Рисунок 1 Принципова схема комплексу інформаційних системСкачати 117.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір117.88 Kb.

Рисунок 1 Принципова схема комплексу інформаційних систем

Вихідна ситуація
Розвиток і впровадження інформаційних технологій за останні десятиріччя у сфері діяльності
Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст) здійснювались за децентралізованим принципом, завданням якого було вирішення локальних завдань окремих підрозділів щодо автоматизації бізнес-процесів. В результаті, було створено низку інформаційних систем, що успішно здійснюють покладенні на них функції, забезпечують ефективне виконання відповідних процесів й оперують великими накопиченими обсягами даних.
Проте сучасний стан інформаційних технологій та вектор розвитку держави у рамках впровадження технологій електронного урядування й управління вимагають переходу на якісно новий рівень. Неодноразово підкреслювалось, що найбільший потенціал економічного розвитку
України сконцентрований в інноваціях, зокрема, в розбудові електронного врядування та
інформаційного суспільства. Поточна інфраструктура інформаційних систем Мін’юсту не дозволяє вирішувати низку стратегічних завдань національної програми інформатизації, серед яких: електронний документообіг та обмін документами в електронній формі; автоматичний захищений інформаційний обмін даними у машино-зчитуваній формі між державними
інформаційними системами та використання єдиних довідників та класифікаторів; надання зручних електронних сервісів та послуг суб’єктам Мін’юсту, орієнтація на потреби громадянина в отриманні якісних інформаційних та освітніх послугах; консолідація даних з різних
інформаційних систем та їх аналітична обробка; безумовне використання електронного цифрового підпису; моніторинг та прозорість діяльності тощо.
Відповідно, необхідним є створення рішення, що відповідає сучасним вимогам, забезпечує завершений життєвий цикл обігу інформації, формує джерела відкритої інформації, мінімізує використання «паперової інформації» та орієнтує автоматизовані процеси Мін’юсту на суб’єкта – юридичних осіб та громадян.
Концепція вирішення завдання
Вирішення поставлених завдань вимагає розробки плану дій та етапів, поступове виконання яких забезпечить цілісний підхід до автоматизації й забезпечить побудову єдиного інформаційного простору Мін’юсту. Іншим важливим чинником є створення й уповноваження єдиного державного адміністратора для побудови комплексного рішення щодо єдиного інформаційного простору
Мін’юсту й відповідних його складових. Зазначений адміністратор повинен мати багаторічний досвід в адмініструванні подібних рішень, досвід роботи за проектним принципом та постановки завдань у зазначеній області автоматизації, розуміти сучасні досягнення у сфері захисту
інформації, електронно-цифрового підпису тощо.
Етап 1. Аналіз та оцінка рішень, що використовуються
На даному етапі має бути здійснено детальний аналіз існуючих інформаційних систем, виявлені системи, що у відповідності до нормативної документації мають бути створені, модифіковані або адаптовані до вимог чинного законодавства, сучасного стану розвитку інформаційних технологій.
Багаторічний досвід групи компаній із створення реєстрових систем й наявність готових уніфікованих компонентів створення типових реєстрових систем, дозволяє мінімізувати час на їх розробку.
Серед найбільш пріоритетних систем, що вимагають створення слід відзначити:

Система автоматизації архівів Мін’юсту
В умовах формування інформаційного суспільства, Система автоматизації архівів Мін’юсту покликана вирішити такі питання, як архівування електронних документів, прийом документів з цифровими носіями, забезпечення довгострокового і постійного зберігання для можливості передачі, отримання, забезпечення легкого доступу громадськості, обробки та використання
інформаційних ресурсів Мін’юсту.
Основна мета створення інформаційної системи полягає у забезпеченні:

розробки та підтримки єдиної класифікації документів;

електронного документообігу у структурі Мін’юсту;

ергономічного пошуку електронних документів;

організації доступу до архіву.
Система електронного документообігу
З метою забезпечення автоматизованої підтримки внутрішніх процесів документування, організації роботи з проектами документів та офіційними документами, які включають в себе створення, погодження, отримання, відправку, виконання, використання і зберігання документів в поточній діяльності суб’єкта, руху документів у внутрішній структурі установи на всіх етапах життєвого циклу документа, пошуку документів та метаінформації, організації ефективного контролю виконавчої дисципліни пропонується впровадження Системи електронного
документообігу «Арт-Документообіг».
При створенні документів, для роботи з текстом та даними, найчастіше використовуються такі поширені редактори як MS Word, MS Excel. Підтримка можливостей використання електронного цифрового підпису у зазначених редакторах реалізується засобами комп’ютерної програми
«Розширення пакету Microsoft Office для роботи з електронними документами». Політиками підписання «Розширення пакету Microsoft Office для роботи з електронними документами» прозоро регулюються правила накладання електронного цифрового підпису на документ декількома підписантами. Використання сукупності функціональних можливостей комп’ютерної програми «Розширення пакету Microsoft Office для роботи з електронними документами» та
Системи електронного документообігу «Арт-Документообіг» надає можливості щодо створення, подальшого управління та обробки юридично значущих документів.
Для підтримки процесів обміну документами в електронній формі із СКМУ, міністерствами та органами місцевого самоврядування пропонується інтеграція Системи електронного
документообігу «Арт-Документообіг» з Системою електронної взаємодії органів виконавчої
влади.
Інформаційно-аналітична система
З метою аналітичної обробки та представлення даних з різноманітних зовнішніх та внутрішніх
інформаційних ресурсів пропонується використання єдиного централізованого сховища даних, що оперуватиме виключно агрегованою та консолідованою інформацією. На підставі зібраних даних аналітичний модуль повинен забезпечити формування регламентованих та нерегламентованих звітів для підтримки прийняття управлінських рішень на вищому рівні, засоби оперативного аналізу та контролю. Побудову відповідного аналітичного модуля пропонується виконати на основі OLAP-механізмів.
Етап 2. Побудова єдиного інформаційного простору
Даний етап, базуючись на результатах виконання попереднього етапу, має на меті підвищення рівня інформатизації галузі за допомогою запропонованих у даному розділі рішень.

Забезпечення інформаційної та документальної підтримки зазначених процесів, реалізація механізмів організації інформаційного обміну, його контролю та захисту покладено на Систему
електронної взаємодії електронних документообігів та Систему інформаційного обміну.
Використання цих систем надасть можливість забезпечити обмін даними між існуючими
інформаційними системами міністерств та відомств, а також забезпечити можливість безпосереднього опрацювання електронних запитів з боку представників органів державної влади та місцевого самоврядування з використанням механізмів створення та обміну електронними документами.
Доступ до персональних документів, відомостей, процесів, історії розгляду запитів тощо здійснюється за допомогою принципів та механізмів «особистого кабінету суб’єкта». Додатковими можливостями особистого кабінету суб’єкта при роботі в Єдиному інформаційному порталі є надання засобів спілкування – форум, чат, е-пошта, база знань, відповіді на питання, що ставляться найчастіше, тощо.
Особлива увага має бути приділена питанню захисту персональних даних в процесі надання адміністративних послуг.
Для представників органів влади має бути побудоване відповідне портальне рішення, що забезпечить посадових осіб органів виконавчої влади (далі – ОВВ) всіх рівнів, а також безпосередньо державних службовців інструментом оперативного отримання актуальних відомостей з державних інформаційних електронних реєстрів, відомостей щодо стану виконання доручень, зведених статистичних відомостей, надасть можливість опрацьовувати заяви і запити від населення та бізнесу тощо.
Система інформаційного обміну (СІО)
З метою організації автоматизованого інформаційного обміну між всіма внутрішніми та зовнішніми елементами інформаційного середовища, пропонується побудова системи
інформаційного обміну, що забезпечить оперативний обмін інформацією як у автоматичному режимі, так й з регламентованими процедурами обміну, надасть можливість швидко забезпечити обмін інформацією по горизонталі та вертикалі організаційної структури, надасть змогу обліку, контролю, моніторингу та аналізу оперативних та агрегованих даних уповноваженими особами на усіх рівнях. Система дозволяє організацію автоматичного обміну даними, приховуючи деталі структури та особливості функціонування баз даних, не вимагає значних змін існуючих
інформаційних систем.
Система електронної взаємодії електронних документообігів
З метою забезпечення організації швидкого обміну документами в електронному вигляді між територіально віддаленими підрозділами та іншими організаціями-учасниками процесів, швидкого пошуку документів, якими обмінюються ці підрозділи та організації, зовнішнього погодження проектів, контролю руху документів між суб’єктами пропонується створення єдиного
інформаційного простору, шляхом впровадження рішення для організації документообігу між віддаленими підрозділами Мін’юсту та іншими суб’єктами засобами Системи електронної
взаємодії електронних документообігів.
Для підтримки процесів обміну документами в електронній формі з міністерствами та органами місцевого самоврядування пропонується інтеграція Системи електронної взаємодії електронних
документообігів з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Електронна система державних закупівель
З метою спрощення та підвищення ефективності процесу державних замовлень, забезпечення прозорості процесів та протидії зловживанням пропонується створення Системи, що дозволить здійснювати процес державних замовлень в електронній формі на спеціалізованому публічному веб-ресурсі. Безумовне використання електронного цифрового підпису, засобів журналізації,
ідентифікації та розподілу прав забезпечить юридичну значимість процесів, рішень і документів.
Захист інформації
З метою забезпечення захисту інформації, яка передається відкритими каналами зв’язку, та підтвердження її юридичного статусу в усіх компонентах запропонованого рішення має бути використано електронний цифровий підпис та програмні засоби захисту інформації, що мають відповідний висновок Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Також має бути вирішено питання захисту інформації при роботі користувачів у веб-браузерах з
Порталом шляхом використання спеціалізованого засобу криптографічного захисту даних, що
передаються за протоколом передавання гіпертексту.
На даний час в Україні на ринку послуг в області ЕЦП питання нормативного врегулювання вимог до форматів та структури ЕЦП вирішено не повністю. З огляду на це є необхідність в спеціалізованому програмному засобі, що забезпечить підтримку ЕЦП якомога широкого кола
Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК) та буде мати здатність до розширення переліку підтримуваних АЦСК на основі єдиного інтерфейсу доступу.
Для забезпечення можливості використання ЕЦП при роботі у веб-браузерах для накладання та перевірки підпису має бути використано спеціалізоване програмне забезпечення, що не містить складних в підтримці програмних засобів.
Система електронного запису на прийом для отримання послуг в державних органах
Система забезпечує можливість для громадян запису на прийом в електронній формі до підрозділів Міністерства для отримання послуги, що надається Міністерством. Запропоноване рішення дозволить оптимізувати інфраструктуру надання послуг, у тому числі повністю усунути виникнення черг, знизити витрати на послуги тощо.
Система соціометричних досліджень та підтримки прийняття кадрових рішень
Система реалізує механізми проведення соціометричних досліджень в колективах різних типів та рівнів організаційних структур з метою підтримки прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності роботи підрозділів та організації в цілому. Дослідження базуються на основі: результатів соціологічних досліджень як за професійними навичками, так і за загальними якостями; результатів аналізу взаємовідносин колективу; моделювання штатних та позаштатних ситуацій в колективі тощо.
Особистий кабінет
Реалізація особистого кабінету громадянина забезпечить:

швидку та якісну роботу з електронними запитами та зверненнями до Мін’юсту та підпорядкованих установ;

інформування про стан розгляду власного запиту чи звернення;

здійснення волевиявлення в електронній формі;

отримання інформаційних послуг в електронній формі.

Електронний офіс службовця
Електронний офіс службовці надає можливості автентифікації державного службовця в єдиному
інформаційному просторі, доступу до функціоналу єдиного інформаційного простору, здійснення діяльності в електронному вигляді згідно посадових обов'язків, інтеграцію з усіма системами в межах єдиного інформаційного простору, координацію діяльності посадовця, обробки та надання
інформації та послуг в електронній формі.
Система ведення адміністративно-територіального устрою (АТУ)
Система призначена для ведення класифікатора актуальних об’єктів адміністративно- територіального устрою (АТУ) відповідно до законодавства України і призначена для використання в інших системах.
Основні функціональні можливості Системи полягають в реєстрації та обліку об’єктів АТУ, а саме районів, населених пунктів, іменованих об’єктів, вулиць; ведення історії змін об’єктів АТУ; використання даних єдиного класифікатора АТУ в сторонніх системах; пошук та перегляд
інформації; формування інформаційної звітності, документів про проведені дії над об’єктами
АТУ.
Система оповіщення про торги
Система призначена для автоматизації типових процесів одержання, аналізу, зберігання та надання інформації про підготовку та проведення реалізації майна, арештованого державними виконавцями.
Основні функціональні можливості системи – це облік інформаційних повідомлень про торги, результати торгів, повідомлень про майно для безоплатної передачі; формування звітної
інформації; формування витягів з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень (ЕДРВП).
Система реалізації арештованого майна
Система призначена для автоматизації процесів проведення торгів з реалізації арештованого майна; здійснення торгів в електронному вигляді на єдиному web-порталі.
Основні функціональні можливості системи – це повний цикл проведення електронних торгів на підвищення: створення оголошення про торги, подача і розгляд заявок, процес торгів (подача цінових пропозицій), визначення переможця, формування і підпис протоколу торгів та можливість стати спецорганізацією, якій доручена реалізація арештованого майна, для будь-якого резидента
України (фізична або юридична особа), який бажає взяти участь у торгах.
Реєстр бланків
Система призначена для обліку поставки та обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності їх використання.
Основні функціональні можливості реєстру – це облік поставки бланків державним нотаріальним конторам, державним нотаріальним архівам, приватним нотаріусам; облік виданих, отриманих, переданих бланків; облік витрачання бланків та облік недійсних бланків; облік здійснення перевірки аутентичності бланків; ведення книг обліку поставки бланків, обліку видачі бланків, обліку зіпсованих та анульованих бланків; пошук інформації, отримання інформаційних довідок та витягів з реєстру; надання звітів.

Реєстр документів дозвільного характеру
Система призначена для автоматизації роботи державної дозвільної системи у сфері господарської діяльності; забезпечення зручного поповнення та підтримки загальнодержавного реєстру документів дозвільного характеру (ДДХ); надання адміністраторам дозвільної системи зручних засобів прийому заяв, ведення дозвільних справ, формування довідок.
Основні функціональні можливості реєстру – це реєстрація заяв про видачу ДДХ, надання декларації, запиту, реєстрація відмови в їх обробці; реєстрація відправлення справи в місцевий дозвільний орган та скасування реєстрації; реєстрація рішення по ДДХ на підставі заяви або без заяви, реєстрація отримання ДДХ підприємством; формування довідок і реєстрація видачі довідок; швидкий і зручний пошук за реєстром.
Програмний комплекс «Реєстраційний портал»
Система призначена для зручної та ефективної роботи з реєстраційними справами для надання можливості гнучкого і швидкого внесення, коригування, пошуку та видачі інформації.
Основні функціональні можливості програмного комплексу – це автоматизація процесу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; електронна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; облік справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; облік прийнятих документів і проведених реєстраційних дій; формування, друк та облік виписок, довідок та витягів; формування звітів.
Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Система призначена для реалізації державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців згідно положень Законодавства України.
Основні функціональні можливості системи – це автоматизація процесу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; електронна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; облік справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; облік прийнятих документів і проведених реєстраційних дій; формування, друк та облік витягів та довідок; формування звітів.
Реєстр судових рішень
Система призначена для накопичення, зберігання та обліку текстів судових рішень; надання доступу до судових рішень через публічний веб-ресурс.
Основні функціональні можливості: системи - це накопичення, зберігання та облік текстів судових рішень; здійснення класифікації текстів судових рішень; знеособлення текстів судових рішень на основі інноваційного лінгвістичного модуля; надання загального доступу до знеособлених текстів судових рішень; надання авторизованого доступу до незмінених текстів судових рішень; пошук і перегляд судових рішень.
Система організації електронного судового документообігу
Система призначена для забезпечення судового діловодства на всіх стадіях судового процесу, починаючи з надходження заяви чи судової справи до суду і до передачі справи в архів.
Основні функціональні можливості системи – це забезпечення загального діловодства і документообігу внутрішніх та зовнішніх документів; автоматизація процесів проходження процесуальних документів; здійснення процесуального контролю та контролю виконання
документів, а також відстеження життєвого циклу справ та документів; формування
інформаційно-аналітичної та статистичної звітності.
Система автоматичної фіксації протоколів судових засідань
Система призначена для технічної фіксації судового процесу, відповідно до чинного законодавства України у вигляді цифрового масиву аудіо записів; управління та обліку накопиченою інформацією.
Основні функціональні можливості: системи – це запис фонограми судового засідання в цифровій формі, розміченій відповідно з подіями судового процесу; запис протоколу, в якому відображаються в хронологічній послідовності атрибути судового засідання, такі як час початку, тема, дійові особи, короткі коментарі, відомості про склад суду, номер справи, номер компакт- диску, на який здійснюється запис; прослуховування запису судового засідання; створення копій цифрових аудіо записів на компакт-диск; формування журналу судового засідання.
Облік кадрів суду
Система призначена для автоматизації ведення організаційно-штатної структури судів та державної судової адміністрації (ДСА), обліку суддівських кадрів та працівників судової системи
(апарату судів, ДСА) та взаємодії з іншими системами, а також із зовнішнім середовищем; забезпечення оперативного доступу до актуальної інформації про суддів, працівників судів та
ДСА; підвищення ефективності інформаційних процесів кадрового забезпечення діяльності судів.
Основні функціональні можливості системи – це ведення обліку відомостей про суддів та державних службовців, працівників судової системи; внесення та редагування даних про організаційну структуру та штатний розклад організації; перегляд журналу кадрових операцій; налаштування календаря організації; внесення відомостей про відпустки та відрядження працівників організації; створення і редагування графіків відпусток і табелів обліку робочого часу; формування та друк кадрових звітів і довідок.
Реєстр виконавчих документів
Система призначена для забезпечення реєстрації та обліку виконавчих проваджень, виконавчих документів та інших сутностей, пов’язаних з виконавчою діяльністю, в єдиній комп’ютерній базі даних; формування звітності з роботи органів державної виконавчої служби; контролю за дотриманням виконавцями вимог чинного законодавства при здійсненні виконавчих дій.
Основні функціональні можливості системи – це реєстрація та облік виконавчих проваджень; формування виконавчих документів; формування документів діловодства; формування статистичних та оперативних звітів; формування витягів та довідок; формування звітної
інформації; ведення книги обліку депозитних сум.
Реєстр баз персональних даних
Система призначена для збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних; реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних.
Основні функціональні можливості системи – це реєстрація паперових та електронних заяв; реєстрація баз персональних даних; обробка та облік заяв; обробка та облік записів про бази персональних даних; надання інформації з Реєстру у вигляді витягів і публічного пошуку; формування та друк свідоцтв державної реєстрації; формування та друк звітів.

Реєстр актів цивільного стану
Система призначена для автоматизації роботи з відомостями про акти цивільного стану, внесеними до них змінами, їх поновленнями, анулюваннями, видачею свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Реєстру.
Основні функціональні можливості системи – це реєстрація та облік актових записів, документів та свідоцтв; реєстрація та облік суб’єктів актових записів; контроль і моніторинг інформації; формування та друк супутніх документів; інформаційно-аналітична звітність.
Технологічні та технічні засоби системи забезпечують можливість тривалого зберігання, захист від несанкціонованого доступу та контроль облікових записів і запитів до системи.
Спадковий реєстр
Система призначена для обліку засвідчених заповітів та спадкових договорів (в тому числі засвідчених і зареєстрованих за кордоном), заведених спадкових справ та виданих на їх підставі свідоцтв про право на спадщину; надання витягів і звітів.
Основні функціональні можливості системи – це реєстрація та внесення відомостей про заповіти, свідоцтва та інші документи; внесення відомостей про зміну місця зберігання засвідчених спадкових документів; пошук інформації, отримання інформаційних довідок та витягів з реєстру; отримання звітів; адміністрування документів.
Реєстр суб'єктів (громадські формування, ЗМІ та інформагентства)
Дане програмне забезпечення об’єднує в собі два реєстри: Єдиний реєстр громадських формувань та Реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.
Процес реєстрації та обліку відомостей в даних реєстрах схожий, хоча функціонально і розмежований.
Єдиний реєстр громадських формувань призначений для обліку відомостей про легалізацію громадських формувань, таких як політичні партії, громадські та благодійні організації, творчі спілки, торгово-промислові палати, постійно діючі третейські суди, визначених статутів, асоціацій органів місцевого самоврядування, адвокатських об’єднань; отримання необхідної інформації.
Неавторизовані користувачі можуть отримати інформацію з реєстру за допомогою веб-сайту.
Основні функціональні можливості системи – це реєстрація та облік відомостей про надходження документів для реєстрації, прийняття рішення про реєстрацію або відмову, здійснення реєстрації та перереєстрації громадських формувань; облік свідоцтв про реєстрацію громадських формувань; управління станами громадських формувань; надання інформації у вигляді витягів, звітів,
інформаційно-аналітичних відомостей.
Реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності призначений для обліку інформації про всі друковані ЗМІ, доповнень до друкованих ЗМІ у вигляді видань газетного та журнального типу, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення; про інформаційні агентства як суб’єкти
інформаційної діяльності, засновані та/або діючі на території України; отримання необхідної
інформації. Неавторизовані користувачі можуть отримати інформацію з реєстру за допомогою веб-сайту.
Основні функціональні можливості системи – це реєстрація та облік відомостей про надходження документів для реєстрації, прийняття рішення про реєстрацію або відмову, здійснення реєстрації
та перереєстрації засобів масової інформації або інформаційних агентств; управління станами засобів масової інформації, інформаційних агентств; надання інформації у вигляді витягів, звітів,
інформаційно-аналітичних відомостей.
Реєстр прав на нерухоме майно
Система призначена для автоматизації основних процесів реєстрації прав та обтяжень нерухомого майна, внесення, зберігання та обліку відомостей про них в єдиній інформаційній системі, надання
інформації, моніторингу та контролю процесів реєстрації.
Основні функціональні можливості системи – це реєстрація та обробка заяв/запитів, у тому числі в електронній формі; реєстрація об’єктів нерухомого майна; реєстрація прав власності, інших майнових прав та обтяжень; формування та облік свідоцтв, витягів, інформаційних довідок; формування та надання інформаційно-аналітичних відомостей.
Реєстр обтяжень
Система призначена для створення єдиної інформаційної системи з інформацією щодо процесів обтяжень; автоматизації процесів реєстрації та обліку інформації про обтяження, а також отримання інформації з реєстру у вигляді довідок та витягів.
Основні функціональні можливості системи – це формування єдиної бази відомостей про обтяження і заборони на рухоме майно; забезпечення достовірності інформації та захист від несанкціонованого доступу, а також створення ролей і розподіл прав доступу; можливість пошуку
інформації в поточних даних і в архівах; оперативне надання витягів, інформаційних довідок за стандартизованими шаблонами; можливість передачі даних про обтяження у вигляді електронної заяви; можливість автоматичної обробки заяв; використання електронного цифрового підпису.
Реєстр нотаріусів
Система призначена для автоматизації процесів обліку державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та нотаріусів України, обліку співробітників нотаріальних органів; управління даними з ліквідації, припинення діяльності і т.д.
Основні функціональні можливості системи – це реєстрація та облік нотаріальних органів та їх співробітників; облік змін стану нотаріальних органів та/або їх співробітників; формування аналітично-звітної документації; пошук і моніторинг інформації; інформаційна підтримка сторонніх інформаційних систем.
Реєстр банкрутів
Система призначена для управління відомостями про суб’єктів підприємницької діяльності, щодо яких триває або завершена процедура банкрутства; формування та видачі витягів та довідок.
Основні функціональні можливості системи – це реєстрація відомостей про хід провадження у справах про банкрутство; реєстрація та облік даних про суб’єктів підприємницької діяльності, щодо яких триває або завершена процедура банкрутства; формування витягів та довідок з реєстру.
Реєстр довіреностей
Система призначена для зберігання відомостей про посвідчені довіреності, передоручення, їх дублікати, відомості про припинення дії довіреностей; здійснення інформаційного забезпечення фізичних, юридичних осіб, державних органів.

Основні функціональні можливості системи – це реєстрація та облік довіреностей, передоручень, дублікатів; пошук та перевірка довіреностей, отримання інформації з реєстру; призупинення дії довіреності, передоручення; адміністрування та надання звітності.
Реєстр корупціонерів
Система призначена для автоматизації процесів збору, накопичення та обробки відомостей про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з метою реалізації державної політики в антикорупційній сфері.
Основні функціональні можливості системи – це реєстрація та облік осіб, які вчинили корупційні правопорушення; моніторинг та контроль відомостей щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення; формування та надання інформації в різних аналітичних зрізах у вигляді витягів та довідок; формування та друк статистично-звітної документації.
Реєстр апостилів
Система призначена для створення єдиної бази даних відомостей про видані в Україні апостилі; забезпечення швидкого пошуку таких відомостей особами, зацікавленими у підтвердженні факту видачі апостилів, і перевірки відповідності записів, зроблених у апостилі, тим, що внесені до
Електронного реєстру апостилів; публічного доступу до даних Реєстру завдяки веб-інтерфейсу.
Основні функціональні можливості системи: можливість вносити і управляти даними про апостилі, а також здійснювати перевірки відповідності записів, зроблених у апостилі; розмежування прав доступу уповноважених органів; можливість формування звітності для уповноважених органів.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал