Робоча програма навчальної дисципліни анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографіїСкачати 390.83 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір390.83 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

2

8

Морфо-функціональні особливості видільної системи людини. Запобігання захворюванням і травмам сечовидільної системи. Фізіологія і гігієна шкіри.
8 4
2 2

4

Разом 46
26
10
14
2
18
2
Змістовий модуль ІІІ.
БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.


9. Анатомія і фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність
13 4
2 2
9 Анатомія і фізіологія аналізаторів
15 6
2 2
2 9
Разом 30
10
4
4
2
18
2
Разом за навчальним планом
108 48
20
22 6
54
6Навчально-методична карта дисципліни Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії

Разом: 108 год., лекції – 20 год., практичні роботи – 22 год., індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота – 54 год., підсумковий контроль – 6 год.; Коефіцієнт: 2,6


Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Назва модуля
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ АНАТОМІЇ
ТА ФІЗІОЛОГІЇ. ОПОРНО-
РУХОВИЙ АПАРАТ
ВЧЕННЯ ПРО ВНУТРІШНІ ОРГАНИ (СПЛАНХНОЛОГІЯ)
ДОЛІКАРСЬКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ. ВИЩА
НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Кількість балів за модуль
70 балів
127 балів
69 балів Лекції
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 Теми лекцій Вступ Значення анатомії і
ф
із
іо ло гі
ї та медицини у хореографії Організм єдине ціле бал) Загальні закономірності росту тар оз витку організму Загальний огляд будови і
ф ун кц
ій організму бал) Будова опорно-рухового апарату Про ф
іл акти ката перша медична допомога при травматичних пошкодженнях опорно-рухового апарату бал) Морф о- функціональні особливості крові та кровообігу організму бал) Профілактика та перша медична допомога при серцево-судинних захворюваннях і кровотечах бал) Особливості будови і функції органів дихання
П
ер ш
а допомога при розладах дихання бал) Морф о- функціональні особливості органів травної системи Харчування із до ро в’
я людини За побігання шлунково-кишковим за хв орю ванн ямб ал
) Морф о- функціональні особливості видільної системи людини

За побігання захворюванням і
тр ав мам с
еч ов ид
іл ьн ої
системи
Ф
із
іо ло гі
я і гігієна шкіри (
1
бал) Анатомія і фізіологія нервової си ст ем и
В
ищ а нервова діяльність бал) Анатомія і фізіологія аналізаторів бал) Теми практичних занять Загальні закономірності росту тар оз витку організму балі в)Ан атом ія і
ф
із
іо ло гі
я опор нору хо во
ї системи лю дини балів) Анатомія і
ф
із
іо ло гі
я кровоносної системи балів) Десмургія балі в)Ана том ія і
ф
із
іо ло гіяди ха ль но
ї системи балі в)Осо бл ив ості травлення та обміну речовині ен ер гі
ї
(2 0
+
2
балів) Анатомія і
ф
із
іо ло гі
я органів виді ле нн я.
Ф
із
іо ло гі
я ш
кі
ри
.
(1 0
+
1
балів) Фізіологія нервової си ст ем и
В
ищ а нервова діяльність балів) Анатомія і
ф
із
іо ло гі
я аналізаторів балі в)Самостійна робота
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
ІНДЗ
30 балів
Модульн контроль Модульна контрольна робота 1
(25 балів) Модульна контрольна робота 2
(25 балів) Модульна контрольна робота 3
(25 балів)6.
Теми практичних занять

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ. ОПОРНО-
РУХОВИЙ АПАРАТ

Практичне заняття 1
Тема: Загальні закономірності росту та розвитку організму
Практична робота № 1. Оцінка фізичного розвитку організму
1.
Вимірювання маси тіла.
2.
Вимірювання зросту.
3.
Вимірювання окружності грудної клітки.
4.
Вимірювання окружності голови.
5.
Заповнити таблицю Показники фізичного розвитку організму.
6.
Обчислити зріст і масу тіла дітей відповідного віку.
7.
Оцінити фізичний розвиток.
8. Встановити пропорційні співвідношення між частинами тіла, користуючись системою співвідношень розмірів окремих частин тіла, розробленою видатним російським анатомом ПІ. Карузіним
9. Зробити висновок про індивідуальний фізичний розвиток організму та значення антропометричних методів для визначення фізичного розвитку людини. Основна література 9, 10

Практичне заняття 2
Тема: Анатомія і фізіологія опорно-рухової системи людини
Практична робота №2. Визначення постави у людини Встановити, який у вас вид постави та які її характерні ознаки. Визначити, як неправильна постава впливає на організм дитини та які заходи запобігають утворенню неправильної постави.

Практична робота №3. Визначення форми стопи методом плантографії
1.
Визначити форму стопи визначають за її відбитком.
2.
Зробіть обчислення за формулою.
3.
Сформулюйте висновки.
Самоконтроль 1. Анатомія і фізіологія опорно-рухової системи Основна література 9, 10
Змістовий модуль ІІ. ВЧЕННЯ ПРО ВНУТРІШНІ ОРГАНИ (СПЛАНХНОЛОГІЯ)
ДОЛІКАРСЬКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Практичне заняття 3
Тема: Анатомія і фізіологія кровоносної системи
Практична робота №4. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи
1.
Визначити частоти пульсу при різних станах організму.
2.
Розрахувати відсоток прискорення пульсу при фізичному навантаженні.
3.
Охарактеризувати залежність частоти пульсу відстану організму.
4.
Охарактеризувати залежність тривалості серцевого циклу відстану організму.
5.
Оцінити рівень функціонального стану серцево-судинної системи організму. Основна література 9, 10
Практичне заняття 4
Тема: Анатомія і фізіологія кровоносної системи
Практична робота №5. Оцінка рівня фізичного стану організму
1.
Виміряйте свою масу тіла.
2.
Виміряйте свій зріст.

3.
Виміряйте частоту серцевих скорочень протягом 1 хвилини.
4.
Розрахуйте середній артеріальний тиск за формулою.
5.
Розрахуйте індекс фізичного стану.
Самоконтроль 2. Анатомія і фізіологія кровоносної системи Основна література 9, 10
Практичне заняття 5
Тема:Десмургія
Практична робота №6. Долікарська медична допомога при травмах і нещасних випадках
1.
Визначте яка пов’язка зображена на малюнку.
2.
Перерахуйте загальні правила бинтування.
3.
Оволодійте навичками накладання пов’язок нарізні частини тіла.
Основна література 10
Практичне заняття 6
Тема: Анатомія і фізіологія дихальної системи
Практична робота №7. Оцінка функціонального стану дихальної системи
1.
Визначити час максимальної затримки дихання при глибокому вдиху (проба Штанге) й глибокому видиху (проба Генча), відновлення дихання після затримки.
2.
Визначити функціональну дихальну пробу з максимальною затримкою дихання до та після 20 присідань (проба Серкіна).
3.
Охарактеризувати функціональний стан дихальної системи.
4.
Скласти рекомендації щодо покращення функціонального стану дихальної системи.
Самоконтроль 3. Анатомія і фізіологія дихальної системи
Основна література 9, 10
Практичне заняття 7
Тема: Особливості травлення та обміну речовині енергії
Практична робота №8. Гігієнічні основи харчування
1.
Визначити основний та загальний обмін.
2.
Визначити індивідуальний харчовий раціон.
3.
Скласти добовий раціон, користуючись таблицею складу харчових продуктів та їх калорійністю.
4.
Скласти меню при чотириразовому харчуванні.
5.
Обгрунтувати необхідність оволодіння навичками складання меню у повсякденному житті. Основна література 9
Практичне заняття 8
Тема: Особливості травлення та обміну речовині енергії
Практична робота №9. Визначення норми основного обміну та ступеню його відхилення
1.
За допомогою ростоміру визначте зріст.
2.
За допомогою терезів визначте масу тіла.
3.
За допомогою відповідної формули (рівняння Гарріса-Бенедикта) обчисліть величину основного обміну в ккал за добу.
4.
Зробіть висновки про ступінь відхилення вашого основного обміну.

Практична робота №10. Характеристика харчового продукту по його етикетці
1.
Визначити законність товару за допомогою розрахованої контрольної цифри у штрих- коді. Визначити країну-виробника запропонованого продукту харчування (використовуючи штрих-код). Встановити термін придатності продукту.
Охарактеризувати харчові добавки, які містяться уданому продукті, використовуючи довідникові дані.
Самоконтроль 4. Анатомія і фізіологія органів травлення
Основна література 9, 10

Практичне заняття 9
Тема: Анатомія і фізіологія органів виділення. Фізіологія шкіри
1. Підготуйте відповідь на запитання.
1.
Назвіть органи і шляхи виділення продуктів обміну речовин.
2. Охарактеризуйте будову і функції органів сечової системи.
3. Визначте взаємозв’язок будови і функцій нефрону.
4. Поясніть механізм сечоутворення.
5. Порівняйте склад первинної і вторинної сечі.
6. У чому полягає регуляція процесу сечоутворення?
7. Назвіть хвороби сечової системи та їх симптоми. У чому полягає профілактика цих захворювань
8. Визначте взаємозв‘язок будови і функцій шкіри.
9. Поясніть механізм теплорегуляції.
10. Назвіть хвороби шкіри та їх причини. У чому полягає профілактика цих захворювань
11. Охарактеризуйте ураження шкіри та першу допомогу при них.
Самоконтроль 5. Фізіологія органів виділення Основна література 9, 10

Змістовий модуль ІІІ. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ.
ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Практичне заняття 10 Тема Фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність
Практична робота №11. Методика визначення властивостей уваги
1.
Визначити рівень стійкості уваги.
2.
Визначити рівень обсягу уваги.
3.
Обґрунтувати необхідність знань про власні особливості уваги.
4.
Розробити систему рекомендацій щодо розвитку основних властивостей уваги.
Самоконтроль 6. Фізіологія нервової системи. ВНД
Основна література 9, 10

Практичне заняття 11
Тема: Анатомія і фізіологія аналізаторів
Практична робота №12. Методика визначення порогу слухової чутливості
1.
Визначити абсолютний поріг слуху.
2.
Продемонструвати слухову адаптацію.
3.
Заповнити таблицю Визначення порогу слухової чутливості.
4.
Розробити систему рекомендацій щодо гігієни слухового аналізатору в умовах шкільного навчання
Самоконтроль 7. Анатомія і фізіологія аналізаторів Основна література 9, 10


7.
Самостійна робота

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ.
ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

1.
Перша допомога при ударах, розтягненні зв’язок, вивихах, переломах.
2.
Запобігання викривленню хребта і розвитку плоскостопості.
3.
Недостатній рівень рухової активності – гіподинамія як фактор ризику.
4.
Хвороби пов’язані із порушенням імунної системи.
5.
Поширення мікробів у природі. Мікрофлора грунту, води, повітря.
6.
Мікрофлора тіла здорової людини.
7.
ВІЛ-інфекція. Епідемічна ситуація у світі та в Україні.
Змістовий модуль ІІ. ВЧЕННЯ ПРО ВНУТРІШНІ ОРГАНИ (СПЛАНХНОЛОГІЯ)
ДОЛІКАРСЬКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
1.
Запобігання краплинно-інфекційним захворюванням. Перша допомога при зупинці дихання.
2.
Запобігання глистяним та шлунково-кишковим захворюванням, харчовим отруєнням.
3.
Значення вітамінів.
4.
Раціональне харчування дітей різного віку. Особливості харчування хворої дитини.
5.
Запальні явища сечовидільної системи. Утворення каменів у нирках.
6.
Венеричні хвороби та їх профілактика.
7.
Причини і наслідки ожиріння і схуднення.
8.
Шкідливий вплив куріння на серце і судини.
9.
Профілактика і перша допомога при сонячних ударах, опіках, обмороженні.
10.
Загартовування, гімнастика та фізична культура дітей.
Змістовий модуль ІІІ. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ.
ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
1.
Значення нервової системи в регуляції і узгодженості функцій організму людини та взаємозв’язку організму з навколишнім середовищем
2.
Роль І.М.Сєченова і І.П.Павлова у створенні вчення про ВНД
3.
ВНД – основа поведінки людини.
4.
Свідомість – як функція мозку.
5.
Сон, його значення. Фізіологія сну.
6.
Шкідливий вплив куріння, наркотиків та вживання алкоголю на нервову систему.
7.
Захворювання наркоманій і токсикоманієй, запобігання їм.
8.
Роль соціальних факторів і профілактичної медицини для довголіття людини.
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль та теми курсу
Академічний контроль
Бали
Змістовий модуль І.
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ. ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
Тема 1. Анатомія і фізіологія опорно-рухової системи. Практичне заняття, модульний контроль
5 Тема 2. Основи мікробіології, епідеміології, дезінфекційної справи. Практичне заняття, модульний контроль
5
Змістовий модуль ІІ.
ВЧЕННЯ ПРО ВНУТРІШНІ ОРГАНИ (СПЛАНХНОЛОГІЯ) ДОЛІКАРСЬКА
МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Тема 3. Особливості будови і функції органів дихання дитини. Практичне заняття, модульний контроль Тема 4. Морфо-функціональні особливості крові та кровообігу організму дитини. Практичне заняття, модульний контроль
5 Тема 5. Морфо-функціональні особливості видільної системи людини. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри дитини. Практичне заняття, модульний контроль Тема 6. Морфо-функціональні особливості органів травної системи, Обмін речовин та енергії. Практичне заняття, модульний контроль
5
Змістовий модуль ІІІ.
БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ.
ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Тема 7. Анатомія і фізіологія нервової системи. Практичне заняття, модульний контроль
5 Тема 8. Роль соціальних факторів і профілактичної медицини Практичне заняття, модульний контроль
5
Разом: 54 год.
Разом 30 балів8.
Індивідуальні завдання

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії – це вид науково-дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання
науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – 30 балів.
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є, список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 8.1. і 8.2. Таблиця 8.1. Критерії оцінювання ІНДЗ
(
науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
№ п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1.
Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження
4 2. Складання плану реферату
3 3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.
12 4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій
3 5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження
5 6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є, список використаних джерел)
3
Разом
30
Таблиця 8.2. Шкала оцінювання ІНДЗ
(
науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
Рівень виконання
Кількість балів, що відповідає
рівню
Оцінка за традиційною
системою
Високий
28-30 Відмінно Достатній
20-27 Добре Середній
11-19 Задовільно Низький
0-10 Незадовільно


Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни
«
Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії
1.
Особливості стану здоров’я населення України.
2.
Шкідливий вплив куріння й вживання алкоголю на серце і судини.
3.
Сумісність основних продуктів у харчуванні здорової людини, їх баланс.
4.
Біологічна програма людини. Довголіття і старіння.
5. Вплив праці, фізичної культури і спорту на будову кісток і скелету в цілому.
6.
Специфічні риси будови і функції скелету людини у зв'язку з прямоходінням, типами статури, впливом факторів зовнішнього середовища.
7.
Вплив праці, фізичної культури і спорту на будову м'язів.
8.
Аномалії (вади) розвитку серця.
9.
Атеросклероз та причини його виникнення (роль холестерину та жирних кислот в органічних змінах стінок судин.
10.
Вплив куріння та вживання алкоголю на травлення.
11.
Недостатнє харчування та його наслідки дистрофія, обмеження росту, затримка статевого дозрівання.
12.
Малорухливий спосіб життя та його вплив на розвиток організму.
13.
Суть і значення травлення. Вплив сучасних продуктів харчування на здоров’я людини.
14.
Стресі здоров’я.
15.
Свідомість – як функція мозку.
16.
Механізм виникнення цукрового діабету. Його прояви, та профілактика.
17.
Вітаміни та їх значення для організму.
18.
Вплив комп’ютера на зоровий аналізатор.
19.
Шкідливий вплив куріння, наркотиків та вживання алкоголю на нервову систему.
20.
ВІЛ-інфекція в Україні.
21.
Генетично-модифіковані організми та їх вплив на здоров’я людини
22.
Раціональне харчування, як спосіб збереження здоров’я

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії. Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.

9.
Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1)
За джерелом інформації

Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація, семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Семінарські.
2)
За логікою передачі і сприймання навчальної інформації індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3)
За ступенем самостійності мислення репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4)
За ступенем керування навчальною діяльністю під керівництвом викладача самостійна робота студентів з книгою виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної
діяльності:
1)
Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії створення ситуації пізнавальної новизни створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо.


10.
Методи контролю

Навчальні досягнення студентів із дисципліни Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок розширення кількості підсумкових балів до 100. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. Іде зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 10.1, табл. 10.2. Таблиця 10.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
Вид діяльності
Бал
∑ балів
1. Відвідування лекцій
1
10 х 1 = 10 2. Відвідування практичних робіт
1
11 х 1 = 11 3. Виконання практичних робіт
10
11 х 10 = 110 4. Самостійна роботах. Виконання мод. контр. роботи
25
3 х 25 = 75 6.
ІНДЗ
30
30
РАЗОМ БАЛІВ
266

Розрахунок коефіцієнту: 266 : 100 = 2,6

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи
-
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.
-
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування звіт, реферат, есе.
-
Комп’ютерного контролю: тестові програми.
-
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. Таблиця 10.2 Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS
Підсумкова кількість балів
(max – 100)
Оцінка за бальною шкалою
Оцінка за шкалою ECTS

1 – 34 35 – 59
«
незадовільно»
(
з обов’язковим повторним курсом)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал