Робоча програма навчальної дисципліни ділове адміністрування (частина І)Скачати 341.91 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір341.91 Kb.
ТипРобоча програма
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра управління
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи

_______________О. Б. Жильцов

__________________2015 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИДілове АДМІНІСТРУВАННЯ

(частина І)

напрям підготовки ______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціалізація__________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Інститут суспільства

(назва інституту, факультету, відділення)

2015 – 2016 навчальний рік

Робоча програма « Ділове адміністрування» (частина І) для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки_______________, спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» .

Розробник: Акіліна Олена Володимирівна, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат економічних наук, доцент(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри управління Інституту суспільства


Протокол від «26» серпня 2015 року №1

Завідувач кафедри управління _________________Т.В. Поспєлова

© Акіліна О.В., 2015 р.

© КУ імені Бориса Грінченка, 2015 р.


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 11

Галузь знань

0306 «Менеджмент та адміністрування»

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

___________________

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність: 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

(шифр і назва)Рік підготовки

Змістових модулів – 4

5Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 120

9Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5.7


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

другий магістерський

рівень16 год.

год.

Практичні, семінарські

16 год.

год.

Індивідуальна робота:

год.

год.

Самостійна робота:

80 год.

год.

Модульний контроль:

8 год.

год.

Семестровий контроль:

-

Вид контролю:

залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 0,4 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.Завдання:

формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • методологію та теорії адміністративного менеджменту;

 • закономірності стратегії бізнесу та становлення організаційної концепції підприємства, методи та процедури управління організації;

 • управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку з зовнішнім середовищем;

 • теоретичні аспекти корпоративного управління;

 • основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств;

 • сутність змін та природу їх виникнення;

 • технології та методи управління змінами в організаціях;

 • особливості функціонування організацій.

вміти:

 • приймати та реалізовувати ефективні управлінські рішення;

 • прогнозувати діяльність, розробляти стратегічні плани та програми;

 • управляти складними бізнес-процесами;

 • управляти бізнесом в умовах конкуренції, ризику;

 • налагоджування комунікацій та партнерства для розвитку бізнесу;

 • застосовувати методи оцінювання економічної ефективності корпоративного управління, методи контролю якості.

Результатом вивчення дисципліни є формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи успішного управління організацією.


 1. Програма навчальної дисципліни


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Побудова організаційного менеджменту
Тема 1. Системна модель менеджменту організацій

Сутність і класифікація організацій. Внутрішні і зовнішні складові середовища організації. Властивості організації, принципи та система законів.

Організація як складна система та як об’єкт управління. Особливості функціонального та системного бачення організації. Характеристика основних підсистем організації. Моделі організації як відкритої системи. Досягнення синергізму в менеджменті організації
Тема 2. Еволюція організації

Зміни як об’єктивний процес розвитку організацій. Значення змін у діяльності організацій. Еволюційні погляди на процеси змін у діяльності організацій. Життєвий цикл діяльності організацій на стадії виникнення змін. Управління процесами змін.

Особливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу організації.
Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організації

Типологія організаційних структур управління. Сутність механізму управління. Поняття організаційного механізму. Адміністративний механізм.

Поняття і сутність організаційно-адміністративних методів державного управління. Класифікація організаційно-адміністративних методів управління.

Нормативно-правова регламентація, підстави та порядок організації управління.

Методологія проектування системи менеджменту та управлінських процедур.

Проектування ієрархії менеджменту. Діапазон керованості та фактори, що його визначають.


Тема 4. Організаційний інжиніринг та організаційний дизайн

Методологія організаційного інжинірингу. Інжиніринговий опис процесів

в організації. Учасники сфери процесу інжинірингу. Сучасні технології бізнесу. Технологія реінжинірингу бізнес-процесів. Організація робіт по реінжинірингу.

Дизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу праці та координування. Координаційні механізми дизайну.

Рівні організаційних змін. Компоненти організаційних перетворень. Об’єкти організаційних перетворень.

Модель розвитку внутрішнього потенціалу підприємства та конкурентного статусу підприємства.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність
Тема 5. Управлінські моделі

Елементи менеджменту організації.

Модель управління як системоутворювальний комплекс методів, набору форм впливу, принципів. Компоненти управлінських моделей. Різновиди управлінських моделей.

Комбінація управлінських моделей.


Тема 6. Керівництво в організації

Завдання менеджера щодо керівництва в організації.

Види керівництва. Керівництво, яке зосереджується на роботу й людину.

Стиль керівництва. Чотири системи Лайкерта. Система керівництва через структуру й увагу до підлеглих. Управлінська «решітка» Блейка та Моутона. Ситуаційна модель керівництва Фідлера. Підхід «шлях – ціль» Мітчела та Хауса.

Управління дисципліною.
Тема 7. Ризикозахищеність організації

Сутність підприємницького ризику. Умови виникнення ризикової ситуації.

Суб’єкт та об’єкт ризику. Сутність та особливості управлінського ризику. Зовнішні та внутрішні фактори ризику. Невизначеність. Класифікація ризиків в економіці.

Аналіз ризику. Концепція управління ризикозахищеністю підприємства.


Тема 8. Управління результативністю менеджменту організації

Результативність як об'єкт управління. Управління за результатами: фінський досвід. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту.

Цільові програми управління ефективністю та розвитком організації.

Система показників оцінювання результативності та якості менеджменту організацій.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Корпоративне управління
Тема 9. Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління
Визначення та зміст поняття «корпоративне управління». Вплив зовнішнього середовища на функціонування корпорацій. Моделі корпоративного управління. Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу.

Основні характеристики інтеграційних процесів., типи та форми інтегрування.Корпоративна культура та її роль у корпоративному управлінні.

Державне регулювання корпоративного сектору. Роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках. Фінансові посередники в системі корпоративного управління.

Податкова політика в корпоративному секторі України.


Тема 10. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

Ключові учасники корпоративних відносин: світовий досвід та вітчизняна практика. Структура корпоративних органів управління. Підпорядкованість органів управління корпорації. Спостережна рада та причини її створення. Повноваження спостережної ради. Виконавчий орган корпорації та його повноваження. Ревізійна комісія. Порядок роботи органів управління.

Трудові відносини з посадовими особами органів управління корпорації
Тема 11. Оцінювання ефективності корпоративного управління

Рейтингові оцінки якості корпоративного управління. Критерії фінансової оцінки якості різних систем корпоративного управління. Методичні підходи до визначення ефективності корпоративного управління.

Фактори підвищення ефективності корпоративного управління.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Концептуальні основи управління змінами
Тема 12. Природа, джерела та необхідність проведення змін

Природа виникнення змін. Сутність змін у природі та відкритих соціально-економічних системах (їх взаємозв’язок). Організаційна досконалість – основа організаційних змін.

Основні складові організаційної досконалості за Харгінгтоном (процеси, проекти, зміни, знання, ресурси).

Теорія пояснення джерел змін. Зміни і стабільність. Специфічні цілі змін. Труднощі здійснення змін у сучасних умовах.


Тема 13. Види змін

Класифікація змін. Індивідуальні зміни. Розроблення індивідуальних планів управління поліпшенням результатів роботи. Заходи перед початком та після ініціювання змін. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін. Теорії навчання. Цикл втручань у процес змін. Модель Д. Колба. Таксономія Блума.

Командні зміни. Поняття групи та переформування її в команду. Типи корпоративних команд. Вплив індивідуумів на динаміку команди. Способи ініціювання адаптації команди до організаційних змін. Основні стадії розвитку команд та їх характеристика. Етапи змін команд за Такманом. Типологія учасників команди змін за Белбіном.

Організаційні зміни. Моделі та підходи до організаційних змін. Принципи роботи організації з використанням організаційних метафор, що характеризують сутність підходів до змін.


Тема 14. Роль керівництва в управлінні змінами

Ефективне лідерство. Матриця взаємозв'язків; метафора організації та необхідний тип керівництва. Стилі та навички керівника змін.

Менеджери та лідери: спільне та відмінне (за Уореном Беннісом). Характеристика «єднальних» керівників за Дж. Ліпман-Блюменом. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами.

Емоційна компетенція управлінця.


Тема 15. Моделі управління змінами

Організація як машина, політична система, організм, потік і трансформація (метафори Гаррета Моргана до організаційних змін). Моделі змін (модель Льюіна, формула змін Бекхарда, модель узгодження Надлер-Тушмана, системна модель Сенге). Цикл змін за Коттером.Моделі організаційних перетворень. Умови, елементи та фактори ефективності організаційних перетворень. Реформування організації.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

м.к.

інд.

с. р.
л

п

м.к.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Побудова організаційного менеджменту

Тема 1. Системна модель менеджменту організацій

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Еволюція організації

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організації

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Організаційний інжиніринг та дизайн

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 1

30

4

4

2

-

20

-

-

-

-

-

-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність

Тема 5. Управлінські моделі

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Керівництво в організації

6

1

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 7. Ризикозахищеність організації

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 8. Управління результативністю менеджменту організації

8

1

2

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 2

30

4

4

2

-

20

-

-

-

-

-

-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Корпоративне управління

Тема 9. Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління

11

2

2

-

-

7

-

-

-

-

-

-

Тема 10. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

10

1

1

-

-

8

-

-

-

-

-

-

Тема 11. Оцінювання ефективності корпоративного управління

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 3

30

4

4

2

-

20

-

-

-

-

-

-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Концептуальні основи управління змінами

Тема 12. Природа, джерела та необхідність проведення змін

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 13. Види змін

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 14. Роль керівництва в управлінні змінами

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 15. Моделі управління змінами

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 4

30

4

4

2

-

20

-

-

-

-

-

-

Усього годин


120

16

16

8

-

80

-

-

-

-

-

-

Семестровий контроль


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього годин


120

16

16

8

-

80

-

-

-

-

-

-5-6. Теми семінарських (практичних) занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Побудова організаційного менеджменту

1

Системна модель менеджменту організацій

1

2

Еволюція організації

1

3

Організаційний механізм менеджменту організації

1

4

Організаційний інжиніринг та дизайн

1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність

5

Управлінські моделі

1

6

Керівництво в організації

-

7

Ризикозахищеність організації

1

8

Управління результативністю менеджменту організації

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Корпоративне управління

9

Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління

2

10

Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

1

11

Оцінювання ефективності корпоративного управління

1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Концептуальні основи управління змінами

12

Природа, джерела та необхідність проведення змін

1

13

Види змін

1

14

Роль керівництва в управлінні змінами

1

15

Моделі управління змінами

17. Теми лабораторних занять

(не передбачені навчальним планом)
8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Бали

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Побудова організаційного менеджменту

1

Системна модель менеджменту організацій

5

5

2

Еволюція організації

5

5

3

Організаційний механізм менеджменту організації

5

5

4

Організаційний інжиніринг та дизайн

5

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність

5

Управлінські моделі

5

5

6

Керівництво в організації

5

5

7

Ризикозахищеність організації

5

5

8

Управління результативністю менеджменту організації

5

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Корпоративне управління

9

Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління

7

5

10

Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

8

5

11

Оцінювання ефективності корпоративного управління

5

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Концептуальні основи управління змінами

12

Природа, джерела та необхідність проведення змін

5

5

13

Види змін

5

5

14

Роль керівництва в управлінні змінами

5

5

15

Моделі управління змінами

5

59. Індивідуальні завдання

(не передбачено)

10. Методи навчання

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Ділове адміністрування» використовуються наступні навчальні технології:

Словесні: розповідь-пояснення, бесіда, лекція, диспут, семінари–дискусії, обговорення, мозкова атака.

Наочні: схеми, таблиці, слайди, презентації,

Практичні: робота в малих групах, вправи, практичні роботи, реферати
11. Методи контролю


 1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Ділове адміністрування» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

 2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 11.1, табл. 11.2.


Таблиця 11.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
Вид діяльностіКількість балів за одиницю

Кількість одиниць до розрахунку

Кількість рейтингових балівВідвідування лекцій

1

8

8Відвідування семінарських(практичних) занять

1

8

8Робота на семінарських (практичних) заняттях (доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії, виконані розрахунки)

10

8

80Модульні контрольні роботи

25

4

100Самостійна робота студентів

5

15

75

Підсумковий рейтинговий бал

271

Коефіцієнт переведення рейтингу у 100-бальну шкалу

2,71

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрів застосовуються такі методи:12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

МК1

Т5

Т6

Т7

Т8

МК2

44

25

44

25

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Т9

Т10

Т11

МК3

Т12

Т13

Т14

Т15

МК4

39

25

44

25

Сума

Сума з коеф.

271

2,71

Т1, Т2 ... Т38 – теми змістових модулів.

МК1, МК2… МК10 – модульні контрольні роботи.

Таблиця 11.2

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

69-74

D

задовільно

60-68

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення


 1. Робоча програма навчальної дисципліни, складена за змістовими модулями.

 2. «Ділове адміністрування»: конспект лекцій.

 3. Засоби діагностики знань: МКР, ситуаційні вправи, тести для поточного та підсумкового контролю, таблиця рейтингових балів на усі види навчальної діяльності студента при вивченні курсу.

 4. Пакет візуального супроводу дисципліни.14. Рекомендована література
основна

 1. Віноградська О.М. Конспект лекцій з курсу «Ділове адміністрування».Х.: ХНАМГ, 2012. – 250 с.

 1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення: курс лекцій / Г.В. Атаманчук. – 2-е изд. дополн. – М.: Омега-Л, 2004. – 584 с.

 2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорц, методології, практики: монографія / В.Д. Бакуменко. – К.:Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

 1. Василенко И.А. Государственное управление в странах Запада: США Великобритания, Франція, Германия: учеб пособ. / И.А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2000. – 200 с.

 2. Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / АФ. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.

 3. В.Я. Малиновський Державне управління: навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – Луцьк, 2000. – 558 с

 4. Державне управління та державна служба: словник-довідник / О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – 208 с.

 5. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: монографія / кол. авт; відп. ред. проф. Н.Р. Нижник. – К. : УАДУ при Президентові України, 1997. – 448 с.

 6. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій: монографія / В.Б. Дзюндзюк. – X.: ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. – 236 с.

 7. Чиркин В.Е. Публичное управление: учебник / В.Е. Чиркин. – М.:Юристъ, 2004. – 475 с.


додаткова

 1. Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. д. юр. н., проф. Авер'янова В.Б. — К.: Юрінком Інтер, 1998 — 432 с.

 2. Соловьев B.C. Теория социальных систем: Монография в 3-х томах. Т. 1,

 3. Теория организации социальных систем. — Новосибирск, 2005. — 480 с.

 4. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб./ Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. – К. Центр навч. літ., 2004. – 560 с.

 5. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: Курс лекций. Изд. 2-е, доп. и перераб. — Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2005. — 512 с.

 6. Козбаненко В. А. Государственное управление. Уч.пос. в 2-х томах. / В.А. Козбаненко. - М.: «Статус», 2002. – 366 с.

 7. Шамхалов Ф. Теория государственного управления / Ф. Шамхалов. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. — 638с.


15. Інформаційні ресурси


 1. http://infomanagement.ru/

 2. http://www.management.com.ua/

 3. http://blog.management.com.ua/

 4. http://www.scm.com.ua/uk/
Навчально-методична карта дисципліни «Ділове адміністрування»

Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16год,

самостійна робота –80 год., модульний контроль – 8 год.Тиждень

І

ІІ


ІІІ

ІV

VМодулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Назва

модуля


Побудова організаційного менеджменту

Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність

Кількість балів за модуль

69 балів

69 балів

Лекції

1

2

3

4

Дати


Теми


лекцій

Системна модель менеджменту організацій.

Еволюція організаціїОрганізаційний механізм менеджменту організації.

Організаційний інжиніринг та дизайнУправлінські моделі.

Керівництво в організаціїРизикозахищеність організації.

Управління результативністю менеджменту організацій.


Теми семінарських

занять


Системна модель менеджменту організацій.

Еволюція організаціїОрганізаційний механізм менеджменту організації.

Організаційний інжиніринг та дизайнУправлінські моделі.

Ризикозахищеність організації.
Управління результативністю менеджменту організацій.

Самостійна робота

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 1

(25 балів)Модульна контрольна робота 2

(25 балів)

Тиждень

ІX

XXІІ
XІІІ

XІV

Модулі

Змістовий модуль ІІІ

Змістовий модуль ІV

Назва

модуля


Корпоративне управління

Концептуальні основи управління змінами

Кількість балів за модуль

64 бали

69 балів

Лекції

5

6

7

8

Дати


Теми


лекцій

Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління

Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління.

Оцінювання ефективності корпоративного управлінняПрирода, джерела та необхідність проведення змін.

Види змінРоль керівництва в управлінні змінами.

Моделі управління змінами


Теми семінарських

занять


Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління

Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління.

Оцінювання ефективності корпоративного управлінняПрирода, джерела та необхідність проведення змін.

Види змінРоль керівництва в управлінні змінами.

Моделі управління змінамиСамостійна робота

5 балів

5 балів

5 балів


5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 3

(25 балів)Модульна контрольна робота 4

(25 балів)Загалом

271
Коефіцієнт приведення навчального рейтингу студентів у 100-бальну шкалу – 2,71

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал