Робоча програма навчальної дисципліни анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографіїСкачати 390.83 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір390.83 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Кафедра анатомії і фізіології людини

ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з науково-методичної та навчальної роботи ОБ. Жильцов
“______”_______________2014 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії шифрі назва навчальної дисципліни) напрям підготовки Хореографія шифрі назва напряму підготовки) спеціальність шифрі назва спеціальності) спеціалізація назва спеціалізації) інститут, факультет, відділення
Інститут людини________________________________
(
назва інституту, факультету, відділення)
2014 – 2015 навчальний рік
Робоча програма Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії для студентів галузі знань 0202 Мистецтво напряму підготовки . Хореографія. Розробники
Ірина Дмитрівна Омері, кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. Робочу програму схвалено на засіданні кафедри (циклової комісії) анатомії і фізіології людини

Протокол від “27” серпня 2014 року № 1 Завідувач кафедри анатомії і фізіології людини
_________________- (
І.М. Маруненко)
(підпис) (прізвище та ініціали)
©
Омері І.Д., 2014 рік
©
КУ імені Бориса Грінченка, 2014 рік

ЗМІСТ


1. Опис навчальної дисципліни
4

ст.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
5

ст.
3. Програма навчальної дисципліни
6

ст.
4. Структура навчальної дисципліни
10

ст.
5.
Навчально-методична карта дисципліни Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії»
11

ст.
6.
Теми практичних занять
12

ст.
7.
Самостійна робота
15

ст.
8. Індивідуальні завдання
17

ст.
9.
Методи навчання
18

ст.
10. Методи контролю
19

ст.
11. Методичне забезпечення
21

ст.
12. Питання до модульного контролю
21

ст.
13. Рекомендована література
23

ст.


1.
Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень денна форма навчання заочна форма навчання Галузь знань
0202
Мистецство
(
шифр і назва) Кількість кредитів – 3 Напрям підготовки
6.020202
«
Хореографія»
(
шифр і назва)
Нормативна

Модулів – 3 Рік підготовки Змістових модулів – 3 1- й
- й Індивідуальне науково-дослідне завдання – 1 Семестр
2- й
- й Загальна кількість годин – 108 Спеціальність
_____________________ Лекції
20 год. год. Практичні
22 год.
год. Модульний контроль
6 год.
год.
Самостійна робота
54 год.
год. Індивідуальні завдання
6 год. Вид контролю
Тижневих годин для денної форми навчання аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2
Освітньо- кваліфікаційний рівень
«
бакалавр»
ПМК
-

2.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу – висвітлити особливості функції органів, систем органів і організму в цілому в міру його росту і розвитку та забезпечення підготовки педагога до надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках і невідкладних станах.
Завдання курсу

встановлення взаємозв'язку будови і функцій органів і систем органів організму

ознайомлення з фізіологічними процесами, що відбуваються в організмі дитини

оволодіння технікою надання першої (долікарської) допомоги при травмах, кровотечах, ураженнях різними хімічними і фізичними факторами (електричним струмом, високою і низькою температурами, радіацією) та при отруєннях У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань про

основи анатомії та фізіології організму людини

особливості процесів дихання, травлення, обміну речовин, теплорегуляції, виділення в регуляції і узгодженості функцій організму дитини та взаємозв’язку організму з навколишнім середовищем техніку надання долікарської допомоги в різних ситуаціях, спрямовану на попередження ускладнень та врятування життя потерпілого. Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички

визначають загально-біологічні, цитологічні, гістологічні та спеціальні поняття

застосовують конкретні знання для пояснення фізіологічних процесів, еволюційних особливостей, екологічних ситуацій

розпізнають органи і системи органів, пояснювати зв’язок між іншими будовою і функцією

пояснюють шкідливість впливу факторів ризику на здоров'я людини використовувати набуті знання не тільки в побуті та особистому житті, а також і в повсякденній роботі. Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії, становить 108 год., із них 20 год. – лекції, 22 год. – практичних, 6 год. – індивідуальна робота, 54 год. – самостійна робота, 6 год. – модульний контроль.

3.
Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВІКОВОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ. ОПОРНО-РУХОВИЙ
АПАРАТ

Тема 1. Вступ. Значення анатомії і фізіології та медицини у хореографії. Організм – єдине ціле.
(2
год.)
Предмет анатомії і фізіології. Зв’язок анатомії і фізіології з іншими біологічними дисциплінами. Організм саморегулююча система.
Основні поняття теми: анатомія, фізіологія, медицина, організм.
Тема 2. Загальні закономірності росту та розвитку організму. Загальний огляд будови і функцій організму. (2 год.)
Поняття росту і розвитку. Вплив середовища наріст і розвиток. Акселерація (поняття і причини. Вікова періодизація. Будова клітин. Функціональне значення окремих структур клітини. Основні процеси життєдіяльності клітини. (обмін речовин, живлення, дихання, подразливість, збудливість, розмноження. Будова і функції тканин. Рівні організації тіла людини клітина, тканина, органи, система органів. Саморегуляція — універсальна властивість організму. Нервова і гуморальна регуляція функцій організму.
Основні поняття теми: ознайомлення з гістологічними, анатомічним, фізіологічними поняттями, такими як ендоплазматичний ретикулум, мітохондрії, лізосоми, комплекс Гольджі, рибосоми, клітинний центр, міофібрили, тонофібрили, нейрофібрили, ядро, хромосоми, білки, жири, вуглеводи, амінокислоти, нуклеїнові кислоти тканини епітеліальна, м’язова, сполучна, нервова процеси життєдіяльності фагоцитоз, піноцитоз, розмноження (мітоз, збудження, гальмування, рефлекси процеси обміну речовині енергії — асиміляція, дисиміляція.

Практичне заняття 1. Загальні закономірності росту та розвитку організму. (2 год.)

Тема 3. Будова опорно-рухового апарату. Профілактика та перша медична допомога при травматичних пошкодженнях опорно-рухового апарату. (2 год.) Значення опорно-рухової системи. Загальні відомості про скелет (форма, з’єднання, будова і хімічний склад кісток) ріст кісток, частини скелета. Загальні відомості про м’язи. Будовам язів. Основні групи м’язів людського тіла. Скоротність як основна властивість м’язів. М’язовий тонусі контрактура. Зміна функціонального стану м’язів під впливом ЦНС. Види і ознаки переломів. Значення рентгенографії в діагностуванні переломів кісток. Іммобілізація уламків кісток під час транспортування потерпілих. Засоби транспортної іммобілізації. Показання до їх застосування. Основні правила транспортної іммобілізації. Закриті ушкодження, визначення, причини. Удари м'яких тканин. Розтягнення та розриви зв'язок, сухожиль, м'язів. Ознаки. Долікарська медична допомога. Поняття про вивихи.
Основні поняття теми: типи з’єднання кісток (суглоб, синартроз, діартроз), відділи скелету людини — скелет тулуба (хребетний стовп, грудна клітка, 12 пар ребер, скелет кінцівок, лопатка, ключиця, передпліччя (променева, ліктьова, зап’ястя, п’ястя, фалангі пальців, крижі, тазові кістки, стегнова, велика і мала гомілкові кістки, передплесна, плесна, фалангі пальців стопи, черепи — мозковий і лицьовий відділи.
М’язи — довгі, широкі, короткі, коловім язи голови (жувальні, мімічнім язи грудної клітки
(
міжхребетні, великий і малий грудні, передній зубчастий м’яз, діафрагмам язи живота прямий, пірамідальний, квадратний, широкім язи), м’язи спини (трапецієвидний, найширший, синоргісти, антагоністи, піднімачі, згиначі, розгиначі, гладенькі, поперечносмугасті. Пряме, непряме подразнення, поодиноке тетанічне скороченням язів. Тонус м’язів, контрактура, сила, втома м’язів.

Практичне заняття 2. Анатомія і фізіологія опорно-рухової системи людини. (2 год.)


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ВЧЕННЯ ПРО ВНУТРІШНІ ОРГАНИ (СПЛАНХНОЛОГІЯ)

Тема 4. Морфо-функціональні особливості крові та кровообігу організму (2 год.)
Внутрішнє середовище організму кров, лімфа, тканинна рідина. Біологічне значення крові. Склад крові плазма, формені елементи (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Імунітет. Роль
І.І.Мечникова у створенні вчення про імунітет. Формування імунних реакцій організму. Зсідання крові як захисна реакція організму. Інфекційні хвороби і боротьба з ними. Хвороби, пов’язані з порушенням функцій імунної системи (ревматизм, алергічні хвороби, СНІД. Загартування організму дітей і підлітків. Органи кровообігу серце і судини. Біологічне значення кровообігу. Будова і робота серця. Серцевий цикл. Регуляція роботи серця. Велике і мале коло кровообігу. Кровоносні судини будова, функції. Регуляція роботи судин. Особливості кровообігу плоду. Профілактика та перша медична допомога при серцево-судинних захворюваннях, захворюваннях крові і кровотечах. Шкідливий вплив куріння й вживання алкоголю на серце і судини.
Основні поняття теми: внутрішнє середовище організму, тканинна рідина, лімфа, кров, плазма, формені елементи крові еритроцити, лейкоцити (нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, моноцити, лімфоцити, тромбоцити, кровотворення, зсідання крові (тромбоцити, тромбопластин, протромбін, фібриноген, фібрин, аглютинація, резус-фактор, імунітет (природний, штучний, велике і мале коло кровообігу (артерії, вени, капіляри, серце (епікард, міокард, ендокард, перикард, стулкові, півмісяцеві клапани, цикл роботи серця (систола, діастола, систолічний і хвилинний об’єм серця, іннервація серця, тиск крові, розподіл крові в організмі, особливості кровообігу в серці, легенях, мозку, серцево-судинні захворювання, кровотечі, нервова регуляція, гуморальна регуляція, склад лімфи, рух лімфи по лімфатичним судинам. Ішемічна хвороба серця, стенокардія, аритмія, тахікардія, брадикардія, гемофілія, гострий лейкоз.

Практичне заняття 3-4. Анатомія і фізіологія кровоносної системи. (4 год.)

Тема 5. Профілактика та перша медична допомога при серцево-судинних захворюваннях і кровотечах. (2 год.) Поняття травматизм, травма. Види травм. Загальні принципи надання першої медичної допомоги. Травматичний шок, його перебіг, основні ознаки. Долікарська медична допомога при травматичному шоку. Поняття про знеболювання при травмах. Асептика, антисептика. Поняття десмургія, пов'язка, перев'язка. Види пов'язок (м'які, тверді, їх мета. Типи пов'язок за призначенням. Типи бинтових пов'язок. Загальні правила бинтування. Загальні вимоги до накладання бинтових пов'язок. Техніка накладання найбільш поширених пов'язок (спіральна пов'язка з однією та двома стрічками, пов'язка на молочну залозу, хрестоподібна, пов'язка Дезо); пов'язки на ділянку живота і таза (спіральна, колова, колосоподібна, Т-подібна); пов'язки на верхні та нижні кінцівки (колосоподібна, черепашача, восьмиподібна, поворотна, спіральна. Визначення, класифікація та характеристика кровотеч залежно від виду ушкодження судин. Небезпека кровотеч. Методи зупинення кровотеч - тимчасове зупинення, поняття про остаточне зупинення кровотеч. Способи тимчасової зупинки кровотеч.
Основні поняття теми: травма, травматизм, рана, пов'язки, кровотеча, десмургія, асептика, антисептика, реанімація.
Практичне заняття 5. Десмургія (2 год.)

Тема 6. Особливості будови і функції органів дихання. Перша допомога при розладах дихання.
(2
год.) Біологічне значення дихання. Загальна будова органів дихання (носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені. Дихальні рухи (механізм вдиху і видиху. Типи дихання. Глибина і частота дихання. Газообміну легенях і тканинах. Регуляція дихання. Особливості дихання під час спокою та фізичної роботи. Дихальні вправи для формування правильної дикції.
Причини розладів дихання та перша допомога при них. Перша допомога при зупинці дихання у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою. Інфекційні захворювання у дітей риніт, фарингіт, ларингіт, трахеїд, гострий бронхіт, хронічний бронхіт, пневмонія, ГРВІ, бронхіальна астма, природжені вади серця, ревматизм.
Основні поняття теми: дихання, вдих, видих, життєва ємність легень, склад вдихувального і видихувального повітря, альвеолярне повітря, зв’язування кисню кров’ю, зв’язування вуглекислого газу кров’ю, дихальний центр, рефлекторна регуляція, гуморальний вплив на дихальний центр, перший вдих новонародженого, дихання при фізичній роботі, зупинка дихання, реанімація.

Практичне заняття 6. Анатомія і фізіологія дихальної системи. (2 год.)

Тема 7. Морфо-функціональні особливості органів травної системи. Харчування і здоров’я людини. Запобігання шлунково-кишковим захворюванням. (2 год.) Біологічне значення травлення. Система органів травлення дитини будова, функції. Особливості травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Регуляція травлення. Всмоктування в шлунково-кишковому тракті. Захисна властивість травного тракту. Профілактика шлунково-кишкових захворювань. Обмін речовин як основна функція життя. Обмін білків, жирів, вуглеводів. Водний і мінеральний обмін. Вітаміни. Збереження вітамінів в їжі. Недостатнє харчування та його наслідки дистрофія, обмеження росту, затримка статевого дозрівання. Надмірне харчування, ожиріння. Змінив організмі при ожирінні. Харчування. Харчовий раціон. Значення та фізіологічні принципи раціонального харчування. Оздоровче та лікувальне харчування. Роздільне і змішане харчування. Вегетаріанство як система харчування. Калорійність добового раціону. Якісний склад добового раціону. Режим та організація харчування. Санітарний режим харчоблоку. Профілактика харчових отруєнь. Джерела радіаційного забруднення їжі та його наслідки. Методи очищення власного організму від токсичних речовин.
Основні поняття теми: органи травлення (ротова порожнина, стравохід, шлунок, кишки, травні залози (слинні, підшлункова, печінка, ферменти (птіалін, мальтоза, лізоцим, пепсин, желатиназа, хімозин, ліпаза, трипсин, хімотрипсин, амілаза тощо, регуляція слиновиділення
(
умовно-рефлекторне і безумовно-рефлекторне), ковтання, жування, характер шлункової секреції, рухова функція шлунку, скорочення кишок, шлунковий сік, жовч, підшлунковий сік, перистальтика, дефекація, шлунково-кишкові захворювання гастрит, виразкова хвороба, патологія печінки, холецистит, дискінезія, дисбактеріоз обмін речовин, дисиміляція
(
катаболізм), асиміляція (анаболізм, енергетичний і пластичний обмін, етапи обміну основних речовин, обмін білків, обмін вуглеводів, обмін жирів, вітаміни, харчування, харчовий раціон, калорійність.

Практичне заняття 7-8. Особливості травлення та обміну речовині енергії (4 год.)

Тема 8. Морфо-функціональні особливості видільної системи людини. Запобігання захворюванням і травмам сечовидільної системи. Фізіологія і гігієна шкіри. (2 год.) Біологічне значення процесів виділення. Органи виділення людини. Будова і функції сечовидільної системи людини. Механізм утворення первинної і вторинної сечі. Запальні явища сечовидільної системи. Утворення каменів в нирках, можливі причини каменеутворення. Профілактика захворювань сечовидільної системи. Будова і функції шкіри. Профілактика захворювань шкіри. Гігієна шкіри. Принципи загартування організму. Профілактика і перша допомога при тепловому, сонячному ударах, опіках та обмороженнях.
Основні поняття теми: органи виділення, нирки, нефрон, сечовід, сечовий міхур, сечівник, первинна сеча, вторинна сеча, захворювання сечовидільної системи поліурія, гематурія, глюкозурія, гломерулонефрит, уремія, пієлонефрит; шкіра, епідерміс, дерма, підшкірна клітковина, меланін, інфекційні захворювання шкіри.

Практичне заняття 9. Анатомія і фізіологія органів виділення. Фізіологія шкіри.
(2
год.)


Змістовий модуль ІІІ.
БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Тема 9. Анатомія і фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність. (2 год.) Значення нервової системи властивості нервової системи загальний план будови нервової системи. Поняття про рефлекс, рефлекторну дугу, збудження і гальмування, іррадіацію й індукцію в ЦНС. Будова, розвиток і функціональне значення різних відділів нервової системи, будова головного мозку, ретикулярна формація, лімбічна система мозку, сенсорні, моторні, асоціативні ділянки кори великих півкуль. Вегетативна нервова система. Значення праць І.М.Сєченова та І.І.Павлова у вивченні функцій кори великого мозку. Умовні і безумовні рефлекси (умовні, набуті. Механізм утворення умовного рефлексу. Гальмування умовних рефлексів. Аналізі синтез подразнень в корі великого мозку. Поняття про пізнавальну діяльність людини. Увага фізіологічний механізм, види, властивості. Пам’ять: фізіологічні механізми та види. Емоції фізіологічний механізм емоцій. Динамічний стереотип. Типи ВНД. Сон та його гігієнічне значення.
Основні поняття теми: аксон, дендрит, нейрон, ядра, кора, сіра і біла речовина, нервові волокна (мієлінові, безмієлінові); нерви (рухові, чутливі, змішані синапс, медіатори – аміни ацетилхолін, норадреналін, дофамін, серотонін, амінокислоти (гліцин, глютамінова кислота та
ін.), пуринові та нуклеотиди (АТФ); медіатори збуджувальні, гальмівні, модулюючі; рефлекс, рефлекторна дуга, рецептори, аферентний шлях, нервовий центр, еферентний шлях, ефектор; волокна асоціативні, комісуральні, проекційні оболонки мозку тверда, павутинна, м’яка; нерви шийного сплетіння великий вушний, поперечний нерв шиї, малий потиличний нерв, надключичні нерви – шкірні нерви, м’язові нерви, діафрагмальний нерв – змішаний нерв нерви плечового сплетіння короткі нерви (грудні, підлопатковий і надлопатковий, тильний нерв лопатки, грудо-спинний нерв, підключичний, паховий, довгі нерви (при середній шкірний нерв плеча, при середній нерв передпліччя, серединний, ліктьовий, променевий, м’язово-шкірний); поперекове сплетіння (м’язові, клубово-підчеревний нерв, клубово-пахвинний нерв, бічний шкірний нерв стегна, статево-стегновий нерв, затульний нерв, стегновий нерв крижове сплетіння – короткі нерви (нижній сідничний нерв, верхній сідничний нерв, статевий нерв, довгі нерви (задній шкірний нерв стегна, сідничний, великогомілковий, малогомілковий, литковий куприкове сплетіння довгастий мозок, міст, мозочок, середній мозок (первинні зорові бугри, задні слухові бугри, чорна субстанція, червоне ядро проміжний мозок (таламус, епіталаму, гіпоталамус ретикулярна формація права і ліва півкулі шари кори смугасте тіло огорожа лімбічна система (мигдалеподібне тіло, морський коник, прозора перетинка зони кори (рухова, сенсорна, асоціативна черепно-мозкові нерви, вегетативна нервова система (симпатична, парасимпатична).
Практичне заняття 10. Фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність. (2 год.)

Тема 10. Анатомія і фізіологія аналізаторів (2 год.)
Значення сенсорних систем для організму людини. Зорова і слухова сенсорні системи. Вестибулярний апарат будова і функції. Хеморецепторні сенсорні системи. М’язова, тактильна та температурна чутливість.
Основні поняття теми: аналізатор зоровий, слуховий, очне яблуко, допоміжний апарат ока, фоторецептори, акомодація, далекозорість, короткозорість, рефракція, світловий коефіцієнт вухо зовнішнє, середнє, внутрішнє, фоторецептори вестибулярний апарат, отолітовий апарат, механорецептори, хеморецептори, пропріорецептори, інтерорецептори, смаковий аналізатор, нюховий аналізатор.

Практичне заняття 11. Анатомія і фізіологія аналізаторів. (2 год.)

4.
Структура навчальної дисципліни

Кількість годинп/п


Назви теоретичних розділів
Р
аз
ом

А
уд
и
то
р
н
и
х

Л
ек
ц
ій

П
р
ак
ти
ч
н
и
х

Ін
ди
в
ід
уа
л
ь
н
а

р
об
от
а

С
ам
ос
ті
й
н
а

р
об
от
а

М
од
ул
ь
н
и
й

к
он
тр
ол
ь

Змістовий модуль І.
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВІКОВОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ. ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

1. Вступ. Значення анатомії і фізіології та медицини у хореографії. Організм – єдине ціле.
8 2
2 6
2. Загальні закономірності росту та розвитку організму. Загальний огляд будови і функцій організму.
10 4
2 2
6 3 Будова опорно-рухового апарату. Профілактика та перша медична допомога при травматичних пошкодженнях опорно-рухового апарату.
12 6
2 2
2 6
Разом 32
12
6
4
2
18
2
Змістовий модуль ІІ.
ВЧЕННЯ ПРО ВНУТРІШНІ ОРГАНИ (СПЛАНХНОЛОГІЯ)
4.
Морфо-функціональні особливості крові та кровообігу організму
10 6
2 4
4 5. Профілактика та перша медична допомога при серцево-судинних захворюваннях і кровотечах.
8 4
2 2
4 6. Особливості будови і функції органів дихання.
Перша допомога при розладах дихання.
10 6
2 2
2 4
7

Морфо-функціональні особливості органів травної системи. Харчування і здоров’я людини. Запобігання шлунково-кишковим захворюванням.
8 6
2 4


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал