Робоча програма навчальної дисципліни 2 вспп теоретичні основи англійської мовиСкачати 409.06 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації01.01.2017
Розмір409.06 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2

2
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ І МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ3.2.2 ВСПП ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

напрям підготовки 6.010102 «Початкова освіта»
Педагогічний інститут

Київ – 2014 рік

3


4


ЗМІСТ
Пояснювальна записка
5

Структура програми навчальної дисципліни


7
І. Опис предмета навчальної дисципліни
7
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни
7
ІІІ. Програма
8
Змістовий модуль І. Теоретична граматика і теоретична фонетика англійської мови
Змістовий модуль ІІ. Історія, лексикологія і стилістика англійської мови
ІV. Навчально-методична карта дисципліни
10
V. Плани лекцій і практичних занять
11
VІ. Завдання для самостійної роботи
16
VІІ. Карта самостійної роботи студента
18
VІІІ. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
19
ІХ. Орієнтовний перелік питань до екзамену
21
Х. Система поточного та підсумкового контролю
22
ХІ. Методи навчання
23
ХІІ. Методичне забезпечення курсу
24
ХІІІ. Рекомендована література
24


5
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Теоретичні основи англійської мови» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту на основі освітньо- професійної програми напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» ОКР «бакалавр» зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» відповідно до навчального плану.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр, відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Теоретичні основи англійської мови», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
«Теоретичні основи англійської мови» є складовою частиною дисциплін лінгвістичного циклу вибіркового блоку. Їх вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної
професійної
підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про характерні особливості англійської мови, професійної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів; професійно-педагогічну діяльність вчителя початкової школи.
Мета
курсу – ознайомити з основними лінгвістичними явищами і поняттями англійської мови, а також найбільш важливими подіями в історії Великої Британії, що вплинули на еволюцію мови, особливості її лексики, фонетики, граматики, функціонально-комунікативну й експресивно-семантичну диференціацію складу сучасної англійської мови; забезпечити розуміння усвідомленого вивчення теоретичних основ як базису для оволодіння іншомовною діяльністю; формувати вміння аналізувати та інтерпретувати мовні явища і факти, що, у свою чергу, сприятиме розвитку методичної компетенції студентів, їх наукової і професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства.
Завдання
курсу: ознайомлення та засвоєння знань з історії англійської мови, теоретичної фонетики англійської мови, мови, теоретичної граматики англійської мови, лексикології сучасної англійської мови, стилістики сучасної англійської мови; аналіз основних лінгвістичними явищ, фактів і понять англійської мови; аналіз текстів та їх інтерпретація; формування умінь лексичного, фонетичного та граматичного аналізу лінгвістичних явищ, реферування мовознавчих джерел, підготовка усних розгорнутих відповідей із теоретичних питань дисципліни; прогнозування перспектив продовження навчання за освітньою програмою бакалавра з дотриманням положень Лісабонської угоди; прогнозування перспектив мобільності на європейському ринку праці; вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду викладання теоретичних основ
іноземної мови у вищих навчальних закладах.
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: фонетичні, граматичні, лексичні, стилістичні особливості англійської мови.
Підвищенню ефективності практичних занять сприятиме передбачене програмою
виконання
навчально-дослідних завдань, зокрема реферативних досліджень з актуальних проблем розвитку, становлення, особливостей англійської мови, удосконалення практичної підготовки вчителя, його лінгвістичної та професійної компетенції, інтеграції у європейський освітній простір.
Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідної та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:
1.
Знати структуру та систему англійської мови, основні результати історичних процесів, характерних для розвитку цієї мови, причини та шляхи утворення тих специфічних особливостей, які властиві її сучасному стану.
2.
Уміти встановити тип структурної одиниці.
3.
Уміти проводити морфологічний аналіз і визначати його структурний тип.

6 4.
Знати значення, вимову і написання найбільш вживаних афіксів і уміти перекладати без словника похідні слова з відомими коренями.
5.
Уміти диференціювати складні слова і словосполучення; уміти визначати спосіб утворення складних слів; правильно вимовляти, писати і перекладати складні слова всіх типів.
6.
Знати значення найбільш вживаних складноскорочених слів і скорочень.
7.
Знати значення, вимову і написання найбільш вживаних омонімів.
8.
Уміти сформулювати словникові значення слів, які входять в словник - мінімум, і правильно вживати ці слова у мовленні.
9.
Знаючи основне значення слова, уміти перекладати без словника речення, які містять дане слово в похідному значенні.
10.
Уміти пояснити і проілюструвати різницю між синонімами і уміти правильно використовувати їх у мовленні.
11.
Уміти пояснити причину типових словникових і лексико – стилістичних помилок.
12.
Уміти правильно використовувати у мовленні фразеологізми, які входять в репродуктивний словник – мінімум.
13.
Уміти визначити семантичний тип фразеологічної одиниці.
14.
Уміти перекладати фразеологізми з асоціативними значеннями.
15.
Уміти аналізувати проблеми стилістики, її основні аспекти і положення, погляди на неї як науку вітчизняних та зарубіжних вчених різних шкіл і наукових напрямків.
16.
Уміти аргументовано і логічно викласти основні аспекти теоретичної проблеми, дати дефініції основних понять.
17.
Уміти застосовувати на практиці стилістичний аналіз мовного та мовленнєвого матеріалу: коментувати, пояснювати та ілюструвати стилістичні явища в різних текстах та різних сферах функціонування мови.
18.
Уміти відбирати мовно-стилістичні засоби для повноцінної та ефективної передачі відповідної інформації.
19.
Уміти застосовувати найбільш ефективні методи аналізу мовного та текстового матеріалу, використовуючи на практиці набуті теоретичні знання.
20.
Виявляти уміння самостійного критичного мислення, вміння визначити сутність проблеми і шляхи її розв’язання.
21.
Усвідомлювати тісний зв’язок стилістики з різними рівнями системи мови: фонетичним, морфологічним, лексичним, синтаксичним, а також зв’язок мови, мислення та об’єктивної реальності.
22.
Уміти аналізувати різноманітні явища, що спостерігаються в теорії фонетики англійської мови.
23.
Уміти аналізувати та інтерпретувати граматичні категорії іменника (рід, відмінок, число) відповідно до семантико-граматичного підходу.
24.
Уміти репрезентувати граматичні категорії дієслова (число, аспект, стан, спосіб) як абстрактні реалії, що є відмінним від практичного підходу, на засадах якого означені категорії аналізуються взаємопов’язано і взаємообумовлено.
25.
Уміти виокремлювати синтаксичні одиниці англійської мови та визначати їх типи.
26.
Уміти аналізувати просте речення як моно предикативну конструкцію, а складне речення як поліпредикативну конструкцію, визначати їх типи.
Робоча навчальна програма містить: пояснювальну записку, опис предмета навчального курсу, мету та зміст програми, орієнтований тематичний план розподілу годин із курсу, матеріали до лекцій, практичних занять і самостійної роботи, критерії оцінювання в умовах кредитно-модульної системи, орієнтовану тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань (рефератів), перелік рекомендованої літератури для вивчення дисципліни.
Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни «Теоретичні основи англійської мови» завершується екзаменом.

7
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Курс: підготовка
бакалаврів

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3
Змістових модулів: 2
Загальна кількість годин: 108
Кількість аудиторних годин на тиждень: 4

Галузь знань:
0101 «Педагогічна освіта»
Напрям підготовки:
6.010102 «Початкова освіта»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»

Вибіркова
Рік підготовки: 4
Семестр: VII, VIII
Аудиторні заняття: 32
Лекції: 14
Практичні заняття: 14
Самостійна робота: 36
Індивідуальна робота: 4
Модульний контроль: 4
Семестровий контроль: 36
Форма контролю: екзамен (VIII семестр)
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп.п


Тема
Кількість годин
Р
аз
ом

А
уд
и
то
р
н
і
Л
ек
ц
ії

П
р
ак
т.
з
ан
.
Ін
д.
р
об
от
а
С
ам
.
р
об
от
а
М
К
Р

С
ем
.
к
он
тр
.
IV курс, VIIсеместр
Змістовий модуль І. Теоретична граматика і теоретична фонетика англійської мови
1
Тема 1. Вступ. Морфологія . Частини мови. Іменник.
Дієслово.
2 2
4 2
Тема 2. Синтаксис. Типи речень. Просте речення.
Складносурядне та складнопідрядне речення.
2 2
4 3
Тема 3. Звукова субстанція і шляхи її аналізу та опису. Варіанти вимови англійської мови.
Артикуляційні й функціональні аспекти звуків мови.
2 6
4
Тема 4. Склад, наголос та інтонація в англійській мові.
2 2
4 2
Разом за VIIсеместр
36
16
8
6
2
18
2

VIIІ семестр
Змістовий модуль ІІ. Історія, лексикологія і стилістика англійської мови
5
Тема 5. Вступ. Початок історії Великої Британії.
Англія середньовіччя. Формування національної літературної мови. Сучасна АМ.
2 2
6 6
Тема 6. Морфемна структура, етимологічні джерела слів, словотвір у англійській мові. Семасіологія та фразеологія.
2 2
6 7
Тема 7. Стилістична диференціація словника АМ.
Виражальні засоби та стилістичні прийоми в англійській мові.
2 4
2 6
2 8
Семестровий контроль
36
Разом за VIII семестр
72
16
6
8
2
18
2
36
Разом за навчальним планом
108
32
14
14
4
36
4
36

8
ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

VII СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА І ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Тема 1. Вступ. Морфологія. Частини мови. Іменник, дієслово і їх граматичні категорії
(2 год.)
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу теоретична граматика.
Мова та мовлення. Морфологія та синтаксис. Частини мови. Іменник. Основні характеристики
іменника. Граматичні категорії іменника в англійській мові: граматична категорія роду; граматична категорія відмінку; граматична категорія числа. Артикль.
Дієслово. Основні характеристики дієслова. Граматичні категорії дієслова в англійській мові: граматична категорія часу; граматична категорія виду; граматична категорія стану; граматична категорія способу; граматична категорія особи та числа. Узгодження часів.
Тема2. Синтаксис. Типи речень. Прості речення. Складносурядне та складнопідрядне
речення (2 год.)
Основні характеристики синтаксису. Основні синтаксичні поняття. Синтаксичні відносини.
Структура речення. Класифікація речень. Актуальне членування речення. Просте речення як монопредикативна одиниця. Складова структура простого речення. Класифікація простих речень.
Складносурядне речення і типи сурядного зв’язку. Сполучники і прислівникові координатори. Позначений сурядний зв'язок і непозначений сурядний зв'язок. Підрядний зв'язок як діагностичний зразок для сурядного зв’язку. «Відкриті» і «закриті» конструкції.
Складнопідрядне речення як поліпредикативна конструкція. Актуальне членування в складнопідрядному реченні. Типи складнопідрядних речень: підрядні підметові, підрядні присудкові, підрядні додаткові, підрядні означальні, підрядні обставинні.

Тема 3. Звукова субстанція і шляхи її аналізу та опису. Варіанти вимови англійської мови.
Артикуляційні та функціональні аспекти звуків мови (2 год.)
Вживання мови в усній вербальній комунікації. Вимова як засіб усної форми мови. Звукова структура мови та її компонентів: система звуків, структура складу, наголос у слові, інтонація.
Одиниці мови. Фонетика як наука та її галузі. Фонетика та фонологія. Теорії навчання вимови сьогодення.
Визначення слова «варіант». Основні варіанти вимови англійської мови. Соціальне надавання форми англійської мови. Проблеми нормативної англійської мови і зразки англійської мови для міжнародного спілкування. Норми вимови та її кодифікації. Словники вимови англійської мови. Варіації нормативної/ літературної англійської мови.
Аспекти звуків мови. Звуки мови як артикуляційні одиниці і проблема їх класифікації.
Класифікація голосних в англійській мові. Класифікація приголосних в англійській мові.
Функціональний аспект звуків мови. Теорія фонеми як основи фонології. Три аспекти і три функції фонеми. Голосні та приголосні злиття у зв’язній мові: коартикуляційні явища.

Тема 4. Склад, словесний наголос та інтонація в англійській мові (2 год.)
Склад як невід’ємна частика слова. Функції складу. Типи складів в англійській мові. Теорія утворення складу. Основні правила утворення складу в англійській мові. Поділ слова на склади.
Природа словесного наголосу. Типи наголосу в англійській мові. Тенденції словесного наголосу.
Функції словесного наголосу. Зразки словесного наголосу. Розміщення наголосу в англійській мові. Варіації наголосу у слові. Загальні поняття просодії. Інтонація як комплексна одиниця просодійних характерних рис. Основні функції інтонації. Висота тону в інтонації. Тональна одиниця як мінімальна одиниця опису інтонації. Рівень наголосу в реченні/висловлюванні як просодійне узвишшя (надання великого значення \ сили). Ритм.

9
VIIІ СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ІСТОРІЯ, ЛЕКСИКОЛОГІЯ, СТИЛІСТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тема 5. Вступ. Початок історії Великої Британії. Англія у період середньовіччя.
Формування національної літературної англійської мови. Сучасна англійська мова (2 год.)
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу історії англійської мови.
Три основні періоди в історії англійської мови. Англія в період стародавньої історії. Вторгнення на територію Британських островів. Завоювання Англії кельтськими племенами. Римські завойовники. Вторгнення англосаксонських племен на територію Британії та вплив германських племен на розвиток англійської мови. Англосаксонські діалекти.
Англія в період середньовіччя. Вторгнення скандинавських племен. Норманське завоювання. Боротьба між англійською та французькою мовами. Історичні передумови з 12-14 сс. Діалекти англійської мови періоду середньовіччя. Перші ранні пам’ятники письменності.
Лондонський діалект. Розквіт літератури в 14 сторіччі. Зміни в алфавіті та письмі.
Історичні передумови з 15 с.–17 с. Умови для мовознавчої єдності. Формування національної літературної англійської мови. Розмовна літературна англійська мова. Географічна експансія англійської мови. Англійська мова сьогодні.

Тема 6. Морфемна структура, етимологічні джерела слів, словотвір у англійській мові.
Семасіологія та фразеологія. (2 год.)
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу лексикологія англійської мови. Морфеми: кореневі морфеми, афікси. основи. Структурні типи англійського слова: прості слова, похідні слова. складні слова, складні похідні слова. Запозичені слова. Англосаксонський елемент в словнику англійської мови. Кельтський елемент. Класичний елемент. Скандинавський елемент. Нормано-французький елемент. Запозичення з російської мови. Інші різноманітні елементи в словнику англійської мови. Інтернаціональні слова. Архаїзми. Неологізми.
Словотвір. Основні поняття. Шляхи утворення слів: афіксація, складання слів, редуплікація, фразові дієслова, конверсія, субстантивація, аджективізація, фразові іменники, скорочення: контрактура, абревіатура, реверсія, зміна наголосу у слові, чередування звуків
(градація), звуки наслідування (ономатопія), лексикалізація множини іменників.
Лексичне значення та семантична структура слова в англійській мові. Зміна значення.
Трансференція назви. Семантичні групи слів. Семантичні відношення в парадигматиці.
Синоніми. Евфемізми. Омоніми. Семантичні поля: гіпонемія. Функціональні семантичні класи.
Класифікація фразеологічних одиниць на базі семантичного принципу. Класифікація на базі структурального принципу. Класифікація згідно відмінності в їх функціях в комунікації.
Семантичні відношення в фразеології.

Тема 7. Стилістична диференціація словникового складу англійської мови. Виражальні
засоби та стилістичні прийоми на морфологічному, фонетичному, лексико-семантичному
та синтаксичному рівнях (2 год.)
Словниковий склад англійської мови. Нейтральний, літературний та розмовний словники англійської мови. Спеціальний літературний словник англійської мови: терміни, професіоналізми, поетичні та епістолярні слова, архаїчні слова, слова, що вийшли з ужитку, застарілі слова, варваризми, чужоземні слова, неологізми. Спеціальний розмовний словник англійської мови: слова скорочення, слова-злиття, складні слова, слова гібриди жаргонізми, діалектизми, сленг, вульгарні слова, ідіоми.
Морфологічна стилістика. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфологічному рівні: перестановка, субстантивація, незвичне використання артиклів, транспозиція дієслів, транспозиція прикметників, транспозиція займенників. Фонетичні виражальні засоби та стилістичні прийоми: віршування, рима, ритм, манера виконання, алітерація, асонанс, ономатопія, мелодія. Графічні виражальні засоби: пунктуація, текстова сегментація, параграф, частини, підрозділи, заголовок
Фігури заміщення:Фігури кількості: гіпербола, міосис, літота. Фігури якості: метонімія,

10
синекдоха, перифраза, евфемізм, метафора, епітет, антономазія, персоніфікація, алегорія, іронія.
Фігури комбінування: Фігури ідентичності: Сімілія (порівняння), синоніми. Фігури контрастування: оксюморон, парадокс, протиставлення. Фігури нерівності: клімакс, антиклімакс, зевгма, каламбур (гра слів, гра за вимовою).
Редукція моделі речення: еліпсис, називні речення, приривання (апосіопесія), асиндетон, роздроблення. Розширення моделі речення: повтор, перелік, тавтологія, полісиндетон, паралельні конструкції. Зміна порядку слів: інверсія, відокремлення членів речення. Перенесення значення речення: риторичне запитання та інші варіанти.

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теоретичні основи англійської мови»
Разом: 108 год..: лекції – 14 год., практичні заняття – 14 год., індивідуальна робота – 4 год., самостійна робота – 36 год., семестровий контроль – 36 год., МРК – 4 год.
VII семестр
VIII семестр
Модулі
Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ
Назва модуля
Теоретична граматика і теоретична фонетика англійської мови
Історія, лексикологія, стилістика англійської мови
Кількість балів за модуль
77 балів
92 бали
Лекції
1 2
3 4
5 6
7
Теми лекцій
(7 балів)
В
ст уп
М
ор ф
ол ог
ія
Ч
ас ти ни м
ов и.
Ім ен ни к,
д
іє
сл ов о та
ї
х гр ам ат ич ні
к ат ег ор
ії
(1
ба л)
С
ин та кс ис
Т
ип и ре че нь
П
ро ст е ре че нн я.
С
кл ад но су ря дн е та ск ла дн оп
ід ря дн е ре че нн я.
(1
б ал
)
Зв ук ов а су бс та нц
ія
і
ш ля хи
ї
ї
ан ал
із у та оп ис у.
В
ар
іа нт и ви м
ов и в
А
М
А
рт ик ул яц
ій ні
й ф
ун кц
іо на ль ні
а сп ек ти зв ук
ів м
ов и.
(
1
ба л)
С
кл ад
, на го ло с та
і
нт он ац
ія в
А
М
(1
б ал
)
П
оч ат ок
і
ст ор
ії
В
ел ик ої
Б
ри та ні
ї.
А
нг лі
я се ре дн ьо ві
чч я.
Ф
ор м
ув ан ня н
ац
іо на ль но
ї лі
те ра ту рн ої
м ов и.
С
уч ас на
А
М
(1
б ал
)
М
ор ф
ем на с
тр ук ту ра
, ет им ол ог
іч ні
д ж
ер ел а сл
ів
, сл ов от ві
р у ан гл
ій сь кі
й м
ов
і.
С
ем ас
іо ло гі
я та ф
ра зе ол ог
ія
(1
б ал
)
С
ти лі
ст ич на д
иф ер ен ці
ац
ія сл ов ни ка
А
М
В
ир аж ал ьн
і з ас об и та ст ил
іс ти чн
і п ри йо м
и на р
із ни х рі
вн ях
(1
б ал
)
Практ. занят.
1 2
3 4
5 6
7
Теми практичних занять
(77 балів.)
М
ор ф
ол ог
ія
Ч
ас ти ни м
ов и.
І
м ен ни к,
д
іє
сл ов о та
ї
х г
ра м
ат ич ні
к ат ег ор
ії
(1 1
б ал
ів
)
С
ин та кс ис
Т
ип и ре че нь
П
ро ст е ре че нн я.
С
кл ад но су ря дн е та ск ла дн оп
ід ря дн е ре че нн я.
(1 1
б ал
ів
)
Зв ук ов а су бс та нц
ія
В
ар
іа нт и ви м
ов и
А
рт ик ул яц
ій ні
й ф
ун кц
іо на ль ні
а сп ек ти зв ук
ів м
ов и.
С
кл ад
, на го ло с та
і
нт он ац
ія в
А
М
(1 1
б ал
.)
П
оч ат ок
і
ст ор
ії
В
ел ик ої
Б
ри та ні
ї.
А
нг лі
я се ре дн ьо ві
чч я.
Ф
ор м
ув ан ня н
ац
іо на ль но
ї лі
те ра ту рн ої
м ов и.
С
уч ас на
А
М
(1 1
б ал
ів
)
М
ор ф
ем на с
тр ук ту ра
, ет им ол ог
іч ні
д ж
ер ел а сл
ів
, сл ов от ві
р у ан гл
ій сь кі
й м
ов
і.
С
ем ас
іо ло гі
я та ф
ра зе ол ог
ія
(1 1
б ал
ів
)
С
ти лі
ст ич на д
иф ер ен ці
ац
ія сл ов ни ка
А
М
(1 1
б ал
ів
)
В
ир аж ал ьн
і з ас об и та с
ти лі
ст ич ні
пр ий ом и н
а рі
зн их р
ів ня х.
(1 1
б ал
ів
)
Сам. робота
(35 балів)
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
Пот. контр.
(50 балів)
Модульна контрольна робота 1
(25 балів)
Модульна контрольна робота 2
(25 балів)
ІНДЗ
30 балів
Підсумк. к.
Екзамен (40 балів) Максимальна кількість балів без екзамену: 199, Коефіцієнт рейтингового розрахунку К - 3,31

V. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
VII семестр
Лекція 1. Вступ. Морфологія. Частини мови. Іменник, дієслово і їх граматичні категорії (2
год.)
1.
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу теоретична граматика.
2.
Мова та мовлення.
3.
Морфологія та синтаксис.
4.
Частини мови.
5.
Іменник. Основні характеристики іменника. Граматичні категорії іменника в англійській мові: граматична категорія роду; граматична категорія відмінку; граматична категорія числа.
Артикль.
6.
Дієслово. Основні характеристики дієслова.
7.
Граматичні категорії дієслова в англійській мові (граматична категорія часу, граматична категорія виду, граматична категорія стану, граматична категорія способу, граматична категорія особи та числа).
8. Узгодження часів.
Практичне заняття 1 (2 год.)
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу теоретична граматика. Мова та мовлення. Морфологія та синтаксис. Частини мови. Іменник. Основні характеристики іменника.
Граматичні категорії іменника в англійській мові (граматична категорія роду; граматична категорія відмінку; граматична категорія числа).
Дієслово. Основні характеристики дієслова. Граматичні категорії дієслова в англійській мові
(граматична категорія часу, граматична категорія виду, граматична категорія стану, граматична категорія способу, граматична категорія особи та числа).
Узгодження часів.
Література (
Теоретична граматика англійської мови):[ 3;4;6;11]
Лекція 2. Синтаксис. Типи речень. Класифікація простих речень. Складносурядне та
складнопідрядне речення (2 год.)
1.
Основні характеристики синтаксису.
2.
Основні синтаксичні поняття.
3.
Структура речення.
4.
Класифікація речень.
5.
Актуальне членування речення.
6.
Просте речення як монопредикативна одиниця.
7.
Складова структура простого речення. Класифікація простих речень.
8.
Складносурядне речення і типи сурядного зв’язку.
9.
Сполучники і прислівникові координатори.
10.
Складнопідрядне речення як поліпредикативна конструкція.
11.
Актуальне членування в складнопідрядному реченні.
12.
Типи складнопідрядних речень (підрядні підметові, підрядні присудкові, підрядні додаткові, підрядні означальні, підрядні обставинні).

Практичне заняття 2 (2 год.)
Основні характеристики синтаксису. Основні синтаксичні поняття. Структура речення.
Класифікація речень. Класифікація речень. Актуальне членування речення.
Просте речення як монопредикативна одиниця. Складова структура простого речення.
Класифікація простих речень.
Складносурядне речення і типи сурядного зв’язку. Сполучники і прислівникові координатори.
Позначений сурядний зв'язок і непозначений сурядний зв'язок. Підрядний зв'язок як діагностичний зразок для сурядного зв’язку. Складнопідрядне речення як поліпредикативна конструкція.
Актуальне членування в складнопідрядному реченні. Типи складнопідрядних речень (підрядні підметові, підрядні присудкові, підрядні додаткові, підрядні означальні, підрядні обставинні).
Література (
Теоретична граматика англійської мови):[ 3;4;6;11]

13
Лекція 3. Звукова субстанція і шляхи її аналізу та опису. Варіанти вимови англійської
мови. Артикуляційні та функціональні аспекти звуків мови (2 год.)
1.
Вживання мови в усній вербальній комунікації.
2.
Вимова як засіб усної форми мови.
3.
Звукова структура мови та її компонентів (система звуків, структура складу, наголос у слові,
інтонація).
4.
Одиниці мови.
5.
Фонетика як наука та її галузі.
6.
Фонетика та фонологія.
7.
Визначення слова «варіант».
8.
Основні варіанти вимови англійської мови.
9.
Проблеми нормативної англійської мови і зразки англійської мови для міжнародного спілкування.
10.
Норми вимови та її кодифікації.
11.
Словники вимови англійської мови.
12.
Варіації нормативної/ літературної англійської мови.
13.
Аспекти звуків мови.
14.
Звуки мови як артикуляційні одиниці і проблема їх класифікації.
15.
Класифікація голосних в англійській мові.
16.
Класифікація приголосних в англійській мові.
17.
Функціональний аспект звуків мови.

Лекція 4. Склад, словесний наголос, інтонація в англійській мові (2 год.)
1.
Склад як невід’ємна частика слова.
2.
Функції складу.
3.
Типи складів в англійській мові.
4.
Основні правила утворення складу в англійській мові.
5.
Поділ слова на склади.
6.
Природа словесного наголосу.
7.
Типи наголосу в англійській мові.
8.
Тенденції словесного наголосу.
9.
Функції словесного наголосу.
10.
Зразки словесного наголосу.
11.
Розміщення наголосу в АМ.
12.
Варіації наголосу у слові.
13.
Загальні поняття просодії.
14.
Інтонація як комплексна одиниця просодійних характерних рис.
15.
Основні функції інтонації.
16.
Висота тону в інтонації.
17.
Тональна одиниця як мінімальна одиниця опису інтонації.
18.
Рівень наголосу в реченні/висловлюванні як просодійне узвишшя (надання великого значення \ сили).
19.
Ритм.
Практичне заняття 3 (2 год.)
Вживання мови в усній вербальній комунікації. Вимова як засіб усної форми мови. Звукова структура мови та її компонентів: система звуків; структура складу; наголос у слові; інтонація.
Одиниці мови. Фонетика як наука та її галузі. Фонетика та фонологія. Теорії навчання вимови сьогодення.
Визначення слова «варіант». Основні варіанти вимови англійської мови. Соціальне надавання форми англійської мови. Проблеми нормативної англійської мови і зразки англійської мови для міжнародного спілкування. Норми вимови та її кодифікації. Словники вимови англійської мови.
Варіації нормативної/ літературної англійської мови.
Аспекти звуків мови. Звуки мови як артикуляційні одиниці і проблема їх класифікації.
Класифікація голосних в англійській мові. Класифікація приголосних в англійській мові.
Функціональний аспект звуків мови. Теорія фонеми як основи фонології. Три аспекти і три

14
функції фонеми.
Склад як невід’ємна частика слова. Функції складу. Типи складів в англійській мові. Теорія утворення складу. Основні правила утворення складу в англійській мові. Поділ слова на склади.
Природа словесного наголосу. Типи наголосу в англійській мові. Тенденції словесного наголосу. Функції словесного наголосу. Зразки словесного наголосу. Розміщення наголосу в АМ.
Варіації наголосу у слові.
Загальні поняття просодії. Інтонація як комплексна одиниця просодійних характерних рис.
Основні функції інтонації. Висота тону в інтонації. Тональна одиниця як мінімальна одиниця опису інтонації. Рівень наголосу в реченні/висловлюванні як просодійне узвишшя (надання великого значення \ сили). Ритм.
Література (
Теоретична фонетика англійської мови):[1;3;12]
VIIІ семестр
Лекція 5. Початок історії Великої Британії. Англія в період стародавньої історії
Англія у період середньовіччя. Історичні передумови 12-14 сс. Формація національної
літературної англійської мови (15-17 cc.) Сучасна англійська мова (2 год.)
1.
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу історії англійської мови.
2.
Три основні періоди в історії англійської мови.
3.
Англія в період стародавньої історії. Вторгнення на територію Британських островів.
Завоювання Англії кельтськими племенами. Римські завойовники.
4.
Вторгнення англосаксонських племен на територію Британії та вплив германських племен на розвиток англійської мови. Англосаксонські діалекти.
5.
Англія в період середньовіччя. Вторгнення скандинавських племен. Норманське завоювання.
Боротьба між англійською та французькою мовами.
6.
Історичні передумови з 12-14 сс. Діалекти англійської мови періоду середньовіччя. Перші ранні пам’ятники письменності. Лондонський діалект.
7.
Розквіт літератури в 14 сторіччі.
8.
Зміни в алфавіті та письмі.
9.
Історичні передумови з 15 с. – 17 с. Умови для мовознавчої єдності.
10.
Формація національної літературної англійської мови.
11.
Розмовна літературна англійська мова.
12.
Географічна експансія англійської мови.
13.
Англійська мова сьогодні.

Практичне заняття 4 (2 год.)
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу історії англійської мови.
Три основні періоди в історії англійської мови.
Англія в період стародавньої історії. Вторгнення на територію Британських островів.
Завоювання
Англії кельтськими племенами.
Римські завойовники.
Вторгнення англосаксонських племен на територію Британії та вплив германських племен на розвиток англійської мови. Англосаксонські діалекти.
Англія в період середньовіччя. Вторгнення скандинавських племен. Норманське завоювання.
Боротьба між англійською та французькою мовами. Історичні передумови з 12-14 сс. Діалекти англійської мови періоду середньовіччя. Перші ранні пам’ятники письменності. Лондонський діалект. Розквіт літератури в 14 сторіччі. Зміни в алфавіті та письмі.
Історичні передумови з 15 с. – 17 с. Умови для мовознавчої єдності. Формація національної літературної англійської мови. Розмовна літературна англійська мова. Географічна експансія англійської мови. Англійська мова сьогодні.
Література (
Історія англійської мови):[3;9;10]

Лекція 6. Морфемна структура та етимологічні джерела слів у англійській мові. Словотвір
в англійській мові. Семасіологія та фразеологія (2 год.)
1.
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу лексикологія англійської мови.

15 2.
Морфеми: кореневі морфеми, афікси. основи.
3.
Структурні типи англійського слова: прості слова, похідні слова. складні слова, складні похідні слова.
4.
Запозичені слова. Англосаксонський елемент в словнику АМ. Кельтський елемент.
Класичний елемент. Скандинавський елемент. Нормано-французький елемент. Запозичення з російської мови.
5.
Інші різноманітні елементи в словнику англійської мови. Інтернаціональні слова. Архаїзми.
Неологізми.
6.
Словотвір. Шляхи утворення слів (афіксація, складання слів, редуплікація, фразові дієслова, конверсія, субстантивація, аджективізація, фразові іменники, скорочення: контрактура, абревіатура, реверсія, зміна наголосу у слові, чередування звуків (градація), звуки наслідування (ономатопія), лексикалізація множини іменників).
7.
Зміна значення (Трансференція назви. Семантичні групи слів. Семантичні відношення в парадигматиці. Синоніми. Евфемізми. Омоніми. Семантичні поля: гіпонемія. Функціональні семантичні класи. Класифікація фразеологічних одиниць на базі семантичного принципу.
Класифікація на базі структурального принципу. Класифікація згідно відмінності в їх функціях в комунікації. Семантичні відношення в фразеології.
Практичне заняття 5 (2 год.)
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу лексикологія англійської мови.
Морфеми: кореневі морфеми, афікси. основи.
Структурні типи англійського слова: прості слова, похідні слова. складні слова, складні похідні слова.
Запозичені слова. Англосаксонський елемент в словнику АМ. Кельтський елемент. Класичний елемент. Скандинавський елемент. Нормано-французький елемент. Запозичення з російської мови.
Інші різноманітні елементи в словнику англійської мови. Інтернаціональні слова. Архаїзми.
Неологізми.
Словотвір. Основні поняття. Шляхи словотвору. Афіксація. Складання слів. Редуплікація.
Фразові дієслова. Конверсія. Субстантивація. Аджективізація. Фразові іменники. Скорочення: контрактура, абревіатура. Реверсія. Зміна наголосу у слові. Чередування звуків (градація). Звуки наслідування (ономатопія). Лексикалізація множини іменників.
Лексичне значення та семантична структура слова в англійській мові. Зміна значення.
Трансференція назви. Семантичні групи слів. Семантичні відношення в парадигматиці.
Синоніми. Евфемізми. Омоніми. Семантичні поля: гіпонемія. Функціональні семантичні класи.
Класифікація фразеологічних одиниць на базі семантичного принципу. Класифікація на базі структурального принципу. Класифікація згідно відмінності в їх функціях в комунікації.
Семантичні відношення в фразеології.
Література (
Лексикологія англійської мови):[2;3;6;7]

Лекція 7. Стилістична диференціація словникового складу англійської мови. Виражальні
засоби та стилістичні прийоми на морфологічному, фонетичному, лексико-семантичному
та синтаксичному рівнях (2 год.)
1.
Словниковий склад англійської мови.
2.
Нейтральний, літературний та розмовний словники англійської мови.
3.
Спеціальний літературний словник англійської мови: терміни, професіоналізми, поетичні та епістолярні слова, архаїчні слова, слова, що вийшли з ужитку, застарілі слова, варваризми, чужоземні слова, неологізми.
4.
Спеціальний розмовний словник англійської мови: слова скорочення, слова-злиття, складні слова, слова гібриди жаргонізми, діалектизми, сленг, вульгарні слова, ідіоми.
5.
Морфологічна стилістика. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфологічному рівні (перестановка, субстантивація, незвичне використання артиклів, транспозиція дієслів, транспозиція прикметників, транспозиція займенників).
6.
Фонетичні та графічні виражальні засоби та стилістичні прийоми (віршування, рима, ритм,

16
манера виконання, алітерація та асонанс, ономатопія, мелодія, пунктуація, текстова сегментація, параграф, частини та підрозділи, заголовок).
7.
Фігури заміщення (Фігури кількості: гіпербола, міосис, літота. Фігури якості: метонімія, синекдоха, перифраза, евфемізм, метафора, епітет, антономазія, персоніфікація, алегорія,
іронія).
8.
Фігури комбінування (Фігури ідентичності: Сімілія (порівняння), синоніми. Фігури
контрастування: оксюморон, парадокс, протиставлення. Фігури нерівності: клімакс, антиклімакс, зевгма, каламбур (гра слів, гра за вимовою).
9.
Редукція моделі речення: еліпсис, називні речення, приривання (апосіопесія), асиндетон, роздроблення.
10.
Розширення моделі речення: повтор, перелік, тавтологія, полісиндетон, паралельні конструкції.
11.
Зміна порядку слів: інверсія, відокремлення членів речення; Перенесення значення речення: риторичне запитання та інші варіанти.
Практичне заняття 6 (2 год.)
Словниковий склад англійської мови. Нейтральний, літературний та розмовний словники англійської мови. Спеціальний літературний словник англійської мови: терміни, професіоналізми, поетичні та епістолярні слова, архаїчні слова, слова, що вийшли з ужитку, застарілі слова, варваризми, чужоземні слова, неологізми. Спеціальний розмовний словник англійської мови: слова скорочення, слова-злиття, складні слова, слова гібриди жаргонізми, діалектизми, сленг, вульгарні слова, ідіоми.
Література (
Стилістика англійської мови):[1;4;7]
Практичне заняття 7 (2 год.)
Морфологічна стилістика. Перестановка. Субстантивація. Незвичне використання артиклів.
Транспозиція дієслів. Транспозиція прикметників. Транспозиція займенників.
Фонетичні та графічні виражальні засоби та стилістичні прийоми. Віршування. Рима, ритм.
Манера виконання. Алітерація. Асонанс. Ономатопея. Мелодія. Пунктуація. Текстова сегментація. Параграф. Частини та підрозділи. Заголовок.
Фігури заміщення. Фігури кількості: гіпербола, міосис, літота. Фігури якості: метонімія, синекдоха, перифраза, евфемізм, метафора, епітет, антономазія, персоніфікація, алегорія, іронія.
Фігури комбінування. Фігури ідентичності: Сімілія (порівняння), синоніми. Фігури контрастування: оксюморон, парадокс, протиставлення. Фігури нерівності: клімакс, антиклімакс, зевгма, каламбур (гра слів, гра за вимовою).
Редукція моделі речення: еліпсис, називні речення, приривання (апосіопесія), асиндетон, роздроблення.
Розширення моделі речення: повтор, перелік, тавтологія, полісиндетон, паралельні конструкції.
Зміна порядку слів: інверсія, відокремлення членів речення.
Перенесення значення речення: риторичне запитання та інші варіанти.
Література (
Стилістика англійської мови):[3;5;8]

17
VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
VII семестр
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал