Робоча програма навчальної дисципліни ділове адміністрування (частина ІІ)Скачати 405.87 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір405.87 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   45-6. Теми семінарських (практичних) занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.

Процес управління змінами

16

Підготовка до змін та їх планування

1

17

Механізм реалізації змін. Контроль

1

18

Управління опором змінам

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.

Підходи і методи управління змінами

19

Традиційні і сучасні підходи управління змінами

1

20

Управління змінами у стратегічному розвитку організації

2

21

Зміни на основі інформаційних технологій

1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7.

Управління проектами в системі менеджменту організації

22

Обґрунтування проекту

1

23

Управління якістю проекту

2

24

Управління персоналом у проектах

1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8.

Основи управління якістю

25

Стандартизація термінології в галузі управління якістю

1

26

Базова концепція загального управління якістю

2

27

Системи управління якістю

1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9.

Основна проблематика та досвід управління якістю

28

Основні проблеми управління якістю

2

29

Вітчизняний досвід управління якістю

1

30

Міжнародний досвід управління якістю

17. Теми лабораторних занять

(не передбачені навчальним планом)
8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Бали

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.

Процес управління змінами

16

Підготовка до змін та їх планування

8

5

17

Механізм реалізації змін. Контроль

8

5

18

Управління опором змінам

8

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.

Підходи і методи управління змінами

19

Традиційні і сучасні підходи управління змінами

8

5

20

Управління змінами у стратегічному розвитку організації

8

5

21

Зміни на основі інформаційних технологій

8

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7.

Управління проектами в системі менеджменту організації

22

Загальна характеристика управління проектами

6

5

23

Управління якістю проекту

6

5

24

Управління персоналом у проектах

6

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8.

Основи управління якістю

25

Стандартизація термінології в галузі управління якістю

8

5

26

Базова концепція загального управління якістю

8

5

27

Системи управління якістю

8

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9.

Основна проблематика та досвід управління якістю

28

Основні проблеми управління якістю

6

5

29

Вітчизняний досвід управління якістю

6

5

30

Міжнародний досвід управління якістю

6

5
Разом

108

759. Індивідуальні завдання

(не передбачено)

10. Методи навчання

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Ділове адміністрування» використовуються наступні навчальні технології:

Словесні: розповідь-пояснення, бесіда, лекція, диспут, семінари–дискусії, обговорення, мозкова атака.

Наочні: схеми, таблиці, слайди, презентації,

Практичні: робота в малих групах, вправи, практичні роботи, реферати
11. Методи контролю


  1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Ділове адміністрування» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

  2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 11.1, табл. 11.2.


Таблиця 11.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
Вид діяльностіКількість балів за одиницю

Кількість одиниць до розрахунку

Кількість рейтингових балівВідвідування лекцій

1

10

10Відвідування семінарських(практичних) занять

1

10

10Робота на семінарських (практичних) заняттях (доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії, виконані розрахунки)

10

10

100Модульні контрольні роботи

25

5

125Самостійна робота студентів

5

15

75

Підсумковий рейтинговий бал

320

Коефіцієнт переведення рейтингу у 60-бальну шкалу

5,33

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрів застосовуються такі методи:
12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 5

Змістовий модуль 6

Т16

Т17

Т18

МК1

Т19

Т20

Т21

МК2

39

25

39

25

Змістовий модуль 7

Змістовий модуль 8

Т22

Т23

Т24

МК3

Т25

Т26

Т27

МК4

39

25

39

25

Змістовий модуль 9

Сума

Сума з коеф.

Т28

Т29

Т30

МК339

25

320

60

Т1, Т2 ... Т38 – теми змістових модулів.

МК1, МК2… МК10 – модульні контрольні роботи.


Таблиця 11.2

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

69-74

D

задовільно

60-68

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

  1. Робоча програма навчальної дисципліни, складена за змістовими модулями.

  2. «Ділове адміністрування»: конспект лекцій.

  3. Засоби діагностики знань: МКР, ситуаційні вправи, тести для поточного та підсумкового контролю, таблиця рейтингових балів на усі види навчальної діяльності студента при вивченні курсу.

  4. Пакет візуального супроводу дисципліни.


14. Критерії оцінювання та тематика курсової роботи
У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі ділового адміністрування, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в табл. 14.1.
Таблиця 14.1


Параметри оцінювання

Діапазон оцінки, балів

Критерії оцінювання за бальною шкалою

1. Оцінювання якості курсової роботи1

0 - 75
1.1.  Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану

0-15

0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану

5 - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану

10 - зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

15 - зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

1.2.  Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату

0-15

0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті

5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті

10 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково

15 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті

 1.3.Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми

0-15

0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні

10 - критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні

15 - критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями

0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні

 1.4. Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств

0-10

0 – фактологічний матеріал не використаний

5 - залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені

10 - залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений
1.5. Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань

0-10

0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана

5 - залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково

10 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана

1.6. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам

0-10

0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог

5 - текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог

10 - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог

2. Оцінювання захисту курсової роботи

0 – 25
2.1 Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження

0-10

0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження

10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

2.2. Використання роздаткового ілюстративного матеріалу

0-5

0 - роздатковий ілюстративний матеріал не використано

5 – доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом

2.3. Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання

0-10

0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання

5 - студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання

10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що враховує:  1.  попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником – 0 – 75 балів;

  2.  оцінювання захисту курсової роботи – 0 – 25 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал