Робоча програма навчальної дисципліни екологія (Основи екології*) Інтегрований курсСкачати 204.17 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір204.17 Kb.
ТипРобоча програма
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н - 3.04

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Предметна циклова комісія ___природничих дисциплін__


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

_Новак Л.С.____

“____”________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_Екологія (Основи екології*) Інтегрований курс _

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки __030509Облік і аудіт ________________

(шифр і назва напряму підготовки)

Спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік ___________

(шифр і назва спеціальності)

Спеціалізація _________________________________________

(назва спеціалізації)

відділення __ Відділення економіки та підприємництва ____

(назва відділення)


Одеса – 2012 рік

Робоча програма ___Екологія_(Основи екології) Інтегрований курс_______ для студентів (назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 030509___ Облік і аудит ________ _____________

шифр, назва)________________________________________

спеціальністю 5.03050901 Бухгалтерський облік __________________

„___” ________, 2012 року- __ с.
Розробники: ____Викладач Тихоненко І.В.____________

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні предметної циклової комісії _____________________________природничих дисциплін___________________________
Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Голова предметної циклової комісії природничих дисциплін______
_________________________(____Катана О.О.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною радою ОАДК ОНПУ

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року. Голова ______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Ó Тихоненко І.В.., 2012 рік

Ó __________, 20__ рік

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

_0305 –Економіка та підприємство

(шифр і назва)нормативна


Напрям підготовки

030509


Облік і аудит

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

5.03050901 – Бухгалтерський облік


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2 -й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____________________

(назва)


Семестр
Загальна кількість годин - 54


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст


28 год.

год.

Практичні заняття

8 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

18 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка – співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,5 : 1

для заочної форми навчання -

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологія» є отримання базових знань про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну теоретично-прикладну наукову галузь, визначення її місця у системі природничих і гуманітарних наук, з'ясування ролі та особливостей системного підходу і екології, формування екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на бережливому ставленні до природи як унікального природного ресурсу. А також розуміти характер впливу природних і антропогенних факторів на функціонування екосистем і біосфери в цілому та на організм людини, що виникають в умовах сучасного промислового виробництва; вміти використовувати методи і опрацьовувати заходи щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища та виникнення і розповсюдження екологічно зумовлених і екологічно залежних захворювань.
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологія» є:

– формування світоглядних знань про основні тенденції розвитку екологічних особливостей природокористування;

– розкриття наукових основ вивчення екологічних проблем у відповідності з положеннями міжнародної стратегії сталого розвитку;

– виховання почуття відповідальності за забруднення природного середовища, стан довкілля, свідомості щодо необхідності дотримання природоохоронного законодавства; • розвиток системи інтелектуальних та практичних умінь і навичок, стосовно оцінювання екостанів і екоситуацій, ступеня їх напруженості, ефективності охорони природи.

Завдання проведення практичних занять:

 • навчитися оцінювати соціально-економічну ефективність природоохоронних заходів;

– засвоїти методику оцінювання збитків від негативного господарського впливу на навколишнє середовище;

– глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях.


1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми

студенти повинні знати:

- структуру екології яка об’єднує два напрямки: теоретичний (класичний) і прикладний;

- джерела та наслідки забруднення біосфери, абіотичні фактори;

- основні категорії природозаповідання та мати уявлення про екомережу, як цілісну природоохоронну систему;

- соціальні аспекти природокористування, соціально - екологічні проблеми захисту довкілля;

- правові аспекти охорони навколишнього середовища;

- види платежів та державних зборів за використання природних ресурсів, за спеціальне використання надр при видобутку корисних копалин, за забруднення атмосфери, водойм і заховання відходів.

- організувати екологічний менеджмент і аудит у діяльності підприємств і організацій.
студенти повинні вміти :


 • характеризувати головні екологічні фактори та природні ресурси;

пояснювати особливості еволюції взаємовідносин людини

 • природного середовища; вплив екологічних факторів на життєдіяльність організмів;

 • заповнювати екологічний паспорт (Кадастр) на об’єкти природокористування;

 • проводити комплексний аналіз навколишнього середовища; володіти навичками по організації служб по охороні навколишнього середовища;

 • володіти навичками та методами практичної оцінки та контролю стану природних ресурсів та навколишнього середовища в умовах автотранспортних підприємств;

 • запропонувати методи контролю і управління якістю природного середовищ в умовах автотранспортних підприємств

 • оцінювати збитки, завдані природі від існуючих технологій, що впроваджуються та технологічного обладнання;

 • виконувати простіші розрахунки з оцінки соціально-економічної ефективності природоохоронної діяльності.
 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1

Тема 1 Екологія як наука про довкілля

Тема 2 Природа і людина: системний підхід

Тема 3 Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень.

Тема 4 Проблема деградації природних компонентів.

4.1 Поняття стійкого „консервативного” і нестійкого „прогресивного” компонента природи.

4.2 Соціальні аспекти природокористування.

4.2.1 Людина і атмосфера.

4.2.2 Охорона земель та надр.

4.2.3 Водні ресурси та їх охорона.


Змістовий модуль 2

Тема 5 Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії.

Тема 6 Проблема збалансованого природокористування.

Тема 7 Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть.

7.1 Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.Тема 8 Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території.
4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Екологія як наука про довкілля

2

2

-

-

-

-Тема 2. Природа і людина: системний підхід

4

2

-

-

-

2Тема 3. Проблема забруд-нення природного середо-вища та стійкості геоси-стем до антропогенних навантажень.

10

4

2

-

-

4Тема 4. Проблема деградації природних компонентів.

14

8

2

-

-

4Разом за змістовим модулем 1

30

16

4

-

-

10Змістовий модуль 2

Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії.

4

2

2

-

-

-Тема 6. Проблема збалансованого природокористування.

6

2

-

-

-

4Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

10

4

2

-

-

4Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно

-екологічної організації території.4

4

-

-

-

-Разом за змістовим модулем 2

24

12

4

-

-

8Форма підсумкового контролю за модуль 1: модульна контрольна робота

Всього за четвертий семестр:

54

28

8

-

-

18Форма підсумкового контролю четвертий семестр: залік

Усього годин

54

28

8

-

-

18


 1. ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Номер теми

Назва теми

Кількість

годин


Модуль1.

Змістовний модуль 1

1

1 Екологія як наука про довкілля Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля. Структура сучасної екології та її місце в системі наук. Техноекологія як прикладна галузь екології.

2


2

2 Природа і людина: системний підхід

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу. Ноосфера. Масштаби і наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.2


3

3 Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень.

Категорія «забруднення». Техногенний вплив на біосферу. Техногенні та антропогенні джерела забруднення.4 Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем. Вплив складових машинобудівного, транспортного комплексу та промисловості будівельних матеріалів на довкілля.

2

2


4

5 Проблема деградації природних компонентів

Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних чинників.6 Соціальні аспекти природокористування. Людина і атмосфера

Джерела і наслідки забруднення атмосфери. Вплив автотранспортних та дорожньо- будівельних підприємств на стан атмосфери та засоби до її охорони. Захист повітряного басейну від промислових забруднень.7 Охорона земель та надр

Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище. Соціально-екологічні проблеми літосфери. Охорона земель та надр.8 Водні ресурси та їх охорона

Вплив людської діяльності на гідросферу. Вплив автотранспортних та дорожньо-будівельних підприємств на стан гідросфери та заходи попередження забруднення водного басейну.2

2


2

2


Змістовний модуль 2

5

9 Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії

Колообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.

Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем.

2

6


10 Проблема збалансованого природо-користування

Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічної продуктивністю і споживанням біологічної продукції.2

7


11 Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

Категорія 3біорізноманіття3. Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна із ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів.12 Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.

2

2


8

13 Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території

Категорія „оптимізація”. Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Найвищий пріоритет природоохоронної та антропоекологічної функцій. Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь. Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень.4
Всього за модулем 1

28
Усього годин

28


6 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Номер теми

Назва теми

Кількість

годин


Модуль1

Змістовний модуль 1

3


Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень.

Практичне заняття 1

Тема: Порівняння обсягів і структури техногенного забруднення міст України. Складання екологічного паспорту робочого місця фахівця.2


4

Соціальні аспекти природокористування. Людина і атмосфера.

Практичне заняття 2

Тема: Оцінка рівню забруднення атмосферного повітря.2

Змістовний модуль 2

5

Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії.

Практичне заняття 3

Тема: Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет змінності їх ланок антропогенною діяльністю та техногенезом.2

7

Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть.

Практичне заняття 4

Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні. Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України.2

Всього за модулем 1

8

Усього годин

8


7 ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Номер теми

Назва теми

Кількість

годин


Модуль1

Змістовний модуль 1

Всього за модулем 1
Усього годин
8 САМОСТІЙНА РОБОТА


№ теми

Назва теми

Кількість

годин


Модуль 1
Змістовний модуль 1
2

Природа і людина: системний підхід

1 Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи2


3

Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

2 Основні шляхи захисту довкілля від промислового забруднення4

4

3 Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента природи. Наслідки деградації природних компонентів. Категорія деградована геосистема

2

4

4 Загальна характеристика систем очищення викидів в атмосферу

2
Змістовний модуль 2
6

5 Поняття «невиснажливого природокористування». Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності

4

7

6 Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України

4
Всього за модулем 1

18
Усього годин

18


9 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Доповіді.
10 МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні – лекція; наочні – ілюстрація, демонстрація; практичні – практичні роботи, творчі вправи.


11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль, 1 модульна контрольна робота, залік.
12 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Загальний розподіл

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума


Змістовий модуль 1, (ЗМ1)

Змістовий модуль 2, (ЗМ2)Т1, Т2, Т3, Т4

Т5, Т6, Т7,Т8

30

100


Т1

ПР1

ПР2

СР

Т2

ПР3

ПР4

СР10

10

10

5

10

10

10

5Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Розподіл балів поточного контролю за видами робіт по кожному з модулів

Номер модуля

Всього

Розподіл балів за видами робіт

Допуск до модульної контрольної роботи

всього

Практичні роботи

Лабораторні роботи

Самостійна

робота


Тестове опитування

ПК

МК

Кільк.

Бали

Всього

Кільк

Бали

Всього

1

100

4


0-10


0-40

-

0

0

0-10

0-20

0-30

100

70

30


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Конспект лекцій, необхідне методичне забезпечення для проведення практичних занять (комплекти завдань для практичних занять, моделі пристосувань, методичні вказівки по виконанню робіт), різноманітні експрес-тести за різними темами, наочність (плакати, таблиці, схеми), комплекти завдань для проведення 1 модульної контрольної роботи тощо.


14 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М. Екологія 11 клас: підручник/ Л.П. Царик.-К.:Генеза 2011.-240с. с іл.

 2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи екології: навчальний посібник / Г.О. Білявський.- К.: Либідь, 2006. - 408 c.

 3. Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В., Говорун А.Г. Екологія автомобільного транспорту : Навч. Посібник/ Ю.Ф. Гутаревич - К.: Основа, 2002. – 312с.


Додаткова

 1. Кучерявий В. П. Екологія: підручник/ В.П. Кучерявий.- Львів: Світ, 2001. — 500 с. 


Інформаційні ресурси

1. http://www.ebio.ru/eko04.html - Електронний підручник


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал