Робоча програма навчальної дисципліни дзвс кпн 6 Кримінологічна віктимологіяСкачати 231.91 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір231.91 Kb.
ТипРобоча програма
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н - 3.04
_______________________
Львівська комерційна академія
____________________ повне найменування вищого навчального закладу)
Кафедра кримінального права та процесу
ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з навчальної роботи
________________________ проф. Куцик ПО.
“___”_____________ 2012 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


______ДЗВС КПН -_6 __
Кримінологічна віктимологія
____ шифрі назва навчальної дисципліни) галузь знань ____________________
0304 Право
_________________________ шифрі назва напряму підготовки) напрям підготовки шифрі назва напряму підготовки) спеціальність __________________
7.03040101 Правознавство
__________ шифрі назва спеціальності) спеціалізація назва спеціалізації) інститут, факультет, відділення ______________
юридичний
______________
(назва інституту, факультету, відділення) Львів – 2012 рік

2 Робоча програма з навчальної дисципліни Кримінологічна віктимологія» для студентів спеціальності 7.03040101 Правознавство.
25 травня 2012 р. - 20 с.
Розробники: ст. викл. Яворська В.Г., ст. викл. Сосніна О.В. Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального права та процесу

Протокол від “19” червня 2012 року № 11 Завідувач кафедри кримінального права та процесу Щур Б.В.)
(підпис) (прізвище та ініціали)
“19” червня 2012 року Схвалено методичною комісією юридичного факультету ЛКА за напрямом підготовки (спеціальністю)_________ 7.03040101 Правознавство ___________ шифр, назва) Протокол від “22” червня 2012 року № 11
“22” червня 2012 року
Голова __________________ (Канцір В.С.)
(підпис) (прізвище та ініціали)
 Яворська В.Г. 2012 рік
 Сосніна О.В. 2012 рік

3
1.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів 1, 75 Галузь знань
0304 Право за вибором Напрям підготовки
6.030401 Правознавство" Модулів 2 Спеціальність (професійне спрямування кримінально-правова
Рік підготовки
Змістових модулів 2 1 - й 1- й Індивідуальне науково- дослідне завдання Виконання індивідуального завдання
Семестр
Загальна кількість годин
63 1 - й й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання аудиторних 1/1 самостійної роботи студента 2
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
16 год. 8 год.
Практичні, семінарські
16 год.
8 год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
25 год.
47 год.
Індивідуальні завдання
- год. Вид контролю ПМК
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 1: 0, 8 для заочної форми навчання – 1: 2, 9

4
2.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Важливою галуззю знань, якими повноцінно повинен володіти майбутній фахівець у сфері права є дослідження віктимологічної характеристики жертв від злочинних посягань як на соціальному, такі на індивідуальному рівнях, згідно з їх класифікаційними диференційованими ознаками і властивостями віктимності певних груп ризику аналіз соціальних та особистісних причині умов, що сприяють становленню потерпілих їх ролі у генезисі й механізмі злочину вивчення особистісно – ситуаційної природи взаємодії злочинця і жертви під час вчинення злочину висвітлення комплексу запобіжних заходів, спрямованих на потерпілого та потенційну жертву нарізних соціальних, утому числі на індивідуальному, рівнях характеристика шляхів, засобів та способів захисту і відшкодування збитків, заподіяних потерпілому внаслідок злочинного посягання стимулювання творчого підходу та поглибленого розуміння студентами сутності державно – правових явищ, з урахуванням попереднього вивчення базових та галузевих юридичних дисциплін. Викладання дисципліни має науково-практичне спрямування для формування у студентів правосвідомості та високої правової культури. Курс Кримінологічна віктимологія» має своїм завданням:
- набуття навичок наукового пояснення і прогнозування віктимологічних процесів з метою забезпечення інтенсифікації профілактичного впливу на злочинність на основі підходів, у центрі яких перебуватиме особа, яка за певних
(соціобіопсихологічних) обставин може стати жертвою злочинного посягання
- отримання об’єктивної (реальної ) інформації про стані тенденції віктимізації суспільства як негативного процесу внаслідок учинення злочинів частиною членів суспільства
- розкриття сутності явищі процесів, які призводять до віктимізації, проникнення в механізм їх закономірностей з метою визначення можливих напрямів впливу і, в першу чергу, прогнозування певних ситуацій чи подій
- отримання відповіді на питання чому, за яких обставин окрема особа чи соціальна спільнота стає жертвою злочинного посягання
- розробка пропозицій найбільш ефективних заходів профілактичного впливу на потерпілих, утому числі примусового характеру для осіб з соціальною чи девіантною поведінкою
- напрацювання рекомендацій інформаційного характеру про способи та шляхи мінімізації віктимогенних ситуацій та можливі варіанти їх запобіганню чи нейтралізації. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:
засвоїти теорію кримінологічної віктимології, історію розвитку кримінологічної віктимології, засоби підвищення ефективності боротьби зі злочинністю та вдосконалення профілактики вчинення злочинів
-
знати правильно тлумачити і застосовувати вчення про жертву злочину
- самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання

5
-
вміти визначати, юридично обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, давати правову і моральну оцінку суспільно небезпечним діянням, розвивати своє юридичне мислення. Перелік дисциплін першочергове засвоєння яких студентами необхідно для вивчення даного курсу теорія держави і права, юридична деонтологія, соціологія права, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, кримінально- виконавче право, кримінологія.
3.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальна частина кримінологічної віктимології.

Тема 1. Кримінологічна віктимологія: поняття, предмет, система,
методологія та завдання.
Виникнення та розвиток кримінологічної віктимології. Виникнення віктимології в Україні таза кордоном.
Поняття, предметі система кримінологічної віктимології. Питання, які належать до предмету кримінологічної віктимології.
Методологія кримінологічної віктимології. Методи кримінологічної віктимології. Завдання і практичне значення кримінологічної віктимології.

Тема 2. Кримінологічна характеристика жертви злочину.
Поняття та структура жертви злочину. Відмінність жертви злочину і потерпілого від злочину. Правовий статус потерпілого від злочину.
Класифікація і типологія жертв злочину. Типології жертв злочинів.
Поведінка потерпілого від злочину та її характеристика. Види поведінки потерпілого.
Тема 3. Віктимність та її основні характеристики.
Поняття та ознаки віктимності. Провокуюча поведінка жертви.
Рівні та види віктимності. Класифікація за характером злочину.
Кримінологічне значення вивчення віктимності. Значення вивчення віктимності залежно від класифікації жертв злочинів.
Тема 4. Поняття, ознаки та характеристики кримінологічної віктимізації.
Поняття та ознаки кримінологічної віктимізації. Зростання віктимізації в Україні.
Кількісні та якісні характеристики кримінологічної віктимізації. Загальна картина віктимізації та два рівні віктимізації. Коефіцієнт віктимізації. Найбільш віктимізовані вікові групи населення.
Сучасний стан кримінологічної віктимізації в Україні. Профілактика віктимізації.


6
Тема 5. Віктимологічна детермінація.
Поняття детермінації віктимної поведінки. Причинова залежність віктимної поведінки удвох значеннях. Причиновий зв'язок. Процес детермінації віктимної поведінки. Типи поведінки потерпілого. Провокуючий тип поведінки потерпілого.
Механізм індивідуальної віктимної поведінки та його елементи. Віктимна поведінка. Вина жертви. Фактори, що визначають конкретну жертву. Випадкові відносини жертви і злочинця.
Рівні ( класифікація ) детермінант віктимної поведінки. Підструктура біологічно активних якостей. Віктимна провокація.
Тема 6. Віктимологічна профілактика злочинності.
Поняття і система віктимологічної профілактики. Проблема захисту прав жертв. Права потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством.
Форми і методи віктимологічної профілактики. Напрямки віктимологічної профілактики. Правове виховання. Заходи безпосередньої профілактики.
Особа потерпілого та її правовий захист. Права потерпілого та забезпечення.
Віктимологічна профілактика окремих видів злочинів. Заходи захисту від крадіжок із помешкань громадян. Заходи захисту від пограбувань та крадіжок.
Модуль 2. Особлива частина кримінологічної віктимології.

Тема 7. Кримінологічна віктимологія насильницьких злочинів проти життя і
здоров’я особи.
Віктимологічна характеристика насильницьких злочинів проти життя і здоров’я особи. Поширеність злочинів проти життя і здоров’я особи.
Криміногенні явища і процеси, які детермінують насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи. Класифікація явищі процесів.
Віктимологічне попередження насильницької злочинності проти життя і здоров’я особи. Засоби попередження злочинів проти життя і здоров’я особи.
Тема 8. Віктимологічна характеристика злочинів, пов’язаних із сексуальним
насильством.
Віктимологічна характеристика злочинів, скоєних на ґрунті сексуального насильства. Належність злочинів до цієї групи. Класифікація злочинів, пов’язаних з статевим насильством.
Причини та умови вчинення злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством.
Заходи віктимологічної профілактики злочинів, що скоюються на ґрунті сексуального насильства.
Тема 9. Віктимологія злочинів у сфері сімейно – побутових відносин.
Віктимологічна характеристика злочинів, що вчинюються у сфері сімейно – побутових відносин. Види злочинів у сфері сімейно-побутових відносин.
Особа потерпілого в сімейно – побутовій злочинності. Значення потерпілого для вчинення злочину.

7
Фактори, що зумовлюють процес віктимізації населення у сфері сімейно – побутових відносин. Класифікація факторів.
Віктимологічні заходи запобігання злочинам у сфері сімейно – побутових відносин.

Тема 10. Кримінологічна віктимологія загально кримінальної корисливої
злочинності.
Кримінологічна та віктимологічна характеристика загальнокримінальної корисливої злочинності. Крадіжки та віктимологічна характеристика. Грабежі та віктимологічна характеристика.
Характеристика осіб потерпілих від корисливих злочинних посягань. Властивості потерпілих. Класифікація властивостей потерпілих.
Обставини, що детермінують процес віктимізації корисливих злочинів.
Заходи віктимологічної профілактики загальнокримінальних корисливих злочинів. Віктимологічна профілактика крадіжок та грабежів.
Тема 11. Кримінологічна віктимологія некорисливих насильницьких
злочинів.
Віктимологічна характеристика некорисливих насильницьких злочинів. Поняття некорисливих насильницьких злочинів. Властивості некорисливих насильницьких злочинів.
Особа потерпілого від некорисливого насильницького злочину. Притаманні риси особи, яка стала жертвою злочину.
Особливості віктимізації некорисливих насильницьких злочинів.
Заходи віктимологічної профілактики некорисливих насильницьких злочинів.
Віктимологічна профілактика на загальносоціальному рівні. Правове виховання. Пасивний та активний захист.
Тема 12. Жінка як жертва злочинного посягання.
Віктимологічна характеристика жінки – жертви. Випадки неправомірної поведінки потерпілих.
Криміногенні чинники злочинних посягань стосовно жінок. Зовнішні та внутрішні чинники. Поняття злочинних посягань.
Заходи віктимологічної профілактики злочинів, що вчинюються стосовно жінок. Загальна віктимологічна профілактика. Напрями роботи та профілактики.
Тема 13. Кримінологічна віктимологія злочинів, вчинених стосовно
неповнолітніх.
Віктимологічна характеристика злочинів, скоєних стосовно неповнолітніх. Властивості жертви злочинів. Класифікація поведінки неповнолітніх жертв злочину.
Віктимологічна детермінація злочинів, вчинених щодо неповнолітніх.
Віктмність неповнолітніх.
Особливості віктимологічної профілактики злочинів, скоєних щодо неповнолітніх. Перелік заходів. Профілактика тілесних ушкоджень та вимагань.

8
Тема 14. Пенітенціарні аспекти кримінологічної віктимології.
Поняття віктимологічного аспекту в місцях позбавлення волі. Види злочинів в місцях позбавлення волі. Властивості певних категорій злочинів.
Жертва злочину в місцях позбавлення волі та її роль у системі віктимологічних детермінант протиправної поведінки. Класифікація жертв.
Формування віктимологічного потенціалу та основні профілактичні напрями його нейтралізації в місцях позбавлення волі.
Тема 15. Кримінологічна віктимологія злочинів, що вчинюються через
необережність.
Віктимологічна характеристика злочинів, що вчинюються з необережності. Види злочинів.
Віктимологічна детермінація злочинів, які скоюються через необережність. Потерпілий та властивості при вчиненні злочину.
Заходи загальної та спеціальної віктимологічної профілактики необережних злочинів. Види профілактики.

Тема 16. Віктимологічна профілактика фонових ” явищ.
Поняття фонових ” явищ та їх зв’язок зі злочинністю.
Віктимологія бродяжництва, жебрацтва та азартних ігор.
Віктимологічні аспекти пияцтва, наркоманії та поширення СНІДу.
Віктимологія проституції та міграції.
4.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин денна форма Заочна форма усього утому числі усього п.т/ск.т. утому числі л п лаб
інд с.р. л. п.т . п. п.т. лаб інд с.р. п.т.
1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Загальна частина криміногічної віктимології Тема 1. Кримінологічна віктимологія: поняття, предмет, система, методологія та завдання.
4 2 1
2 6 0,5 0,5 5 Тема 2. Кримінологічна характеристика жертви злочину.
6 2 1
2 3 0,5 0,5 2

9 Тема 3.
Віктимність та її основні характеристики.
1,5 0,5 1 1 3 0,5 0,5 2 Тема 4. Поняття, ознаки та характеристики кримінологічної віктимізації.
3,5 0,5 1 1 6 0,5 0,5 5 Тема 5.
Віктимологічна детермінація.
1,5 0,5 1 1 2 0,5 0,5 1 Тема 6.
Віктимологічна профілактика злочинності.
3,5 0,5 1 1 2 0,5 0,5 1 Разом за змістовим модулем 1 20 6 6 8 24 3 3 16
Модуль 2
Змістовий модуль 2. Особлива частина.
Тема 7. Кримінологічна віктимологія насильницьких злочинів проти життя і здоров’я особи.
5 1 1 2 9 0,5 0,5 8 Тема 8.
Віктимологічна характеристика злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством.
2,5 0,5 1 2 9 0,5 0,5 8 Тема 9.
Віктимологія злочинів у сфері сімейно – побутових відносин.
2,5 0,5 1 2 2 0,5 0,5 1 Тема 10. Кримінологічна віктимологія загальнокриміна льної корисливої злочинності.
3 1 1 2 9 0,5 0,5 8 Тема 11. Кримінологічна віктимологія некорисливих
5 1 1 2 2 0,5 0,5 1

10 насильницьких злочинів. Тема 12. Жінка як жертва злочинного посягання.
3 1 1 2 2 0,5 0,5 1 Тема 13. Кримінологічна віктимологія злочинів, вчинених стосовно неповнолітніх
4,5 1 1 2 2 0,5 0,5 1 Тема 14. Пенітенціарні аспекти кримінологічної віктимонології.
1,5 1 1 1 2 0,5 0,5 1 Тема 15. Кримінологічна віктимологія злочинів, що вчинюються з необережності
5 1 - 1 2 0,5 0,5 1 Тема 16.
Віктимологічна профілактика фонових явищ.
5 2 2 1 2 0,5 0,5 1 Разом за змістовим модулем 2 37 10 10 17 5 5 31
Усього годин 63 16 16 6
25 39 8 8 47

5. Теми семінарських занять
№ з/п Назва теми Кількість годин Денна форма Заочна форма
1 Кримінологічна віктимологія: поняття, предмет, система, методологія та завдання. Кримінологічна характеристика жертви злочину.
2 1 2
Віктимність та її основні характеристики. Поняття, ознаки та характеристики кримінологічної віктимізації.
2 1 3
Віктимологічна детермінація. Віктимологічна профілактика злочинності.
2 1 4 Кримінологічна віктимологія насильницьких злочинів проти життя і здоров’я особи. Віктимологічна
2 1

11 характеристика злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством.
5
Віктимологія злочинів у сфері сімейно – побутових відносин. Кримінологічна віктимологія загальнокримінальної корисливої злочинності.
2 1 6 Кримінологічна віктимологія некорисливих насильницьких злочинів. Жінка як жертва злочинного посягання.
2 1 7 Кримінологічна віктимологія злочинів, вчинених стосовно неповнолітніх. Пенітенціарні аспекти кримінологічної віктимонології.
2 1 8 Кримінологічна віктимологія злочинів, що вчинюються з необережності. Віктимологічна профілактика фонових явищ.
2 1

6. Теми практичних занять
(не передбачено програмою)

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 -
-
2 -
-
7. Теми лабораторних занять
(не передбачено програмою)

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 -
-
2 -
-


8. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин Денна форма Заочна форма Т Кримінологічна віктимологія: поняття, предмет,
система,
методологія
та
завдання. Питання Виникнення та становлення віктимології як науки. Актуальні напрямки розвитку сучасної кримінологічної віктимології. Місце віктимології в системі наук.
2 5

12
Віктимологічні дослідження і їх значення у розробці рекомендації щодо підвищення рівня самозбереження різних категорій населення.
2 Т. Кримінологічна характеристика жертви злочину. Питання Візуальна психодіагностика жертви ймовірного злочинця. Основні напрямки підтримки і допомоги потерпілим, які визначені Генеральною Асамблеєю ООН. Значення Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочину й зловживання владою.
2 2 3 Т Віктимність та її основні характеристики. Питання Кримінально-правове та кримінологічне значення вивчення віктимності. Обставини об’єктивного та суб’єктивного характеру, які впливають на віктимність жертв злочину.
1 2 4 Т
Поняття,
ознаки
та
характеристики
кримінологічної віктимізації. Питання:
Сучасний стан кримінологічної віктимізації в Україні. Стан кримінологічної віктимізації закордоном Т Віктимологічна детермінація. Питання Сучасний стан кримінологічної віктимізації в Україні. Стан кримінологічної віктимізації закордоном Т
Віктимологічна
профілактика
злочинності. Питання Віктимологічна профілактика окремих видів злочинів.
Віктимологічна профілактика злочинів правоохоронними органами й іншими суб’єктами профілактики. Захисті допомога потерпілим від злочину в їх соціально-психологічній реабілітації. Взаємодія правоохоронних органів із засобами масової інформації у віктимологічній профілактиці.
1 1 7 Т Кримінологічна віктимологія насильницьких злочинів
проти
життя
і
здоров’я
особи. Питання
Віктимологічне попередження злочинів проти життя.
Віктимологічна профілактика злочинів проти здоров’я.
Віктимність поведінки потерпілих у насильницьких некорисливих злочинах. Залучення громадськості до віктимологічної профілактики насильницьких злочинів.
2 8 8 Т
Віктимологічна
характеристика
злочинів,
пов’язаних із сексуальним насильством. Питання
Віктимологічна характеристика серійних злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством. Причини та умови скоєння злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством. Особа потерпілого від злочинів скоєних на
ґрунті сексуального насильства.
2 8

13 9 Т Віктимологія злочинів у сфері сімейно – побутових
відносин. Питання Детермінанти, які зумовлюють процес віктимізації населення у сфері сімейно- побутових відносин. Віктимологічні заходи запобігання злочинам у сфері сімейно-побутових відносин.
2 1 10 Т. 10 Кримінологічна віктимологія загальнокримінальної
корисливої злочинності. Питання Причини та умови, що детермінують процес віктимізації корисливих злочинів. Заходи віктимологічної профілактики загальнокримінальних корисливих злочинів.
2 8 11 Т. 11. Кримінологічна віктимологія некорисливих
насильницьких злочинів. Питання Портрет потерпілого від некорисливого насильницького злочину.
2 1 12 Т Жінка як жертва злочинного посягання.Питання: Психологічний портрет жінки-жертви сексуальної агресії. Криміногенні фактори злочинних посягань.
2 1 13 Т. 13 Кримінологічна віктимологія злочинів, вчинених
стосовно неповнолітніх. Питання Віктимологічна детермінація злочинів, вчинених щодо неповнолітніх. Особливості віктимологічної профілактики злочинів, скоєних щодо неповнолітніх. Сучасні проблеми сім’ї в контексті їх впливу на злочинність щодо неповнолітніх. Школа як суб’єкт виховання і віктимологічної профілактики правопорушень щодо неповнолітніх.
2 1 14 Т. 14 Пенітенціарні
аспекти
кримінологічної
віктимонології. Питання Заходи віктимологічної профілактики злочинності в місцях позбавлення волі. Тенденції пенітенціарної віктимології.
1 1 15 Т. 15 Кримінологічна віктимологія злочинів, що
вчинюються з необережності. Питання:
Віктимологічна детермінація злочинів, які скоюються через необережність. Характеристика особи потерпілого від необережних злочинів. Заходи віктимологічної профілактики необережних злочинів. Особливості віктимологічної профілактики необережним злочинам на автотранспорті.
1 1 16 Т Віктимологічна профілактика фонових явищ.
Питання:
Віктимологія азартних ігор. Віктимологія пияцтва.
Віктимологія наркоманії.
Віктимологія поширення
СНІДу.
Віктимологія проституції.
Віктимологія еміграції.
1 1 Всього годин 25 47
14
9. Індивідуальні завдання
(не передбачено програмою)

10. Методи навчання

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання
інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, спостереження й аналізу, метод бесіди, методи інтерактивного навчання (ділові ігри, круглі столи тощо, блоковий метод, метод проектів, використання комп’ютерних технологій. Під час лекцій і семінарських занять використовуються технічні засоби навчання кодоскоп (для проектування схем, таблиць тощо, мультимедійний проектор, комп’ютер.

11. Методи контролю
Для визначення рівня засвоювання студентами навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань та вмінь
- поточний контроль ( оцінювання усних і письмових відповідей) на семінарських та практичних заняттях, поточне тестування та розв'язування ситуативних завдань
- поточний модульний контроль після вивчення кожного змістовного модуля
- оцінка за виконання індивідуального навчально – дослідного завдання курсової роботи
- оцінка за самостійну роботу (написання рефератів, реферування статей тощо
- підсумковий контроль (залік).

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
З навчальної дисципліни Кримінологічна віктимологія”
Рівень,
шкала
ECTS, бали
Теоретична підготовка
Практичні уміння і навички
1 2
3
Високий,
А,
90* – 100,
відмінно - 5 Студент має глибокі, міцні і систематичні знання всіх положень теорії, може не тільки вільно сформулювати, алей самостійно довести закони, теореми, принципи, використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, здатний вирішувати проблемні питання. Відповідь студента відрізняється точністю формулювань, логікою, достатній рівень узагальненості Студент самостійно розв’язує типові задачі різними способами, стандартні, комбінованій нестандартні казуси, здатний проаналізувати й узагальнити отриманий результат. При виконанні практичних i лабораторних робіт студент дотримується усіх вимог, передбачених програмою курсу.
Kрім того, його дії відрізняються раціональністю, вмінням оцінювати

15 знань помилки й аналізувати результати
Вище
середнього,
середній
В, С,
82 – 89;
74 – 81;
дуже добре,
добре - 4 Студент знає i може самостійно сформулювати основні закони, теореми, принципи та пов'язати їх з реальними явищами, може привести вербальне формулювання основних положень теорії, навести приклади їх застосування в практичній діяльності, але не завжди може самостійно довести їх. Студент може самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, його відповідь логічна, але розуміння не є узагальненим Студент самостійно розв’язує типові або за визначеним алгоритмом) казуси і завдання, володіє базовими навичками з виконання необхідних логічних операцій та перетворень, може самостійно сформулювати типову задачу за її словесним описом, скласти типову схему та обрати раціональний метод розв’язання, але не завжди здатний провести аналізі узагальнення результату. При вирішенні фабули студент може самостійно підготувати нормативну базу, виконати роботу в повному обсязі й зробити правильні висновки
Достатній,
D, Е,
64 – 73,
60 - 63
задовільно,
посередньо
- 3 Студент відтворює
основні
поняття і визначення курсу, але досить поверхово, не виділяючи взаємозв’язок між ними, може сформулювати з допомогою викладача основні положення теорії аксіоми, закони, принципи, знає істотні ознаки засади) основних інститутів та їх відмінність, може записати окремі термінологічні дефініції теоретичного положення за словесним формулюванням і навпаки допускає помилки, які повною мірою самостійно виправити не може.
Студент може розв’язати найпростіші типові задачі за зразком, виявляє здатність виконувати основні елементарні аналізи, але неспроможний самостійно сформулювати задачу за словесним описом і визначити метод її розв’язання. При вирішенні фабули студент виконує роботу за зразком (практичним коментарем, але з помилками робить висновки, але не розуміє достатньою мірою мету роботи
Низький,
FX / F
0 – 59,
незадовільно
2 Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про закони і правові явища. У відповіді цілком відсутня самостійність. Студент знайомий лише з деякими основними поняттями та визначеннями курсу, з допомогою викладача може сформулювати лише деякі основні положення теорії (риси, принципи) Студент знає умовні позначення та вміє розрізняти основні величини, вміє розв’язувати задачі лишена відтворення основних формул, здійснювати найпростіші математичні дії. При вирішенні фабули студент вміє користуватися окремими законодавчими положеннями, але не може самостійно виконати роботу і зробити висновки Відповіді, оцінені до 90 балів, можуть супроводжуватися додатковими
питаннями – до 10 балів у сукупності.


16
11. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Т Т Т Т Т Т ПМ
К Т Т Т Т.
10 Т.
11 Т.
12 Т.
13 Т.
14 Т.
15 Т.
16
ПМ
К
100 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 30 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 30


Шкала переведення академічних
успіхів
студентів
ЛКА
в шкалу за системою
ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи, практики для заліку
90 – 100
А
відмінно зараховано
82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення з дисципліни складається з інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни,
- конспекту лекційна паперовому та електронному носіях
- практикуму з дисципліни та методичних вказівок до семінарських занять на паперовому і електронному носіях
- тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій до їх виконання на паперовому і електронному носіях
- тестових завдань з курсу та методичних рекомендацій до їх виконання на паперовому і електронному носіях
- переліку рекомендованих завдань для підсумкового модульного контролю
- друкованого роздаткового матеріалу
- матеріалів для демонстрування за допомогою технічних засобів навчання
( слайдів, відео- та аудіозаписів- завдань і методичних вказівок для самостійної роботи студентів

17 індивідуальних навчально-дослідних завдань
- тематики і методичних вказівок до виконання курсових робіт
- тематики і методичних вказівок до виконання дипломних робіт.
14. Рекомендована література

Базова
1.
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину й зловживання владою / Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада
1985 року №40/34 // zakon.rada.gov.ua Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. Ратифікована Україною 27 лютого 1991 р. // zakon.rada.gov.ua Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р. Ратифікована СРСР 19 грудня 1980 р. // zakon.rada.gov.ua Конституція України від 28 червня 1996 року

№ 254к/96-ВР, в редакції від
30.09.2010 р. // zakon.rada.gov.ua Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р, зі змінами і доповненнями // zakon.rada.gov.ua
6.
Кримінально-процесуальний кодекс України від 12 квітня 2012 р, зі змінами і доповненнями // zakon.rada.gov.ua
7.
Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р, зі змінами і доповненнями // zakon.rada.gov.ua
8.
Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для неповнолітніх закон України від 24 січня 1995 р. // zakon.rada.gov.ua
9.
Про попередження насильства всім ї закон України від 15 листопада
2001 р. // zakon.rada.gov.ua
10.
Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі закон України від 1 грудня 1994 р. // zakon.rada.gov.ua Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів та зловживанню ними закон України від 15 лютого 1995 р. // zakon.rada.gov.ua
12.
Україна. Закон. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: закон України від 15 лютого 1995 р.(в редакції від 8 липня р) // zakon.rada.gov.ua Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства всім ї або реальну його загрозу Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 // zakon.rada.gov.ua Про затвердження Інструкції про порядок узяття на профілактичний облік та порядок зняття з профілактичного обліку осіб, які вчинили насильство всім ї Наказ Міністерства внутрішніх справ від 9 квітня 2002 р. № 3 // zakon.rada.gov.ua
Допоміжна


18 15. Александров Ю.В. Кримінологія курс лекцій / Ю.В. Александров, Гель А.П.,
Семаков Г.С. – К МАУП, 2002.
16. Антонян Ю.М. Криминальная патопсихология / Ю.М. Антонян, ВВ. Гульден.
– М Наука, 1991. – 243 с.
17. Антонян Ю.М. Криминология: избранные лекции / Ю.М. Антонян. – Мс. Безпека життєдіяльності людини навч. посіб .- те вид, випр. – Л Львів банк. ін-т НБУ, К Т – во Знання, КОО, 2001.
19. Джужа ОМ. Проблеми кримінальної віктимології (кримінологічний, психологічний та пенітенціарний аспекти) / ОМ. Джужа, Є.М. Мойсеєв. – К,
1998.
20. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології теорія і практика У 3 кн. / А.П. Закарлюк. – К Видавничий дім “Ін Юре”, 2007.
Кн.1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки.
Кн.2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – 712 с.
Кн.3: Практична кримінологія. – 320 с.
21. Зелінський Д.Ф. Кримінологія навч. посіб. / Д.Ф. Зелінський. – Х Рубікон,
2000.
22. Кримінологія Підручник для студентів вищих навчальних закладів / ОМ.
Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик та ін.; за заг. ред. ОМ. Джужі. – К, 2002.
– 416 с.
23. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини навч. посіб. – К Атіка, 2001.
24. Кримінологія Особлива частина навч. посіб. / за ред. І.М. Даньшина. – Х Право, 1999.
25. Кримінологічна віктимологія: навч. посібник / Мойсеєв Є. М, Джужа ОМ,
Василевич ВВ. та ін.; за заг. ред. проф. ОМ. Джужі. – К Атіка, 2006. – 352 с.
26. Курс кримінології. Загальна частина підручник У 2 кн. / ОМ. Джужа, П.П.
Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; за заг. ред. ОМ. Джужі. – К Юрінком Інтер,
2001. – 352 с
27. Курс кримінології. Особлива частина підручник У 2 кн. / М.В. Корнієнко,
Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін.; за заг. ред. ОМ. Джужі. – К Юрінком Інтер,
2001. – 480 с.
28. Курило В.І. Кримінологія. Загальна частина. Курс лекцій навч. посібник / В.І. Курило, О.Є. Михайлов, ОС. Яра. – К Кондор, 2006. – 192 с.
29. Медведєв В.С. Кримінальна психологія підручник. / В.С. Медведєв. – К
Атіка, 2004. – 368 с.
30. Полубинский ВИ. Криминальная виктимология / ВИ. Полубинский. – М,
1999.
31. По обидва боки закону Кримінальна психологія /
Авт. – упор. О.В.
Тимченко, В.Б. Шапар
. – Х Прапор, 1999. – 684 с.
32. Ривман Д.В. Криминальная виктимология / Д.В. Ривман. – СПб.: ПИТЕР,
2002. – 304 с.

19 33. Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. / Д.В. Ривман, В.С. Устинов. –
СПб.: Юрид. центр ПРЕСС, 2000.
34. Туляков В.А. Виктимология: социальные и криминологические проблемы: монография / В.А Туляков. – О, 2000.
35. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави теоретичні, історичні та правові проблеми / П.Л. Фріс. – К Атіка, 2005. – 332 с.

15.
Інформаційні ресурси Студент, вивчаючи курс Кримінологічну віктимологію”, готуючись до написання індивідуального науково-дослідного завдання повинен глибоко вивчити в межах предмета дослідження теорію та практику віктимології.
Для цього доцільно використати наступні інформаційні ресурси. Бібліотека Львівської комерційної академії м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10 Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України.
79000 м. Львів, вул. Стефаника, 2.
3.
Науково-дослідний відділ історичних колекцій.
79000 м. Львів, вул. Лисенко, 14. Бібліотека Львівського національного університету ім. Ів. Франкам. Львів, вул. Драгоманова, 5. Львівська державна обласна універсальна наукова бібліотекам. Львів, пр. Т. Шевченка, 13. Міська центральна бібліотека ім. Л. Українки.
79000 м. Львів, вул. Мулярська, а.
III. Методичний кабінет юридичного факультету ЛКА (м. Львів, вул. І. Франка, 68 к. 205).
IV. Ресурси для навчання. http:// lib.lac.lviv.ua Джерела Інтернет
1.
http://www.lib.com.ua
2.
http://www.library.lviv.ua
3.
http://www.nbuv.gov.ua
4.
http://zakon.rada.gov.ua
5.
http://franko/lviv.ua/library Енциклопедії і довідники. http://mega.km.ru/

20 http://vesna.sammit.kiev.ua/
http://slovnik.org/Ink/dic.html


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал