Робоча програма навчальної дисципліни анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографіїСкачати 390.83 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір390.83 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
«
незадовільно»
(
з можливістю повторного складання)
F
FX
60 – 74
«
задовільно»
ED
75 – 89
«
добре»
CB
90 – 100
«
відмінно»
A
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за бальною шкалою оцінки відмінно, добре, задовільно, незадовільно, подано у табл. 10.3. Таблиця 10.3 Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Оцінка
Критерії оцінювання

«
відмінно»
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою за знання основної та додаткової літератури за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«
добре»
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«
задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«
незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка незадовільно ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на індивідуальних заняттях (див. п. Захист творчих проектів. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог своєчасність виконання навчальних завдань повний обсяг їх виконання якість виконання навчальних завдань самостійність виконання творчий підхід у виконанні завдань ініціативність у навчальній діяльності.11.
Розподіл балів, які отримують студенти

Коефіцієнт – 2,6

12.
Методичне забезпечення
1.
опорні конспекти лекцій
2.
навчальні посібники
3.
робоча навчальна програма
4.
збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів
5.
засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю
6.
завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії.
13.
Питання до модульного контролю

1.
Короткий історичний розвиток анатомії і фізіології як наук.
2.
Клітина людського організму будова і функції.
3.
Процеси життєдіяльності клітин людського організму.
4.
Рівні організації організму людини.
5.
Статеві клітини. Особливості їх будови і розвитку.
6.
Запліднення. Етапи онтогенезу. Ембріогенез.
7.
Загальна будова опорно-рухового апарату та його функції.
8.
Форма, будова, хімічний склад кісток.
9.
Типи з'єднання кісток.
10.
Загальна будова скелету людини.
11.
Загальна будова скелетних м’язів та їх функції.
12.
Актино-міозиновий комплекс скелетних м’язів: особливості будови та функції.
13.
Групи м’язів людського організму.
14.
Динамічна і статична роботам язів.
15.
Викривлення хребта види, причини, профілактика.
16.
Постава правильна, неправильна. Змінив організмі людини при неправильній поставі.
17.
Плоскостопість причини, профілактика.
18.
Вивих причини, перша допомога.
19.
Розтягнення зв'язок: причини, перша допомога.
20.
Переломи кісток (відкриті, закриті причини, перша допомога.
21.
Внутрішнє середовище організму.
22.
Кров функції, склад, кількість. Вікові особливості крові.
23.
Лімфа функції, склад.
24.
Плазма крові склад, функції.
25.
Будова і функції еритроцитів. Практичні заняття та самостійна робота Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Вид контролю Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 10 15 15 10 15 10 10 15 15 15
МКР 1 – 25 балів
МКР 2 – 25 балів
МКР 3 – 25 балів Відвідування – 21 бал
ІНДЗ – 30 балів
ПМК


26.
Будова і функції лейкоцитів.
27.
Будова і функції тромбоцитів.
28.
Органи серцево-судинної системи будова, функції.
29.
Форма, положення, будова і функції серця.
30.
Робота серця. Цикл серцевої діяльності.
31.
Будова і функції судинної системи.
32.
Велике коло кровообігу.
33.
Мале коло кровообігу.
34.
Особливості кровообігу у плода.
35.
Серцево-судинні захворювання причини, профілактика.
36.
Типи кровотеч ознаки, причини, перша допомога.
37.
Біологічне значення дихання.
38.
Будова органів дихання. Вікові особливості органів дихання.
39.
Механізм дихальних рухів.
40.
Газообміну легенях і тканинах.
41.
Нервова і гуморальна регуляція дихання.
42.
Хвороби дихальної системи та заходи запобігання їм.
43.
Перша допомога при ураженні органів дихання.
44.
Реанімаційні заходи при зупинці серця і дихання.
45.
Біологічне значення травлення.
46.
Будова і функції органів травлення.
47.
Травлення в ротовій порожнині.
48.
Травлення в порожнині шлунка.
49.
Травлення в тонкій кишці.
50.
Печінка, її роль у процесах травлення.
51.
Підшлункова залоза, її роль у процесах травлення.
52.
Зміна харчових решток у товстій кишці.
53.
Шлунково-кишкові захворювання причини, ознаки, профілактика.
54.
Перша допомога при харчових отруєннях.
55.
Вітаміни та їх значення для організму.
56.
Виділення - кінцевий етап обміну речовин.
57.
Сечовидільна система будова, функції.
58.
Будова і функції нирок.
59.
Нефрон - найменша структурно-функціональна одиниця нирки.
60.
Механізм утворення сечі, її склад та виведення з організму.
61.
Захворювання сечовидільної системи та їх запобігання.
62.
Будова і функції шкіри.
63.
Захворювання шкіри та їх запобігання.
64.
Ураження шкіри (тепловий удар, переохолодження, обмороження, електротравма, опіки) та перша допомога.
65.
Біологічне значення і загальний план будови нервової системи.
66.
Поняття про рефлекс. Рефлекторна дуга.
67.
Будова і функції спинного мозку.
68.
Будова і функції головного мозку. Будова і функції кори великих півкуль головного мозку.
69.
Безумовні і умовні рефлекси. Гальмування умовних рефлексів.
70.
Вчення про ВНД. Вікові особливості ВНД.
71.
Типи ВНД. Темперамент та його види.
72.
Увага та її властивості.
73.
Пам'ять та її властивості. Класифікація видів пам'яті.
74.
Хвороби нервової системи людини причини, ознаки.
75.
Загальна будова і функції аналізаторів.
76.
Зоровий аналізатор будова, функції.

77.
Порушення зору (природжені і набуті. Травми очей та їхні порушення, перша допомога.
78.
Слуховий аналізатор будова, функції. Хвороби слухового аналізатора причини, профілактика.
79.
Вестибулярний апарат будова, функції.
80.
Будова і функції рецепторів шкіри.
81.
Будова і функції нюхового аналізатора.
82.
Будова і функції смакового аналізатора.

14.
Рекомендована література
Базова
1.
Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. - К Професіонал, 2003.- 480 с.
2.
Мойсак ОД. Основи медичних знань і охорони здоров'я. Навчальний посібник. е видання, виправлене та доповнене. - К, Арістей, 2008. - с.
3.
Петришина О.Л., Попова К.П. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей молодшого шкільного віку. - К Вища школа, 1982. – 192 с.
4.
Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. - К Вища школа, 1982. - 272 с.
Допоміжна

1.
Алексеева ТИ. Географическая среда и биология человека. - М Минск, 1972. – 302 с.
2.
Андреев Ю.А. Три кита здоровья. - М Физкультура и спорт, 1991. - 336 с.
3.
Аронов ДМ. Как предупредить болезни сердца. - М Знание, 1978. – 96 с.
4.
Афцелиус Б. Анатомия клетки. Перев. с англ.- М Просвещение, 1968. - 280 с.
5.
Биология. /Под ред. Сопера. В 3 т. - М Мир, 1990.
6.
Верхраторський С.А. Історія медицини. – К Вища школа, 1983. – 384 с.
7.
Вилли К, Детье В. Біологія. Перс англ. - М Мир, 1974. - 310 с.
8.
Душанин С.А., Иващенко ЛЯ, Пирогова Е.А. Тренировочные программы для здоровья. - К "Здоровья", 1985. - 32 с.
9.
Киеня А.И., Бандажевский Ю.И. Здоровый человек: основные показатели: Справ. - Мн.:
ИП "Экоперспектива", 1997. - 108 с.
10.
Краткая медицинская энциклопедия. / Гл. ред. Б.В. Петровский. е изд. – М Сов. энцикл, 1989. - 510 с.
11.
Лозинский В.С. Учитесь быть здоровым. - К Центр здоровья, 1993. – 160 с.
12.
Мак-Моррей У. Обмен веществ у человека. - М Мир, 1980. - 280 с.
13.
Маркосян А.А. Физиология. – М Медицина, 1975. – 351 с.
14.
Массаргін А.Г., Массаргін В.Г., Гончарова В.М. Анатомія і фізіологія людини. - К Радянська школа, 1975. - 167 с.
15.
Могилевский Б.Л. Охотники за истиной. Три повести о великих русских учёных. – Н. Пирогове, И.Сеченове, И.Мечникове. - М Просвещение, 1968. - 145 с.
16.
Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта. - К Здоровье,
1989. – 268 с.
17.
Нормальная физиология / Под. ред. В.А.Полянского. - М Медицина, 1989. - 170 с.
18.
Патологическая физиология / Под. ред. Н.Н.Зайко. - К. Вища школа, 1985. - 260 с.
19.
Резвинова Л.И. Детское диетическое питание. - К УкрИНТЭн, 1993. - 39 с.
20.
Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. - МАН СССР, 1981. – 99 с.
21.
Тепперман Дж., Тепперман Х. Физиология обмена веществ и эндокринной системы. М Мир, 1989. - 350 с.
22.
Харрисон Д, Уайнер Д, Теннер Д. и др. Биология человека. - М Мир, 1979. – 611 с.
23.
Хочу быть здоровым: Справ. изд. / П.Г. Отрощенко, В.О. Мовчанюк, И.И. Никберг и др. - К Лыбидь, 1991. - 136 с.
24.
Шапошникова ВИ. Биоритмы - часы здоровья. - М Сов. спорт, 1991. - 63 с.
Робоча програма навчальної дисципліни
«
Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії
»
Укладач: Омері Ірина Дмитрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка
____________________________ Б 72 Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії
Програма навчальної дисципліни / Укладач І. Д. Омері. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал