Робоча програма навчальної дисципліни для студентів економічного факультету Розробник: Левицька Н. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права УкраїниСкачати 136.32 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір136.32 Kb.
ТипРобоча програма
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОСНОВ ПРАВА УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОЗНАВСТВО

Факультет: економічний


Львів – 2016

Правознавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів економічного факультету

Розробник: Левицька Н.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права України.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри основ права України

Протокол №1 від 29.08.2016 

Завідувач кафедри основ права України

_________________________ (Кіселичник В. П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Левицька Н.О., 2016
1. Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Правознавство”)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:

2Галузі знань

»

(шифр, назва)Нормативна


Модулів:

2


Напрями
(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Усі спеціальності


2-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 66год.


4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


32год

.

Практичні, семінарські

32год.

.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

2год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму.

Завдання:

  • освоєння теоретичного матеріалу;

  • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері правовідносин;

  • підготовка студентами проектів правових документів

  • визначення сутності правової системи сучасної України,

  • ознайомлення студентів з основними галузями права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен розуміти сутність правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоїти базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, а також знати зміст основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права, знати структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, набути базових знань з основних галузей права.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1

ТЕМА 1.


Основи загальної теорії держави

Поняття суспільства. Відмінні риси суспільства і держави. Поняття , ознаки, функції та основні теорії походження держави. Форма держави. Механізм і апарат держави.Правова держава і громадянське суспільство . Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Принципи правової держави. Громадянське суспільство . Місце держави в політичній системі суспільства. Сучасна Українська держава.


ТЕМА2.
Основи загальної теорії права


Поняття та ознаки об’єктивного права. Співвідношення права та економіки. Правові норми. Система права та її структурні елементи. Приватне і публічне право. Галузі права та їх інститути. Систематизація нормативно-правових актів. Зовнішні форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт – основна форма права сучасних держав. Правові відносини. Поняття і основні види правомірної поведінки . Правопорушення, його ознаки і види. Юридична відповідальність: поняття та види. Юридичний конфлікт. Правосвідомість і правова культура . Деформації правосвідомості.

ТЕМА 3 .

Конституційне право – провідна галузь права України

Поняття, предмет та джерела галузі конституційного права. Конституція України – правова основа економічних відносин та її юридичні властивості. Конституційний лад України: поняття та основні засади. Державні символи України. Конституційно-правова відповідальність. Виборче право і виборча система: поняття та види. Поняття виборів та види виборів. Виборчий процес та його стадії. Поняття, види та правові наслідки референдумів .


ТЕМА 4.


Громадянство в Україні

Громадянство України: поняття та ознаки. Принципи законодавства України про громадянство. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина. Особи без громадянства та особи з подвійним громадянством. Правовий статус іноземців, біженців та осіб, яким надано притулок. Повноваження органів, організацій та посадових осіб з вирішення питань громадянства України.


ТЕМА 5.
Вибори та референдум в Україні


Демократія. Безпосередня та представницька демократія. Виборче право і виборча система. Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Принципи виборчого права. Виборчий процес та його стадії. Поняття та соціальна функція референдумів. Види референдумів. Правові наслідки референдуму. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

ТЕМА 6.
Публічна влада в Україні

Система органів публічної влади в Україні. Президент України: конституційний статус та повноваження. Верховна Рада України: повноваження, склад та структура. Кабінет Міністрів України як найвищий орган виконавчої влади. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. Місцеве самоврядування.


ТЕМА 7.


Cудові , правоохоронні та правозахисні органи

Система судових органів в Україні та порядок їх формування. Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади. Повноваження та система органів прокуратури. Служба безпеки України: її завдання та повноваження. Антикорупційні органи . Правовий статус національної поліції Поняття нотаріату та органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії. Функції адвокатури та види адвокатської діяльності.
Змістовий модуль 2.

ТЕМА 8.
Основи кримінального права України


Поняття кримінального права. Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика. Поняття, види та стадії злочину. Склад злочину. Співучасть у злочині та її форми. Обставини, що виключають злочинність діяння. Поняття і види кримінального покарання. Призначення покарання, звільнення від покарання та його відбування. Судимість: строки погашення та умови її зняття. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів.

ТЕМА 9.

Основи адміністративного права України

Поняття, предмет та джерела адміністративного права. Принципи державного управління в Україні. Суб’єкти адміністративного права. Державна служба в Україні. Поняття адміністративного правопорушення та його ознаки. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Відповідальність за окремі види правопорушень.ТЕМА 10.

Основи фінансового права України

Поняття, предмет та джерела фінансового права. Бюджет і бюджетна система України. Структура доходів і видатків державного бюджету України та місцевих бюджетів. Поняття, ознаки та види податку. Загальнодержавні податки. Місцеві податки і збори. Відповідальність платників податків. Способи захисту прав і законних інтересів платників податків.ТЕМА 11.

Основи господарського права України

Поняття, предмет та система господарського права. Поняття та види господарської діяльності. Громадяни, як суб’єкти господарювання. Правове становище підприємств. Господарські товариства та їх види (Акціонерні товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю. Повне товариство. Товариство з додатковою відповідальністю. Командитне товариство). Об’єднання підприємств. Засоби державного регулювання господарської діяльності (державне замовлення, ліцензування, патентування, сертифікація і стандартизація та ін.). Господарські зобов’язання: поняття, особливості, види. Відповідальність за порушення у сфері господарювання.ТЕМА 12.

Основи цивільного права України

Поняття, предмет та джерела цивільного права. Фізична особа як учасник цивільних відносин. Цивільна дієздатність та правоздатність фізичних осіб. Юридична особа як учасник майнових цивільних відносин: поняття, правові ознаки, види. Порядок створення та припинення юридичних осіб. Об’єкти цивільних прав. Поняття, зміст та форми права власності. Підстави набуття та припинення права власності. Захист цивільних прав. Спадкове право.ТЕМА 13.

Зобов’язальне право

Поняття цивільного зобов'язання. Сторони у зобов’язанні. Підстави виникнення зобов'язання. Припинення зобов’язання. Правочин, як підстава виникнення зобов'язань. Загальні вимоги до правочину. Способи забезпечення виконання цивільних зобов’язань: неустойка; порука; застава; інші способи забезпечення. Окремі види зобов’язань. Договірні зобов’язання. Види договорів: договір дарування; договір купівлі-продажу; договір найму (оренди); інші договори. Недоговірні зобов’язання: поняття, види.


ТЕМА 14.
Основи сімейного права України


Поняття, предмет і джерела сімейного права. Порядок і умови укладення шлюбу. Шлюбний контракт. Припинення шлюбу. Права і обов’язки подружжя. Права і обов’язки батьків і дітей, інших членів сім’ї. Правове регулювання усиновлення (удочеріння). Патронат. Опіка і піклування.

ТЕМА15.
Основи трудового права України


Поняття, предмет та джерела трудового права. Колективний договір, зміст та порядок укладення. Трудовий договір: сторони, зміст та види. Контракт, як вид трудового договору. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: загальні та додаткові підстави. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунків.

ТЕМА16.
Робочий час та час відпочинку. Юридична відповідальність у трудовому праві. Індивідуальні трудові спори

Поняття робочого часу та його види (нормальний робочий час, скорочений робочий час, неповний робочий час, надурочні роботи). Поняття і види часу відпочинку за трудовим правом. Вихідні, святкові та неробочі дні. Відпустки та їх види: щорічні, додаткові, соціальні, відпустки у зв’язку з навчанням. Порядок надання відпусток. Поняття оплати праці та її види. Трудова дисципліна як елемент трудових правовідносин та інститут трудового права. Правові методи забезпечення трудової дисципліни. Дисциплінарні стягнення та порядок їх застосування. Поняття і види матеріальної відповідальності працівника за шкоду заподіяну роботодавцю. Підстави та умови матеріальної відповідальності. Поняття і види трудових спорів (конфліктів). Комісія по трудових спорах (КТС) – первинний орган з розгляду трудових спорів на підприємствах. Розгляд трудових спорів в районних (міських) судах.4. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Під час практичного заняття викладач має право застосувати одну із наступних форм проведення поточного контролю:

  • усне опитування;

  • письмове опитування (контрольна робота);

  • тестовий контроль;

Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях.

Оцінювання знань студентів проводять шляхом виставлення балів за такою шкалою:

Бали

Рівень знань за національною шкалою

1

50

Відмінно

2

45

Дуже добре

3

40

Добре

4

31

Задовільно

5

26

Достатньо

6

0

Незадовільно

Студенту, який був відсутній на практичному занятті, або не виконав завдання з практичного заняття (задачі, творчі чи практичні завдання тощо), або зголосився про свою неготовність, або за результатами відповіді не виявив знань і отримав оцінку незадовільно, виставлять “0” балів. Отримані у такому разі (“0” балів) враховують при визначенні середнього бала.Модульний контроль – це оцінювання якості системного засвоєння студентами матеріалу шляхом проведення модулів.

Форма модульного контролю за рішенням кафедри може бути у вигляді:тестів;письмових завдань;усно (колоквіум). Якщо студент під час відпрацювання не виявив необхідних знань, йому виставляють за відпрацювання “0” балів. У разі відсутності оцінок (балів) на практичних заняттях, студентові за поточний контроль виставляють «0» балів.Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

Для допущення до заліку студент мусить набрати за результатами поточного та модульного контролів не менше 26 балів). Якщо студент не виконав усі види робіт передбачених навчальним планом (має невідпрацьовані заборгованості, не склав одного чи декількох модулів), вважається, що він не виконав навчальної програми, і до здачі заліку не допускається.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується заліком, становить за поточну успішність 50 балів, на заліку – 50 балів.

Кінцева оцінки за залік складається із суми середнього бала за поточний та модульний контролі і балів за залік з дотримання пропорції 50% - 50%. Під час складання заліку студент має набрати не менше 26 балів. Якщо студент набирає менше, ніж 26 балів, залік вважається не складеним і бали за нього не нараховуються. Студент отримує оцінку незадовільно і складає залік за талоном №2.


Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS


Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

90 – 100

А

Відмінно

5


81-89

В

Дуже добре

4

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

3

51-60

Е

Достатньо

0 - 50

FX

Незадовільно з правом перескладання

2

0 - 25 на комісії

F

Незадовільно з повторним прослуховуванням курсу

2


5. Рекомендована література

Базова література

1. Основи правознавства : навчальний посібник / Гіда Є. О. – Київ, 2011.

2. Основи правознавства: Навчальний посібник / П. Д. Пилипенко, Н. М. Хома, М. С.

Кельман та ін. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2008.

3. Правознавство: базовий підручник для студентів ВНЗ / Богачова Л. Л., Жернаков В. В.

та ін. – Харків, 2014.


Допоміжна література

1. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академ.курс у 2- томах

Підруч.: У 2 т. / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.

2. Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші ... [та ін.]. – Ужгород, 2016.

3.Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – Київ. – 2004, Том 2. Особлива частина. Київ, 2005р.

4. Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор ... [та ін.] ; за загальною редакцією В.А.Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016.

5. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко ... [та ін.]. – Харків, 2014.

6. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.

7. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальноюредакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і наукиУкраїни, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016.
6. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.

2. Офіційна веб-сторінка Президента України: www.president.gov.ua.

3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua.4. Офіційна веб-сторінка Верховного Суду України: http://www.scourt.gov.ua/

5. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал