Робоча програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»Сторінка2/4
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.68 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 64% - 36%,

для заочної форми навчання (б) – 19% — 81%.2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни — формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті ділового, навчального та професійного середовищ.

Завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є:

а) формування мотивації до вивчення іноземної мови; пізнання через мову історії, культури, естетичних та моральних цінностей народу, мова якого вивчається; формування світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів майбутніх магістрів;

б) вироблення умінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації іноземною мовою; знаходити, сприймати аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формах;

в) опанування фоновими знаннями мови;

г) розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях; формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;

ґ) подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення і поглиблення знань студентів про мову як про суспільне явище;

д) ознайомлення студентів з мовами різних професій, новими поняттями, термінами;

ж) практичне оволодіння студентами діловою та технічною термінологією іноземної мови;

з) практичне оволодіння студентами перекладом в усній і писемній формах;

и) удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей майбутніх фахівців.
 • Студент повинен знати

 • матеріал програми курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,

 • стратегії професійного спілкування і навчання; граматичну, морфологічну системи мови,

 • категорії, класи і структури нормативної граматики мови,

 • мовленнєві функції та засоби вираження,

 • принципи організації висловлювання,

 • граматичну семантику,

 • основи синтаксису та пунктуації,

 • основи лексикографії та лексикології,

 • явище полісемії слів, їх зв’язок з контекстом,

 • стійкі висловлювання, ідіоматичні конструкції, фразеологізми, лексико-комунікативні кліше,

 • основні моделі ведення дискурсу,

 • достатнью кількість соціокультурних мовних одиниць для організації висловлювання у межах визначеної тематики і сфер спілкування; культури країни, мова якої вивчається; основних правил ввічливості, норм поведінки, безеквівалентної та фонової лексики.

Студент повинен уміти

 • розуміти висловлювання, що стосуються особистісної, суспільної, професійної, освітньої сфер; а також тексти пізнавального та країнознавчого характеру.

 • розуміти повний зміст висловлювання викладача, носіїв мови у межах особистісної, суспільної, освітньої сфер; виокремлювати головну і другорядну інформацію у текстах, використовуючи лінгвістичну та контекстуальну здогадку.

 • розуміти основний зміст повідомлень, оголошень; здобувати інформацію з фаху; узагальнювати інформацію, робити на її основі власні висновки.

 • розуміти автентичні тексти різних жанрів і стилів; користуватися словником та іншою довідковою літературою.

 • розуміти основний зміст газетних, журнальних публікацій науково-популярного, публіцистичного стилів; виділяти основну думку.

 • анотувати й реферувати значний за обсягом фаховий текст (серію текстів) з метою пошуку необхідної інформації (її частини); отримувати необхідну інформацію з оголошень, проспектів, брошур, офіційних документів.

 • чітко та детально висловлюватись з широкого поля тем; виражати свою думку з певної проблеми, наводячи аргументи “за” і “проти”; висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; робити повідомлення за певною ситуацією; висловлювати своє ставлення до осіб, подій, явищ.

 • без попередньої підготовки встановлювати і підтримувати спілкування зі співрозмовником; ініціювати та завершувати спілкування, використовуючи для цього відповідні зразки мовленнєвого етикету; ініціювати та підтримувати діалоги; аргументовано доводити свою точку зору.

 • робити нотатки; складати план; заповнювати анкету, опитувальний лист; писати діловий лист, повідомлення, автобіографію.

 • усвідомлювати і толерантно ставитися до традицій, звичаїв, цінностей, ідеалів країни, мова якої вивчається.

 • описувати і порівнювати предмети, явища, дії; характеризувати якості; запитувати і надавати інформацію; розпитувати з метою роз’яснення й уточнення інформації; надавати необхідні відповіді; приймати або відхиляти пропозицію.

 • сприймати новий досвід і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження, здогадки; адекватно діяти у навчальній та професійній ситуаціях.

 • свідомо і правильно утворювати речення, необхідні для використання у найтиповіших ситуаціях; здійснювати мовленнєві функції, вживаючи найзагальніші вирази та висловлювання; використовувати різні стратегії для контакту з представниками інших культур.

Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час практичного заняття, контрольних робіт, тестування, заліку, іспиту.

На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу, написання резюме, анотацій, тестів та контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання), підготовка до практичних занять, тестування, заліків, іспиту, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (підготовка доповідей на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ).3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Формування іншомовної компетентності в особистісній, суспільній та освітній сферах спілкування.

Тема 1. Іноземна мова – мова професійного спілкування. Фонологічні особливості сучасної іноземної мови та основні правила техніки читання. Загальні відомості про порядок слів у реченні. Основні та другорядні члени речення. Прямий та зворотній порядок слів в розповідному реченні. Порядок слів в питальному реченні. Імператив слабких, сильних та неправильних дієслів. Розмовна тема “Вінницький національний технічний університет”.

Тема 2. Іменник. Утворення множини іменників. Правила правопису множини іменників. Відмінки іменників. Утворення іменників за допомогою суфіксації. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Переклад на українську мову порівняльних речень. Утворення прикметників за допомогою суфіксації.

Тема 3. Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Зворотні займенники. Взаємні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники. Кількісні займенники. Основні правила вживання. Розмовна тема “Рідне місто (село)”.

Тема 4. Прийменник. Поняття про прийменник. Прийменники місця, руху, часу. Шляхи поповнення словникового складу мови. Основні способи словотворення (конверсія, афіксація).

Тема 5. Числівники. Утворення кількісних та порядкових числівників. Читання складних та багатозначних чисел, простих та десяткових дробів та мішаних чисел. Читання хронологічних дат та позначення часу.

Тема 6. Дієслово. Поняття про дієслово та його утворення. Допоміжні дієслова. Правильні, неправильні дієслова. Система часів дієслова. Неозначені часи. Теперішній неозначений час (утворення, вживання). Минулий неозначений час. Утворення та вживання неозначених часів. Виконання вправ та розпізнавання граматичних структур, їх аналіз, розуміння та переклад.

Тема 7. Тривалі часи. Теперішній, минулий, майбутній тривалий час (утворення, вживання). Типи словників. Визначення початкової форми слова. Розмовна тема “Україна: політичний устрій, географічне положення, найбільші міста”.

Тема 8. Перфектні часи. Теперішній, минулий, майбутній перфектий час (утворення та вживання). Перфектний час з точки зору минулого.
Змістовий модуль 2. Формування лінгвосоціокультурної компетентності в межах визначеної тематики та сфер спілкування.

Тема 9. Перфектно-тривалі часи. Теперішній, минулий, майбутній перфектно-тривалого час (утворення та вживання).

Тема 10. Знайомство з країнами, мова яких вивчається. Пасивний стан дієслова. Особливості вживання речень у пасивному стані. Неозначені часи в пасивному стані (теперішній, минулий, майбутній). Розмовна тема “Загальні відомості про країни, мови яких вивчаються”.

Тема 11. Тривалі часи в пасивному стані (теперішній, минулий, майбутній). Перфектні часи в пасивному стані (теперішній, минулий, майбутній). Переклад речень з дієсловом у пасивному стані. Розмовна тема “Історія, культура, традиції країн, мови яких вивчаються”.

Тема 12. Типи питальних речень. Розмовна тема “Видатні діячі культури та науки країн, мови яких вивчаються”.

Тема 13. Узгодження часів. Аналіз і переклад як способи розуміння тексту. Шляхи поповнення словникового складу мови.

Тема 14. Читання та переклад оригінальних текстів соціокультурного спрямування.
Змістовий модуль 3. Формування прагматичної компетентності у міжкультурній комунікації.

Тема 15. Мікромоделі утворення основних частин мови. Часові форми дієслова в активному стані (узагальнення). Розмовна тема “Історія, культура, традиції України”.

Тема 16. Часові форми дієслова у пасивному стані (узагальнення). Значення лексики для правильного розуміння тексту. Слова-терміни.

Тема 17. Герундій. Дієслівні та іменникові властивості герундія. Комплекси з герундієм. Переклад герундія українською мовою. Розмовна тема “Київ – столиця України”.

Тема 18. Дієприкметник. Утворення дієприкметників, форми дієприкметників. Значення та вживання. Функції дієприкметника в реченні.

Тема 19. Інфінітив. Значення та вживання форм інфінітива. Функції інфінітива в реченні. Розмовна тема “Видатні діячі культури та науки України”.

Тема 20. Особливості перекладу інфінітивних конструкцій. Засвоєння фахової термінології. Основні принципи анотування та реферування.
Змістовий модуль 4. Формування мовленнєвої компетентності у професійно-виробничій сфері.

Тема 21. Умовні речення. Схема умовних підрядних речень в текстах зі спеціальності.

Тема 22. Модальні дієслова. Вживання модальних дієслів. Замінники модальних дієслів. Розвиток навичок професійного монологічного мовлення. Розмовна тема “Моя майбутня спеціальність; плани на майбутнє”.

Тема 23. Інтернаціоналізми та запозичення, поширені в науково-технічних текстах. Значення лексики для розуміння спеціалізованих текстів.

Тема 24. Багатозначність слів. Уточнення значення слова. Виконання вправ на розпізнавання граматичних структур.
Змістовий модуль 5. Формування термінологічного словника спеціальності. Принципи організації висловлювання.

Тема 25. Читання та усний переклад оригінальної фахової літератури. Виконання вправ на розпізнавання граматичних структур. Узгодження часів.

Тема 26. Модальні дієслова. Вживання модальних дієслів та їх замінників в технічних текстах. Розвиток навичок монологічного мовлення. Розмовна тема “Чому важливо вивчати іноземні мови”.

Тема 27. Особливості перекладу речень з пасивним станом в технічних текстах зі спеціальності.

Тема 28. Читання та письмовий переклад зі словником фахової літератури. Основні комунікативні стратегії ведення дискурсу.
Змістовий модуль 6. Формування вмінь та навичок роботи з фаховими текстами.

Тема 29. Базові лексико-граматичні структури, характерні для науково-технічного стилю. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Професійне спілкування іноземною мовою.

Тема 30. Формування термінологічного словникового мінімуму зі спеціальності. Загальноприйняті умовні скорочення слів та словосполучень.

Тема 31. Письмовий переклад оригінальної фахової літератури.

Тема 32. Переклад фразеологічних сполучень та ідіоматичних виразів. Вибір мовної поведінки при організації висловлювання.
Змістовий модуль 7. Мовленнєві функції та засоби вираження в межах професійної тематики.

Тема 33. Читання та письмовий переклад фахової літератури без словника.

Тема 34. Базові лексико-граматичні структури, характерні для науково-технічного стилю мови. Вдосконалення навичок діалогічного мовлення.

Тема 35. Аудіювання лекції з фаху. Багатозначність технічних термінів. Вибір значення слова в залежності від характеру тексту, що перекладається. Розкриття значення слова шляхом аналізу словотворчих елементів. Розкриття значень семантичних омонімів.

Тема 36. Письмовий переклад оригінальної фахової літератури. Розмовна тема “Найвидатніші діячі науки, в якій я спеціалізуюся”.

Тема 37. Анотування рідною мовою іншомовних текстів загальнотехнічного характеру.
Змістовий модуль 8. Удосконалення набутих вмінь та навичок самостійного спілкування іноземною мовою в професійній діяльності.

Тема 38. Особливості перекладу заголовків наукових статей та публіцистичних текстів.

Тема 39. Анотування іншомовних текстів зі спеціальності рідною мовою. Розмовна тема “Розвиток галузі промисловості та науки, в яких я спеціалізуюся”.

Тема 40. Письмовий переклад оригінальної фахової літератури. Огляд основних розмовних тем.
Змістовий модуль 9. Узагальнення засвоєного матеріалу.

Тема 41. Усний переклад оригінальної фахової літератури.

Тема 42. Письмовий переклад оригінальної фахової літератури.

Тема 43. Діалогічне мовлення в межах засвоєної тематики.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8
Тема 1. Іноземна мова – мова професійного спілкування. Фонологічні особливості сучасної іноземної мови та основні правила техніки читання. Загальні відомості про порядок слів у реченні. Основні та другорядні члени речення. Прямий та зворотній порядок слів в розповідному реченні. Порядок слів в питальному реченні. Імператив слабких, сильних та неправильних дієслів. Розмовна тема “Вінницький національний технічний університет”.

4,5

-

4

-

-

0,5

4

-

1

-

-

3

Тема 2. Іменник. Утворення множини іменників. Правила правопису множини іменників. Відмінки іменників. Утворення іменників за допомогою суфіксації. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Переклад на українську мову порівняльних речень. Утворення прикметників за допомогою суфіксації.

4,5

-

4

-

-

0,5

5

-

1

-

-

4

Тема 3. Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Зворотні займенники. Взаємні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники. Кількісні займенники. Основні правила вживання. Розмовна тема “Рідне місто (село)”.

4,5

-

4

-

-

0,5

4

-

1

-

-

3

Тема 4. Прийменник. Поняття про прийменник. Прийменники місця, руху, часу. Шляхи поповнення словникового складу мови. Основні способи словотворення (конверсія, афіксація).

4,5

-

4

-

-

0,5

4

-

1

-

-

3

Тема 5. Числівники. Утворення кількісних та порядкових числівників. Читання складних та багатозначних чисел, простих та десяткових дробів та мішаних чисел. Читання хронологічних дат та позначення часу.

4,5

-

4

-

-

0,5

4

-

1

-

-

3

Тема 6. Дієслово. Поняття про дієслово та його утворення. Допоміжні дієслова. Правильні, неправильні дієслова. Система часів дієслова. Неозначені часи. Теперішній неозначений час (утворення, вживання). Минулий неозначений час. Утворення та вживання неозначених часів. Виконання вправ та розпізнавання граматичних структур, їх аналіз, розуміння та переклад.

4,5
40,5

5
14

Тема 7. Тривалі часи. Теперішній, минулий, майбутній тривалий час (утворення, вживання). Типи словників. Визначення початкової форми слова. Розмовна тема “Україна: політичний устрій, географічне положення, найбільші міста”.

4,5
40,5

5
14

Тема 8. Перфектні часи. Теперішній, минулий, майбутній перфектий час (утворення та вживання). Перфектний час з точки зору минулого.

4,5
40,5

5
14

Контрольна робота для студентів заочної форми навчанняК/р I
Разом за змістовим модулем 1.

36

-

32

-

-

4

36

-

8

-

-

28

Тема 9. Перфектно-тривалі часи. Теперішній, минулий, майбутній перфектно-тривалого час (утворення та вживання).

4

-

2

-

-

0,25

3

-

1

-

-

2

Тема 10. Знайомство з країнами, мова яких вивчається. Пасивний стан дієслова. Особливості вживання речень у пасивному стані. Неозначені часи в пасивному стані (теперішній, минулий, майбутній). Розмовна тема “Загальні відомості про країни, мови яких вивчаються”.

4,5

-

4

-

-

0,5

3

-

1

-

-

2

Тема 11. Тривалі часи в пасивному стані (теперішній, минулий, майбутній). Перфектні часи в пасивному стані (теперішній, минулий, майбутній). Переклад речень з дієсловом у пасивному стані. Розмовна тема “Історія, культура, традиції країн, мови яких вивчаються”.

4,25

-

4

-

-

0,25

2,5

-

0,5

-

-

2

Тема 12. Типи питальних речень. Розмовна тема “Видатні діячі культури та науки країн, мови яких вивчаються”.

2,25

-

2

-

-

0,25

2,5

-

0,5

-

-

2

Тема 13. Узгодження часів. Аналіз і переклад як способи розуміння тексту. Шляхи поповнення словникового складу мови.

2,25
20,25

2,5
0,52

Тема 14. Читання та переклад оригінальних текстів соціокультурного спрямування.

2,5
20,5

4,5
0,54

Разом за змістовим модулем 2.


18

-

16

-

-

2

18

-

4

-
14

Тема 15. Мікромоделі утворення основних частин мови. Часові форми дієслова в активному стані (узагальнення). Розмовна тема “Історія, культура, традиції України”.

6

-

4

-

-

2

6,5

-

0,5

-

-

6

Тема 16. Часові форми дієслова у пасивному стані (узагальнення). Значення лексики для правильного розуміння тексту. Слова-терміни.

6

-

4

-

-

2

6,5

-

0,5

-

-

6

Тема 17. Герундій. Дієслівні та іменникові властивості герундія. Комплекси з герундієм. Переклад герундія українською мовою. Розмовна тема “Київ – столиця України”.

10

-

6

-

-

4

6

-

2

-

-

4

Тема 18. Дієприкметник. Утворення дієприкметників, форми дієприкметників. Значення та вживання. Функції дієприкметника в реченні.

10

-

6

-

-

4

6

-

2

-

-

4

Тема 19. Інфінітив. Значення та вживання форм інфінітива. Функції інфінітива в реченні. Розмовна тема “Видатні діячі культури та науки України”.

11

-

6

-

-

5

6

-

2

-

-

4

Тема 20. Особливості перекладу інфінітивних конструкцій. Засвоєння фахової термінології. Основні принципи анотування та реферування.

11
65

5
14

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання
К/р IІРазом за змістовим модулем 3.


54

-

32

-

-

22

36

-

8

-

-

28

Тема 21. Умовні речення. Схема умовних підрядних речень в текстах зі спеціальності.

4,5
40,5

5
14

Тема 22. Модальні дієслова. Вживання модальних дієслів. Замінники модальних дієслів. Розвиток навичок професійного монологічного мовлення. Розмовна тема “Моя майбутня спеціальність; плани на майбутнє”.

4,5
40,5

5
14

Тема 23. Інтернаціоналізми та запозичення, поширені в науково-технічних текстах. Значення лексики для розуміння спеціалізованих текстів.

4,5
40,5

5
14

Тема 24. Багатозначність слів. Уточнення значення слова. Виконання вправ на розпізнавання граматичних структур.

4,5
40,5

3
12

Разом за змістовим модулем 4.


18
162

18
414

Тема 25. Читання та усний переклад оригінальної фахової літератури. Виконання вправ на розпізнавання граматичних структур. Узгодження часів.

4,5
40,5

3
12

Тема 26. Модальні дієслова. Вживання модальних дієслів та їх замінників в технічних текстах. Розвиток навичок монологічного мовлення. Розмовна тема “Чому важливо вивчати іноземні мови”.

4,5
40,5

5
14

Тема 27. Особливості перекладу речень з пасивним станом в технічних текстах зі спеціальності.

4,5
40,5

5
14

Тема 28. Читання та письмовий переклад зі словником фахової літератури. Основні комунікативні стратегії ведення дискурсу.

4,5
40,5

5
14

Контрольна робота для студентів заочної форми навчанняК/р IІІ
Разом за змістовим модулем 5.

18
162

18
414

Тема 29. Базові лексико-граматичні структури, характерні для науково-технічного стилю. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Професійне спілкування іноземною мовою.

12
84

9
27

Тема 30. Формування термінологічного словникового мінімуму зі спеціальності. Загальноприйняті умовні скорочення слів та словосполучень.

14
86

9
27

Тема 31. Письмовий переклад оригінальної фахової літератури.

14
86

9
27

Тема 32. Переклад фразеологічних сполучень та ідіоматичних виразів. Вибір мовної поведінки при організації висловлювання.

14
86

9
27

Разом за змістовим модулем 6.

54
3222

36
828

Тема 33. Читання та письмовий переклад фахової літератури без словника.

7
34

2,5
0,53

Тема 34. Базові лексико-граматичні структури, характерні для науково-технічного стилю мови. Вдосконалення навичок діалогічного мовлення.

7
34

2,5
0,52

Тема 35. Аудіювання лекції з фаху. Багатозначність технічних термінів. Вибір значення слова в залежності від характеру тексту, що перекладається. Розкриття значення слова шляхом аналізу словотворчих елементів. Розкриття значень семантичних омонімів.

7
34

4
13

Тема 36. Письмовий переклад оригінальної фахової літератури. Розмовна тема “Найвидатніші діячі науки, в якій я спеціалізуюся”.

8
44

4
13

Тема 37. Анотування рідною мовою іншомовних текстів загальнотехнічного характеру.

7
34

4
13

Контрольна робота для студентів заочної форми навчанняК/р IV
Разом за змістовим модулем 7.

36
1620

20
414

Тема 38. Особливості перекладу заголовків наукових статей та публіцистичних текстів.

4
22

4
22

Тема 39. Анотування іншомовних текстів зі спеціальності рідною мовою. Розмовна тема “Розвиток галузі промисловості та науки, в яких я спеціалізуюся”.

16
610

23
320

Тема 40. Письмовий переклад оригінальної фахової літератури. Огляд основних розмовних тем.

16
610

27
324

Разом за змістовим модулем 8.

36
1422

54
846

Тема 41. Усний переклад оригінальної фахової літератури.3
12

Тема 42. Письмовий переклад оригінальної фахової літератури.17
215

Тема 43. Діалогічне мовлення в межах засвоєної тематики.16
115

Разом за змістовим модулем 9.

-
--

36
432

Усього годин


270
17496

270
52218


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал