Робоча програма навчальної дисципліни для студентів географічного факультету Розробник: Левицька Н. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права УкраїниСкачати 137.89 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір137.89 Kb.
ТипРобоча програма
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОСНОВ ПРАВА УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОЗНАВСТВО

Факультет: географічний

Львів – 2016

Правознавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів географічного факультету

Розробник: Левицька Н.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права України.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри основ права України

Протокол №1 від 29.08.2016 

Завідувач кафедри основ права України

_________________________ (Кіселичник В. П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Левицька Н.О., 2016
1. Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Правознавство”)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:

2Галузі знань

»

(шифр, назва)Нормативна


Модулів:

2


Напрями
(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Усі спеціальності


2-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 82год.


4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


16год

.

Практичні, семінарські

64год.

.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

8год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік
 1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;

 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері правовідносин;

 • підготовка студентами проектів правових документів

 • визначення сутності правової системи сучасної України,

 • ознайомлення студентів з основними галузями права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен розуміти сутність правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоїти базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, а також знати зміст основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права, знати структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, набути базових знань з основних галузей права.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.


Основи загальної теорії держави

Поняття суспільства. Відмінні риси суспільства і держави. Поняття , ознаки, функції та основні теорії походження держави. Форма держави. Механізм і апарат держави.Правова держава і громадянське суспільство . Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Принципи правової держави. Громадянське суспільство . Місце держави в політичній системі суспільства. Сучасна Українська держава.


ТЕМА2.
Основи загальної теорії права


Поняття та ознаки об’єктивного права. Співвідношення права та економіки. Правові норми. Система права та її структурні елементи. Приватне і публічне право. Галузі права та їх інститути. Систематизація нормативно-правових актів. Зовнішні форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт – основна форма права сучасних держав. Правові відносини. Поняття і основні види правомірної поведінки . Правопорушення, його ознаки і види. Юридична відповідальність: поняття та види. Юридичний конфлікт. Правосвідомість і правова культура . Деформації правосвідомості.

ТЕМА 3 .

Конституційне право – провідна галузь права України

Поняття, предмет та джерела галузі конституційного права. Конституція України – правова основа економічних відносин та її юридичні властивості. Конституційний лад України: поняття та основні засади. Державні символи України. Конституційно-правова відповідальність. Виборче право і виборча система: поняття та види. Поняття виборів та види виборів. Виборчий процес та його стадії. Поняття, види та правові наслідки референдумів .


ТЕМА 4.


Громадянство в Україні

Громадянство України: поняття та ознаки. Принципи законодавства України про громадянство. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина. Особи без громадянства та особи з подвійним громадянством. Правовий статус іноземців, біженців та осіб, яким надано притулок. Повноваження органів, організацій та посадових осіб з вирішення питань громадянства України.


ТЕМА5.
Публічна влада в Україні

Система органів публічної влади в Україні. Президент України: конституційний статус та повноваження. Верховна Рада України: повноваження, склад та структура. Кабінет Міністрів України як найвищий орган виконавчої влади. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. Місцеве самоврядування.ТЕМА 6.


Cудові , правоохоронні та правозахисні органи

Система судових органів в Україні та порядок їх формування. Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади. Повноваження та система органів прокуратури. Служба безпеки України: її завдання та повноваження. Антикорупційні органи . Правовий статус національної поліції Поняття нотаріату та органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії. Функції адвокатури та види адвокатської діяльності.ТЕМА7.
Основи сімейного права України


Поняття, предмет і джерела сімейного права. Порядок і умови укладення шлюбу. Шлюбний контракт. Припинення шлюбу. Права і обов’язки подружжя. Права і обов’язки батьків і дітей, інших членів сім’ї. Правове регулювання усиновлення (удочеріння). Патронат. Опіка і піклування.

ТЕМА8.
Основи трудового права України


Поняття, предмет та джерела трудового права. Колективний договір, зміст та порядок укладення. Трудовий договір: сторони, зміст та види. Контракт, як вид трудового договору. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: загальні та додаткові підстави. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунків.4. ПИТАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ:


 1. Поняття, ознаки та функції держави

 2. Теорії виникнення держави та їх загальна характеристика.

 3. Правова держава як гарант здійснення, охорони та захисту прав людини.

 4. Форма держави та її елементи.

 5. Механізм і апарат держави.

 6. Держава у політичній системі суспільства.

 7. Сучасна Українська держава.

 8. Право як загальносоціальне явище.

 9. Об’єктивне юридичне право: поняття та система.

 10. Суб’єктивне юридичне право. Основні права людини та межі їх здійснення.

 11. Правові відносини: поняття, склад та види.

 12. Правосвідомість та правова культура особи.

 13. Деформація правосвідомості: види та правові наслідки.

 14. Правотворчість: поняття, ознаки та види.

 15. Нормативно-правові акти та інші зовнішні форми (джерела) права.

 16. Система права і систематизація законодавства.

 17. Правові норми: поняття, склад (елементи), класифікація.

 18. Правопорушення і юридична відповідальність.

 19. Поняття, предмет та система галузі конституційного права.

 20. Джерела галузі конституційного права.

 21. Конституція України: поняття та юридичні властивості.

 22. Генезис та еволюція української конституції.

 23. Конституційний лад України: поняття, принципи.

 24. Державні символи України.

 25. Конституційно-правова відповідальність.

 26. Громадянство України: поняття та ознаки.

 27. Принципи законодавства України про громадянство.

 28. Набуття громадянства України.

 29. Припинення громадянства України.

 30. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина.

 31. Особи без громадянства та особи з подвійним громадянством.

 32. Правовий статус іноземців, біженців та осіб, яким надано притулок.

 33. Повноваження органів, організацій та посадових осіб з вирішення питань громадянства України.

 34. Демократія: поняття та види.

 35. Виборче право і виборча система: поняття та види.

 36. Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів.

 37. Принципи виборчого права в Україні.

 38. Виборчий процес та його стадії.

 39. Поняття, види та правові наслідки референдумів.

 40. Система органів державної влади в Україні.

 41. Верховна Рада України: повноваження, склад та структура.

 42. Правовий статус народних депутатів України.

 43. Президент України: конституційний статус та повноваження.

 44. Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади.

 45. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування.

 46. Система судових органів в Україні та порядок їх формування.

 47. Конституційні принципи правосуддя в Україні.

 48. Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади.

 49. Повноваження та система органів прокуратури.

 50. Служба безпеки України: її завдання та повноваження.

 51. Правовий статус поліції.

 52. Антикорупційні органи .

 53. Поняття нотаріату та органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії.

 54. Функції адвокатури та види адвокатської діяльності.

 55. Поняття, предмет і джерела сімейного права.

 56. Порядок і умови укладення шлюбу.

 57. Шлюбний контракт.

 58. Припинення шлюбу.

 59. Права і обов’язки подружжя.

 60. Права і обов’язки батьків і дітей, інших членів сім’ї.

 61. Правове регулювання усиновлення (удочеріння).

 62. Патронат. Опіка і піклування.

 63. Поняття, предмет та джерела трудового права.

 64. Колективний договір, зміст та порядок укладення.

 65. Трудовий договір: сторони, зміст та види.

 66. Контракт, як вид трудового договору.

 67. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація.

 68. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 69. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: загальні та додаткові підстави.

 70. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунків.


5. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Під час практичного заняття викладач має право застосувати одну із наступних форм проведення поточного контролю:

 • усне опитування;

 • письмове опитування (контрольна робота);

 • тестовий контроль;

Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях.

Оцінювання знань студентів проводять шляхом виставлення балів за такою шкалою:

Бали

Рівень знань за національною шкалою

1

50

Відмінно

2

45

Дуже добре

3

40

Добре

4

31

Задовільно

5

26

Достатньо

6

0

Незадовільно

Студенту, який був відсутній на практичному занятті, або не виконав завдання з практичного заняття (задачі, творчі чи практичні завдання тощо), або зголосився про свою неготовність, або за результатами відповіді не виявив знань і отримав оцінку незадовільно, виставлять “0” балів. Отримані у такому разі (“0” балів) враховують при визначенні середнього бала.Модульний контроль – це оцінювання якості системного засвоєння студентами матеріалу шляхом проведення модулів.

Форма модульного контролю за рішенням кафедри може бути у вигляді:тестів;письмових завдань;усно (колоквіум). Якщо студент під час відпрацювання не виявив необхідних знань, йому виставляють за відпрацювання “0” балів. У разі відсутності оцінок (балів) на практичних заняттях, студентові за поточний контроль виставляють «0» балів.Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

Для допущення до заліку студент мусить набрати за результатами поточного та модульного контролів не менше 26 балів). Якщо студент не виконав усі види робіт передбачених навчальним планом (має невідпрацьовані заборгованості, не склав одного чи декількох модулів), вважається, що він не виконав навчальної програми, і до здачі заліку не допускається.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується заліком, становить за поточну успішність 50 балів, на заліку – 50 балів.

Кінцева оцінки за залік складається із суми середнього бала за поточний та модульний контролі і балів за залік з дотримання пропорції 50% - 50%. Під час складання заліку студент має набрати не менше 26 балів. Якщо студент набирає менше, ніж 26 балів, залік вважається не складеним і бали за нього не нараховуються. Студент отримує оцінку незадовільно і складає залік за талоном №2.


Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS


Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

90 – 100

А

Відмінно

5


81-89

В

Дуже добре

4

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

3

51-60

Е

Достатньо

0 - 50

FX

Незадовільно з правом перескладання

2

0 - 25 на комісії

F

Незадовільно з повторним прослуховуванням курсу

2


6. Рекомендована література

Базова література

1. Основи правознавства : навчальний посібник / Гіда Є. О. – Київ, 2011.

2. Основи правознавства: Навчальний посібник / П. Д. Пилипенко, Н. М. Хома, М. С.

Кельман та ін. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2008.

3. Правознавство: базовий підручник для студентів ВНЗ / Богачова Л. Л., Жернаков В. В.

та ін. – Харків, 2014.


Допоміжна література

1. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академ.курс у 2- томах

Підруч.: У 2 т. / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.

2. Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші ... [та ін.]. – Ужгород, 2016.

3. Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор ... [та ін.] ; за загальною редакцією В.А.Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016.

4. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко ... [та ін.]. – Харків, 2014.

5. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.

6. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальноюредакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і наукиУкраїни, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016.


7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.

2. Офіційна веб-сторінка Президента України: www.president.gov.ua.

3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua.4. Офіційна веб-сторінка Верховного Суду України: http://www.scourt.gov.ua/

5. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал