. Шляхи вирішення проблеми.
 Проблеми сільського господарства: виснаження родючості грунтів та скорочення площі орних земель. Забруднення грунтів. Причини виникнення ерозії та негативні наслідки ерозійних процесів. Проблеми тваринництва.
 Причини скорочення чисельності видів живих організмів: пряме знищення та вплив на природні умови.
 Вплив антропогенної діяльності (кліматичні зміни, забруднення, виснаження) на природні екосистеми. Наслідки зникнення природних лісових та морських екосистем.
Шляхи вирішення проблеми.
 Біологічне забруднення та потенційні небезпеки появи генетично модифікованих видів.
Основні поняття теми: типи антропогенного забруднення прісних водойм: фізичне, хімічне, біологічне; нафтове та радіоактивне забруднення Світового океану; родючість грунтів; руйнівні екзогенні геологічні процеси – зсуви, селі, змиви, ерозія поверхні, карстоутворення, яроутворення, засолення грунтів; біорізноманіття, біологічне забруднення, генетично модифіковані організми (ГМО).
Семінарське заняття № 4. Глобальні екологічні кризи. Деградація гідросфери, літосфери та біосфери.

Тема 7. Типи ресурсів та ресурсозбереження.
 Поняття про природні ресурси: біологічні; мінеральні й енергетичні; кліматичні; простір
для життя; генетичний фонд. Типи природних ресурсів: невичерпні та вичерпні
(відновлювані й не відновлювані).
Поняття про екологічні кризи та катастрофи. Типи криз та катастроф: локальні, регіональні, глобальні.
Закон обмеженості природних ресурсів. Ресурсозбереження як запорука стійкого розвитку.

9
Енергозбереження. „Зелені технології”.
Екобізнес. Безвідходні та маловідходні технології.
Основні поняття теми: Природні ресурси та їх типи: невичерпні й вичерпні
(відновлювальні й не відновлювальні); закон обмеженості природних ресурсів; типи криз та катастроф: локальні, регіональні, глобальні; безвідходні та маловідходні технології.
Основні поняття теми: Природні ресурси та їх типи: невичерпні й вичерпні
(відновлювальні й не відновлювальні); закон обмеженості природних ресурсів; типи криз та катастроф: локальні, регіональні, глобальні; безвідходні та маловідходні технології.
Семінарське заняття № 5. Ресурсозбереження як запорука стійкого розвитку.
Тема 8. Стан навколишнього природного середовища в Україні.
 Екологічна ситуація в Україні. Висока питома вага ресурсомістких та енергоємних технологій в економіці. Низький рівень екологічної свідомості суспільства.
 Стан довкілля: промисловість; енергетика і підприємства ядерної галузі; сільське господарство; транспорт; житлово-комунальне господарство; промислові відходи; військова діяльність та конверсія військово-промислового комплексу; водні ресурси та екосистеми; земельні ресурси; корисні копалини.
 Головні загрози біорізноманіттю: знищення природних середовищ існування тварин і місць зростання рослин; фрагментація біо- та екотопів, ландшафтів, екосистем; деградація біо- та екотопів; деградація біо- та екотопів; екологічно незбалансоване, виснажливе використання видів, їх популяцій та рослинних угруповань; поширення чужорідних видів; розповсюдження хвороб, шкідників і паразитів; низький рівень екологічної культури громадян України.
 Природоохоронні традиції в Україні. Національна екологічна стратегія й природоохоронна політика. Природно-заповідний фонд та екомережа України.
Червона книга.
 Екологічні права та обов’язки громадян. Екологічне законодавство.
 Міжнародне співробітництво України в питаннях охорони навколишнього середовища.
Системи моніторингу та спостереження. Участь України в міжнародних програмах і проектах.
Міжнародні організації з охорони навколишнього природного середовища.
Основні поняття теми: рівень екологічної свідомості та екологічна культура; національна екологічна стратегія; екологічна політика; природно-заповідний фонд, екомережа, Червона книга, екологічні права та обов’язки громадян, міжнародне співробітництво в питаннях охорони навколишнього середовища.
Семінарське заняття № 6. Природоохоронна політика в Україні.10

4. Структура навчальної дисципліниКількість годин


п/п


Назви теоретичних
розділів
Р
а
зо
м

А
у
д
и
т
о
р
н
и
х

Л
е
к
ц
ій

С
е
м
ін
а
р
с
ь
к
и
х

Ін
д
и
в
ід
у
а
л
ь
н
а

р
о
б
о
т
а

С
а
м
о
с
т
ій
н
а

р
о
б
о
т
а

М
о
д
у
л
ь
н
и
й

к
о
н
т
р
о
л
ь


Змістовий модуль I.
СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ

1
Предмет та завдання екології.
Методи екологічних досліджень.

6 2
2 4
2
Екологічні фактори та їх взаємодія.

8 4
2 2
4 3
Популяційна екологія.

7 2
2 5
4
Основні принципи функціонування екосистем.

11 6
2 2
2 5
Разом
34
14
8
4
2
18
2
Змістовий модуль II.
ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

5
Поняття про природне середовище. Деградація атмосфери.
8 4
2 2
4 6
Деградація гідросфери, літосфери, біосфери.
8 4
2 2
4 7
Типи природних ресурсів та ресурсозбереження.
9 4
2 2
5 8
Стан навколишнього середовища в Україні.
11 6
2 2
2 5

Разом
38
18
8
8
2
18
2

Семестровий контроль 36
36

Разом за навчальним планом

108
32
16
12
4
72
4


11
5. Навчально-методична карта дисципліни «Екологія»
Разом: 108 год.: лекції – 16 год., семінари - 12 год., індивідуальні консультації - 4 год., самостійна робота - 36 год., модульна контрольна робота - 4 год.; семестровий контроль (екзамен) 36 годин.
Коефіцієнт:
3,23
Модулі
Змістовий модуль І
Назва модуля
СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ
Кількість балів за модуль: 71 бал
Теми лекцій
Тема 1 Предмет та завдання екології.
Методи екологічних досліджень.
(1 бал)
Тема 2
Екологічні фактори та їх взаємодія.
(1 бал)

Тема 3
Популяційна екологія.
(1 бал)

Тема 4 Основні принципи функціонування екосистем.
(1 бал)
Теми семінарських занять


Семінар 1
Предмет та завдання екології.
Поняття про екологічні фактори.
(1+10 балів)

Семінар 2
Структура і динаміка екосистем.
(1+10 балів)

Самостійна робота
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
Вид поточного контролю
Модульна контрольна робота (25 балів)
Модулі
Змістовий модуль ІI
Назва модуля
ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Кількість балів за модуль: 123 бали
Теми лекцій
Тема 5 Поняття про природне середовище.
Деградація атмосфери.
(1 бал)
Тема 6
Деградація гідросфери, літосфери, біосфери.
(1 бал)
Тема 7 Типи природних ресурсів та ресурсозбереженн я.
(1 бал)
Тема 8 Стан навколишнього середовища в
Україні.
(1 бал)
Теми семінарських занять
Семінар 3
Глобальні екологічні кризи.
Деградація атмосфери.
(1+10 балів)
Семінар 4
Глобальні екологічні кризи.
Деградація гідросфери та літосфери.
(1+10 балів)
Семінар 5
Ресурсозбереженн я як запорука стійкого розвитку.
(1+10 балів)
Семінар 6
Природоохоронн а політика в
Україні.
(1+10 балів)
Самостійна робота
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
ІНДЗ
30 балів
Вид поточного контролю

Модульна контрольна робота (25 балів)

Вид підсумкового контролю
Екзамен 40 балів


12
6. Теми семінарських занять
Змістовий модуль I. Структура сучасної екології
Тема 2. Екологічні фактори та їх взаємодія
Семінарське заняття № 1. Предмет та завдання екології. Поняття про екологічні
фактори ( 2 год.)
1. Екологічні проблеми сучасності. Предмет та завдання екології. Основні етапи розвитку екології.
2. Ідеї В. Вернадського та їх значення для становлення екології.
3. Методи екологічних досліджень. Моніторинг навколишнього середовища.
4. Поняття про екологічні фактори. Дія екологічних факторів.
Основна література: 2, 4, 5, 6, 13, 16, 19, 22
Додаткова література: 1, 3, 4, 6, 13
Тема 4. Основні принципи функціонування екосистем.
Семінарське заняття № 2. Структура і динамка екосистем (2год.)
1. Поняття виду і популяції. Динаміка та структура (генетична, статева, вікова, просторова) популяцій. Біотичний потенціал.
2. Визначення поняття „екосистема”. Види екосистем.
3. Характеристики біоценозу. просторова та трофічна структури біоценозу. Ланцюги живлення. Екологічна піраміда. Екологічна ніша.
4. Головні типи динаміки екосистем: - сукцесія; - флуктуації; - трансформація.
5. Штучні екосистеми - агроценози.
Основна література: 2, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 26, 39
Додаткова література: 1, 6, 9, 10
Змістовий модуль ІІ. Основні екологічні проблеми навколишнього середовища


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал