Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 5 липня 2012 року вища кваліфікаційна комісія суддів україни програмаСторінка2/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Проблеми юридичного складу та кваліфікації. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку.


Злочини у сфері службової діяльності. Хабарництво як окрема група службових злочинів: особливості юридичних складів злочину.

Злочини проти правосуддя. Злочини проти правосуддя, що вчинюються службовими особами, які здійснюють чи забезпечують здійснення правосуддя. Злочини проти правосуддя, вчинювані особами, на яких покладені обов’язки зі сприяння у здійсненні правосуддя. Злочини проти правосуддя, вчинювані засудженими. Злочини проти правосуддя, вчинювані особами, які не мають безпосереднього відношення до здійснення правосуддя. Злочини, що посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, інші блага та інтереси захисників чи представників особи у зв’язку з їх діяльністю з надання правової допомоги.

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Злочини, що посягають на порядок відносин між військовослужбовцями. Злочини, що посягають на встановлений порядок проходження військової служби. Злочини, що посягають на встановлений порядок користування військовим майном. Злочини, що посягають на встановлений порядок поводження зі зброєю та порядок експлуатації військової техніки. Злочини, що посягають на встановлений порядок несення окремих видів військової служби. Злочини, що порушують правила охорони та зберігання військових відомостей. Злочини, вчинювані в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Військові службові злочини.

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Пропаганда війни, планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни, застосування зброї масового знищення: особливості юридичних складів злочинів та кваліфікації. Екоцид, геноцид. Злочини проти іноземних суб‘єктів. Піратство.

ІV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


4.1. Поняття, завдання і система кримінального процесу

Загальне поняття кримінального процесу. Система і стадії кримінального процесу, його завдання. Поняття і значення принципів. Принципи кримінального процесу, закріплені в КПК України. Конституційні принципи кримінального процесу, їх значення та зміст, особливості застосування у судовій практиці.4.2. Суб'єкти кримінального провадження

Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження. Державні органи і посадові особи, які ведуть процес. Суд як орган правосуддя. Законний склад суду. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному процесі. Слідчий як орган досудового слідства. Начальник слідчого підрозділу (відділення, відділу, управління). Органи дізнання, їх види, завдання і повноваження. Особа, що провадить дізнання (дізнавач). Обставини, що виключають можливість участі у справі судді, народного засідателя, прокурора, слідчого, особи, що провадить дізнання. Учасники кримінального процесу, які мають особистий інтерес у справі. Підозрюваний. Обвинувачений. Потерпілий. Цивільний позивач. Цивільний відповідач. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Коло осіб, які можуть бути захисниками.

Представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача. Коло осіб, які можуть бути допущені до участі у справі як представники.

Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, потерпілого. Інші суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності.

Процесуальні та не процесуальні заходи забезпечення безпеки суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності.

4.3. Доказування і докази в кримінальному процесі

Поняття і значення кримінально - процесуального доказування. Предмет і межі доказування у кримінальній справі. підлягають доказуванню. Належність, допустимість і достовірність доказів. Класифікація доказів та їх джерел. Характеристика джерел доказів.

Суб'єкти доказування та роль суду у доказуванні.

Обов'язок доказування і подання доказів. Виявлення та збирання, способи їх перевірки доказів. Застосування науково-технічних засобів для збирання та перевірки доказів. Оцінка доказів. Показання свідків, їх предмет, значення та оцінка. Особи, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальній справі.

Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка.

Показання підозрюваного та обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка. Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст. Підстави для призначення експертизи у кримінальному процесі. Речові докази, їх поняття та види. Оцінка речових доказів. Зберігання речових доказів. Вирішення питання про речові докази при завершенні провадження у кримінальній справі.

Протоколи слідчих та судових дій як джерела доказів, інші носії інформації щодо цих дій.

Протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, як джерела доказів.

Особливості доказування у стадії судового розгляду.

Особливості доказування у судово - контрольних стадіях. Особливості доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги.4.4. Заходи кримінально - процесуального примусу

Заходи кримінально-процесуального примусу: поняття, значення, ознаки, види, класифікація. Підстави, мотиви та процесуальний порядок затримання особи за підозрою у вчиненні злочину. Поняття та зміст затримання підозрюваного у вчиненні злочину. Строк затримання. Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Протокол затримання особи за підозрою у вчиненні злочину, його форма та зміст. Вручення підозрюваному копії протоколу затримання. Права та обов'язки затриманого. Звільнення затриманого. Оскарження рішення про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину.

Застосування запобіжних заходів. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів. Обставини, які при цьому враховуються. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави та порядок взяття під варту. Обов’язки, що можуть бути покладені на особу при обранні запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою. Застосування застави як запобіжного заходу. Відсторонення обвинуваченого від посади. Інші заходи процесуального примусу.

4.5. Процесуальні строки та судові витрати

Процесуальні строки, їх значення, види та порядок обчислення. Обов'язковість додержання процесуальних строків. Порушення клопотань, порядок продовження і поновлення процесуальних строків.

Судові витрати, структура, види та значення. Відшкодування витрат свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам, понятим. Стягнення судових витрат.

4.6. Порушення кримінальної справи

Види рішень, які приймаються на стадії порушення кримінальної справи. Органи та посадові особи, які мають право порушити кримінальну справу. Приводи та підстави для порушення кримінальної справи. Засоби перевірки приводів до порушення кримінальної справи. Використання оперативно-розшукових матеріалів для вирішення питання про порушення кримінальної справи.

Процесуальний порядок порушення кримінальної справи. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі, як підстави для відмови в порушенні кримінальної справи. Строки і стадії порушення кримінальної справи. Запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої порушено кримінальну справу.

Обов’язковість прийняття заяв та повідомлень про злочини (принцип публічності). Процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи. Оскарження процесуальних рішень, які прийняті на стадії порушення кримінальної справи.

Направлення заяв та повідомлень про злочини за належністю.

Оскарження та судовий розгляд скарги на постанову про порушення кримінальної справи.4.7. Загальні положення досудового розслідування

Поняття, значення, завдання стадії досудового розслідування. Форми досудового розслідування. Процесуальні особливості проведення розлідування у формі дізнання.

Поняття та види підслідності кримінальних справ та розв'язання спорів про підслідність. Строки досудового слідства та процесуальний порядок їх продовження. Підстави та порядок об'єднання і виділення кримінальних справ. Провадження слідства у справі декількома слідчими. Порядок створення слідчої групи. Слідчо-оперативна група, порядок її створення.

Недопустимість розголошення даних досудового розслідування. Види слідчих процесуальних документів.

Постанова слідчого. Оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства і пред’явлення йому матеріалів справи. Ознайомлення потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача з матеріалами кримінальної справи. Розв’язання клопотань, заявлених при ознайомленні з матеріалами справи. Підстави і процесуальний порядок закінчення досудового слідства зі складанням обвинувального висновку.

4.8. Підсудність кримінальних справ. Попередній розгляд справи суддею

Підсудність кримінальних справ, її види. Підстави та порядок передачі справи з одного суду до іншого.

Значення і завдання стадії попереднього розгляду справи суддею. Питання, які з'ясовуються при попередньому розгляді справи суддею. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею.

Рішення, які приймаються суддею за результатами попереднього розгляду справи. Зупинення провадження в справі. Особливості попереднього розгляду в справах, які порушуються за скаргою потерпілого. Порушення кримінальної справи по новому обвинуваченню та стосовно інших осіб. Підстави і порядок відкладення розгляду та зупинення кримінальної справи.

Строки попереднього розгляду справи. Строки призначення справи до розгляду в судовому засіданні. Повернення справи на додаткове розслідування із стадії попереднього розгляду справи суддею. Вручення підсудному копії обвинувального висновку і повідомлення про день розгляду справи у суді. Закриття справи на стадії попереднього розгляду справи суддею.

4.9. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи

Одноособовий і колегіальний розгляд кримінальних справ. Безпосередність, змагальність та усність судового розгляду. Незмінність складу суду як процесуальна умова встановлення об’єктивної істини у кримінальній справі. Рівність прав учасників судового розгляду щодо подання доказів, участі у їх дослідженні, подання заяв, клопотань. Участь прокурора в судовому розгляді, його права та обов'язки. Участь підсудного в судовому розгляді справи, його права та обов'язки. Участь захисника підсудного в судовому розгляді, його права та обов'язки. Участь у судовому розгляді перекладача, спеціаліста і експерта, їх права та обов'язки. Підтримання порядку в судовому засіданні. Заходи, які вживаються до осіб, що порушують порядок у судовому засіданні та виявляють неповагу до суду.

Межі судового розгляду. Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді. Постанови (ухвали), які виносить суд першої інстанції у судовому засіданні та порядок винесення таких рішень. Протокол судового засідання, його форма і зміст. Фіксування судового процесу технічними засобами. Зауваження на протокол судового засідання і порядок їхнього розгляду.

Порядок судового розгляду кримінальної справи. Підготовча частина судового засідання. Співвідношення судового і досудового слідства. Початок судового слідства. Оголошення обвинувального висновку. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку дослідження. Процесуальний порядок допиту підсудного, потерпілого, свідка. Оголошення попередніх показань цих осіб. Особливості призначення експертизи в суді. Допит експерта. Огляд місця події, предметів, оголошення документів. Проведення інших слідчих дій.

Доповнення судового слідства. Підстави та порядок відновлення судового слідства. Судові дебати, їх учасники та порядок. Репліки учасників судових дебатів. Останнє слово підсудного.

Повернення справи на додаткове розслідування із стадії судового розгляду. Закриття справи у стадії судового розгляду.4.10. Вирок, постанови і ухвали суду

Законність і обгрунтованість вироку. Поняття і види вироків. Права особи, виправданої судом. Порядок постановлення і проголошення вироку. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. Структура та зміст вироку. Окрема думка судді, її юридичне значення. Форма, зміст і підстави для винесення обвинувального і виправдувального вироків. Вступна, мотивувальна і резолютивна частина обвинувального та виправдувального вироків. Порядок проголошення вироку. Строк вручення копії вироку засудженому і виправданому.

Порядок винесення ухвал суду і постанов судді. Підстави і порядок винесення окремої ухвали суду, окремої постанови судді, та контроль за їх виконанням.

4.11. Виконання вироку, ухвали, постанови

Завдання стадії виконання судового вироку, ухвали, постанови. Набрання вироком, ухвалою чи постановою суду законної сили. Обов'язковість виконання судового рішення. Виключність, обов’язковість і преюдиційність вироку. Порядок і строки звернення вироку, ухвали та постанови до виконання.

Набрання законної сили ухвали і постанови судів апеляційної інстанції, ухвал суду касаційної інстанції. Порядок звернення їх до виконання. Процесуальні питання, які вирішуються судом на стадії виконання вироку: до звернення; під час виконання вироку; після відбуття покарання засудженим. Нагляд за законністю виконання вироків та інших судових рішень.

V. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО


    1. Загальні положення цивільного права

Поняття та ознаки приватного права.

Предмет і метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Регулювання особистих немайнових відносин. Правове регулювання особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, і особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, у ЦК. Класифікація речових прав

Особливості механізму цивільно-правового регулювання. Цивільно-правові норми в механізмі правового регулювання. Диспозитивність цивільно-правових норм. Імперативні норми в механізмі цивільно-правового регулювання.

Судова практика і судовий прецедент як джерела права. Звичай як джерело права. Торговельні звичаї. Звичаї ділового обороту. Звичаї та узвичаєння.

Особливості застосування цивільного законодавства в часі, просторі та за колом осіб. Застосування нормативно-правових актів різної юридичної сили.

Інститут аналогії в цивільному праві. Аналогія закону. Аналогія права.

Здійснення суб'єктивних цивільних прав та його межі. Зловживання правом. Форми захисту цивільних прав. Способи та межі самозахисту цивільних прав. Окремі способи захисту цивільних прав.

Поняття і ознаки цивільно-правової відповідальності. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності.5.2. Суб'єкти цивільних правовідносин

Поняття цивільної правосуб'єктності.

Особливості правового статусу фізичної особи та юридичної особи як суб'єктів цивільних правовідносин.

Засоби індивідуалізації юридичної особи. Класифікація юридичних осіб у цивільному праві. Організаційно-правова форма юридичних осіб.

Держава, територіальні громади та інші публічно-правові утворення як суб'єкти цивільних правовідносин.

Особливості участі держави у відносинах власності, у корпоративних, зобов'язальних та інших цивільно-правових відносинах.

Малолітні і неповнолітні як учасники цивільних правовідносин. Часткова дієздатність малолітніх і неповна цивільна дієздатність неповнолітніх. Надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення повноліття. Право на захист цивільних майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб як вид юридичної гарантії. Захист майнових прав малолітніх і неповнолітніх осіб при укладанні договорів, пов’язаних з відчуженням майна. Участь органів нотаріату та опіки та піклування у забезпеченні прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх. Захист майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб при спадкуванні. Прийняття спадщини малолітніми та неповнолітніми. Захист житлових прав малолітніх та неповнолітніх.

5.3. Об'єкти цивільних прав

Майно (нерухомі речі, рухомі речі, майнові права та обов'язки), нематеріальні блага (результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага).5.4. Особисті немайнові права

Поняття та зміст особистих немайнових права. Види особистих немайнових прав. Здійснення особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав. Захист особистого немайнового права.5.5. Право власності

Суб'єкти права власності. Український народ як суб'єкт права власності за Цивільним кодексом України. Набуття права власності. Набувальна давність. Право спільної власності та його види. Переважне право учасника спільної часткової власності.

Проблеми визначення поняття права власності, суб’єктивний та об’єктивний критерії визначення права власності. Види права власності, визначених у ЦК і ГК. Визначення права власності юридичної особи.

5.6. Право інтелектуальної власності

Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права і суміжних прав. Особливості виникнення, здійснення та припинення прав автора. Особливості виникнення, здійснення та припинення прав виконавців та організацій мовлення. Цивільно-правові способи захисту прав на об’єкти авторського права та суміжних прав. Охорона авторського права та суміжних прав.

Патентне право. Особливості виникнення, здійснення та припинення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Цивільно-правові способи захисту прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Охорона патентних прав у кримінальному та адміністративному праві.

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, робіт і послуг. Торговельна марка, Комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення як об’єкт права інтелектуальної власності. Особливості захисту.

Правове регулювання нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Право на науково-технічну інформацію, право на наукове відкриття, право на топографії інтегральних мікросхем. Механізм захисту прав на безпатентні об’єкти промислової власності. Правовий захист ноу-хау.

Захист права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності. Кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. Адміністративна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. Цивільно-правова відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. Судовий захист права інтелектуальної власності. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.5.7. Правочини в цивільному праві

Поняття та ознаки правочину. Класифікація правочинів. Умови дійсності правочину. Недійсність правочинів та судова практика. Умовні правочини: відкладальна та скасувальна умова.5.8. Загальні положення про зобов'язання і договори

Поняття і види зобов'язань. Виконання зобов'язання. Строки виконання зобов'язання. Зустрічне виконання зобов'язання. Проценти за користування чужими коштами. Забезпечення виконання зобов'язання. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання. Види неустойки. Предмет неустойки. Проблеми визначення неустойки, штрафу, пені. Виконання зобов’язання “в натурі” і заміна його грошовою компенсацією. Недоговірні зобов’язання.

Способи забезпечення виконання зобов’язань, спрямовані на стимулювання боржника на належне виконання зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань, спрямованих на захист інтересів кредитора у разі порушення зобов’язання боржником. Гарантія. Межі відповідальності гаранта. Застава. Момент укладення договору та момент виникнення права застави. Державна реєстрація застави. Проблеми класифікації застави на види. Заставна та порядок її передачі. Судова практика із застосування притримання.

Припинення зобов'язання. Загальна характеристика припинення зобов'язання. Підстави припинення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання. Індексація заборгованості за грошовим зобов'язанням. Відповідальність у вигляді процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання.Поняття та основін ознаки цивільно-правового договору. Свобода волевиявлення у цивільному договорі. Договір як правочин. Договір як зобов'язання. Умови дійсності договору. Види договорів. Договори поіменовані та непоіменовані. Зміст договору та динаміка договору (укладення, виконання, припинення). Визнання договору недійсним та визнання договору неукладеним.

5.9. Окремі види зобов'язань

Купівля-продаж. Система договорів купівлі-продажу за Цивільним кодексом України. Позовна давність за вимогами, що випливають із продажу недоброякісних товарів, її тривалість та обчислення.

Договір поставки. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

Дарування. Загальна характеристика. Момент укладення договору дарування. Пожертва.

Рента. Загальна характеристика. Форма договору. Майно, що передається за договором ренти.

Довічне утримання. Загальна характеристика. Майно, що може передаватись за договором довічного утримання.

Найм (оренда) майна. Система договорів найму. Форма окремих видів договору найму. Державна реєстрація договору найму. Зобов'язання щодо найму житла. Момент, з якого договір найму вважається укладеним. Переважні права наймача та способи їх захисту.

Позичка. Загальна характеристика договору позички. Предмет договору позички.

Підряд. Система договорів підряду. Договори підряду і суміжні договори.

Договір будівельного підряду та сфера його укладення.

Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт і суміжні цивільно-правові договори.

Загальні положення Цивільного кодексу України про послуги. Сфера дії загальних положень Цивільного кодексу України про послуги.

Перевезення. Загальна характеристика договорів у сфері перевезення.

Зберігання. Система договорів зберігання.

Страхування. Загальна характеристика.

Доручення. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають на підставі договору доручення.

Комісія. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають на підставі договору комісії.

Управління майном. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають на підставі договору про управління майном.

Позика. Загальна характеристика договору позики.

Факторинг. Загальна характеристика факторингу.

Банківський рахунок. Договори про банківський рахунок між банком та клієнтами. Договори про кореспондентський рахунок між Національним банком України та комерційними банками.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Комерційна концесія. Загальна характеристика договору комерційної концесії.

Спільна діяльність. Договір про спільну діяльність. Просте товариство.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал