Робоча програма навчальної дисципліни ділове адміністрування (частина ІІ)Скачати 405.87 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір405.87 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 0,4 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.Завдання:

формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • методологію та теорії адміністративного менеджменту;

 • закономірності стратегії бізнесу та становлення організаційної концепції підприємства, методи та процедури управління організації;

 • управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку з зовнішнім середовищем;

 • теоретичні аспекти корпоративного управління;

 • основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств;

 • сутність змін та природу їх виникнення;

 • технології та методи управління змінами в організаціях;

 • особливості функціонування організацій.

вміти:

 • приймати та реалізовувати ефективні управлінські рішення;

 • прогнозувати діяльність, розробляти стратегічні плани та програми;

 • управляти складними бізнес-процесами;

 • управляти бізнесом в умовах конкуренції, ризику;

 • налагоджування комунікацій та партнерства для розвитку бізнесу;

 • застосовувати методи оцінювання економічної ефективності корпоративного управління, методи контролю якості.

Результатом вивчення дисципліни є формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи успішного управління організацією.


 1. Програма навчальної дисципліни


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.

Процес управління змінами
Тема 16. Підготовка до змін та їх планування

Місце процедур підготовки і планування у процесі управління змінами. Визначення необхідності здійснення змін і формулювання цілей змін. Створення команд з управління змінами. Робочі групи в управлінні змінами.

Організаційна діагностика. Прийняття рішення щодо оптимального варіанта змін. Підходи до проектування змін. Матриця готовності працівника до змін.

Підготовка до впровадження змін. Розробка програми змін і графіка впровадження проекту. Ресурсне забезпечення реалізації проекту.


Тема 17. Механізм реалізації змін. Контроль

Тривимірний простір процесу трансформації: «згори донизу», «знизу до гори», «горизонтальна вісь». Інтегрований підхід до реалізації змін.

Поняття механізму реалізації змін. Структура механізму реалізації змін.

Види ресурсів підприємства. Потенціал підприємства. Управління ресурсно-компетенційною базою у процесі реалізації змін.

Поняття організаційної структури управління та напрями її розвитку.

Соціально-психологічне забезпечення реалізації змін. Управлінська складова.

Контроль реалізації змін і реагування.
Тема 18. Управління опором змінам

Управління опором змінам. Формування інноваційної організаційної культури. Оцінювання економічної ефективності варіантів технологічного, організаційного, економіко-фінансового та інших видів розвитку підприємства з врахуванням опору змінам. Оцінювання рівня опору змінам. Розроблення рекомендацій зі зниження опору.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.

Підходи і методи управління змінами
Тема 19. Традиційні і сучасні підходи управління змінами

Методи, орієнтовані на людей і культуру. Методи, орієнтовані на завданні і технології. Методи орієнтовані на структуру і стратегію.

Сучасні методи управління змінами. Аутсорсинг. Бенчмаркінг. Реінженірінг бізнес-процесів. Даунсайзинг. Тотальне управління якістю.

Крайні підходи до управління змінами.


Тема 20. Управління змінами у стратегічному розвитку організації

Стратегія інтенсивного зростання. Процеси диверсифікації. Інтеграційні процеси та зміни в організаціях. Причини об'єднання та поглинання. Переваги та недоліки різних організаційних структур та об'єднань. Висновки із досліджень вдалих і невдалих поглинань. Принципи поглинання та об'єднання для координаторів змін.


Тема 21. Зміни на основі інформаційних технологій

Стратегія та інформаційні технології (ІТ) Стратегічна сітка Кеша для оцінювання стану інформаційних технологій в організації. Роль ІТ-менеджменту в організаційних змінах. Триступеневий підхід управління змінами в ІТ.

Нові правила інформаційного суспільства.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7.

Управління проектами в системі менеджменту організації
Тема 22. Загальна характеристика управління проектами

Мета, завдання, предмет та об'єкт дисципліни. Характеристика управління проектами: специфічність мети, визначена тривалість, неповторність, комплексність, централізм в управлінні, гнучкість, здатність до змін. Функції та

процеси проектного менеджменту: механізми, інструменти, методи, засоби, функції. Модель управління проектами як поєднання основних функцій проектного менеджменту та інструментів їх реалізації.

Основні риси проекту. Види проектів, їх характеристика. Учасники проекту. Фази життєвого циклу проекту.


Тема 23. Управління якістю проекту

Поняття якості в контексті проектного менеджменту. Система управління якістю проекту. Витрати на забезпечення якості проекту.


Тема 24. Управління персоналом у проектах

Роль менеджера проекту. Команда проекту. Мотивація персоналу.

Стадії розвитку команди.

Організаційна культура проекту.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8.

Основи управління якістю
Тема 25. Стандартизація термінології в галузі управління якістю

Керівництво ІSО/ІЕС 2 «Загальні терміни та визначення в галузі стандартизації та суміжних видів діяльності» - основний документ зі стандартизації термінів щодо управління якістю. Значення основних категорій в

теорії управління якістю згідно з ДСТУ ІSО серії 9000-2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Сутність управління якістю товарів як виду діяльності, спрямованого на

виконання вимог до їх якості. Система номенклатури показників якості

продукції. Понятійний ряд якості: характеристика, властивість, загальна якість.


Тема 26. Базова концепція загального управління якістю

Основні елементи стратегії TQM. Умови успішного впровадження TQM. Промислова логіка загального управління якістю. Японська система планування необхідних матеріалів (MRP). Західна система планування з урахуванням моменту перезамовлення (ROP). Системи Just-In-Time (JIT) та Just-In-Case (JIC).

Нові підходи до управління людськими ресурсами в умовах TQM Організація навчання. Розподіл повноважень та якості при управлінні людськими ресурсами в умовах TQM. Теорія постановки цілей.

Реалізація методів загального управління якістю в Україні.


Тема 27. Системи управління якістю

Системний підхід до проблеми управління якістю продукції. Моделі систем управління якістю: модель Фейгенбаума, модель Етінгера-Сітінга, модель Джурана. Теорії Маслоу та Мак-Грегора. Механізм управління якістю продукції. Принципи та функції системи управління якістю продукції. Комплексні системи управління якістю продукції. Порядок розроблення галузевих та територіальних систем управління якістю. Впровадження систем управління якістю на підприємствах України. Розроблення систем управління якістю освітньої діяльності.

Загальна характеристика стандартів ISO серії 9000, еволюція розвитку стандартів якості. Структура базових стандартів ISO серії 9000. Організація робіт з впровадження стандартів ISO серії 9000 в Україні. Забезпечення відповідності систем якості стандартам ISO серії 9000 як першочергова вимога при сертифікації. Удосконалення систем управління якістю відповідно до рекомендацій ISO серії 9000.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9.

Основна проблематика та досвід управління якістю
Тема 28. Основні проблеми управління якістю

Проблема якості продукції на сучасному етапі. Взаємозв'язок якості товарів з успіхом та ефективністю розвитку національної економіки, конкурентоспроможністю продукції, національним престижем країни.

Значення та сутність управління якістю товарів. Якість та розвиток науково-технічного й соціального прогресу. Управління якістю на рівні підприємства. Сучасний підхід до управління якістю на виробництві. Функції виробництва, спрямовані на покращення якості продукції залежно від характеру діяльності підприємства, організації, фірми.

Фактори, що формують та забезпечують якість. Наукові основи управління якістю товарів від Демінга до загального управління якістю (TQM).


Тема 29. Вітчизняний досвід управління якістю

Історія розвитку вітчизняного руху з управління якістю. Поява елементів

управління якістю товарів на основі розвитку та впровадження стандартизації.

Розвиток управління якістю в країні: контроль якості, оцінка якості, системний

підхід до управління якістю. Розробка і розвиток методів оцінки якості на різних етапах виробництва. Розвиток систем управління якістю продукції. Переваги та недоліки цих систем.

Облік вимог стандартів ІSО серії 9000 у вітчизняних стандартах. Гармонізація вітчизняних нормативних документів у сфері управління якістю з

міжнародними.
Тема 30. Міжнародний досвід управління якістю

Послідовність розвитку методів і підходів до управління якістю в світі: перевірка якості та випробування; контроль якості (QC); системи забезпечення якості (QA); управління якістю (QM); загальне управління якістю (TQM). Характеристика етапів розвитку управління якістю та їх удосконалення. Досвід управління якістю в різних країнах світу: США, Японії, країнах Західної Європи, Азії та Африки. Особливості розвитку управління якістю в різних країнах світу.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

м.к.

інд.

с. р.
л

п

м.к.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Процес управління змінами

Тема 16. Підготовка до змін та їх планування

10

2

1

-

-

7

-

-

-

-

-

-

Тема 17. Механізм реалізації змін. Контроль

9

1

1

-

-

7

-

-

-

-

-

-

Тема 18. Управління опором змінам

10

1

2

-

-

7

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 5

31

4

4

2

-

21

-

-

-

-

-

-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Підходи і методи управління змінами

Тема 19. Традиційні і сучасні підходи управління змінами

10

2

1

-

-

7

-

-

-

-

-

-

Тема 20. Управління змінами у стратегічному розвитку організації

10

1

2

-

-

7

-

-

-

-

-

-

Тема 21. Зміни на основі інформаційних технологій

9

1

1

-

-

7

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 6

31

4

4

2

-

21

-

-

-

-

-

-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Управління проектами в системі менеджменту організації

Тема 22. Загальна характеристика управління проектами

9

2

1

-

-

6

-

-

-

-

-

-

Тема 23. Управління якістю проекту

9

1

2

-

-

6

-

-

-

-

-

-

Тема 24. Управління персоналом у проектах

8

1

1

-

-

6

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 7

28

4

4

2

-

18

-

-

-

-

-

-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Основи управління якістю

Тема 25. Стандартизація термінології в галузі управління якістю

9

1

1

-

-

7

-

-

-

-

-

-

Тема 26. Базова концепція загального управління якістю

12

2

2

-

-

8

-

-

-

-

-

-

Тема 27. Системи управління якістю

9

1

1

-

-

7

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 8

32

4

4

2

-

22

-

-

-

-

-

-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. Основна проблематика та досвід управління якістю

Тема 28. Основні проблеми управління якістю

10

2

2

-

-

6

-

-

-

-

-

-

Тема 29. Вітчизняний досвід управління якістю

8

1

1

-

-

6

-

-

-

-

-

-

Тема 30. Міжнародний досвід управління якістю

8

1

1

-

-

6

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 9

28

4

4

2

-

18

-

-

-

-

-

-

Курсова робота


30

-

-

-

30

Семестровий контроль


30

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

Усього годин


210

20

20

10

30

100

30

-

-

-

-

-


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал