Робоча програма навчальної дисципліни ділове адміністрування (частина ІІ)Скачати 405.87 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір405.87 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
Тематика курсової роботи:

 1. Місія і стратегія, які генерувала організація, в умовах динамічних змін

 2. Типи департаменталізації в компанії/ установі

 3. Існування оригінальних підрозділів у структурі компанії/ установи

 4. Співвідношення повноважень різних підрозділів між собою в компанії/ установі

 5. Розподіл посадових обов’язків керівництва в компанії/ установі

 6. Особливості організаційних комунікацій в організації

 7. Система організаційної культури в організації

 8. Чинна модель ефективності організації

 9. Чинні показники ефективності і результативності діяльності організації

 10. Методи визначення економічної ефективності, які застосовуються в організаціях

 11. Оцінка управлінської ефективності організації

 12. Особливості формування та розвитку корпоративного управління в Україні.

 13. Роль і місце корпорацій у ринковій економіці.

 14. Переваги та недоліки акціонерних товариств.

 15. Сутність конфлікту головних учасників корпоративних відносин.

 16. Фактори впливу на систему корпоративного управління.

 17. Особливості формування системи органів управління акціонерного товариства.

 18. Види корпоративних цінних паперів.

 19. Цілі та завдання реорганізації акціонерних товариств в Україні.

 20. Переваги та недоліки різних форми реорганізації підприємств в Україні.

 21. Аналіз ключових відмінностей таких форм реорганізації підприємств, як злиття та приєднання.

 22. Аналіз послідовності дій акціонерного товариства під час поділу та виділення.

 23. Сутність та завдання перетворення акціонерного товариства.

 24. Особливості управління дочірнім підприємством та припинення його діяльності.

 25. Дослідження стандартів корпоративного управління різного рівня.

 26. Роль акціонерних товариств у розподілі інвестиційних ресурсів.

 27. Аналіз структури системи стандартів корпоративного управління.

 28. Участь міжнародних організацій у створенні стандартів корпоративного управління.

 29. Аналіз принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

 30. Особливості ставлення міжнародної мережі з корпоративного управління до принципів ОЕСР.

 31. Мета та сутність принципів корпоративного управління Європейського банку реконструкції та розвитку.

 32. Мета та особливості стандартів, розроблених Конфедерацією європейських асоціацій акціонерів "Євроакціонери".

 33. Порівняльний аналіз найбільш відомих національних Кодексів корпоративної поведінки.

 34. Аналіз нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність акціонерних товариств в Україні.

 35. Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління.

 36. Особливості структури володіння акціями і контролю над корпорацією в англо-американській моделі.

 37. Порівняльний аналіз функцій ради директорів американських та японських корпорацій.

 38. Порівняльний аналіз функцій ради директорів американських та західноєвропейських корпорацій.

 39. Особливості розвитку західноєвропейської моделі корпоративного управління.

 40. Особливості розвитку японської моделі корпоративного управління.

 41. Особливості розвитку американської моделі корпоративного управління.

 42. Особливості дивідендної політики акціонерних товариств в Україні.

 43. Методики розрахунку дивідендів в акціонерному товаристві.

 44. Характеристика етапів розвитку теорії організаційного управління корпорацією.

 45. Причини та шляхи подолання конфлікту інтересів різних груп учасників корпоративного управління.

 46. Порівняльна характеристика рейтингів корпоративного управління.

 47. Концептуальні основи управління змінами в організації

 48. Роль керівництва в управлінні змінами в організації

 49. Моделі організаційних перетворень

 50. Організаційна діагностика

 51. Управління опором змінам в організації

 52. Сучасні методи управління змінами в організації

 53. Реінжиніринг бізнес-процесів організації

 54. Управління сертифікацією підприємства

 55. Тотальне управління якістю на промисловому підприємстві

 56. Управління якістю в організації у сфері послуг

 57. Управління якістю готової продукції

 58. Практична діяльність в сфері управління якістю

 59. Витрати в сфері якості

 60. Міжнародні стандарти якості

 61. Сертифікація якості в державних організаціях

 62. Технічне регулювання якості

 63. Система стандартів підприємства15. Рекомендована література
основна

 1. Віноградська О.М. Конспект лекцій з курсу «Ділове адміністрування».Х.: ХНАМГ, 2012. – 250 с.

 1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення: курс лекцій / Г.В. Атаманчук. – 2-е изд. дополн. – М.: Омега-Л, 2004. – 584 с.

 2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорц, методології, практики: монографія / В.Д. Бакуменко. – К.:Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

 1. Василенко И.А. Государственное управление в странах Запада: США Великобритания, Франція, Германия: учеб пособ. / И.А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2000. – 200 с.

 2. Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / АФ. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.

 3. В.Я. Малиновський Державне управління: навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – Луцьк, 2000. – 558 с

 4. Державне управління та державна служба: словник-довідник / О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – 208 с.

 5. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: монографія / кол. авт; відп. ред. проф. Н.Р. Нижник. – К. : УАДУ при Президентові України, 1997. – 448 с.

 6. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій: монографія / В.Б. Дзюндзюк. – X.: ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. – 236 с.

 7. Чиркин В.Е. Публичное управление: учебник / В.Е. Чиркин. – М.:Юристъ, 2004. – 475 с.


додаткова

 1. Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. д. юр. н., проф. Авер'янова В.Б. — К.: Юрінком Інтер, 1998 — 432 с.

 2. Соловьев B.C. Теория социальных систем: Монография в 3-х томах. Т. 1,

 3. Теория организации социальных систем. — Новосибирск, 2005. — 480 с.

 4. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб./ Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. – К. Центр навч. літ., 2004. – 560 с.

 5. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: Курс лекций. Изд. 2-е, доп. и перераб. — Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2005. — 512 с.

 6. Козбаненко В. А. Государственное управление. Уч.пос. в 2-х томах. / В.А. Козбаненко. - М.: «Статус», 2002. – 366 с.

 7. Шамхалов Ф. Теория государственного управления / Ф. Шамхалов. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. — 638с.


16. Інформаційні ресурси


 1. http://infomanagement.ru/

 2. http://www.management.com.ua/

 3. http://blog.management.com.ua/

 4. http://www.scm.com.ua/uk/


Навчально-методична карта дисципліни «Ділове адміністрування»

Разом: 210 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 20 год,

самостійна робота –100 год., модульний контроль – 10 год.Тиждень

І

ІІ


ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

Модулі

Змістовий модуль V

Змістовий модуль VІ

Змістовий модуль VIІ

Назва

модуля


Процес управління змінами

Підходи і методи управління змінами

Управління проектами в системі менеджменту організації

Кількість балів за модуль

64 бали

64 бали

64 бали

Лекції

1


2


3

4

5

6

Дати

Теми


лекцій

Підготовка до змін та їх планування

Механізм реалізації змін. Контроль.

Управління опором змінамТрадиційні і сучасні підходи управління змінами

Управління змінами у стратегічному розвитку організації.

Зміни на основі інформаційних технологійЗагальна характеристика управління проектами

Управління якістю проекту.

Управління персоналом у проектах.


Теми семінарських

занять


Підготовка до змін та їх планування.

Механізм реалізації змін. Контроль.
Управління опором змінам

Традиційні і сучасні підходи управління змінами

Управління змінами у стратегічному розвитку організації.

Зміни на основі інформаційних технологійЗагальна характеристика управління проектами

Управління якістю проекту.

Управління персоналом у проектах.Самостійна робота

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів


5 балів

5 балів

5 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 5

(25 балів)Модульна контрольна робота 6

(25 балів)Модульна контрольна робота 7

(25 балів)Тиждень

ІX

XXІІ
XІІІ

XІV

Модулі

Змістовий модуль VIІІ

Змістовий модуль ІX

Назва

модуля


Основи управління якістю

Основна проблематика та досвід управління якістю

Кількість балів за модуль

64 бали

64 бали

Лекції

5

6

7

8

Дати


Теми


лекцій

Стандартизація термінології в галузі управління якістю.

Базова концепція загального управління якістю.Базова концепція загального управління якістю.

Системи управління якістюОсновні проблеми управління якістю

Вітчизняний досвід управління якістю.

Міжнародний досвід управління якістю


Теми семінарських

занять


Стандартизація термінології в галузі управління якістю.

Базова концепція загального управління якістю.Базова концепція загального управління якістю.

Системи управління якістюОсновні проблеми управління якістю

Вітчизняний досвід управління якістю.

Міжнародний досвід управління якістюСамостійна робота

5 балів

5 балів

5 балів


5 балів

5 балів


5 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 3

(25 балів)Модульна контрольна робота 4

(25 балів)Загалом

320
Коефіцієнт приведення навчального рейтингу студентів у 100-бальну шкалу – 5,33
1 Додатковим критерієм оцінювання якості курсової роботи (+ 15 балів) є наявність елементів наукової новизни та оригінальність методів дослідження за умови, що загальна сума балів оцінки якості роботи не перевищує 75 балів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал