Робоча програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»Сторінка1/4
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.68 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
Вінницький національний технічний університет
Кафедра іноземних мов

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

__________Романюк О. Н.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.051001(Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології); 6.051004(Оптотехніка);

6.050201(Системна інженерія)

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_________________________________________________

(назва спеціалізації)

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

2013 рік


Робоча програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів

за напрямом підготовки 6.051001(Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології);6.051004(Оптотехніка);

6.050201(Системна інженерія)

спеціальністю ________________________________________________

2013. — 27 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Абрамович Г.В., заступник з навчально-методичної роботи каф. ІМ, ст. викладач;

Степанова І.С., доцент, к.філол.н., доцент;

Тульчак Л.В., викладач каф. ІМ;

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол від «7» травня 2013 року № 17

Завідувач кафедри ___________________(доц. Степанова І.С.)

Схвалено Методичною комісією ІнІТКІ

Протокол від «14» травня 2013 року № 9

Голова Методичної комісії ІнІТКІ_____________ (Проф. Азаров О.Д.)
Схвалено Методичною радою ВНТУ

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова____________________________ (проф. Романюк О. Н.)

 Г. В. Абрамович , І. С. Степанова, 2013 р.

 ВНТУ, 2013 рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7,5

Галузь знань

0510(Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології);

0502(Автоматика та управління)

(шифр і назва)Нормативна

Напрям підготовки

6.051001(Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології); 6.051004(Оптотехніка); 6.050201(Системна інженерія)

(шифр і назва)Модулів – 8/9

Спеціальність (професійне

спрямування):

_________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 8/9

4

5

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

Триместр

Загальна кількість годин - 270

1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4-5-6-7-8-9

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

-

Практичні, семінарські

32 год.

16 год.

32 год.

16 год.

16 год.

32 год.

16 год.

14 год.

8 год.

4 год.

8 год.

4 год.

4 год.

8 год.

4 год.

8 год.

4 год.

Лабораторні

Не передбачені

Самостійна робота

4 год.

2 год.

22 год.

2 год.

2 год.

22

год.


20 год.

22

год.


28 год.

14 год.

28 год.

14 год.

14 год.

28 год.

14 год.

46 год.

32 год.

залік

залік

залік

іспит

залік

залік

залік

залік

залік, іспит


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал