Робоча програма дисципліна «менеджмент та маркетинг у фармації»Скачати 335.62 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір335.62 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ
Оцінювання поточної успішності проводиться за дванадцятибальною рейтинговою шкалою.
Оцінка за практичне заняття вважається позитивною, якщо вона становить 4,0 і більше балів.
При цьому враховуються всі види робіт, передбачені методичною вказівкою для студентів при вивченні теми практичного (семінарського) заняття.
Бали
Критерії оцінювання
1
Виставляється у тих випадках, коли студент не розкриває зміст навчального матеріалу,не виконав практичної роботи, не оформив протокол.
2
Виставляється студенту, коли він погано орієнтується в навчальному матеріалі, що виявляється шляхом пропонування йому додаткових запитань, виявляє незнання змісту виконання практичної роботи.
3
Виставляється студенту, коли він фрагментарно розкриває зміст навчального матеріалу, допускає грубі помилки у визначенні понять та при використанні термінології, виконав практичну роботу, частково оформив протокол.
4
Виставляється, коли студент орієнтується в основному матеріалі, але не може самостійно і послідовно сформулювати відповідь, спонукаючи викладача пропонувати йому навідні питання, фрагментарно виконав практичну роботу.
5
Виставляється студенту, коли він фрагментарно розкриває зміст навчального матеріалу, показує початкову уяву про предмет вивчення, виконав практичне завдання не до кінця.
6
Виставляється студенту, коли він відтворює основний навчальний матеріал, але при його викладенні допускає суттєві помилки, наводить прості приклади, визначення понять недостатні, характеризує загальні ознаки, недооформив протокол заняття.
7
Виставляється студенту у випадку, коли він розкриває основний зміст навчального матеріалу; допускає незначні порушення у послідовності викладення матеріалу, при використанні наукових понять та термінів, нечітко формулює висновки, орієнтується в методиці виконання практичної роботи, виконав її не в повному обсязі.
8
Виставляється у випадку, коли студент розкриває основний зміст навчального матеріалу; дає неповні визначення понять; допускає неточності при використанні наукових термінів, нечітко формулює висновки, виконав практичну роботу, але допустив незначні помилки під час проведення дослідження.
9
Виставляється студенту, коли він розкриває основний зміст навчального матеріалу; дає повні визначення понять та термінів, допускаючи незначні порушення у послідовності викладення, самостійно, зі знанням методики виконав практичну роботу, але допустив неточності у послідовності проведення роботи.
10
Виставляється у тих випадках, коли студент виявляє повне знання фактичного матеріалу, вміє аналізувати, оцінювати та розкривати суть понять; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; логічно будувати висновки, оформив протокол практичного заняття, допускаючи незначні помилки при застосувані наукових термінів і понять.
11
Виставляється студенту, коли він показує глибокі, міцні та системні знання в об’ємі навчальної програми, безпомилково відповідає на всі запитання, обґрунтовано формулює висновки, використовуючи матеріали, що виносяться на самостійну роботу студента, грамотно і послідовно, зі знанням методики, виконав практичну роботу; в повному об’ємі оформив протокол практичного заняття, правильно застосовуючи наукові терміни та поняття.
12
Виставляється студенту, коли він самостійно, грамотно і послідовно, з вичерпною повнотою, використовуючи дані додаткової літератури, відповів на запитання з проявом вміння характеризувати різноманітні біологічні явища та процеси; чітко та правильно дає визначення та розкриває зміст наукових термінів і понять, самостійно та правильно виконав практичну роботу, без помилок оформив протокол практичного заняття.

Схвалено на засіданні кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
„____” ___________ 2016 року, протокол № ____
Завідувач кафедри, професор
Т.А. Грошовий


КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (ІРС)

Бали
Критерії оцінювання
1
ПІДБІР ДВОХ ВІДЕО МАТЕРІАЛІВ ІЗ РОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
або
ПІДБІР ДВОХ АУДІО МАТЕРІАЛІВ ІЗ РОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
2
ВИГОТОВЛЕННЯ ЛАМІНОВАНОЇ ТАБЛИЦІ З ВІДПОВІДНИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ.
або
ВИСТУП НА ЗАСІДАННІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА.
3
УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З ДИСЦИПЛІНИ.
або
РОБОТА НА СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ФОРУМІ У ВИГЛЯДІ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ.
4
СКЛАДАННЯ КРОСВОРДУ.
або
РОБОТА НА СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ФОРУМІ У ВИГЛЯДІ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ.
5
ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ.
або
РОБОТА НА СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ФОРУМІ У ВИГЛЯДІ УСНОЇ ДОПОВІДІ.
6
ПРИЗОВЕ МІСЦЕ ЗА УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З ДИСЦИПЛІНИ.
або
ПРИЗОВЕ МІСЦЕ ЗА УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВОГО ФОРУМА.

Примітка: якщо студент приймає участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. Даний документ має бути представлений на інформаційному стенді кафедри.
Схвалено на засіданні кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
„____” ___________ 2016 року, протокол № ____
Завідувач кафедри, професор
Т.А. Грошовий
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Критерії поточної оцінки знань студентів за вхідний контроль
Вхідний контроль, бали
Критерії оцінки
2
Вільно, самостійно та аргументовано відповідає на запитання викладача під час вхідного контролю, повністю розкриває суть виконання практичних завдань.
1
Обґрунтовано відповідає на запитання викладача під час вхідного контролю, в основному розкриває суть теоретичних аспектів виконання практичних завдань. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускає окремі несуттєві неточності та помилки.
0
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту практичних завдань.

Критерії поточної оцінки знань студентів при виконанні практичної роботи

Виконання практичної частини роботи,
бали
Критерії оцінки
2
В повному обсязі виконує усі практичні завдання, вільно та самостійно викладає матеріали та методики проведення практичних навичок та всебічно розкриває їх зміст. Усі завдання практичної роботи виконані.
1
Виконано усі практичні завдання, проте допускає суттєві неточності та помилки при виконанні практичної частини роботи заняття.
0
Не виконав практичну роботу повністю або не в змозі пояснити хід виконання практичної роботи. Допускає суттєві не точності та помилки.

Критерії поточної оцінки знань студентів за семінарське обговорення

Семінарське обговорення, бали
Критерії оцінки
4
В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час семінарського обговорення.
3
Добре викладає навчальний матеріал під час семінарського обговорення, проте допускає не значні помилки та неточності.
2
Орієнтується у навчальному матеріалі, викладає основний зміст під час семінарського обговорення, проте допускає значні помилки.
1
Частково володіє навчальним матеріалом, проте не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час семінарського
обговорення.
0
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти.

Критерії поточної оцінки знань студентів за контроль знань, що включає 24 тестові
завдання (2 бали)

Тестові завдання
Критерії оцінки
2
Виконав правильно 20-24 тестових завдання
1
Виконав правильно 14-19 тестових завдання
0
Виконав правильно менше ніж 13 тестових завдань
Критерії поточної оцінки знань студентів за контроль знань, що включає теоретичні
запитання (2), з яких можливо 1 теоретичне запитання з 1 ситуаційною задачею (кожне
по 1 балу).
Теоретичні запитання, бали
Критерії оцінки
2
Розкрив теоретичне питання та розв’язав ситуаційну задачу
1
Розкрив теоретичне запитання не повністю або при розв’язанні ситуаційної задачі допустив значні помилки.
0
Не виконав і не розкрив зміст теоретичного питання або не розв’язав задачу правильно.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК,
ВНЕСЕНИХ У МАТРИКУЛИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Матрикул вважається зарахованим у випадку, коли студент із повним знанням методики, самостійно, у чіткій послідовності проведення роботи, виконав практичну навичку та грамотно сформулював висновки. Під час проведення практичної навички викладач має право скерувати студента, який допускає неточності та незначні помилки у виконанні роботи.
Матрикул вважається не зарахованим у випадку, коли студент, орієнтуючись у фактичному матеріалі, показує незнання методики, невміння виконання практичної навички, допускає грубі помилки у послідовності проведення роботи та при формулюванні висновків.

Схвалено на засіданні кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
„____” ___________ 2016 року, протокол № ____
Завідувач кафедри, професор
Т.А. Грошовий

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС ІСПИТУ
Оцінка за іспит вираховується з врахуванням питомої ваги кількості балів, отриманих студентом за складання тестового контролю (75%) та питомої ваги кількості балів, отриманих студентом під час усної співбесіди з екзаменатором (25%).
Максимальна кількість балів за іспит, яку може набрати студент, становить 80.
Іспит вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.
Якщо студент не склав однієї їз складових частин іспиту, він вважається таким, що не склав екзаменаційний підсумковий контроль у цілому. Студент перескладає лише ту частину, яку не склав.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
Оцінювання знань студентів і переведення результатів засвоєння отриманих знань здійснюється за наступною шкалою:
Кількість правильних відповідей при складанні тестових
завдань у ННВ незалежного тестування знань студентів
Кількість
балів,
що
виставляється студенту
1-24
Не склав
25, 26 38 27 39 28 40 29 41 30 42 31 43 32 44 33 45 34 46 35 47 36 48 37 49 38 50 39 51 40 52 41 53 42 54 43 55 44 56 45 57 46 58 47 59 48 60

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З ЕКЗАМЕНАТОРОМ
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виставлення балів залежно від правильності відповідей на питання з врахуванням повноти відповіді за наступною шкалою:
Оцінка правильності відповіді на питання з
врахування повноти відповіді
Кількість балів, що виставляються студенту
за відповідь на одне питання
Відсутність правильної відповіді на питання
0
Часткова відповідь на питання
1
Неповна відповідь на питання
2
Повна відповідь на питання
3
Шкала переведення:
Сумарна кількість балів, отриманих при відповіді на окремі
питання
Кількість
балів,
що
виставляються студенту
Відсутність правильних відповідей на жодне питання
Не склав
3 12 4
13 5
14 6
15 7
16 8
18 9
20
Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент при усній співбесіді з екзаменатором
– 12 балів, максимальна кількість балів – 20.

Схвалено на засіданні кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
„____” ___________ 2016 року, протокол № ____
Завідувач кафедри, професор
Т.А. Грошовий


19. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
БАЗОВА (ОСНОВНА):

1.
Громовик Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації: підручник / Б.П. Громовик, Г.Д.
Гасюк, О.Р. Левицька; за ред. д-ра фарм. наук, проф. Б.П. Громовика. – К.: Медицина, 2008. –
752 с.
2.
Мнушко З.М., Дихтярева Н.М. Менеджмент і маркетинг у фармації ч.1, ІІ. Маркетинг у фармації. Підручник для фарм. вузів і факультетів / під ред. З.М. Мнушко. – Харків „Основа” в-во НФаУ, 2007. – 288 с.
3.
Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Мороз Л.А., Чухрай Н.И. Фармацевтичний маркетинг:
Навчальний посібник; збірник вправ/ під ред. Л.А.Мороз. – Львів, Наутилус, 2000.- 320 с.
4.
Кузьмін О.Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав,
2003. — 416 с.
5.
Пилипенко С.М., Пилипенко А.Л. Менеджмент: Навч. посіб. — X.: ХДЕУ, 2002. — 208 с.
6.
Скібіцька Л.Ї. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2007. — 416 с.
7.
Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - К.: Лібра,
2004. - 712 с.
8.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 4-е. вид., доп. - К.: Лібра, 2006 - 717 с.
9.
Демчук М.Б. Особливості викладання менеджменту та маркетингу у фармації в умовах кредитно-модульної системи навчання / Демчук М.Б. // Медична освіта. - 2014. - №1.
– С.29-10.
10. http://www.drlz.com.ua/
11. http://www.apteka.ua/
12.
http://medbrowse.com.ua/
13. http://www.ema.europa.eu/ema
14. http://www.fda.gov/
Допоміжна література
1.
Кодекс законів про працю України // Закони про працю. — 1997. — С. 3—83.
2.
Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2006. —
176 с.
3.
Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Перевод с английского. — СПб.: Питер. 2003.-800 с.
4.
Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для студ. вузов/Р.Б. Ноздрева (ред.пер.с англ.). - М.: ЮНИТИ, 1998.-787 с.
5.
Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. - М.:
ЮНИТИ, 2003. - 1063 с.
6.
Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2. европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильяме", 2006. — 943 с.
7.
Наказ МОЗ України №723 від 31.10.2011 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами».
8. Курило Х.І. Дослідження фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптечних закладів на регіональному рівні / Курило Х.І., Демчук М.Б. // Студентський науковий вісник. – 2014. –
№1. – С.33-37.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал