Робоча програма дисципліниСкачати 97.11 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір97.11 Kb.
ТипРобоча програма
Навчальні матеріали дисциплін кафедри

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Спеціальність «Соціальна робота»

Українська етнопедагогікаРобоча програма дисципліни

Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів із основними засадами української етнопедагогіки як першоджерела педагогічної науки; оволодіння студентами знаннями, уміннями й навичками з народного виховного досвіду задля підвищення власного рівня духовності; професійно-педагогічна підготовка до діяльності соціального працівника засобами української етнопедагогіки
ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

Семінарське заняття №1

Тема 1.1. Загальні основи української етнопедагогіки

Мета: ознайомити студентів із загальними основами української етнопедагогіки

Зміст семінарського заняття

 1. Поняття про педагогіку, народну педагогіку, етнопедагогіку.

 2. Структура української етнопедагогіки.

 3. . Основні принципи і засоби української етнопедагогіки.

 4. Історичний аспект становлення української етнопедагогіки.

Завдання для обов'язкового виконання

 1. Домашні завдання:

  1. Підготовка реферату;

  2. Робота над термінологічним словником.

 2. Аудиторні завдання:

  1. У чому полягає суть української етнопедагогіки?

  2. Визначте спільні й специфічні риси народної педагогіки, етнопедагогіки, педагогіки, проілюструйте їх взаємозв'язок.

  3. Покажіть історичні підвалини етнопедагогіки, шляхи її становлення і розвитку.

  4. Розкрийте роль української етнопедагогіки в становленні і реформуванні сучасної національної системи освіти та виховання.


Семінарське заняття №2

Тема 1. 2. Спадкоємці джерел народної педагогіки

Мета: ознайомити студентів із спадкоємцями джерел української етнопедагогіки

Зміст семінарського заняття

 1. Найдавніші джерела етнопедагогічних знань.

 2. Костянтин Ушинський.

 3. Григорій Сковорода.

 4. Тарас Шевченко.

 5. Борис Грінченко.

 6. Пантелеймон Куліш.

 7. Олександр Духнович.

 8. Юрій Федькович.

 9. Софія Русова (Ліндфорс).

 10. Василь Сухомлинський.

 11. Іван Франко

Завдання для обов'язкового виконання

 1. Домашні завдання:

Підготуватися до презентації за обраною темою

 1. Історичний час творення української державності, національного
  духовного відродження.

 2. Народна педагогіка - вінець педагогічної теорії Костянтина
  Ушинського.

 3. Великий народний любомудр Григорій Сковорода.

 4. Т.Г. Шевченко - борець за народні ідеали.

 5. Левіт народного храму України - Борис Грінченко.

 6. Педагогічна народна велич П. Куліша, 0. Духновича, Ю. Федьковича.

 7. Скарбниця української духовності С. Русової.

 8. Народна педагогіка - життєдайне джерело творчості В. Сухомлинського

2. Аудиторні завдання:

 1. У чому полягає взаємозв'язок Г. Сковороди з українською етнопедагогікою?

 2. Розкрийте суть ідей народності виховання Г. Сковороди.

 3. Розкрийте погляди О. Духновича на народну мораль, її джерело, засоби морального удосконалення дітей.

 4. Визначте основні позиції народнопедагогічних поглядів Т. Шевченка, П. Куліша.

 5. Розкрийте суть висунутого К. Ушинським принципу народності виховання.

 6. Що зробив Б. Грінченко для рідного слова?

 7. Визначте зв'язок педагогічних ідей Ю. Федьковича з народною педагогікою.

 8. Охарактеризуйте погляди С Русової на народну педагогіку, дайте їм оцінку.

9. Як ви розумієте вислів В. Сухомлинського: «Народ - живе, вічне джерело педагогічної мудрості»?
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ НАРОДУ НА ВИХОВАННЯ

Семінарське заняття №3

Тема 2. 2. Виховний ідеал української народної педагогіки

Мета: ознайомити студентів із ставленням українського народу до виховного ідеалу

Зміст семінарського заняття

 1. Суть виховного ідеалу. Традиційний український ідеал людини.

 2. Розумове виховання в українській етнопедагогіці.

 3. Прогресивні ідеї і досвід трудового виховання в українській етнопедагогіці.

 4. Моральне виховання в українській етнопедагогіці.

 5. Естетичне і фізичне виховання в українській етнопедагогіці.

Завдання для обов'язкового виконання

 1. Домашні завдання:

Підготовка реферату;

Робота над термінологічним словником. 1. Аудиторні завдання:

 1. Який сучасний педагогічний ідеал українського національного виховання?

 2. Покажіть залежність ідеалів народного виховання в Україні від соціально-економічних та історичних обставин.

 3. Використовуючи другу частину праці Г. Ващенка «Виховний ідеал»! складіть схему змісту українського національного виховного ідеалу!

 4. Які народні засоби розумового розвитку?

 5. Як народ оцінює знання, розум, мудрість людини?

 6. Підберіть прислів'я про знання, розум, мудрість людини.

 7. Які завдання, засоби, методи розумового розвитку дитини в українській етнопедагогіці?

 8. Підберіть загадки-задачі для мовленнєвого розвитку дитини.

 9. Визначте зміст і характер праці у вашій сім'ї. Які трудові традиції вашої сім'ї?

 10. Розкрийте психолого-педагогічний механізм підготовки дитини до праці в українській народній педагогіці.

 11. Чиїми іменами і чому назване те добре, що виплекане руками людей у вашій місцевості?

 12. Які засоби трудового виховання визначає народна педагогіка?

 13. Які методи і прийоми трудового виховання наш народ вважав найефективнішими?

 14. Які, на вашу думку, проблеми трудового виховання сьогодні?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ДИДАКТИКАСемінарське заняття №4

Тема 3.2. Педагогіка народного календаря

Мета: ознайомити студентів із педагогікою народного календаря

Зміст семінарського заняття

1.Народний календар, його виховні потенції та філософські основи.

2. Виховні традиції народного календаря.

3. Зимові дати, свята.

4. Весняні дати і свята.

Завдання для обов'язкового виконання


 1. Домашні завдання:

 1. Підготовка до проведення заходу,

 2. Робота над термінологічним словником.

2. Аудиторні завдання:

 1. Розкрийте суть народного календаря, покажіть його філософські основи.

 2. Українська етнософія як основа народного календаря.

 3. Визначте виховні потенції:

а) зимових дат і свят народного календаря;

б) весняних дат і свят народного календаря;


Семінарське заняття №5

Тема 3.2. Педагогіка народного календаря

Мета: ознайомити студентів із педагогікою народного календаря

Зміст семінарського заняття

 1. Народний календар і національна система виховання.

 2. Літні дати і свята.

 3. Осінні дати і свята.

Завдання для обов'язкового виконання

 1. Домашні завдання:

 1. Підготовка до проведення заходу,

 2. Робота над термінологічним словником.

2. Аудиторні завдання:

1.Визначте виховні потенції:

а) літніх дат і свят народного календаря;

г) осінніх дат і свят народного календаря.

2. Визначте місце народного календаря в національній системі виховання.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема 1.1. Загальні основи української етнопедагогіки

Перелік питань для самостійної роботи: 1. Підготувати хронологічну таблицю становлення української етнопедагогіки


Тема 1. 2. Спадкоємці джерел народної педагогіки

Перелік питань для самостійної роботи:

Підготувати презентацію педагогічних поглядів однго із запропонованих діячів:


 1. Костянтин Ушинський.

 2. Григорій Сковорода.

 3. Тарас Шевченко.

 4. Борис Грінченко.

 5. Пантелеймон Куліш.

 6. Олександр Духнович.

 7. Юрій Федькович.

 8. Софія Русова (Ліндфорс).

 9. Василь Сухомлинський.

 10. Іван Франко


Тема 2.1. Мудрість народна про сім'ю як головний педагогічний інструментарій

Перелік питань для самостійної роботи: 1. Розкрити питання : «Суть народного дитинознавства, його основні компоненти».

 2. Визначити сімейні звичаї й обряди, пов'язані з дитиною. Народна характеристика дітей та вікова періодизація.


Тема 2. 2. Виховний ідеал української народної педагогіки

Перелік питань для самостійної роботи: 1. Дати характеристику морального виховання в українській етнопедагогіці.

 2. Дати характеристику естетичного і фізичного виховання в українській етнопедагогіці.


Тема 3. 1. Українська народна дидактика

Перелік питань для самостійної роботи: 1. Підготувати презентацію на одну із запропонованих тем:

Козацька духовність, її ознаки, компоненти й особливості.

Шляхи впровадження козацької педагогіки і формування козацької духовності.


Тема 3.2. Педагогіка народного календаря

Перелік питань для самостійної роботи:

Підготовка та проведення заходу,

а) зимових дат і свят народного календаря;

б) весняних дат і свят народного календаря;

а) літніх дат і свят народного календаря;г) осінніх дат і свят народного календаря.

Рекомендована література

Базова

 1. Васякович, Г.П., Черніков, П. І. Етнопедагогіка і морально-естетичневиховання учнів [Текст]: методичний посібник / Г.П. Васякович, П.І. Черніков. – Чернігів: Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1994. – 24 с.

 2. Ващенко Г. Виховний ідеал : Підручник для педагогів,виховників, молоді і батьків / Г. Ващенко. - Полтава : [б.в.], 1994. - 190 с.

 3. Лисенко, Н.В., Лаппо, В.В. Етнопедагогіка [Текст]: навчально-методичний посібник / Н.В.Лисенко, В.В. Лаппо. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 85 с.

 4. Русова С. Русова Софія. Дошкільне виховання / Софія Русова // Вибрані педагогічні твори: – К.: Освіта, 1996. – С. 34-185.

 5. Стельмахович М.Г. Народне дитинознавство / М.Г. Стельмахович. – К.: Знання, УРСР, 1991. – 48 с.

 6. Стельмахович, М.Г. Народна педагогіка [Текст]: навчально-методичний посібник / М.Г. Стельмахович. – К., 1985.

 7. Сявавко Е.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку / Е.І. Сявавко. – К.: Наукова думка. – 1974. – 152 с.

 8. Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні / К. Д.Ушинський // Вибр. тв. : в 2 т., Т 1. – К., 1983. – С. 53–54.

Допоміжна

 1. .Гутник, І. Козацька педагогіка як складова системи національного виховання молоді [Текст] / І.Гутник // Початкова школа. – 2003. − № 10. – С. 47-49.

 2. Будник, О. Особливості української етнопедагогіки [Текст] / О.Будник // Дайджест: Школа-парк педагогічних ідей та технологій. – 2002. – № 2. – C.116- 118

 3. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К : Академія, 2001. – 576 с.

 4. Грушевський Марко. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський. – К., 2001. – 96с.

 5. Лазарук, А. Батьківська педагогіка Василя Сухомлинського: аксіологічний ракурс проблеми [Текст] / А.Лазарук // Початкова школа. – 2004. − № 5. – С. 3-5

 6. Малинка А. Родины й хрестины. (Материалы собран. в м. Мрин Нежинского узда) / А. Малинка. – Киевская старина, 1898, т. 61.

 7. Негребецький І. Підручник для русских женщин. О вихованню / І. Негребецький. – Л., 1888. – 95с.

 8. Онищук А. З народного життя гуцулів / А. Онищук. // Родини і христини та дитина до шостого року життя / Матеріали до української етнології. – Т. XV. – Львів, 1912.

 9. Стельмахович, М. Виховний ідеал української народної педагогіки [Текст] / М. Стельмахович // Початкова школа. – 1998. – № 6. – С. 1-5.

 10. Стельмахович, М., Червінська, І. Етнопедагогічні основи української національної школи-родини [Текст] / М.Стельмахович, І.Червінська // Початкова школа. – 1997. – № 5. – C. 10-12.

 11. Стельмахович, М., Червінська, І. Етнопедагогічні основи української національної школи-родини [Текст] / М.Стельмахович, І.Червінська // Початкова школа. – 1997. – № 5. – C. 10-12.

 12. Усатенко, Т. Українська національна школа-родина – ціннісний орієнтир суспільства [Текст] / Т.Усатенко // Початкова школа. – 1997. – № 5. – С. 8-9. Будник, О. Особливості української етнопедагогіки [Текст] / О.Будник // Дайджест: Школа-парк педагогічних ідей та технологій. – 2002. – № 2. – C. 116-118.

 13. Усатенко, Т. Українська національна школа-родина – ціннісний орієнтир суспільства [Текст] / Т.Усатенко // Початкова школа. – 1997. – № 5. – С. 8-9.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал